31983R0918

Rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 105 , 23/04/1983 s. 0001 - 0037
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 3 s. 0146
Spansk specialutgåva: Område 02 Volym 9 s. 0276
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 3 s. 0146
Portugisisk specialutgåva: Område 02 Volym 9 s. 0276


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 28, 43 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

I avsaknad av en särskild bestämmelse om avvikelse utformad i enlighet med fördragets bestämmelser skall tullsatser enligt Gemensamma tulltaxan tillämpas på alla varor som importeras till gemenskapen. Detsamma gäller för jordbruksavgifter och alla andra avgifter vid import som fastställs enligt den gemensamma jordbrukspolitiken eller de särskilda ordningarna som är tillämpliga på vissa varor, som tillverkats genom bearbetning av jordbruksprodukter.

Under vissa klart definierade förhållanden, då det vanliga behovet av att skydda ekonomin inte föreligger på grund av de särskilda omständigheter under vilka varorna importeras, är emellertid sådan taxering inte berättigad.

Under sådana förhållanden bör åtgärder vidtas, som det av hävd har gjorts i de flesta system av tullföreskrifter, så att varorna befrias från de importtullar som de normalt skulle beläggas med.

Sådana bestämmelser om befrielse kan också vara ett resultat av multilaterala internationella konventioner, till vilka alla eller några av medlemsstaterna har anslutit sig. Om gemenskapen skulle tillämpa sådana konventioner förutsätter det att gemenskapsregler om befrielse från tullar införs i enlighet med tullunionens krav för att undanröja skillnader i syfte, räckvidd och villkor för tillämpningen av den befrielse som omfattas av dessa konventioner, och för att alla berörda parter i hela gemenskapen skall åtnjuta samma förmåner.

Vissa typer av befrielser som för närvarande tillämpas i medlemsstaterna härstammar från särskilda konventioner, som har slutits med tredje land eller med internationella organisationer. Dessa konventioner berör i enlighet med sitt syfte endast den medlemsstat som har undertecknat dem. Det förefaller inte nödvändigt att på gemenskapsnivå definiera villkor för beviljande av sådan befrielse, utan det förefaller tillräckligt att helt enkelt bemyndiga medlemsstaten i fråga att bevilja denna befrielse, vid behov genom ett lämpligt förfarande som fastställs för detta ändamål.

Genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken innebär att en del varor under vissa förhållanden kan beläggas med exporttullar och det är därför också nödvändigt att på gemenskapsnivå specificera de fall, då befrielse från sådana tullar får beviljas.

Rådet har redan antagit ett antal förordningar om tullbefrielse, och för att ett samlat gemenskapssystem för befrielse skall kunna inrättas förefaller det önskvärt att inbegripa bestämmelserna i dessa enskilda förordningar i denna förordning, och att formellt upphäva de tidigare akterna.

För att uppnå juridisk klarhet bör en förteckning upprättas över de bestämmelser i gemenskapsakterna som innehåller vissa åtgärder för befrielse och som inte påverkas av denna förordning.

Denna förordning hindrar inte att medlemsstaterna tillämpar förbud eller restriktioner för import eller export som är motiverade med hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet, skydd för människors och djurs liv och hälsa eller växters bevarande, skydd av nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller skydd av industriell eller kommersiell äganderätt.

Vad gäller befrielse som har beviljats inom de fastställda beloppen i ecu måste regler utarbetas för omräkning av dessa belopp till nationell valuta.

Det är nödvändigt att säkerställa en enhetlig tillämpning av bestämmelserna i denna förordning, och därför bör ett gemenskapsförfarande upprättas för att tillämpningsföreskrifter skall kunna antas i rätt tid. En kommitté som gör det möjligt att organisera ett nära och effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen på detta område bör därför bildas för att ersätta Kommittén för tullbefrielse, som inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 1798/75 av den 10 juli 1975 om befrielse från tullar enligt Gemensamma tulltaxan vid import av undervisningsmateriel och vetenskapligt och kulturellt materiel(3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Denna förordning anger de fall då befrielse från import- eller exporttullar på grund av särskilda förhållanden skall beviljas när varor övergår till fri omsättning eller exporteras från gemenskapen.

2. I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) importtullar: tullar och avgifter med motsvarande verkan samt jordbruksavgifter och andra avgifter vid import som fastställts enligt den gemensamma jordbrukspolitiken eller enligt särskilda ordningar för vissa varor som tillverkats genom bearbetning av jordbruksprodukter.

b) exporttullar: jordbruksavgifter och andra avgifter vid export som fastställts enligt den gemensamma jordbrukspolitiken eller enligt särskilda ordningar för vissa varor som tillverkats genom bearbetning av jordbruksprodukter.

c) personlig egendom: all egendom avsedd för de berörda personernas personliga bruk eller för att användas i deras hushåll.

Följande skall särskilt utgöra personlig egendom:

- bohag,

- cyklar och motorcyklar, privata motorfordon och släp till dessa, husvagnar, nöjesbåtar och privata flygplan.

Hushållsförnödenheter för normalt familjebehov, sällskapsdjur och riddjur samt bärbara verktyg, utrustning eller instrument för de tillämpade eller fria konsterna som personen i fråga behöver för att kunna utöva sitt yrke skall också utgöra personlig egendom. Personlig egendom får inte vara sådan att den genom sin art eller sin mängd kan tyda på att den importeras för kommersiella ändamål.

d) bohag: personliga ägodelar, linne, möbler och utrustning avsedda för de berörda personernas personliga bruk eller för att användas i deras hushåll.

e) alkoholhaltiga produkter: produkter (öl, vin, aperitifer på vin- eller spritbas, brännvin, likörer eller andra spritdrycker osv.) enligt nummer 22.03-22.09 i Gemensamma tulltaxan.

3. Om inte annat föreskrivs i denna förordning skall ön Helgoland anses som tredje land vid tillämpning av kapitel 1.

KAPITEL I BEFRIELSE FRÅN IMPORTTULLAR

AVDELNING I

PERSONLIG EGENDOM TILLHÖRIG FYSISKA PERSONER SOM FLYTTAR SIN NORMALA BOSTAD FRÅN ETT TREDJE LAND TILL GEMENSKAPEN

Artikel 2

Om inte annat följer av artikel 3-10 skall befrielse från importtullar beviljas för personlig egendom som införs av fysiska personer som flyttar sin normala bostad från ett tredje land till gemenskapens tullområde.

Artikel 3

Befrielsen skall begränsas till personlig egendom som

a) utom i särskilda undantagsfall som motiveras av omständigheterna, har tillhört, och, i fråga om icke-förbrukningsvaror, har använts av den person det gäller i hans tidigare normala bostad under minst sex månader före den dag då han upphör att ha sin normala bostad i det tredje land som är utreseland.

b) är avsedd att användas för samma ändamål i den nya normala bostaden.

Dessutom kan medlemsstaterna ställa som villkor för befrielsen att egendomen antingen i ursprungslandet eller i utreselandet har varit föremål för de tullar och/eller skatter som den normalt är belagd med.

Artikel 4

Befrielse får endast beviljas för personer som haft sin normala bostadsort förlagd utanför gemenskapen under en sammanhängande tid av minst 12 månader.

De behöriga myndigheterna får emellertid bevilja undantag från regeln i första stycket om den berörda personen uppenbarligen hade för avsikt att bo utanför gemenskapen under en sammanhängande tid av minst 12 månader.

Artikel 5

Befrielse skall inte beviljas för

a) alkoholhaltiga produkter,

b) tobak eller tobaksvaror,

c) kommersiella transportmedel,

d) artiklar som används vid utövande av ett hantverk eller ett yrke, med undantag av bärbara verktyg, utrustning eller instrument för de tillämpade eller fria konsterna.

Artikel 6

Befrielse skall, utom i särskilda fall, endast beviljas för personlig egendom som införs för fri omsättning inom 12 månader räknat från den dag då den berörda personen inrättar sin normala bostad inom gemenskapens tullområde.

Den personliga egendomen får övergå till fri omsättning i flera separata sändningar inom den i föregående stycke angivna tidsperioden.

Artikel 7

1. Tills 12 månader har förflutit från den dag då deklarationen för övergång till fri omsättning togs emot får personlig egendom som har införts med befrielse från importtullar inte lånas ut, pantsättas, hyras ut eller överlåtas, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, utan att detta först har anmälts till de behöriga myndigheterna.

2. Varje utlåning, pantsättning, uthyrning eller överlåtelse före utgången av den tidsperiod som anges i punkt 1 skall medföra betalning av tillämpliga importtullar för den berörda egendomen till den tullsats som gäller den dag då utlåningen, pantsättningen, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av egendom och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 8

1. Trots bestämmelserna i artikel 6 punkt 1 får befrielse beviljas för personlig egendom som deklareras för fri omsättning innan den berörda personen inrättar sin normala bostad inom gemenskapens tullområde, under förutsättning att han förbinder sig att verkligen inrätta sin normala bostad där inom en tid av sex månader. Denna förbindelse skall åtföljas av en säkerhet, som till form och belopp skall bestämmas av de behöriga myndigheterna.

2. Om bestämmelserna enligt punkt 1 tillämpas skall den tid som fastställs i artikel 3 a beräknas från den dag då den personliga egendomen förs in till gemenskapens tullområde.

Artikel 9

1. Om den berörda personen på grund av yrkesmässiga åtaganden lämnar det tredje land där han hade sin normala bostad utan att samtidigt inrätta sin normala bostad inom gemenskapens tullområde, fastän han har för avsikt att slutligen göra detta, får de behöriga myndigheterna bevilja befrielse vid införsel av den personliga egendom som han för detta ändamål överför till detta område.

2. Befrielse från importtullar för den personliga egendom som avses i punkt 1 skall beviljas enligt de villkor som fastställs i artikel 2-7, varvid skall gälla att

a) de perioder som fastställs i artikel 3 a och i artikel 6 första stycket skall beräknas från den dag då den personliga egendomen införs till gemenskapens tullområde;

b) den period som anges i artikel 7.1 skall beräknas från den dag då den berörda personen faktiskt inrättar sin normala bostad i gemenskapens tullområde.

3. Ovannämnda befrielse skall också förutsätta en förbindelse från den berörda personen att verkligen inrätta sin normala bostad på gemenskapens tullområde inom en tid som fastställs av de behöriga myndigheterna med hänsyn till omständigheterna. Myndigheterna får begära att denna förbindelse åtföljs av en säkerhet, för vilken de skall bestämma form och belopp.

Artikel 10

De behöriga myndigheterna får avvika från artiklarna 3 a och b, 5 c och d och 7, när en person måste flytta sin normala bostad från ett tredje land till gemenskapens tullområde till följd av exceptionella politiska omständigheter.

AVDELNING II

VAROR IMPORTERADE MED ANLEDNING AV GIFTERMÅL

Artikel 11

1. Om inte annat följer av artikel 12-15 skall befrielse från importtullar beviljas för brudutstyrsel och bohag, nya eller begagnade, som tillhör en person som på grund av giftermål flyttar sin normala bostad från ett tredje land till gemenskapens tullområde.

2. På samma villkor skall befrielse från importtullar beviljas för gåvor som normalt ges som bröllopsgåvor och som skickas av personer som har sin normala bostad i ett tredje land till en person som uppfyller de villkor som fastställs i punkt 1. Värdet för varje gåva som beviljas befrielse får emellertid inte överstiga 1 000 ecu.

Artikel 12

Den befrielse som avses i artikel 11 får endast beviljas för följande personer:

a) Personer vars normala bostad har varit utanför gemenskapens tullområde under en sammanhängande tidsperiod av minst 12 månader. Emellertid får avvikelser från denna regel beviljas, under förutsättning att den berörda personen uppenbarligen hade för avsikt att vara bosatt utanför gemenskapens tullområde under en sammanhängande tidsperiod av minst 12 månader.

b) Personer som framlägger bevis på giftermål.

Artikel 13

Ingen befrielse skall beviljas för alkoholhaltiga produkter, tobak eller tobaksvaror.

Artikel 14

1. Utom under exceptionella omständigheter skall befrielse endast beviljas för varor som deklareras för fri omsättning

- tidigast två månader före utsatt dag för bröllopet (i detta fall skall en förutsättning för befrielsen vara att en lämplig säkerhet ges, vars form och belopp skall bestämmas av de behöriga myndigheterna), och

- senast fyra månader efter dagen för bröllopet.

2. De varor som avses i artikel 11 får övergå till fri omsättning i flera olika sändningar inom den tidsperiod som anges i punkt 1 ovan.

Artikel 15

1. Tills 12 månader har förflutit från den dag då godkännande för att varorna skulle få införas för fri omsättning utfärdades får varor som har befriats från importtullar enligt artikel 11 inte lånas ut, pantsättas, hyras ut eller överlåtas, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, utan att detta först har anmälts till de behöriga myndigheterna.

2. Varje utlåning, pantsättning, uthyrning eller överlåtelse före utgången av den tidsperiod som anges i punkt 1 skall medföra betalning av tillämpliga importtullar för de berörda varorna till den tullsats som gäller den dag då utlåningen, pantsättningen, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

AVDELNING III

PERSONLIG EGENDOM SOM FÖRVÄRVATS GENOM ARV

Artikel 16

1. Om inte annat följer av artikel 17-19 skall befrielse från importtullar beviljas för personlig egendom som förvärvats genom arv av en fysisk person som har sin normala bostad inom gemenskapens tullområde.

2. I punkt 1 avses med personlig egendom all egendom som omnämns i artikel 1.2 c och som utgör den avlidnes kvarlåtenskap.

Artikel 17

Befrielse skall inte beviljas för

a) alkoholhaltiga produkter,

b) tobak och tobaksvaror,

c) kommersiella transportmedel,

d) artiklar för användning vid närings- eller yrkesverksamhet med undantag av bärbara verktyg, utrustning och instrument för de tillämpade eller fria konsterna, som behövdes för den avlidnes närings- eller yrkesverksamhet,

e) lager av råmaterial och färdiga produkter eller halvfabrikat,

f) husdjur och lager av jordbruksprodukter i större kvantiteter än vad som är rimligt för normalt familjebehov.

Artikel 18

1. Befrielse skall endast beviljas för personlig egendom som deklareras för fri omsättning senast två år efter den dag då den berörda personen blir berättigad till egendomen (slutlig reglering av arvskiftet).

De behöriga myndigheterna får emellertid förlänga denna tid om särskilda skäl föreligger.

2. Den personliga egendomen får importeras i flera separata försändelser inom den tidsperiod som anges i punkt 1.

Artikel 19

Artikel 16-18 skall gälla i tillämpliga delar för personlig egendom som genom arv förvärvats av juridiska personer som ägnar sig åt ideell verksamhet och som är etablerade inom gemenskapens tullområde.

AVDELNING IV

BOHAG FÖR MÖBLERING AV EN ANDRA BOSTAD

Artikel 20

Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 21-24 skall befrielse från importtullar beviljas för bohag som importeras av en fysisk person som har sin normala bostad utanför gemenskapen i avsikt att möblera en andra bostad inom gemenskapens tullområde.

Artikel 21

Denna befrielse skall begränsas till bohag som

a) utom i särskilda undantagsfall som motiveras av omständigheterna, har tillhört och använts av den berörda personen i minst sex månader före den dag då ifrågavarande bohag exporterats,

b) är lämpliga både vad avser art och mängd för ett normalt möblerande av den andra bostaden i fråga.

Artikel 22

Befrielse skall endast beviljas för personer som

a) har haft sin normala bostad utanför gemenskapen under en sammanhängande tidsperiod av minst 12 månader,

b) äger den andra bostaden ifråga eller har hyrt den på minst två år, och

c) förbinder sig att inte hyra ut denna andra bostad till tredje part under den tid de själva eller deras familjer inte befinner sig där.

Befrielse får begränsas till ett tillfälle för en och samma andra bostad.

Artikel 23

Beviljandet av befrielse får göras beroende av att en garanti upprättas för att säkerställa att betalning sker av eventuell tullskuld som kan uppstå enligt artikel 24.

Artikel 24

1. Uthyrning eller överlåtelse av den andra bostaden till en tredje person före utgången av en tid av två år från den dag då bohaget godkändes för fri omsättning skall medföra betalning av tillämpliga importtullar för detta bohag till den tullsats som gäller den dag då uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av bohag och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Emellertid skall befrielsen fortsätta att gälla om detta bohag används för att möblera en ny andra bostad, förutsatt att hänsyn tas till bestämmelserna i punkt 22 b och 22 c.

2. Varje utlåning, pantsättning, uthyrning eller överlåtelse, mot ersättning eller kostnadsfritt, av själva bohaget till en tredje person före utgången av en tid av två år från den dag då införsel gemenskapen för fri omsättning godkändes skall likaledes medföra betalning av tillämpliga tullar på samma villkor som anges i f punkt 1 första stycket.

För värdefullt bohag får denna tid utsträckas till 10 år.

AVDELNING V

ELEVERS OCH STUDENTERS PERSONLIGA UTSTYRSEL, SKOLMATERIEL OCH BOHAG FÖR SKOLBRUK

Artikel 25

1. Personlig utstyrsel, skolmateriel och bohag som ingår i en normal möblering av ett studierum och som tillhör elever eller studenter som skall vistas inom gemenskapens tullområde för att studera där, och som är avsedda för deras personliga bruk under tiden för deras studier, skall beviljas befrielse från importtullar.

2. I punkt 1 används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) elev eller student: varje person som är inskriven vid ett utbildningsinstitut för att där delta i heltidsundervisning,

b) personlig utstyrsel: underkläder eller linne samt kläder, nya eller begagnade,

c) skolmateriel: föremål och utrustning (inklusive räknedosor och skrivmaskiner) som normalt används av elever och studenter under studierna.

Artikel 26

Befrielse skall beviljas minst en gång per skolår.

AVDELNING VI

FÖRSÄNDELSER AV RINGA VÄRDE

Artikel 27

Om inte annat följer av artikel 28 skall befrielse från importtullar beviljas för alla försändelser som skickas till mottagarna per brev eller paket och som innehåller varor till ett värde av högst 10 ecu.

Artikel 28

Befrielse skall inte beviljas för

a) alkoholhaltiga produkter,

b) parfymer och luktvatten,

c) tobak eller tobaksvaror.

AVDELNING VII

SMÅFÖRSÄNDELSER AV ICKE-KOMMERSIELL NATUR

Artikel 29

1. Om inte annat följer av artiklarna 30 och 31 skall befrielse från importtullar beviljas för varor i småförsändelser av icke-kommersiell natur som skickas från en privatperson i ett tredje land till en privatperson bosatt i gemenskapens tullområde.

Befrielsen enligt bestämmelsen i denna punkt skall inte gälla för varor i småförsändelser av icke-kommersiell natur som skickas från ön Helgoland.

2. I punkt 1 avses med småförsändelser av icke-kommersiell natur försändelser som

- är av tillfällig natur,

- innehåller varor uteslutande för mottagarens eller hans familjs personliga bruk och som inte genom sin natur eller mängd tyder på att de importeras för kommersiella ändamål,

- består av varor till ett sammanlagt värde av högst 35 ecu inklusive värdet av de produkter som anges i artikel 30,

- skickas till mottagaren av avsändaren utan betalning av något slag.

Artikel 30

För nedanstående varor skall befrielsen enligt artikel 29.1 per försändelse begränsas till de kvantiteter som anges nedan:

a) Tobaksvaror:

- 50 cigaretter, eller

- 25 cigariller (cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck), eller

- 10 cigarrer, eller

- 50 gram röktobak

b) Alkoholhaltiga drycker:

- Destillerade drycker och spritdrycker med en alkoholhalt över 22 volymprocent: 1 liter (medlemsstaterna får begära att detta skall rymmas i en enda flaska), eller

- destillerade drycker och spritdrycker samt aperitifer på vin- eller alkoholbas med en alkoholhalt icke överstigande 22 volymprocent, mousserande viner, likörkviner: 1 liter, eller

- icke-mousserande viner: 2 liter.

c) Parfym: 50 gram, eller

luktvatten: 0,25 liter.

Artikel 31

Varor upptagna i artikel 30, som ingår i en småförsändelse av icke-kommersiell natur i mängder som överstiger de som fastställs i den artikeln skall i sin helhet vara undantagna från befrielse.

AVDELNING VIII

KAPITALVAROR OCH ANNAN UTRUSTNING SOM IMPORTERAS I SAMBAND MED ÖVERFLYTTNING AV VERKSAMHET FRÅN ETT TREDJE LAND TILL GEMENSKAPEN

Artikel 32

1. Utan att det påverkar tillämpningen av de i medlemsstaterna gällande bestämmelserna om industri- och handelspolitik, samt om inte annat följer av artikel 33-37, skall befrielse från importtullar beviljas för kapitalvaror och annan utrustning tillhörande företag som definitivt upphör med sin verksamhet i ett tredje land och flyttar till gemenskapens tullområde för att där fortsätta med en liknande verksamhet.

Om det överflyttade företaget är ett jordbruksföretag skall även dess husdjursbesättning beviljas befrielse från importtullar.

2. I punkt 1 avses med företag en oberoende ekonomisk enhet inom produktions- eller servicesektorn.

Artikel 33

Befrielse skall endast gälla för kapitalvaror och annan utrustning som

a) utom i särskilda undantagsfall som motiveras av omständigheterna, verkligen har använts i företaget i minst 12 månader före den dag då företaget upphörde med sin verksamhet i det tredje land, varifrån det har överflyttat sin verksamhet,

b) är avsedda att användas för samma ändamål efter överflyttningen,

c) är lämpliga i förhållande till det ifrågavarande företagets slag och storlek.

Artikel 34

Befrielse skall inte beviljas för företag, vars överflyttning till gemenskapens tullområde sker antingen i avsikt att gå samman med eller inkorporeras i ett företag som redan är etablerat inom gemenskapens tullområde eller som en följd av detta utan att någon ny verksamhet startas.

Artikel 35

Befrielse skall inte beviljas för

a) transportmedel som inte är av den art som används i produktions- eller servicesektorn,

b) livsmedel eller foder av alla slag,

c) bränsle och lager av råmaterial, färdiga produkter eller halvfabrikat,

d) husdjur som innehas av handlande.

Artikel 36

Utom i särskilda undantagsfall som motiveras av omständigheterna skall befrielse enligt artikel 32 endast beviljas för kapitalvaror och annan utrustning som deklareras för fri omsättning inom en tid av 12 månader från den dag då företaget upphörde med sin verksamhet i det tredje land som var avgångsland.

Artikel 37

1. Tills 12 månader har förflutit från den dag då deras deklaration för fri omsättning togs emot får kapitalvaror och annan utrustning som har beviljats befrielse inte lånas ut, pantsättas, hyras ut eller överlåtas, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, utan att detta först har anmälts till de behöriga myndigheterna.

Om det finns risk för missbruk vad gäller uthyrning eller överlåtelse får denna tid utsträckas till 36 månader.

2. Varje utlåning, pantsättning, uthyrning eller överlåtelse före utgången av den tidsperiod som anges i punkt 1 skall medföra betalning av tillämpliga importtullar för de berörda varorna till den tullsats som gäller den dag då utlåningen, pantsättningen, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 38

Artikel 32-37 skall i tillämpliga delar gälla för kapitalvaror och annan utrustning som tillhör personer som utövar ett fritt yrke och juridiska personer som ägnar sig åt ideell verksamhet och som överflyttar denna verksamhet från ett tredje land till gemenskapens tullområde.

AVDELNING IX

PRODUKTER SOM FRAMSTÄLLS AV JORDBRUKARE I GEMENSKAPEN PÅ EGENDOMAR I TREDJE LAND

Artikel 39

1. Om inte annat följer av artiklarna 40 och 41 skall befrielse från importtullar beviljas för produkter från jordbruk, husdjursskötsel, biodling, trädgårdsodling och skogsbruk från egendomar belägna i ett tredje land som gränsar till gemenskapens tullområde och som sköts av jordbrukare som har sin huvudsakliga verksamhet inom detta tullområde och i omedelbar närhet till det berörda tredje landet.

2. För att bestämmelserna i punkt 1 skall kunna utnyttjas för produkter från husdjursskötsel skall produkterna erhållas från djur som har sitt ursprung i gemenskapen eller som har deklarerats för fri omsättning där.

Artikel 40

Befrielsen skall begränsas till produkter som inte har undergått annan behandling än vad som är normalt efter skörd eller produktion.

Artikel 41

Befrielse skall endast beviljas för produkter som införs till gemenskapens tullområde av jordbrukaren själv eller å hans vägnar.

Artikel 42

Artikel 39-41 skall i tillämpliga delar gälla för produkter från fiske eller fiskodling i de sjöar eller vattendrag som gränsar till en medlemsstat och ett tredje land och som bedrivs av fiskare från gemenskapen, samt för produkter från jakt som bedrivs på sådana sjöar eller vattendrag av jägare från gemenskapen.

AVDELNING X

UTSÄDE, GÖDSELMEDEL OCH PRODUKTER FÖR BEHANDLING AV JORD OCH GRÖDOR SOM IMPORTERAS AV JORDBRUKARE I TREDJE LAND FÖR ATT ANVÄNDAS PÅ EGENDOMAR SOM GRÄNSAR TILL DETTA LAND

Artikel 43

Om inte annat följer av artikel 44 skall befrielse från importtullar beviljas för utsäde, gödselmedel och produkter för behandling av jord och grödor, avsedda för användning på egendomar i gemenskapens tullområde i omedelbar närhet till ett tredje land och drivs av jordbrukare som har sin huvudsakliga verksamhet i detta tredje land i omedelbar närhet till gemenskapens tullområde.

Artikel 44

1. Befrielsen skall begränsas till de kvantiteter av utsäde, gödselmedel och andra produkter som behövs för att driva egendomen.

2. Den skall endast beviljas för utsäde, gödselmedel eller andra produkter som importerats direkt till gemenskapens tullområde av jordbrukaren eller å hans vägnar,

3. Medlemsstaterna får ställa som villkor för befrielsen att ömsesidig likabehandling garanteras.

AVDELNING XI

VAROR SOM INGÅR I RESENÄRERS PERSONLIGA BAGAGE

Artikel 45

1. Om inte annat följer av artikel 46-49 skall befrielse från importtullar beviljas för varor som ingår i det personliga bagaget hos resenärer som kommer från ett tredje land, under förutsättning att denna import är av icke-kommersiell natur.

2. I punkt 1 används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) personligt bagage: hela det bagage som en resenär kan visa upp för tullmyndigheterna vid sin ankomst till gemenskapen, samt allt bagage som visas upp för samma myndighet vid ett senare tillfälle, under förutsättning att det kan bevisas att det vid resenärens avresa registrerades som resebagage hos det företag som transporterade det från det tredje land som var avgångslandet till gemenskapen.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 112.1 b skall bärbara behållare som innehåller bränsle inte anses utgöra personligt bagage.

b) import av icke-kommersiell natur : import som

- är av tillfällig natur, och

- uteslutande består av varor för resenärens och hans familjs personliga bruk, eller av varor som är avsedda som gåvor. Varornas art och kvantitet bör inte ge anledning till tvivel om att de importeras för icke-kommersiella ändamål.

Artikel 46

1. Den befrielse som anges i artikel 45.1 skall i fråga om nedanstående varor begränsas till följande kvantiteter per resenär:

a) Tobaksvaror:

200 cigaretter, eller

100 cigariller (cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck), eller

50 cigarrer, eller

250 gram röktobak.

För resenärer bosatta utanför Europa ökas dessa kvantiteter till

400 cigaretter, eller

200 cigariller (cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck), eller

100 cigarrer, eller

500 gram röktobak.

b) Alkoholhaltiga drycker:

- Destillerade drycker och spritdrycker med en alkoholhalt över 22 volymprocent: 1 liter (medlemsstaterna får begära att detta skall rymmas i en enda flaska), eller

- destillerade drycker och spritdrycker samt aperitifer på vin- eller alkoholbas med en alkoholhalt icke överstigande 22 volymprocent, mousserande viner, likörkviner: 2 liter, och

- icke-mousserande viner: 2 liter.

c) Parfym: 50 gram, och

luktvatten: 0,25 liter.

2. Befrielse för varor som anges i punkt 1 a och 1 b skall inte beviljas för resenärer under 17 år.

Artikel 47

Befrielse enligt artikel 45 skall beviljas upp till ett sammanlagt värde av 45 ecu per resenär för andra varor än de som är upptagna i artikel 46.

Medlemsstaterna får emellertid sänka detta belopp till 23 ecu för resenärer under 15 år.

Artikel 48

Om det sammanlagda värdet av två eller flera artiklar per resenär överskrider de belopp som anges i artikel 47 skall befrielse beviljas upp till dessa belopp för de artiklar som skulle ha beviljats befrielse om de hade importerats separat; det är underförstått att värdet av en enskild artikel inte kan delas upp.

Artikel 49

1. Medlemsstaterna får minska värdet och/eller kvantiteten för varor för vilka befrielse beviljas om dessa importeras av

- personer bosatta i gränszonen,

- gränsarbetare,

- besättningen på transportmedel som används mellan tredje land och gemenskapen.

Dessa begränsningar skall inte tillämpas om personer som är bosatta i gränszonen bevisar att de inte återvänder från gränszonen i det angränsande tredje landet. Begränsningarna skall emellertid fortfarande gälla för gränsarbetare och besättningen på transportmedel som används mellan tredje land och gemenskapen om de importerar varor under sina arbetsresor.

2. Vid tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1 används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

- gränszon: en zon som, utan att det påverkar tillämpningen av befintliga konventioner i detta avseende, fågelvägen inte sträcker sig längre än 15 km från gränsen. De lokala administrativa distrikt vars territorium delvis ligger inom denna zon skall också anses tillhöra denna gränszon.

- gränsarbetare: varje person vars normala verksamhet kräver att han passerar gränsen under sin arbetsdag.

AVDELNING XII

UNDERVISNINGSMATERIEL, VETENSKAPLIGT OCH KULTURELLT MATERIEL, VETENSKAPLIGA INSTRUMENT OCH APPARATER

Artikel 50

Undervisningsmateriel och vetenskapligt och kulturellt materiel som är förtecknat i bilaga 1 skall beviljas befrielse från importtullar oberoende av mottagare och avsedd användning av materielen.

Artikel 51

Undervisningsmateriel och vetenskapligt och kulturellt materiel som är förtecknat i bilaga 2 skall beviljas befrielse från importtullar, under förutsättning att det är avsett

- antingen för offentliga institutioner eller organisationer för undervisning, vetenskap eller kultur,

- eller för institutioner eller organisationer i de kategorier som anges för varje artikel i kolumn 3 i denna bilaga, på villkor att de har godkänts att ta emot dessa artiklar tullfritt av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

Artikel 52

1. Om inte annat följer av artikel 53-58 skall befrielse från importtullar beviljas för vetenskapliga instrument och apparater som inte omfattas av artikel 51 om de importeras uteslutande för icke-kommersiella ändamål.

2. Den befrielse som avses i punkt 1 skall begränsas till vetenskapliga instrument och apparater

a) som är avsedda för

- antingen offentliga institutioner vars huvudsakliga verksamhet är undervisning eller vetenskaplig forskning samt de avdelningar av offentliga institutioner vars huvudsakliga verksamhet är undervisning eller vetenskaplig forskning,

- eller privata institutioner vars huvudsakliga verksamhet är undervisning eller vetenskaplig forskning och som är godkända att ta emot dessa artiklar tullfritt av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, samt

b) i den utsträckning som instrument eller apparater av likvärdigt vetenskapligt värde inte samtidigt tillverkas i gemenskapen.

Artikel 53

Befrielsen skall också gälla för

a) reservdelar, komponenter eller tillbehör som är särskilt lämpade för vetenskapliga instrument eller apparater, under förutsättning att dessa reservdelar, komponenter eller tillbehör importeras samtidigt som instrumenten eller apparaterna eller att de, om de importeras senare, kan identifieras som avsedda för instrument eller apparater

- som tidigare har importerats tullfritt, under förutsättning att dessa instrument eller apparater fortfarande är av vetenskaplig natur vid den tidpunkt då tullfrihet begärs för de specifika reservdelarna, komponenterna eller tillbehören, eller

- som skulle vara berättigade till befrielse vid den tidpunkt då sådan befrielse begärs för de specifika reservdelarna, komponenterna eller tillbehören,

b) verktyg som skall användas för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation av vetenskapliga instrument eller apparater, under förutsättning att

- verktygen importeras samtidigt som dessa instrument eller apparater, eller, om de importeras senare, att de kan identifieras som avsedda för de specifika instrument eller apparater,

- som tidigare har importerats tullfritt, under förutsättning att dessa instrument eller apparater fortfarande är av vetenskaplig natur vid den tidpunkt då befrielse begärs för verktygen, eller

- som skulle vara berättigade till befrielse vid den tidpunkt då sådan befrielse begärs för verktygen,

och att

- likvärdiga verktyg inte samtidigt tillverkas i gemenskapen.

Artikel 54

Vid tillämpningen av artiklarna 52 och 53 avses med

- vetenskapligt instrument eller apparat: alla instrument eller apparater som på grund av sina objektiva tekniska egenskaper och de resultat som man kan uppnå med deras hjälp huvudsakligen eller uteslutande är lämpade för vetenskaplig verksamhet,

- importerade för icke-kommersiella ändamål: vetenskapliga instrument eller apparater avsedda att användas för ideell vetenskaplig forskning eller utbildningsändamål,

- likvärdigt vetenskapligt värde: ett värde som skall bedömas genom jämförelse av de viktigaste tekniska egenskaperna hos det instrument eller den apparat, för vilken befrielse begärs med egenskaperna hos motsvarande instrument eller apparat som tillverkas inom gemenskapen, för att bestämma om den senare skulle kunna användas för samma vetenskapliga ändamål som det instrument eller den apparat, för vilken befrielse begärs och om dess prestanda skulle vara jämförbara,

- samtidigt tillverkat inom gemenskapen: ett vetenskapligt instrument eller en apparat för vetenskapliga ändamål - eller ett av de verktyg som anges i artikel 53 b - skall anses vara samtidigt tillverkat i gemenskapen om dess leveranstid från orderdatum med hänsyn till handelsbruket inom tillverkningssektorn i fråga inte är avsevärt längre än leveranstiden för det instrument, den apparat eller det verktyg för vilket befrielse begärs, eller om denna tid inte överskrider den sistnämnda tiden i sådan utsträckning att det syfte eller den användning som instrumentet, apparaten eller verktyget var avsett för, i avsevärd grad skulle påverkas därigenom.

Artikel 55

Befrielse skall endast beviljas om det, enligt de villkor som har fastställts genom de tillämpningsföreskrifter som antagits i överensstämmelse med förfarandet enligt artikel 143.2 och 143.3, har fastställts att instrument eller apparater av likvärdigt vetenskapligt värde som de instrument eller apparater för vilka befrielse begärs - eller, om det gäller verktyg, att verktyg som motsvarar dem för vilka befrielse begärs - inte samtidigt tillverkas inom gemenskapen.

Artikel 56

Beviljande av befrielse för vetenskapliga instrument eller apparater och verktyg som skickas av en person etablerad utanför gemenskapen som gåva till de institutioner som anges i artikel 52.2 a skall inte vara underkastat de villkor som fastställs i artiklarna 52.2 b, 53 b och 55.

Det skall emellertid, i enlighet med de villkor som fastställs genom de tillämpningsföreskrifter som antagits i överensstämmelse med det förfarande som anges i artikel 143.2 och 143.3, fastställas att givaren inte skänker dessa vetenskapliga instrument eller apparater i kommersiellt syfte.

Artikel 57

1. De artiklar som avses i artikel 51 och de vetenskapliga instrument och apparater som har beviljats befrielse enligt villkoren i artikel 52-56 får inte lånas ut, hyras ut eller överlåtas, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, utan att detta först har anmälts till de behöriga myndigheterna.

2. Skulle en artikel lånas ut, hyras ut eller överlåtas till en institution eller en organisation som är berättigad att åtnjuta befrielse enligt artikel 51 eller 52.2 a skall befrielse även fortsättningsvis beviljas, under förutsättning att institutionen eller organisationen använder artikeln, instrumentet eller apparaten för ändamål som ger rätt till sådan befrielse.

I andra fall skall utlåning, uthyrning eller överlåtelse tillåtas först sedan importtullar betalats till den tullsats som gäller den dag då lånet, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 58

1. Institutioner och organisationer enligt artiklarna 51 och 52 som inte längre uppfyller de villkor som berättigar till befrielse, eller som avser att använda artiklar som importerats tullfritt för andra ändamål än dem som fastställs i nämnda artiklar, skall anmäla detta till de behöriga myndigheterna.

2. För artiklar som förblir i institutioners eller organisationers ägo som inte längre uppfyller de villkor som berättigar till befrielse skall tillämpliga importtullar betalas till den tullsats som gäller den dag då dessa villkor inte längre uppfylls, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

För artiklar som används av de institutioner eller organisationer som åtnjuter befrielse för andra ändamål än vad som fastställs i artiklarna 51 och 52 skall tillämpliga importtullar betalas till den tullsats som gäller den dag då dessa artiklar börjar användas för andra ändamål, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 59

Artiklarna 56, 57 och 58 skall i tillämpliga delar även gälla för de varor som avses i artikel 53.

AVDELNING XIII

FÖRSÖKSDJUR OCH BIOLOGISKA ELLER KEMISKA ÄMNEN AVSEDDA FÖR FORSKNING

Artikel 60

1. Befrielse från importtullar skall beviljas för

a) djur som är särskilt avsedda för laboratoriebruk,

b) biologiska eller kemiska ämnen av vilka det inte finns någon likvärdig produktion inom gemenskapens tullområde och som importeras uteslutande för icke-kommersiella ändamål, under förutsättning att de är upptagna på en lista som upprättats i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 143.2 och 143.3.

2. Den befrielse som avses i punkt 1 skall vara begränsad till djur och biologiska och kemiska ämnen som är avsedda för

- antingen offentliga institutioner vars huvudsakliga verksamhet är undervisning eller vetenskaplig forskning samt de avdelningar vid offentliga institutioner vars huvudsakliga verksamhet är undervisning eller vetenskaplig forskning,

- eller privata institutioner vars huvudsakliga verksamhet är undervisning eller vetenskaplig forskning och som är godkända av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ta emot dessa artiklar tullfritt.

AVDELNING XIV

TERAPEUTISKA ÄMNEN AV MÄNSKLIGT URSPRUNG OCH REAGENSER FÖR BLODGRUPPS- OCH VÄVNADSBESTÄMNING

Artikel 61

1. Om inte annat följer av artikel 62 skall följande beviljas befrielse från importtullar:

a) Terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung.

b) Reagenser för blodgruppsbestämning.

c) Reagenser för bestämning av vävnadstyp.

2. I punkt 1 avses med

- terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung: människoblod och dess derivat (helblod från människor, torkad humanplasma, humanalbumin och stabila lösningar av humanplasmaprotein, humanimmunglobulin och humanfibrinogen),

- reagenser för blodgruppsbestämning: alla reagenser som härstammar från människor, djur, växter eller annat och som används för blodgruppsbestämning och för upptäckt av blodinkompatibilitet,

- reagenser för bestämning av vävnadstyp: alla reagenser som härstammar från människor, djur, växter eller annat och som används för bestämning av vävnadstyper hos människor.

Artikel 62

Befrielse skall inskränkas till produkter som

a) är avsedda för institutioner eller laboratorier som är godkända av de behöriga myndigheterna att användas uteslutande för icke-kommersiella medicinska eller vetenskapliga ändamål,

b) åtföljs av ett intyg om överensstämmelse, utfärdat av ett vederbörligen bemyndigat organ i det tredje land som är avgångsland,

c) finns i behållare försedda med en speciell etikett som identifierar dem.

Artikel 63

Befrielsen skall även omfatta de särskilda förpackningar som är nödvändiga för transport av terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung eller reagenser för blodgruppsbestämning eller bestämning av vävnadstyp liksom eventuella lösningar och tillbehör som behövs för användningen och som kan ingå i försändelsen.

AVDELNING XV

FARMACEUTISKA PRODUKTER SOM ANVÄNDS VID INTERNATIONELLA IDROTTSEVENEMANG

Artikel 64

Farmaceutiska produkter som skall användas som läkemedel för personer eller djur som kommer från tredje land för att delta i internationella idrottsevenemang som organiseras i gemenskapens tullområde skall få införas tullfritt, inom de gränser som är nödvändiga för att tillgodose deras behov under vistelsen inom detta område.

AVDELNING XVI

VAROR TILL VÄLGÖRANDE OCH FILANTROPISKA ORGANISATIONER; ARTIKLAR AVSEDDA FÖR BLINDA OCH ANDRA FUNKTIONSHINDRADE

A. För allmänna ändamål

Artikel 65

1. Om inte annat följer av artiklarna 67 och 68 skall följande beviljas befrielse från importtullar, såvida detta inte ger upphov till missbruk eller väsentlig snedvridning av konkurrensen:

a) Basförnödenheter som importeras av statliga organisationer eller andra välgörande eller filantropiska organisationer som är godkända av de behöriga myndigheterna för kostnadsfri distribution till behövande.

b) Varor av alla slag som utan några kommersiella avsikter hos avsändaren skickas kostnadsfritt av en person eller en organisation med säte i ett tredje land till statliga organisationer eller andra välgörande organisationer eller filantropiska organisationer som har godkänts av de behöriga myndigheterna, och som skall användas för att vid tillfälliga välgörenhetsevenemang skaffa medel till förmån för behövande.

c) Utrustning och kontorsmaterial som utan några kommersiella avsikter hos avsändaren skickas kostnadsfritt av en person eller organisation etablerad utanför gemenskapen till välgörande eller filantropiska organisationer som har godkänts av de behöriga myndigheterna, och uteslutande skall användas för att tillgodose behoven för deras löpande verksamhet eller för att de skall kunna uppfylla målen för sin välgörande eller filantropiska verksamhet.

2. I punkt 1 a avses med basförnödenheter de varor som behövs för att tillgodose människors omedelbara behov, t.ex. mat, medicin, kläder och sängkläder.

Artikel 66

Befrielse skall inte beviljas för

a) alkoholhaltiga produkter,

b) tobak eller tobaksvaror,

c) kaffe och te,

d) motorfordon, utom ambulanser.

Artikel 67

Befrielse skall endast beviljas för sådana organisationer vars räkenskaper gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att övervaka deras verksamhet och som erbjuder alla garantier som anses nödvändiga.

Artikel 68

1. En organisation som beviljats befrielse får inte, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, låna ut, hyra ut eller överlåta de varor och den utrustning som avses i artikel 65 för andra ändamål än de som fastställs i punkt 1 a och 1 b i den artikeln utan att först ha anmält detta till de behöriga myndigheterna.

2. Skulle varor och utrustning lånas ut, hyras ut eller överlåtas till en organisation som är berättigad till befrielse i enlighet med artiklarna 65 och 67 skall befrielse även fortsättningsvis beviljas, under förutsättning att den senare organisationen använder varorna och utrustningen för ändamål som berättigar till sådan befrielse.

I andra fall skall utlåning, uthyrning eller överlåtelse tillåtas först sedan importtullar betalats till den tullsats som gäller den dag då utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av varor eller utrustning och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 69

1. Organisationer enligt artikel 65 som inte längre uppfyller de villkor som berättigar till befrielse, eller som avser att använda varor och utrustning som har importerats tullfritt för andra ändamål än de som föreskrivs i den artikeln, skall underrätta de behöriga myndigheterna om detta.

2. För varor och utrustning som förblir i organisationers ägo som inte längre uppfyller de villkor som berättigar till befrielse skall tillämpliga importtullar betalas till den tullsats som gäller den dag då dessa villkor inte längre uppfylls, på grundval av den typ av varor eller utrustning och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

3. För varor och utrustning som används av en organisation som åtnjuter befrielse för andra ändamål än de som föreskrivs i artikel 65 skall tillämpliga importtullar betalas till den tullsats som gäller den dag då varorna och utrustningen börjar användas för andra ändamål, på grundval av den typ av varor eller utrustning och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

B. Till förmån för funktionshindrade

1. Artiklar avsedda för blinda

Artikel 70

Artiklar som är särskilt utformade för att främja blinda personers utbildning samt deras vetenskapliga eller kulturella framsteg enligt bilaga 3 skall beviljas befrielse från importtullar.

Artikel 71

Artiklar som är särskilt utformade för att främja blindas utbildning eller vetenskapliga eller kulturella framsteg enligt bilaga 4 skall beviljas befrielse från importtullar, under förutsättning att de importeras

- antingen av de blinda själva för eget bruk,

- eller av institutioner eller organisationer som ägnar sig åt utbildning eller bistånd till blinda och som är godkända av medlemsstaternas behöriga myndigheter för tullfritt införande av dessa artiklar.

Den befrielse som avses i första stycket skall även gälla för reservdelar, komponenter eller tillbehör avsedda särskilt för ifrågavarande artiklar och för verktyg som skall användas för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation av dessa artiklar, under förutsättning att dessa reservdelar, komponenter, tillbehör eller verktyg importeras samtidigt som artiklarna eller, om de importeras senare, att de kan identifieras som avsedda för artiklar som tidigare har importerats tullfritt eller som skulle vara berättigade till befrielse vid den tidpunkt då sådan tullfrihet begärs för reservdelarna, komponenterna, tillbehören eller verktygen i fråga.

2. Artiklar avsedda för andra funktionshindrade

Artikel 72

1. Artiklar som är särskilt utformade för undervisning, sysselsättning eller social anpassning för fysiskt eller mentalt funktionshindrade utom blinda skall beviljas befrielse från importtullar under förutsättning att

a) de importeras

- antingen av de funktionshindrade själva för eget bruk,

- eller av institutioner eller organisationer vars huvudsakliga verksamhet är undervisning eller bistånd till funktionshindrade och som är godkända av medlemsstaternas behöriga myndigheter att ta emot dessa artiklar tullfritt,

och

b) likvärdiga artiklar inte samtidigt tillverkas inom gemenskapen.

Enligt de villkor som fastställs i de tillämpningsföreskrifter som antagits i enlighet med det förfarande som anges i artikel 143.2 och 143.3 kan emellertid ett avsteg göras från villkor b, under förutsättning att beviljandet av befrielse inte påverkar tillverkningen av likvärdiga artiklar inom gemenskapen.

2. Den befrielse som avses i punkt 1 skall även gälla för reservdelar, komponenter eller tillbehör som särskilt är avsedda för ifrågavarande artiklar samt för de verktyg som används för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation av dessa artiklar, under förutsättning att dessa reservdelar, komponenter, tillbehör eller verktyg importeras samtidigt som artiklarna eller att de, om de importeras senare, kan identifieras som avsedda för artiklar som tidigare har importerats tullfritt, eller som skulle vara berättigade till befrielse vid den tidpunkt då denna befrielse begärs för reservdelarna, komponenterna, tillbehören eller verktygen i fråga.

3. Inom ramen för denna artikel

- skall likvärdighet bedömas genom att de viktigaste tekniska egenskaperna hos de artiklar för vilka befrielse begärs jämförs med egenskaperna hos motsvarande artiklar som tillverkas i gemenskapen för att bestämma om de senare skulle kunna användas för samma ändamål som de artiklar för vilka befrielse begärs, och om deras prestanda skulle vara jämförbara,

- skall en artikel anses vara samtidigt tillverkad i gemenskapen, om dess leveranstid från orderdatum med hänsyn till handelsbruket inom tillverkningssektorn i fråga inte är avsevärt längre än leveranstiden för den artikel för vilken befrielse begärs, eller om denna tid inte överskrider den sistnämnda tiden i sådan utsträckning att det syfte eller den användning artikeln ursprungligen var avsedd för skulle påverkas av detta i avsevärd grad.

Artikel 73

Utan att det påverkar tillämpningen av den sista meningen i artikel 72.1 skall beviljande av befrielse ske på villkor att det i enlighet med villkoren i de tillämpningsföreskrifter som antagits i överensstämmelse med förfarandet enligt artikel 143.2 och 143.3 har fastställts att artiklar som är likvärdiga med dem för vilka befrielse begärs inte samtidigt tillverkas inom gemenskapen.

Artikel 74

Beviljandet av befrielse från importtullar för varor som skickas som gåvor till de funktionshindrade själva och för deras eget bruk eller till de institutioner eller organisationer som anges i artikel 72.1 a skall inte vara underkastade de villkor som fastställs i artiklarna 72.1 b och 73.

I enlighet med villkoren i de tillämpningsföreskrifter som antagits i överensstämmelse med det förfarande som anges i artikel 143.2 och 143.3 skall det emellertid fastställas att givaren inte skänker dessa artiklar i kommersiellt syfte.

3. Gemensamma bestämmelser

Artikel 75

Beviljande av befrielse till blinda eller andra funktionshindrade för varor för deras eget bruk enligt artikel 71, artikel 72.1 a första strecksatsen och artikel 74 skall ske under förutsättning att gällande bestämmelser i medlemsstaterna gör det möjligt för de berörda personerna att fastställa sin status som blinda eller funktionshindrade och därmed berättigade till denna befrielse.

Artikel 76

1. Artiklar som har importerats tullfritt av de personer som avses i artiklarna 71, 72 och 74 får inte lånas ut, hyras ut eller överlåtas, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, utan att detta först har anmälts till de behöriga myndigheterna.

2. Skulle en artikel lånas ut, hyras ut eller överlåtas till en person, institution eller organisation som är berättigad att åtnjuta befrielse till följd av artikel 71-74 skall befrielse även fortsättningsvis beviljas, under förutsättning att institutionen eller organisationen använder artikeln för ändamål som ger rätt till sådan befrielse.

I andra fall skall utlåning, uthyrning eller överlåtelse tillåtas först sedan importtullar betalats till den tullsats som gäller den dag då utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av varor eller utrustning och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 77

1. Artiklar som importeras av institutioner eller organisationer som är berättigade till befrielse enligt de villkor som fastställs i artikel 71-74 får lånas ut, hyras ut eller överlåtas av dessa institutioner eller organisationer utan vinning, till blinda och andra funktionshindrade, för vilka institutionen eller organisationen är verksam utan att motsvarande importtullar behöver betalas.

2. Ingen utlåning, uthyrning eller överlåtelse får äga rum på andra villkor än de som föreskrivs i punkt 1 utan att detta först har anmälts till de behöriga myndigheterna.

Skulle en artikel lånas ut, hyras ut eller överlåtas till en institution eller organisation som själv är berättigad att åtnjuta befrielse till följd av artikel 71 första stycket eller artikel 72.1 a skall befrielse även fortsättningsvis beviljas, under förutsättning att artikeln används för ändamål som ger rätt till sådan befrielse.

I andra fall skall utlåning, uthyrning eller överlåtelse tillåtas först sedan importtullar betalats till den tullsats som gäller den dag då utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av varor eller utrustning och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 78

1. Institutioner eller organisationer enligt artiklarna 71 och 72 som inte längre uppfyller de villkor som berättigar till befrielse, eller som avser att använda artiklar som har införts tullfritt för andra ändamål än de som föreskrivs i dessa artiklar skall underrätta de behöriga myndigheterna om detta.

2. För artiklar som förblir i institutioners eller organisationers ägo som inte längre uppfyller de villkor som berättigar till befrielse skall tillämpliga importtullar betalas till den tullsats som gäller den dag då dessa villkor inte längre uppfylls, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

3. För artiklar som används av de institutioner eller organisationer som åtnjuter befrielse för andra ändamål än de som fastställs i artiklarna 71 och 72 skall tillämpliga importtullar betalas till den tullsats som gäller den dag då artiklarna börjar användas för andra ändamål, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

C. Till förmån för katastrofoffer

Artikel 79

1. Om inte annat följer av artikel 80-85 skall befrielse från importtullar beviljas för varor som importeras av statliga organisationer eller andra välgörande eller filantropiska organisationer som godkänts av de behöriga myndigheterna om de är avsedda

a) att kostnadsfritt delas ut till offer för katastrofer som drabbar en eller flera medlemsstaters territorium, eller

b) att göras tillgängliga kostnadsfritt för offer för sådana katastrofer, medan de förblir respektive organisations egendom.

2. Varor som importeras för fri omsättning av katastrofhjälporganisationer för att tillgodose dessa organisationers behov i samband med deras verksamhet skall på samma villkor beviljas sådan befrielse som avses i punkt 1.

Artikel 80

Befrielse skall inte beviljas för material och utrustning avsedda för återuppbyggnad av katastrofområden.

Artikel 81

Befrielsen skall beviljas under förutsättning att kommissionen fattar ett beslut om detta på begäran av medlemsstaten eller medlemsstaterna i fråga, i enlighet med ett brådskande förfarande, som medför samråd med de övriga medlemsstaterna. Om så behövs skall detta beslut fastställa räckvidden och villkoren för befrielsen.

I avvaktan på besked om kommissionens beslut får medlemsstater som drabbats av en katastrof bevilja uppskov för alla importtullar för varor som importeras för de ändamål som beskrivs i artikel 79, på villkor att den importerande organisationen förbinder sig att betala dessa tullar om befrielse inte skulle beviljas.

Artikel 82

Befrielse skall endast beviljas sådana organisationer vars räkenskaper gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att övervaka deras verksamhet och som erbjuder alla garantier som anses nödvändiga.

Artikel 83

1. En organisation som åtnjuter befrielse får inte, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, låna ut, hyra ut eller över låta, de varor som avses i artikel 79.1 på andra villkor än de som fastställs i den artikeln utan att först ha anmält detta till de behöriga myndigheterna.

2. Skulle varor lånas ut, hyras ut eller överlåtas till en organisation som själv är berättigad till befrielse enligt artikel 79, skall befrielsen även fortsättningsvis beviljas, under förutsättning att den senare organisationen använder varorna för ändamål som berättigar till sådan befrielse.

I andra fall skall utlåning, uthyrning eller överlåtelse tillåtas först sedan importtullar betalats till den tullsats som gäller den dag då lånet, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 84

1. När varor enligt artikel 79.1 b inte längre används av katastrofoffer får de inte lånas ut, hyras ut eller överlåtas, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, utan att detta först har anmälts till de behöriga myndigheterna.

2. Skulle varor lånas ut, hyras ut eller överlåtas till en organisation som själv är berättigad till befrielse enligt artikel 79, eller i förekommande fall till en organisation som är berättigad till befrielse enligt artikel 65.1 a, skall befrielse även fortsättningsvis beviljas, under förutsättning att organisationerna i fråga använder varorna för ändamål som berättigar till sådan befrielse.

I andra fall skall utlåning, uthyrning eller överlåtelse tillåtas först sedan importtullar betalats till den tullsats som gäller den dag då lånet, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 85

1. Organisationer enligt artikel 79 som inte längre uppfyller de villkor som berättigar till befrielse, eller som avser att använda de varor som importerats tullfritt för andra ändamål än de som föreskrivs i den artikeln, skall underrätta de behöriga myndigheterna om detta.

2. Om varor förblir i organisationers ägo som inte längre uppfyller de villkor som berättigar till befrielse, och varorna överlåts till en annan organisation som är berättigad att åtnjuta

befrielse enligt artikel 79, eller i förekommande fall till en organisation som själv är berättigad att åtnjuta befrielse enligt artikel 65.1 a, skall befrielse även fortsättningsvis beviljas, under förutsättning att organisationen använder varorna i fråga för ändamål som ger rätt till sådan befrielse. I andra fall skall tillämpliga importtullar erläggas för varorna till den tullsats som gäller den dag då dessa villkor upphör att uppfyllas, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

3. För varor som används av den organisation som åtnjuter befrielse för andra ändamål än de som fastställs i artikel 79 skall tillämpliga importtullar betalas till den tullsats som gäller den dag då dessa artiklar börjar användas för andra ändamål, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

AVDELNING XVII

HEDERSTECKEN OCH BELÖNINGAR

Artikel 86

Om de berörda personerna uppvisar tillfredsställande bevis för de behöriga myndigheterna och under förutsättning att den berörda verksamheten inte på något sätt är av kommersiell art skall följande beviljas befrielse från importtullar:

a) Hederstecken som har förlänats av tredje lands regering till personer som har sin normala bostad inom gemenskapens tullområde.

b) Pokaler, medaljer och liknande artiklar av huvudsakligen symboliskt värde som i ett tredje land har utdelats till personer som har sin normala bostad inom gemenskapens tullområde som en gärd av uppskattning för deras verksamhet inom områden som konst, vetenskap, idrott eller offentlig tjänst eller som ett erkännande av prestationer vid ett särskilt tillfälle, och som införs till gemenskapen av dessa personer själva.

c) Pokaler, medaljer och liknande artiklar av huvudsakligen symboliskt värde som skänks av myndigheter eller personer etablerade i ett tredje land för att delas ut inom gemenskapens tullområde för samma ändamål som avses i b.

AVDELNING XVIII

GÅVOR SOM ERHÅLLITS INOM RAMEN FÖR INTERNATIONELLA FÖRBINDELSER

Artikel 87

Utan att det påverkar tillämpningen av tillämpliga delar av artikel 45-49, och om inte annat följer av artiklarna 88 och 89 nedan, skall befrielse beviljas för varor

a) som importeras till gemenskapens tullområde av personer som har avlagt ett officiellt besök i ett tredje land och vid detta tillfälle har erhållit dessa varor som gåvor av värdmyndigheterna,

b) som importeras till gemenskapens tullområde av personer som kommer för att avlägga ett officiellt besök i gemenskapen och avser att lämna dessa varor som gåvor till värdmyndigheterna,

c) som skickas som gåva, som ett tecken på vänskap eller välvilja, av ett officiellt organ, en offentlig myndighet eller en grupp som ägnar sig åt verksamhet för det allmänna bästa och som har sitt säte i ett tredje land, till ett officiellt organ, en offentlig myndighet eller en grupp som utför en verksamhet för det allmänna bästa som har sitt säte i gemenskapen, och som har de behöriga myndigheternas godkännande att tullfritt ta emot sådana artiklar.

Artikel 88

Befrielse skall inte beviljas för alkoholhaltiga produkter, tobak eller tobaksvaror.

Artikel 89

Befrielse skall endast beviljas om de artiklar som är avsedda som gåvor

- ges vid enstaka tillfällen,

- på grund av sin art, sitt värde och sin mängd inte antyder något kommersiellt intresse,

- inte används för kommersiella ändamål.

AVDELNING XIX

VAROR SOM SKALL ANVÄNDAS AV MONARKER ELLER STATSÖVERHUVUDEN

Artikel 90

Följande skall beviljas befrielse från importtullar inom de gränser och på de villkor som fastställs av de behöriga myndigheterna:

a) Gåvor till regerande monarker och statsöverhuvuden.

b) Varor som skall användas eller förbrukas av regerande monarker och statsöverhuvuden från tredje land, eller av personer som officiellt representerar dem, under deras officiella vistelse i gemenskapens tullområde. Emellertid får den importerande medlemsstaten ställa ömsesidig likabehandling som villkor för befrielsen.

Bestämmelserna i föregående stycke skall också tillämpas på personer som åtnjuter företrädesrätt på internationell nivå motsvarande dem som regerande monarker och statsöverhuvuden åtnjuter.

AVDELNING XX

VAROR SOM IMPORTERAS FÖR HANDELSFRÄMJANDE ÄNDAMÅL

A. Varuprover av ringa värde

Artikel 91

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 95.1 a skall varuprover som är av ringa värde och som bara kan användas för att främja beställningar av varor av samma typ beviljas befrielse från importtullar med avseende på import till gemenskapens tullområde.

2. De behöriga myndigheterna får begära att vissa artiklar, för att bli kvalificerade för befrielse, görs definitivt obrukbara genom rivning, perforering, tydlig och oförstörbar märkning eller på något annat sätt, under förutsättning att detta inte förstör deras karaktär av prover.

3. I punkt 1 avses med varuprov varje artikel som representerar en typ av vara vars presentationsform och mängd i förhållande till varor av samma typ eller kvalitet utesluter att de används för något annat än för att främja beställningar.

B. Trycksaker och reklammaterial

Artikel 92

Om inte annat följer av artikel 93 skall befrielse från importtullar beviljas för tryckt reklammaterial som kataloger, prislistor, bruksanvisningar eller broschyrer, under förutsättning att de gäller följande varor och tjänster som erbjuds av en person som är etablerad utanför gemenskapens tullområde:

a) Varor för försäljning eller uthyrning.

b) Transporter, kommersiella försäkringar eller banktjänster.

Artikel 93

Den befrielse som avses i artikel 92 skall begränsas till tryckt reklammaterial som uppfyller följande villkor:

a) Trycksaker skall tydligt ange namnet på det företag som tillverkar, säljer eller hyr ut de varor eller erbjuder de tjänster som trycksaken avser.

b) Varje försändelse skall innehålla högst ett dokument eller ett exemplar av varje dokument om det består av flera dokument. Försändelser som innehåller flera exemplar av samma dokument får ändå beviljas tullfrihet om deras sammanlagda bruttovikt inte överskrider ett kilogram.

c) Trycksaker får inte ingå i gruppförsändelser från samma avsändare till samma mottagare.

Artikel 94

Artiklar för reklamändamål som inte har något egentligt kommersiellt värde och som skickas kostnadsfritt av leverantörer till deras kunder, och som bortsett från sin reklamfunktion inte kan användas på annat sätt, skall också beviljas befrielse från importtullar.

C. Produkter som används eller förbrukas vid en handelsmässa eller liknande

Artikel 95

1. Om inte annat följer av artikel 96-99 skall följande beviljas befrielse från importtullar:

a) Små representativa prover av varor som tillverkas utanför gemenskapens tullområde, avsedda för en handelsmässa eller liknande.

b) Varor, som importeras endast för att demonstreras eller för att demonstrera maskiner och apparater, som tillverkas utanför gemenskapens tullområde och som visas på en handelsmässa eller liknande.

c) Olika material av ringa värde som färger, lacker, tapeter osv. som används för att bygga, utrusta och utsmycka tillfälliga montrar som innehas av företrädare från tredje land på en handelsmässa eller liknande, och som förstörs genom användningen.

d) Trycksaker, kataloger, prospekt, prislistor, reklamplanscher, almanackor med eller utan illustrationer, oinramade fotografier och andra artiklar som delas ut kostnadsfritt för att göra reklam för varor som tillverkas utanför gemenskapens tullområde och som ställs ut på en handelsmässa eller liknande.

2. Med undantag för utställningar som ordnas för privata ändamål i affärslokaler eller andra utrymmen för att sälja varor från tredje land avses i punkt 1 med handelsmässa eller liknande

a) utställningar, mässor, visningar och liknande evenemang för handel, industri, jordbruk eller hantverk,

b) utställningar och evenemang som huvudsakligen anordnas för välgörande ändamål,

c) utställningar och evenemang som genomförs huvudsakligen i vetenskapligt, tekniskt, hantverksmässigt, konstnärligt, utbildningsmässigt kulturellt, idrottsligt, religiöst, kultiskt, fackförenings- eller turistmässigt syfte eller för främjande av internationell förståelse,

d) möten mellan företrädare för internationella organisationer eller sammanslutningar,

e) officiella ceremonier eller minnesceremonier och sammankomster.

Artikel 96

Den befrielse som avses i artikel 95.1 a skall begränsas till prover som

a) importeras kostnadsfritt som prover från tredje land eller som framställs vid utställningen av varor som importeras oförpackade från dessa länder,

b) uteslutande delas ut kostnadsfritt till allmänheten vid utställningen att användas eller förbrukas av de personer som har erhållit dem,

c) kan identifieras som reklamprover med lågt styckepris,

d) inte lätt kan säljas och i förekommande fall är förpackade på ett sådant sätt att kvantiteten av respektive artikel är mindre än den minsta kvantitet av samma artikel som faktiskt säljs på marknaden,

e) i fråga om matvaror eller drycker som inte är förpackade på det sätt som nämns i d, förtärs på platsen för utställningen,

f) till sitt sammanlagda värde och kvantitet är skäliga i förhållande till utställningens art, antalet besökare och hur mycket utställaren medverkar i utställningen.

Artikel 97

Den befrielse som avses i artikel 95.1 b skall begränsas till varor som

a) förbrukas eller förstörs på utställningen, och

b) till sitt sammanlagda värde och kvantitet är skäliga i förhållande till utställningens art, antalet besökare och hur mycket utställaren medverkar i utställningen.

Artikel 98

Den befrielse som avses i artikel 95.1 d skall begränsas till trycksaker och artiklar för reklamändamål som

a) uteslutande är avsedda att delas ut kostnadsfritt till allmänheten på den plats där utställningen äger rum,

b) till sitt sammanlagda värde och kvantitet är skäliga i förhållande till utställningens art, antalet besökare och hur mycket utställaren medverkar i utställningen.

Artikel 99

Den befrielse som avses i artikel 95.1 a och 95.1 b skall inte beviljas för

a) alkoholhaltiga produkter,

b) tobak eller tobaksvaror,

c) fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

AVDELNING XXI

VAROR SOM IMPORTERAS FÖR UNDERSÖKNING, ANALYS ELLER PROVNING

Artikel 100

Om inte annat följer av artikel 101-106 skall befrielse från importtullar beviljas för varor som i informationssyfte eller för industriell eller kommersiell forskning skall undersökas, analyseras eller provas för bestämning av deras sammansättning, kvalitet eller andra tekniska egenskaper.

Artikel 101

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 104 skall den befrielse som avses i artikel 100 endast beviljas under förutsättning att de varor som skall undersökas, analyseras eller provas förbrukas helt eller förstörs under loppet av undersökningen, analysen eller provningen.

Artikel 102

Varor som används vid undersökningar, analyser eller provningar som i sig själva utgör säljfrämjande åtgärder skall inte beviljas befrielse.

Artikel 103

Befrielse skall endast beviljas för de kvantiteter av varor som är absolut nödvändiga för det ändamål för vilket de importeras. Kvantiteterna skall i varje enskilt fall fastställas av de behöriga myndigheterna, som skall ta hänsyn till detta ändamål.

Artikel 104

1. Den befrielse som avses i artikel 100 skall även gälla för varor som inte helt förbrukas eller förstörs under undersökningen, analysen eller provningen, under förutsättning att restprodukterna med de behöriga myndigheternas godkännande och under deras övervakning

- helt förstörs eller görs kommersiellt värdelösa vid avslutad undersökning, analys eller provning, eller

- överlämnas till staten utan att förorsaka den några som helst utgifter, om detta är möjligt enligt nationell lag, eller

- under vederbörligen motiverade omständigheter exporteras utanför gemenskapens tullområde.

2. I punkt 1 avses med restprodukter produkter som är ett resultat av undersökningen, analysen eller provningen eller varor som slutligen inte har använts.

Artikel 105

Utom i de fall då artikel 104.1 är tillämplig skall för restprodukter vid avslutad undersökning, analys eller provning enligt artikel 100 tillämpliga importtullar betalas till den tullsats som gäller den dag då undersökningarna, analyserna eller provningarna avslutas, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Emellertid får den berörda parten med de behöriga myndigheternas godkännande och under deras övervakning omvandla restprodukterna till avfall eller skrot. I detta fall skall de importtullar tillämpas som gäller för sådant avfall eller skrot vid tidpunkten för omvandlingen.

Artikel 106

Den tid inom vilken undersökningarna, analyserna och provningarna skall utföras och de administrativa formaliteterna slutföras för att säkerställa att varorna används för de avsedda ändamålen skall fastställas av de behöriga myndigheterna.

AVDELNING XXII

FÖRSÄNDELSER TILL ORGANISATIONER SOM SKYDDAR UPPHOVSRÄTT ELLER INDUSTRIELLA OCH KOMMERSIELLA PATENTRÄTTIGHETER

Artikel 107

Varumärken, mönster och konstruktioner och tillhörande dokument samt patentansökningar för uppfinningar och liknande, som skall inges till de organ som är behöriga att handlägga skydd av upphovsrätt eller skydd av industriella och kommersiella patenträttigheter, skall beviljas befrielse från importtullar.

AVDELNING XXIII

LITTERATUR AVSEDD SOM TURISTINFORMATION

Artikel 108

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 50-59 skall följande beviljas befrielse från importtullar:

a) Dokumentation (foldrar, broschyrer, böcker, tidskrifter, resehandböcker, inramade eller oinramade planscher, oinramade fotografier och fotografiska förstoringar, kartor med eller utan illustrationer, fönstertransparanger och illustrerade almanackor) som är avsedd att distribueras kostnadsfritt och vars huvudsakliga ändamål är att uppmuntra allmänheten att besöka främmande länder, i synnerhet för att delta i kultur-, turist- och idrottsarrangemang, religiösa sammankomster eller möten eller arrangemang som rör handel eller yrkesmässig verksamhet, under förutsättning att denna litteratur innehåller högst 25 % privata kommersiella annonser exklusive alla privata kommersiella annonser för företag inom gemenskapen, och att den allmänna karaktären hos de mål som dokumentationen skall främja är uppenbar.

b) Förteckningar över utländska hotell och årsböcker som offentliggörs av officiella turistbyråer eller under deras överinseende samt tidtabeller för utländska transportföretag om dessa skrifter är avsedda att distribueras kostnadsfritt och innehåller högst 25 % privata kommersiella annonser, exklusive alla privata kommersiella annonser för företag inom gemenskapen.

c) Referensmateriel som lämnas ut till officiella företrädare eller korrespondenter som är utnämnda av officiella nationella turistbyråer när detta materiel inte är avsett för distribution, t.ex. årsböcker, telefon- eller telexkataloger, hotellförteckningar, mässkataloger, prover på hantverksartiklar av ringa värde och litteratur om museer, universitet, hälsobrunnar och andra liknande inrättningar.

AVDELNING XXIV

DIVERSE DOKUMENT OCH ARTIKLAR

Artikel 109

Följande skall beviljas befrielse från importtullar:

a) Dokument som skickas kostnadsfritt till medlemsstaternas offentliga myndigheter.

b) Utländska regeringars och officiella internationella organs publikationer som är avsedda att distribueras kostnadsfritt.

c) Valsedlar för val som organiseras av organ i tredje land.

d) Föremål som skall framläggas som bevis eller för liknande ändamål i domstolar eller andra officiella inrättningar i medlemsstaterna.

e) Prov på namnteckningar och tryckta cirkulär beträffande namnteckningar som skickas som en del av sedvanligt informationsutbyte mellan offentliga myndigheter eller banker.

f) Officiella trycksaker som skickas till medlemsstaternas centralbanker.

g) Rapporter, redogörelser, anteckningar, prospekt, ansökningsblanketter och andra dokument som har utfärdats av företag som är registrerade i ett tredje land och som skickas till innehavare eller tecknare av värdepapper som ges ut av dessa företag.

h) Inspelade medier (hålkort, ljudinspelningar, mikrofilmer etc.) som används för informationsöverföring och som skickas kostnadsfritt till mottagaren, om tullfri införsel inte förorsakar missbruk eller allvarlig snedvridning av konkurrensen.

i) Register, arkiv, tryckta blanketter och andra dokument som används vid internationella möten, konferenser eller kongresser samt rapporter från sådana sammankomster.

j) Planritningar, tekniska ritningar, skisser, beskrivningar och andra liknande dokument som importeras för att erhålla eller fullfölja beställningar i tredje land eller för att delta i ett anbudsförfarande inom gemenskapens tullområde.

k) Dokument som skall användas vid undersökningar som inom gemenskapens tullområde skall genomföras av institutioner som har sitt säte i tredje land.

l) Tryckta blanketter som skall användas som officiella dokument vid internationell transport av fordon eller varor inom ramen för internationella konventioner.

m) Tryckta blanketter, etiketter, biljetter och liknande dokument som skickas av transportföretag eller företag i hotellbranschen i ett tredje land till resebyråer inom gemenskapens tullområde.

n) Tryckta blanketter och biljetter, konossement, fraktsedlar och andra kommersiella eller officiella dokument som har använts.

o) Officiella tryckta blanketter från tredje land eller internationella myndigheter och trycksaker som överensstämmer med internationell standard och som skickas för distribution av sammanslutningar i tredje land till motsvarande sammanslutningar i gemenskapens tullområde.

p) Fotografier, diapositiv och stereotypiplattor för fotografier, med eller utan text, som skickas till pressagenturer eller tidnings- eller tidskriftsutgivare.

AVDELNING XXV

HJÄLPMATERIAL FÖR STUVNING OCH SKYDD AV VAROR UNDER TRANSPORT

Artikel 110

Diverse material som rep, halm, tyg, papper och papp, trä och plast som används för stuvning och skydd - inklusive skydd mot värme - av varor under transport från ett tredje land till gemenskapens tullområde, och som normalt inte kan återanvändas, skall beviljas befrielse från importtullar.

AVDELNING XXVI

STRÖ, TORRFODER OCH ANNAT FODER FÖR DJUR UNDER TRANSPORT

Artikel 111

Strö, torrfoder och annat foder av olika slag som tas ombord på ett transportmedel som transporterar djur från ett tredje land till gemenskapens tullområde för att användas till dessa djur under transporten skall beviljas befrielse från importtullar.

AVDELNING XXVII

BRÄNSLE OCH SMÖRJMEDEL I MOTORFORDON PÅ LAND

Artikel 112

1. Om inte annat följer av artikel 113-115 skall följande beviljas befrielse från importtullar:

a) Bränsle som förvaras i de normala tankarna på privata motorfordon och nyttofordon och på motorcyklar som införs till gemenskapens tullområde.

b) Bränsle i bärbara dunkar i privata motorfordon och motorcyklar, högst 10 liter per fordon, utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om innehav och transport av bränsle.

2. I punkt 1 avses med följande beteckningar:

a) nyttofordon: alla slags motordrivna fordon som på grund av sin konstruktion och utrustning är avsedda för och har möjlighet att mot betalning eller kostnadsfritt transportera

- mer än nio personer inklusive föraren,

- varor.

Som nyttofordon betecknas också alla fordon för andra särskilda ändamål än egentlig transport.

b) privata motorfordon: alla motorfordon som inte omfattas av definitionen i a.

c) normala bränsletankar: bränsletankar som av tillverkaren byggs in i alla motorfordon av samma typ som fordonet i fråga, på ett sådant sätt att bränslet kan användas direkt både för att driva fram fordonet och, i förekommande fall, för att driva ett kylsystem.

Gastankar inbyggda i motorfordon som är konstruerade för direkt användning av gas som bränsle skall också anses vara normala bränsletankar.

Artikel 113

Medlemsstaterna får begränsa tillämpningen av befrielsen i fråga om bränsle som finns i normala bränsletankar på nyttofordon till 200 liter per fordon och resa.

Artikel 114

Medlemsstaterna får begränsa den mängd bränsle som får införas med befrielse från importtullar för

- nyttofordon som används för internationella transporter som sträcker sig högst 25 km fågelvägen in i deras gränszon, under förutsättning att dessa resor företas av personer som är bosatta i gränszonen,

- privata motorfordon som tillhör personer bosatta i den gränszon som avses i artikel 49.2.

Artikel 115

Bränsle som införs med befrielse från importtullar enligt artikel 112-114 får inte användas i något annat fordon än det som bränslet importerades i och inte tas ut från fordonet och lagras utom för nödvändiga reparationer av fordonet, och det får inte överlåtas, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, av den person som åtnjuter befrielsen.

Om bestämmelserna i föregående stycke inte efterföljs skall tillämpliga importtullar för varorna i fråga betalas till den tullsats som gäller den dag då denna avvikelse äger rum, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 116

Den befrielse som avses i artikel 112 skall också tillämpas på de smörjmedel som finns i motorfordonen och som behövs för motorfordonens normala drift under resan.

AVDELNING XXVIII

MATERIAL FÖR UPPFÖRANDE, UNDERHÅLL ELLER UTSMYCKNING AV MINNESMÄRKEN ELLER KYRKOGÅRDAR FÖR KRIGSOFFER

Artikel 117

Varor av alla slag som importeras av organisationer som har de behöriga myndigheternas tillstånd för detta, och som är avsedda att användas för uppförande, underhåll eller utsmyckning av kyrkogårdar, gravar för, och minnesmärken över krigsoffer från tredje land som är begravda i gemenskapen skall beviljas befrielse från importtullar.

AVDELNING XXIX

KISTOR, URNOR OCH ARTIKLAR FÖR UTSMYCKNING VID BEGRAVNINGAR

Artikel 118

1. Följande skall beviljas befrielse från importtullar:

a) Kistor som innehåller lik och urnor som innehåller askan efter avlidna personer liksom blommor, kransar och andra utsmyckningsföremål som normalt medföljer dessa kistor och urnor.

b) Blommor, kransar och andra utsmyckningsföremål som medförs av personer bosatta i tredje land som skall delta i en begravning eller smycka gravar inom gemenskapens tullområde, under förutsättning att denna import genom sin art eller mängd inte antyder kommersiella avsikter.

KAPITEL II BEFRIELSE FRÅN EXPORTTULLAR

AVDELNING I

FÖRSÄNDELSER AV RINGA VÄRDE

Artikel 119

Försändelser som skickas till mottagarna per brev eller paket och som innehåller varor till ett sammanlagt värde av högst 10 ecu skall beviljas befrielse från exporttullar.

AVDELNING II

HUSDJUR SOM EXPORTERAS I SAMBAND MED ÖVERFLYTTNING AV EN JORDBRUKSVERKSAMHET FRÅN GEMENSKAPEN TILL ETT TREDJE LAND

Artikel 120

1. Husdjur som utgör besättning på ett jordbruksföretag som har upphört att bedriva verksamhet i gemenskapen och överflyttar sin verksamhet till ett tredje land skall beviljas befrielse från exporttullar.

2. Den befrielse som avses i punkt 1 skall begränsas till det antal husdjur som är lämpliga i förhållande till jordbruksföretagets typ och storlek.

AVDELNING III

PRODUKTER SOM FRAMSTÄLLS AV JORDBRUKARE SOM BRUKAR MARK PÅ EGENDOMAR INOM GEMENSKAPEN

Artikel 121

1. Produkter från jordbruk och djuruppfödning som framställs inom gemenskapens tullområde på egendomar i omedelbar närhet till ett tredje land, och som brukas av personer som är ägare eller arrendatorer, och som har sin huvudsakliga verksamhet i ett tredje land som gränsar till gemenskapens tullområde, skall beviljas befrielse från exporttullar.

2. För att bestämmelserna i punkt 1 skall kunna utnyttjas skall de produkter som framställs från husdjur komma från djur som har sitt ursprung i ifrågavarande tredje land eller som uppfyller kraven för fri omsättning i detta land.

Artikel 122

Den befrielse som avses i artikel 121.1 skall begränsas till produkter som inte har undergått annan behandling än vad som är normalt efter skörd eller produktion.

Artikel 123

Befrielse skall endast beviljas för produkter som införs till det tredje landet i fråga av jordbruksföretagaren eller på hans vägnar.

AVDELNING IV

UTSÄDE SOM EXPORTERAS AV JORDBRUKARE FÖR ATT ANVÄNDAS PÅ EGENDOMAR I TREDJE LAND

Artikel 124

Utsäde som skall användas på egendomar i ett tredje land i omedelbar närhet till gemenskapens tullområde och som brukas av personer som är ägare eller arrendatorer, och som har sin huvudsakliga verksamhet inom detta tullområde i omedelbar närhet till ifrågavarande tredje land, skall beviljas befrielse från exporttullar.

Artikel 125

Den befrielse som avses i artikel 124 skall begränsas till de kvantiteter av utsäde som behövs för att bruka egendomen.

Befrielsen skall endast beviljas för utsäde som exporteras direkt från gemenskapens tullområde av jordbrukaren eller på hans vägnar.

AVDELNING V

TORRFODER OCH ANNAT FODER SOM MEDFÖLJER DJUR VID EXPORT

Artikel 126

Torrfoder och annat foder av alla slag som lastas på det transportmedel som används för att transportera djur från gemenskapens tullområde till ett tredje land för att användas till dessa djur under resan skall beviljas befrielse från exportullar.

KAPITEL III ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 127

1. Om inte annat följer av punkt 2 skall bestämmelserna i kapitel I gälla både för varor som deklareras för fri omsättning och som kommer direkt från tredje land och för varor som deklareras för fri omsättning efter att ha varit hänförda till ett annat tullförfarande.

2. De fall då befrielse inte får beviljas för varor som deklareras för fri omsättning efter att ha varit hänförda till ett annat tullförfarande skall bestämmas enligt det förfarande som anges i artikel 143.2 och 143.3.

Artikel 128

Om befrielse från importtullar beviljas under förutsättning att mottagaren använder varorna på ett särskilt sätt, kan endast de behöriga myndigheterna i den medlemsstat i vars territorium dessa varor skall användas på detta sätt, bevilja denna befrielse.

Artikel 129

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att varor som övergår till fri omsättning, och för vilka befrielse beviljas under förutsättning att mottagaren använder dessa varor på ett särskilt sätt, inte används för andra ändamål utan att tillämpliga importtullar betalas, såvida inte denna andra användning överensstämmer med de villkor som fastställs i denna förordning.

Artikel 130

Om samma person samtidigt uppfyller de villkor som krävs för att befrielse från import- eller exporttullar skall beviljas enligt olika bestämmelser i denna förordning skall dessa bestämmelser tillämpas jämsides med varandra.

Artikel 131

Om denna förordning föreskriver att beviljandet av befrielse förutsätter att vissa villkor uppfylls skall den berörda personen för de behöriga myndigheterna framlägga tillfredsställande bevis för att dessa villkor har uppfyllts.

Artikel 132

Om befrielse från import- eller exporttullar beviljas inom ramarna för ett belopp som fastställs i ecu, får medlemsstaterna uppåt eller nedåt avrunda den summa som erhållits vid omräkning av detta belopp till nationell valuta.

Medlemsstaterna får också behålla motvärdet i nationell valuta av det belopp som fastställts i ecu oförändrat om omräkningen av detta belopp, vid tidpunkten för den årliga anpassning som avses i artikel 2.2 första stycket i rådets förordning (EEG) nr 2779/78 av den 23 november 1978 om förfarandet för tillämpning av den europeiska beräkningsenheten på rättsakter som antagits på tullområdet(4), före den avrundning som avses i föregående stycke leder till en ändring på mindre än 5 % av motvärdet, uttryckt i nationell valuta.

Artikel 133

1. Ingenting i denna förordning skall hindra medlemsstaterna från att bevilja

a) befrielse enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961, Wienkonventionen om konsulära förbindelser av den 24 april 1963 eller andra konsulära konventioner, eller New York-konventionen av den 16 december 1969 om särskilda uppdrag,

b) befrielse enligt sedvanliga privilegier som beviljas på grund av internationella överenskommelser eller överenskommelser om högkvarter, i vilka antingen ett tredje land eller en internationell organisation är avtalsslutande part, inklusive den befrielse som beviljas vid internationella möten,

c) befrielse enligt sedvanliga privilegier och sedvanlig immunitet som beviljas i samband med internationella överenskommelser som träffas av alla medlemsstater och gäller inrättandet av en kulturell eller vetenskaplig institution eller organisation under internationell rätt,

d) befrielse enligt sedvanliga privilegier och sedvanlig immunitet som beviljas i samband med kulturella, vetenskapliga eller tekniska samarbetsavtal som träffas med tredje land,

e) särskild befrielse som införts enligt överenskommelser som har träffats med tredje land och som föreskriver gemensamma åtgärder för skydd av människor eller miljö,

f) särskild befrielse som införts enligt överenskommelser som träffats med angränsande tredje länder och som motiveras av arten av gränshandel med dessa länder.

2. Om en internationell konvention, som inte omfattas av någon av de kategorier som anges i punkt 1 och som en medlemsstat avser att ansluta sig till, föreskriver att befrielse skall beviljas, skall denna medlemsstat till kommissionen inlämna en ansökan om befrielse och därvid förse kommissionen med alla nödvändiga upplysningar.

Beslut om en sådan ansökan skall fattas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 143.2 och 143.3.

3. De upplysningar som avses i punkt 2 skall inte krävas om den internationella konventionen i fråga föreskriver ett beviljande av befrielse som inte överskrider de gränser som är fastställda i gemenskapsrätten.

Artikel 134

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla de tullbestämmelser i internationella konventioner och överenskommelser av den art som avses i artikel 133.1 b, c, d, e och f samt 133.3 som sluts efter det att denna förordning har trätt i kraft.

2. Kommissionen skall översända texterna till de anmälda konventioner och överenskommelser som avses i punkt 1 till de andra medlemsstaterna.

Artikel 135

Bestämmelserna i denna förordning skall inte förhindra att

a) Grekland behåller den särskilda status som har tilldelats berget Athos och som garanteras i artikel 105 i den grekiska konstitutionen,

b) Frankrike behåller den befrielse som gäller enligt konventionen av den 22 och 23 november 1867 mellan detta land och Andorra.

Artikel 136

1. Tills gemenskapsbestämmelser har införts på följande områden får medlemsstaterna bevilja särskild befrielse

a) till väpnade styrkor som till följd av internationella överenskommelser är stationerade inom en medlemsstats territorium utan att tjäna under dess fana,

b) till tredje lands flygbolag till följd av bilaterala överenskommelser som bygger på ömsesidighet.

2. Tills gemenskapsbestämmelser har införts på det aktuella området skall denna förordning inte förhindra att medlemsstaterna behåller den befrielse som de har beviljat

a) sjömän i handelsflottan,

b) arbetstagare som återvänder till sitt hemland efter att på grund av sitt arbete ha bott minst sex månader utanför gemenskapens tullområde.

Artikel 137

1. Tills gemenskapsbestämmelser har införts på det aktuella området får medlemsstaterna tillämpa särskild befrielse för import av instrument och apparater som används för medicinsk forskning, medicinska diagnoser eller medicinsk behandling.

2. Den befrielse som avses i punkt 1 skall begränsas till instrument och apparater som doneras till hälsovårdsmyndigheter, sjukhusavdelningar eller forskningsinstitutioner som har godkänts av medlemsstaternas behöriga myndigheter att ta emot sådana artiklar tullfritt, eller som köps in av sådana hälsovårdsmyndigheter, sjukhus eller forskningsinstitutioner helt och hållet med medel som ställts till förfogande av välgörande eller filantropiska organisationer eller med frivilliga bidrag, dock under förutsättning att det har fastställts att

a) likvärdiga instrument och apparater inte samtidigt tillverkas i gemenskapen,

b) donationen av dessa instrument och apparater sker utan något kommersiellt intresse från givarens sida.

3. Befrielsen skall också gälla för

a) reservdelar, komponenter eller tillbehör som är särskilt avsedda för instrument eller apparater, under förutsättning att dessa reservdelar, komponenter eller tillbehör importeras samtidigt med instrumenten eller apparaterna eller att de, om de importeras senare, kan identifieras som avsedda för instrument eller apparater som tidigare har importerats tullfritt,

b) verktyg som skall användas för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation av instrument eller apparater, under förutsättning att dessa verktyg importeras samtidigt med dessa instrument eller apparater, eller att de, om de importeras senare, kan identifieras som avsedda för de instrument eller apparater som tidigare har importerats tullfritt.

Artikel 138

Vid tillämpningen av den befrielse som avses i artikel 137 skall medlemsstaterna förfara enligt följande:

a) När den behöriga myndigheten i en medlemsstat överväger att bevilja befrielse för apparater eller instrument som avses i artikel 137.1 skall den rådgöra med de övriga medlemsstaterna.

b) Om denna myndighet inte har erhållit något svar inom två månader skall den anse att inga instrument eller apparater som är likvärdiga med dem som ansökan om befrielse gäller tillverkas i de tillfrågade medlemsstaterna, och att dessa medlemsstater inte har några kommentarer till det eventuella kommersiella inslaget i importen.

c) Om tvåmånadersperioden visar sig vara otillräcklig för den tillfrågade myndigheten skall denna informera den frågande myndigheten om detta och samtidigt ange den tidsperiod inom vilken ett slutligt svar kan förväntas. Denna tidsperiod får emellertid inte överstiga två månader.

d) Om den frågande myndigheten vid slutet av samrådsförfarandet enligt a-c ovan finner att de villkor som avses i artikel 137.2 a och 137.2 b är uppfyllda och att ingen medlemsstat har hävdat att ärendet är av särskild vikt för dess industriella intressen eller ger anledning till bekymmer inom handelsområdet skall den bevilja befrielse. I annat fall skall den ge avslag.

e) Varje medlemsstat skall till kommissionen överlämna en förteckning över instrument, apparater, reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg, vilkas tullvärde överstiger 3 000 ecu, och för vilka de har godkänt tullfri import. Denna förteckning skall varje år inlämnas under det första halvåret och skall innehålla de artiklar för vilka ett tillstånd för tullfri import har beviljats under det föregående året.

Kommissionen skall översända dessa förteckningar till medlemsstaterna.

f) Före den 1 juli 1986 skall kommissionen överlämna en rapport till rådet och bifoga förslag till de ändringar som den anser nödvändiga.

Artikel 139

Denna förordning skall tillämpas utan att det påverkar tilllämpningen av

a) rådets förordning (EEG) nr 754/76 av den 25 mars 1976 om behandling i tullhänseende av varor som återinförs till gemenskapens tullområde(5),

b) gällande bestämmelser om proviant för fartyg, flygplan och internationella tåg,

c) bestämmelser om befrielse enligt andra gemenskapsakter.

Artikel 140

1. Följande förordningar skall upphöra att gälla från och med den dag då denna förordning träder i kraft:

a) Rådets förordning (EEG) nr 1544/69 av den 23 juli 1969 om behandling i tullhänseende av varor i resenärers personliga bagage(6), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3313/81(7).

b) Rådets förordning (EEG) nr 1410/74 av den 4 juni 1974 om behandling i tullhänseende av varor som importeras för fri omsättning i händelse av katastrofer på en eller flera medlemsstaters territorium(8).

c) Rådets förordning (EEG) nr 1818/75 av den 10 juli 1975 om jordbruksavgifter, utjämningsbelopp och andra avgifter vid import, tillämpliga på jordbruksprodukter och på vissa varor som framställs av jordbruksprodukter och som ingår i resenärers personliga bagage(9).

d) Förordning (EEG) nr 1798/75, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 608/82(10).

e) Rådets förordning (EEG) nr 1990/76 av den 22 juli 1976 om behandling i tullhänseende av varor som importeras för provning(11).

f) Rådets förordning (EEG) nr 3060/78 av den 19 december 1978 om befrielse från importtullar för varor i småförsändelser av icke-kommersiell art från ett tredje land(12), ändrad genom förordning (EEG) nr 3313/81(13).

g) Rådets förordning (EEG) nr 1028/79 av den 8 maj 1979 om befrielse från tull enligt Gemensamma tulltaxan vid import av varor avsedda för funktionshindrade personer(14).

2. Hänvisningar till de förordningar som anges i punkt 1 skall betraktas som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 141

1. En kommitté för tullbefrielse, nedan kallad "kommittén", inrättas härmed. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 142

Kommittén skall undersöka ärenden som rör genomförandet av denna förordning och som framläggs av ordföranden, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

Artikel 143

1. De åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av denna förordning skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i punkterna 2 och 3 med undantag av följande avdelningar och artiklar:

- kapitel I, avdelning V, XIV, XIX, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVIII och XXIX;

- kapitel II, avdelning II, IV och V;

- kapitel III, artiklarna 133.1 och 135,

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av 45 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande, eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas.

Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 144

De hänvisningar i följande förordningar som görs till den kommitté som avses i artikel 7 i förordning (EEG) nr 1798/75 skall ersättas av en hänvisning till den kommitté som avses i artikel 141 i den här förordningen:

a) Artikel 15 i förordning (EEG) nr 754/76.

b) Artikel 25 i rådets förordning (EEG) nr 1430/79 av den 2 juli 1979 om återbetalning eller eftergift av import- eller exporttullar(15).

c) Artikel 10 i rådets förordning (EEG) nr 1697/79 av den 24 juli 1979 om uppbörd i efterhand av import- eller exporttullar, som inte har utkrävts av gäldenären, för varor som hänförts till ett tullförfarande som medför skyldighet att betala sådana tullar(16).

Artikel 145

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1984.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 mars 1983.

På rådets vägnar

J. ERTL

Ordförande

(1) EGT nr C 4, 7.1.1980, s. 59.

(2) EGT nr C 72, 24.3.1980, s. 20.

(3) EGT nr L 184, 15.7.1975, s. 1.

(4) EGT nr L 333, 20.11.1978, s. 5.

(5) EGT nr L 89, 2.4.1976, s. 1.

(6) EGT nr L 191, 5.8.1969, s. 1.

(7) EGT nr L 334, 21.11.1981, s. 1.

(8) EGT nr L 150, 7.6.1974, s. 4.

(9) EGT nr L 185, 16.7.1975, s. 3.

(10) EGT nr L 74, 18.3.1982, s. 4.

(11) EGT nr L 219, 12.8.1976, s. 14.

(12) EGT nr L 366, 28.12.1978, s. 1.

(13) EGT nr L 334, 21.11.1981, s. 1.

(14) EGT nr L 134, 31.5.1979, s. 8.

(15) EGT nr L 175, 12.7.1979, s. 1.

(16) EGT nr L 197, 3.8.1979, s. 1.

BILAGA 1

A. Böcker, publikationer och dokument

>Plats för tabell>

B. Visuellt och auditivt material avsett att användas i utbildningsmässigt, vetenskapligt eller kulturellt syfte

De artiklar som anges i bilaga 2 A som har producerats av Förenta nationerna eller något av dess specialiserade institutioner.

BILAGA 2

A. Visuellt och auditivt material avsett att användas i utbildningsmässigt, vetenskapligt eller kulturellt syfte

>Plats för tabell>

B. Föremål för samlingar och konstverk avsedda att användas i utbildningsmässigt, vetenskapligt eller kulturellt syfte

>Plats för tabell>

BILAGA 3

>Plats för tabell>

BILAGA 4

>Plats för tabell>