31983R2053Uradni list L 202 , 26/07/1983 str. 0005 - 0006
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 3 str. 0197
španska posebna izdaja: poglavje 02 zvezek 10 str. 0038
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 3 str. 0197
portugalska posebna izdaja poglavje 02 zvezek 10 str. 0038


Uredba Komisije (EGS) št. 2053/83

z dne 20. julija 1983

o uvrstitvi blaga v tarifno podštevilko 32.04 A IV skupne carinske tarife

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 97/69 z dne 16. januarja 1969 o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za enotno uporabo nomenklature skupne carinske tarife [1], nazadnje spremenjene z Aktom o pristopu Grčije, in zlasti člena 3 Uredbe,

ker je treba za zagotovitev enotne uporabe nomenklature skupne carinske tarife predvideti uvrstitev ekstrakta paprike, ki ima naslednje značilnosti:

- videz: zelo viskozna tekočina, izrazito temno rdeče obarvana,

- vonj in okus: aromatičen, podoben papriki, nepekoč,

- pepel: 0,49 mas. %,

- eterična olja: 0,15 ml/100 g,

- kapsaicin: nezaznaven — bistvo pekočega okusa,

- glukoza: 0,01 mas. %,

- saharoza: nezaznavna,

- trigliceridi: pozitivna reakcija,

- kapsantin: približno 2,2 g/kg (približno 60000 barvilnih enot EOA (

);

ker se številka 32.04 skupne carinske tarife v prilogi k Uredbi Sveta (EGS) št. 950/68 [2], nazadnje spremenjeni z Uredbo (EGS) št. 604/83 [3], med drugim nanaša na barvila rastlinskega izvora (vključno z barvnim ekstraktom iz lesa in drugimi rastlinskimi barvilnimi ekstrakti, razen indiga);

ker ima zadevni proizvod, ki je rastlinski ekstrakt, značilnosti barvila rastlinskega izvora iz tarifne številke 32.04; ker je za zadevni proizvod v tarifni številki 32.04 treba izbrati tarifno podštevilko 32.04 A IV;

ker so ukrepi, določeni v tej uredbi, skladni z mnenjem Odbora za nomenklaturo skupne carinske tarife,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Proizvod, sestavljen iz ekstrakta paprike, ki ima naslednje značilnosti:

- videz: zelo viskozna tekočina, izrazito temno rdeče obarvana,

- vonj in okus: aromatičen, podoben papriki, nepekoč,

- pepel: 0,49 mas. %,

- eterična olja: 0,15 ml/100 g,

- kapsaicin: nezaznaven,

- glukoza: 0,01 mas. %,

- saharoza: nezaznavna,

- trigliceridi: pozitivna reakcija,

- kapsantin: približno 2,2 g/kg (približno 60000 barvilnih enot EOA (

),

se uvrsti v skupno carinsko tarifo v tarifno podštevilko:

32.04 Barvila rastlinskega izvora (vključno z barvnim ekstraktom iz lesa in drugimi rastlinskimi barvilnimi ekstrakti, razen indiga) ali živalskega izvora:

A. Barvila rastlinskega izvora:

IV. Drugo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 1983

Za Komisijo

Karl-Heinz Narjes

Član Komisije

[1] UL L 14, 21.1.1969, str. 1.

[2] UL L 172, 22.7.1968, str. 1.

[3] UL L 72, 18.3.1983, str. 3.

--------------------------------------------------