31983R0918Úradný vestník L 105 , 23/04/1983 S. 0001 - 0037
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 3 S. 0146
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 02 Zväzok 9 S. 0276
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 3 S. 0146
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 02 Zväzok 9 S. 0276


Nariadenie Rady (EHS) č. 918/83

z 28. marca 1983

ustanovujúce systém spoločenstva pre oslobodenie od cla

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej články 28, 43 a 235,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže pri absencii špecifickej odchýlky prijatej v súlade s ustanoveniami zmluvy sú spoločné colné sadzby použiteľné na všetok tovar dovezený na územie spoločenstva; keďže to isté platí v prípade poľnohospodárskych ciel a všetkých ostatných dovozných poplatkov stanovených na základe Spoločnej poľnohospodárskej politiky, alebo špecifických opatrení použiteľných na tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych produktov;

keďže však za určitých presne definovaných okolností, kde z moci osobitných podmienok, za ktorých je tovar dovážaný, chýba obvyklá potreba chrániť hospodárstvo, je takéto zdanenie neoprávnené;

keďže je želateľné, aby za takýchto okolností boli urobené opatrenia, ktoré sú tradičné vo väčšine systémov colných pravidiel, a ktoré umožňujú uplatniť na tovar oslobodenia od dovozných ciel, ktorým by za normálnych okolností podliehali;

keďže takéto oslobodenia môžu byť tiež výsledkom medzinárodných multilaterálnych dohovorov, ktorých zmluvnými stranami sú všetky, alebo niektoré z členských štátov, keďže, pokiaľ by spoločenstvo malo uplatňovať takéto dohovory, predpokladá to zavedenie pravidiel spoločenstva o oslobodeniach od ciel, ktoré sa vytvoria v súlade s požiadavkami colnej únie na odstránenie rozdielov v účele, rozsahu a podmienkach uplatnenia oslobodení obsiahnutých v týchto dohovoroch a v súlade s požiadavkami colnej únie umožniť všetkým, ktorých sa to týka, využívať rovnaké výhody v celom spoločenstve;

keďže určité oslobodenia, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v členských štátoch, pochádzajú zo špecifických dohovorov uzatvorených s tretími krajinami, alebo s medzinárodnými organizáciami; keďže takéto dohovory daného účelu sa týkajú len členského štátu, ktorý dohovor podpísal, keďže sa nejaví potrebné na úrovni spoločenstva definovať podmienky, za ktorých sa takéto oslobodenia udeľujú, ale javí sa dostatočne jednoduché prostredníctvom vhodného postupu ustanoveného na tento účel splnomocniť príslušný členský štát v otázke udelenia týchto oslobodení tam, kde je to potrebné,

keďže zavedenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky znamená, že za určitých okolností môže byť niektorý tovar zaťažený vývoznými clami; keďže preto je tiež potrebné určiť na úrovni spoločenstva prípady, v ktorých je možné udeliť oslobodenia od takýchto ciel;

keďže Rada už prijala niekoľko nariadení týkajúcich sa oslobodení od ciel a s výhľadom vytvorenia jednotného komplexného systému oslobodení v spoločenstve sa javí želateľným zahrnutie ustanovení týchto jednotlivých nariadení do tohto nariadenia a oficiálne zrušenie predchádzajúcich aktov;

keďže v záujme legislatívnej jednoznačnosti by mali byť ustanovenia aktov spoločenstva, ktoré obsahujú určité opatrenia týkajúce sa oslobodení takých, ktoré nie sú ovplyvnené týmto nariadením, uvedené v tomto nariadení;

keďže toto nariadenie nevylučuje, aby členské štáty uplatnili dovozné alebo vývozné zákazy alebo obmedzenia, oprávnené na základe verejnej morálky, verejnej politiky, alebo verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat, alebo rastlín, ochrany národného bohatstva majúceho umeleckú, historickú, alebo archeologickú hodnotu, alebo ochrany duševného a priemyselného vlastníctva;

keďže s ohľadom na oslobodenia udelené v sumách fixovaných v ECU musia byť zostavené pravidlá na konverziu takýchto súm do národných mien;

keďže je potrebné zabezpečiť jednotné uplatňovanie ustanovení tohto nariadenia a tým vytvoriť postup spoločenstva pre včasné prijatie zavádzaných opatrení; keďže v tejto oblasti by mal preto byť ustanovený výbor, ktorý nahradí Výbor pre bezcolné dohody ustanovený nariadením Rady (EHS) č. 1798/75 z 10. júla 1975 o dovoze vzdelávacích, vedeckých a kultúrnych tovarov bez spoločných colných sadzie [3], ktorý umožní organizovať úzku a účinnú spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Toto nariadenie popisuje tie prípady, keď sa vďaka osobitným okolnostiam udeľuje oslobodenie od dovozných, alebo vývozných ciel, resp. keď je tovar daný do voľného obehu, alebo je vyvážaný zo spoločenstva.

2. Na účely tohto nariadenia:

a) "dovozné clá" sú clá a colné poplatky s rovnakým účinkom a tiež poľnohospodárske clá a iné dovozné poplatky stanovené na základe Spoločnej poľnohospodárskej politiky, alebo na základe špecifických opatrení použiteľných na určitý tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych produktov,

b) "vývozné clá" sú poľnohospodárske clá a iné vývozné poplatky stanovené na základe Spoločnej poľnohospodárskej politiky, alebo na základe špecifických opatrení použiteľných na určitý tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych produktov,

c) "osobný majetok" je všetok majetok určený na osobné použitie dotknutých osôb alebo na uspokojovanie ich domácich potrieb.

"Osobný majetok" tvorí najmä toto:

- potreby pre domácnosť,

- bicykle a motocykle, súkromné motorové vozidlá a ich prívesy, kempingové obytné vozidlá a prívesy, plavidlá pre voľný čas a súkromné lietadlá.

Osobný majetok tvoria tiež potreby pre domácnosť zodpovedajúce normálnym potrebám rodiny, domáce zvieratá a zvieratá na jazdenie, ako aj prenosné náradie, ktoré potrebuje dotknutá osoba na výkon svojej živnosti alebo povolania v oblasti užitého umenia, alebo slobodných povolaní. Osobným majetkom nie je to, čo je dovážané na obchodné účely, aj keď to zodpovedá kritériám osobného majetku svojou povahou a množstvom.

d) "potreby pre domácnosť" sú osobné potreby, posteľná bielizeň a bytový textil, nábytok a vybavenie určené na osobné použitie dotknutých osôb alebo na uspokojovanie ich domácich potrieb,

e) "alkoholické výrobky" sú výrobky spadajúce pod tovarové položky Spoločného colného sadzobníka č. 22.03 až 22.09 (pivo, víno, aperitívy s vínnym alebo alkoholovým základom, koňaky, likéry, alebo liehové nápoje, atď.)

3. Ak nie je v tomto nariadení uvedené inak, ostrov Helgoland je na účely uplatňovania kapitoly I považovaný za tretiu krajinu.

KAPITOLA I

OSLOBODENIE OD DOVOZNÉHO CLA

HLAVA I

OSOBNÝ MAJETOK PATRIACI FYZICKÝM OSOBÁM MENIACIM BYDLISKO Z TRETEJ KRAJINY DO SPOLOČENSTVA

Článok 2

Za podmienok ustanovených v článkoch 3 až 10 sa osobný majetok dovážaný fyzickými osobami, ktoré menia bydlisko z tretej krajiny na colné územie spoločenstva, prepúšťa bez dovozných ciel.

Článok 3

Oslobodenie sa vzťahuje na osobný majetok, ktorý:

a) bol vo vlastníctve dotknutej osoby a v prípade, že nejde o spotrebný tovar, bol používaný touto osobou v pôvodnom bydlisku najmenej šesť mesiacov pred dňom, kedy táto osoba prestala mať bydlisko v tretej krajine, z ktorej sa vysťahovala,

b) bude v novom bydlisku dotknutej osoby používaný na rovnaký účel.

Navyše k týmto podmienkam môžu členské štáty oslobodenie podmieniť colnými, alebo daňovými poplatkami, ktoré sa na takýto majetok normálne vzťahujú buď v krajine pôvodu, alebo v krajine, odkiaľ sa dotknutá osoba vysťahováva.

Článok 4

Oslobodenie môže byť udelené len osobám, ktorých bydlisko bolo mimo spoločenstva súvisle po dobu najmenej 12 mesiacov.

Príslušné orgány však môžu udeliť výnimku z tohto pravidla uvedeného v prvom odseku, ak dotknutá osoba sa jednoznačne mienila zdržovať mimo spoločenstva po dobu najmenej 12 mesiacov.

Článok 5

Oslobodenie sa neudeľuje na:

a) alkoholické výrobky,

b) tabak a tabakové výrobky,

c) dopravné prostriedky dovážané na obchodné účely,

d) tovar používaný pri výkone živnosti alebo povolania okrem prenosného náradia pre užité umenie, alebo slobodné povolania.

Článok 6

S výnimkou osobitných prípadov sa oslobodenie udelí len na osobný majetok, ktorý prejde do voľného obehu v priebehu 12 mesiacov od dňa, kedy si dotknutá osoba zabezpečila bydlisko na colnom území spoločenstva.

Osobný majetok môže byť prepustený do voľného obehu v niekoľkých samostatných dávkach v priebehu obdobia uvedeného v predchádzajúcom odseku.

Článok 7

1. Pred uplynutím 12 mesiacov od dňa prepustenia do voľného obehu nesmie byť osobný majetok, ktorý bol prepustený bez cla, požičaný, poskytnutý ako zábezpeka, prenajatý alebo prevedený, či už za úplatu alebo bezplatne bez predchádzajúceho oznámenia príslušným orgánom.

2. Každá pôžička takého majetku, jeho poskytnutie ako zábezpeky, prenajatie, alebo prevod pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1 má za následok platbu príslušných dovozných ciel z majetku, ktorého sa to týka, a to v sadzbe, ktorá je uplatňovaná v deň takejto pôžičky, poskytnutia ako zábezpeky, prenajatia, alebo prevodu na základe druhu majetku a jeho colnej hodnoty zistenej, alebo prijatej toho dňa príslušnými orgánmi.

Článok 8

1. Ako výnimka z prvého odseku článku 6 môže byť oslobodenie na osobný majetok prepustený do voľného obehu udelené pred tým, ako si dotknutá osoba zabezpečí bydlisko na colnom území spoločenstva, za predpokladu, že táto osoba sa zaviaže zabezpečiť si toto bydlisko v období do šesť mesiacov. Takýto záväzok musí byť doprevádzaný zábezpekou, ktorej formu a výšku určia príslušné orgány.

2. Pri uplatňovaní ustanovení odseku 1, obdobie stanovené v článku 3 a) sa počíta do dňa, kedy sa osobný majetok dostal na colné územie spoločenstva.

Článok 9

1. Ak v dôsledku pracovných záväzkov dotknutá osoba opustí tretiu krajinu, kde mala bydlisko, bez súčasného zabezpečenia bydliska na colnom území spoločenstva, hoci tak rozhodne mienila urobiť, môžu príslušné orgány povoliť prepustenie osobného majetku, ktorý táto osoba vyváža na uvedené colné územie s cieľom vysťahovania, bez cla.

2. Prepustenie osobného majetku uvedeného v odseku 1 bez cla sa udeľuje podľa podmienok stanovených v článkoch 2 až 7 za predpokladu, že:

a) obdobia stanovené v článku 3 a) a v prvom odseku článku 6 sa počítajú do dňa, kedy sa osobný majetok dostal na colné územie spoločenstva,

b) obdobie uvedené v článku 7 (1) sa počíta od dňa, kedy si dotknutá osoba skutočne zabezpečila bydlisko na colnom území spoločenstva.

3. Prepustenie osobného majetku bez cla podlieha tiež záväzku dotknutej osoby, že si táto v súlade s okolnosťami skutočne zabezpečí bydlisko na colnom území spoločenstva v termíne stanovenom príslušnými orgánmi. Príslušné orgány môžu požadovať, aby tento záväzok bol sprevádzaný zábezpekou, ktorej formu a výšku určia tieto orgány.

Článok 10

Príslušné orgány môžu udeliť výnimku z článkov 3 a) a b), 5 c) a d) a 7, ak sa dotknutá osoba musí vysťahovať z tretej krajiny na colné územie spoločenstva v dôsledku výnimočných politických okolností.

HLAVA II

TOVAR DOVÁŽANÝ V DÔSLEDKU UZATVORENIA MANŽELSTVA

Článok 11

1. Za podmienok ustanovených v článkoch 12 až 15 sa výbava a potreby pre domácnosť, či už nové alebo nie, patriace osobe, ktorá mení svoje bydlisko z tretej krajiny na colné územie spoločenstva z dôvodu uzatvorenia manželstva, prepúšťa bez dovozných ciel.

2. Za tých istých podmienok dary, ktoré sa obvykle darovávajú pri príležitosti uzatvárania manželstva, a ktoré sú posielané osobe spĺňajúcej podmienky stanovené odsekom 1 osobami, ktoré majú bydlisko v tretej krajine, sa prepúšťajú bez dovozných ciel. Hodnota každého daru prepusteného bez cla nesmie prekročiť sumu 1000 ECU.

Článok 12

Oslobodenie uvedené v článku 11 môže byť udelené len osobám:

a) ktorých bydlisko bolo mimo colného územia spoločenstva súvisle po dobu najmenej 12 mesiacov. Odchýlky od tohto pravidla môžu byť udelené za predpokladu, že dotknutá osoba sa jednoznačne mienila vysťahovať z colného územia spoločenstva na súvislé obdobie najmenej 12 mesiacov,

b) ktoré predložia dôkaz o ich manželstve.

Článok 13

Žiadne oslobodenie sa neudeľuje na alkoholické výrobky, tabak a tabakové výrobky.

Článok 14

1. Okrem výnimočných okolností sa oslobodenie udeľuje len na tovar prepustený do voľného obehu:

- najskôr dva mesiace pred dňom určeným na sobáš (v tomto prípade oslobodenie podlieha zloženiu vhodnej zábezpeky, ktorej formu a výšku určia príslušné orgány), a

- najneskôr štyri mesiace po dni sobáša.

2. Tovar uvedený v článku 11 môže byť prepustený do voľného obehu v niekoľkých samostatných dávkach v priebehu obdobia uvedeného v odseku 1.

Článok 15

1. Pred uplynutím 12 mesiacov od dňa prepustenia do voľného obehu nesmie byť tovar prepustený bez cla na základe článku 11 požičaný, poskytnutý ako zábezpeka, prenajatý alebo prevedený, či už za úhradu alebo bezplatne bez predchádzajúceho oznámenia príslušným orgánom.

2. Každá pôžička takého majetku, jeho poskytnutie ako zábezpeky, prenajatie, alebo prevod pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1 má za následok platbu príslušných dovozných ciel z majetku, ktorého sa to týka, a to v sadzbe, ktorá je uplatňovaná v deň takejto pôžičky, poskytnutia ako zábezpeky, prenajatia, alebo prevodu na základe druhu majetku a jeho colnej hodnoty zistenej, alebo prijatej toho dňa príslušnými orgánmi.

HLAVA III

OSOBNÝ MAJETOK ZÍSKANÝ DEDENÍM

Článok 16

1. Za podmienok stanovených v článkoch 17 až 19 sa osobný majetok získaný dedením fyzickou osobou majúcou bydlisko na colnom území spoločenstva prepúšťa bez dovozných ciel.

2. Osobný majetok, na účely odseku 1, je všetok majetok uvedený v článku 1 (2 c)) tvoriaci pozostalosť zosnulého.

Článok 17

Oslobodenie sa neudeľuje na:

a) alkoholické výrobky,

b) tabak a tabakové výrobky,

c) dopravné prostriedky určené na obchodné účely,

d) tovar používaný pri výkone živnosti alebo povolania okrem prenosného náradia pre užité umenie, alebo slobodné povolania, ktorý bol potrebný pre výkon živnosti alebo povolania zosnulého,

e) zásoby surovín a dokončené alebo čiastočne dokončené výrobky,

f) domáce zvieratá a zásoby poľnohospodárskych produktov presahujúce množstvá zodpovedajúce normálnym potrebám rodiny

Článok 18

1. Oslobodenie sa udeľuje len na osobný majetok, ktorý bol prepustený do voľného obehu najneskôr dva roky po dni, kedy dotknutá osoba získala nárok na uvedený majetok (definitívne vyriešenie dedičstva).

Toto obdobie môže byť predĺžené príslušnými orgánmi na základe osobitných okolností.

2. Osobný majetok môže byť dovezený v niekoľkých samostatných dávkach v priebehu obdobia uvedeného v odseku 1.

Článok 19

Články 16 až 18 platia s nevyhnutnými zmenami aj na osobný majetok získaný dedením právnickymi osobami zaoberajúcimi sa neziskovou činnosťou, ktorých sídlo je na colnom území spoločenstva.

HLAVA IV

POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ PRE ZARIADENIE DRUHÉHO BYDLISKA

Článok 20

Za podmienok ustanovených v článkoch 21 až 24 sa potreby pre domácnosť dovezené fyzickou osobou, ktorá má bydlisko mimo spoločenstva, s cieľom zariadenia druhého bydliska na colnom území spoločenstva prepustia bez dovozných ciel.

Článok 21

Oslobodenie sa vzťahuje na potreby pre domácnosť, ktoré:

a) s výnimkou osobitných prípadov opodstatnených okolnosťami, boli vo vlastníctve a boli používané dotknutou osobou najmenej šesť mesiacov pred dňom, kedy boli tieto potreby pre domácnosť vyvezené,

b) sú svojou povahou a množstvom vhodné na bežné zariadenie uvedeného druhého bydliska.

Článok 22

Oslobodenie sa udeľuje len osobám, ktoré:

a) mali bydlisko mimo spoločenstva súvisle po dobu najmenej 12 mesiacov,

b) sú vlastníkmi predmetného druhého bydliska, alebo si ho prenajali na dobu najmenej dvoch rokov, a

c) sa zaviazali neprenajať toto druhé bydlisko tretej strane na obdobie, kým sú oni a ich rodiny v ňom neprítomné.

Udelenie oslobodenia pre to isté druhé bydlisko môže byť obmedzené len na jeden raz.

Článok 23

Udelenie oslobodenia môže byť podmienené vystavením záruky zaručujúcej zaplatenie akéhokoľvek colného dlhu, ktorý môže vzniknúť v dôsledku článku 24.

Článok 24

1. Prenajatie alebo prevod druhého bydliska na tretiu osobu pred uplynutím obdobia dvoch rokov od dňa prepustenia potrieb pre domácnosť do voľného obehu má za následok platbu príslušných dovozných ciel z týchto potrieb v sadzbe uplatňovanej v deň takéhoto prenajatia alebo prevodu, a to podľa druhu týchto potrieb a ich colnej hodnoty zistenej alebo prijatej príslušnými orgánmi v ten deň.

Napriek tomu oslobodenie zostane v platnosti, ak sa uvedené potreby pre domácnosť použijú na zariadenie nového druhého bydliska za predpokladu dodržania ustanovení článku 22 a) a c).

2. Akákoľvek pôžička samotných potrieb pre domácnosť, ich poskytnutie ako zábezpeky, ich prenajatie, alebo prevod, či už za úplatu alebo bezplatne tretej osobe pred uplynutím obdobia dvoch rokov od dňa ich prepustenia do voľného obehu má taktiež za následok platbu príslušných dovozných ciel za tých istých podmienok, ako sú uvedené v prvom pododseku odseku 1.

U hodnotných potrieb pre domácnosť môže byť toto obdobie predĺžené až na 10 rokov.

HLAVA V

ŠKOLSKÁ VÝBAVA, ŠKOLSKÉ POMÔCKY A INÉ ŠKOLSKÉ POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ

Článok 25

1. Výbava, školské pomôcky a potreby pre domácnosť, ktoré predstavujú obvyklé zariadenie študentskej izby, patriace žiakom alebo študentom, ktorí prichádzajú na colné územie spoločenstva s cieľom svojho štúdia, také, ktoré sú určené na ich osobné použitie počas doby ich štúdia, sa prepúšťajú bez dovozných ciel.

2. Na účely odseku 1:

a) "žiak alebo študent" je akákoľvek osoba zapísaná vo vzdelávacom zariadení k internému štúdiu,

b) "výbava" je spodné prádlo, posteľné prádlo, alebo bytový textil, ako aj oblečenie, či už nové alebo nie,

c) "školské pomôcky" sú veci a prístroje (vrátane kalkulačiek a písacích strojov) bežne používané žiakmi alebo študentmi pri ich štúdiu.

Článok 26

Oslobodenie sa udeľuje minimálne raz za školský rok.

HLAVA VI

ZÁSIELKY TOVARU ZANEDBATEĽNEJ HODNOTY

Článok 27

Za podmienok ustanovených v článku 28 sa akékoľvek zásielky, ktoré obsahujú tovar v hodnote nepresahujúcej 10 ECU, doručené adresátovi poštovou listovou alebo balíkovou zásielkou, prepúšťajú bez dovozných ciel.

Článok 28

Oslobodenie sa nevzťahuje na tento tovar:

a) alkoholické výrobky,

b) parfémy a toaletné vody,

c) tabak a tabakové výrobky.

HLAVA VII

MALÉ ZÁSIELKY NEOBCHODNEJ POVAHY

Článok 29

1. Za podmienok ustanovených v článkoch 30 a 31 sa bez dovozných ciel prepúšťa tovar v malých zásielkách neobchodnej povahy zaslaných súkromnou osobou z tretej krajiny inej súkromnej osobe žijúcej na colnom území spoločenstva.

Oslobodenie poskytované podľa tohto odseku neplatí na tovar neobchodnej povahy posielaný v malých zásielkách z ostrova Helgoland.

2. Na účely odseku 1 je malá zásielka neobchodnej povahy zásielka tovaru, ktorá:

- je príležitostnej povahy,

- obsahuje tovar, ktorý je výslovne pre osobné použitie adresáta alebo jeho rodiny a ktorý svojou povahou a množstvom nejaví známky obchodného použitia,

- obsahuje tovar, ktorého celková hodnota vrátane hodnoty tovaru uvedeného v článku 30 nepresahuje 35 ECU,

- je posielaná adresátovi odosielateľom bez požiadavky na platbu akéhokoľvek druhu.

Článok 30

Oslobodenie uvedené v článku 29 (1) je obmedzené na maximálne množstvo tovaru, ktorý je tu vymenovaný, na jednu zásielku:

a) tabakové výrobky:

- 50 cigariet, alebo

- 25 krátkych cigár (cigary s maximálnou kusovou hmotnosťou 3 gramov), alebo

- 10 cigár, alebo

- 50 gramov fajčiarskeho tabaku,

b) alkoholické výrobky:

- destiláty a liehoviny s obsahom alkoholu väčším ako 22 % objemových: 1 liter (členské štáty môžu požadovať, aby tento obsah bol v jednej fľaši), alebo

- destiláty, liehoviny a aperitívy s vínovým alebo liehovým základom s obsahom alkoholu nepresahujúcim 22 % objemových, šumivé vína, likéry: 1 liter, alebo

- obyčajné vína: 2 litre,

c) parfémy: 50 gramov, alebo

toaletné vody: 0,25 litra.

Článok 31

Tovar vymenovaný v článku 30, ktorý sa nachádza v malej zásielke neobchodnej povahy v množstvách presahujúcich množstvá stanovené týmto článkom, sa úplne vylúči z bezcolného prepustenia.

HLAVA VIII

INVESTIČNÝ MAJETOK A INÉ VYBAVENIE DOVÁŽANÉ PRI PRENÁŠANÍ AKTIVÍT Z TRETEJ KRAJINY DO SPOLOČENSTVA

Článok 32

1. Bez ohľadu na opatrenia týkajúce sa priemyselnej a obchodnej politiky platné v členských štátoch a za podmienok ustanovených v článkoch 33 až 37 sa investičný majetok a iné vybavenie patriace podniku, ktorý s konečnou platnosťou končí svoju činnosť v tretej krajine a sťahuje sa na colné územie spoločenstva, aby tu vykonával podobnú činnosť, prepúšťa bez dovozných ciel.

Ak je týmto podnikom poľnohospodársky podnik, jeho domáce zvieratá sa tiež prepúšťajú bez dovozných ciel.

2. Podnikom na účely odseku 1 je nezávislá hospodárska jednotka z oblasti výroby alebo služieb.

Článok 33

Oslobodenie sa vzťahuje na investičný majetok a iné vybavenie, ktoré:

a) s výnimkou osobitných prípadov odôvodnených okolnosťami, bolo v podniku používané minimálne 12 mesiacov pred dňom, kedy podnik ukončil svoju činnosť v tretej krajine, z ktorej prenáša svoje aktivity,

b) sa plánuje používať na tie isté účely aj po prenesení aktivít,

c) zodpovedajú povahe a veľkosti podniku, o ktorý ide.

Článok 34

Oslobodenie sa neudelí podniku, ktorý prenáša svoje aktivity na colné územie spoločenstva v dôsledku, alebo s cieľom zlúčenia sa, resp. v dôsledku pohltenia podnikom založeným na colnom území spoločenstva bez začatia novej činnosti.

Článok 35

Oslobodenie sa neudeľuje na:

a) dopravné prostriedky, ktoré nemajú povahu výrobných prostriedkov pre oblasť výroby alebo služieb,

b) dodávky každého druhu určené pre spotrebu ľuďmi, alebo ako krmivo pre zvieratá,

c) palivo a zásoby surovín, dokončených, alebo čiastočne dokončených výrobkov,

d) domáce zvieratá vo vlastníctve obchodných zástupcov.

Článok 36

S výnimkou osobitných prípadov odôvodnených okolnosťami sa oslobodenie uvedené v článku 32 udeľuje len na investičný majetok a iné vybavenie prepustené do voľného obehu pred uplynutím obdobia o dĺžke 12 mesiacov od dňa, kedy podnik prestal vyvíjať svoju činnosť v tretej krajine, z ktorej odišiel.

Článok 37

1. Pred uplynutím 12 mesiacov od dňa prepustenia do voľného obehu nesmie byť investičný majetok a iné vybavenie, ktoré boli prepustené bez cla, požičaný, poskytnutý ako zábezpeka, prenajatý alebo prevedený, či už za úplatu alebo bezplatne, bez predchádzajúceho oznámenia príslušným orgánom.

Toto obdobie môže byť čo sa týka prenajatia alebo prevodu predĺžené až na 36 mesiacov, ak existuje riziko zneužitia.

2. Každá pôžička investičného majetku a iného vybavenia, jeho poskytnutie ako zábezpeky, prenajatie, alebo prevod pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1 má za následok platbu príslušných dovozných ciel z majetku, ktorého sa to týka, a to v sadzbe, ktorá je uplatňovaná v deň takejto pôžičky, poskytnutia ako zábezpeky, prenajatia, alebo prevodu na základe druhu majetku a jeho colnej hodnoty zistenej, alebo prijatej toho dňa príslušnými orgánmi.

Článok 38

Články 32 až 37 platia s nevyhnutnými zmenami aj na investičný majetok a iné vybavenie patriace osobám vykonávajúcim slobodné povolania a právnickým osobám vykonávajúcim neziskovú činnosť, ktoré prenášajú svoju činnosť z tretej krajiny na colné územie spoločenstva.

HLAVA IX

PRODUKTY ZÍSKAVANÉ FARMÁRMI SPOLOČENSTVA NA POZEMKOCH NACHÁDZAJÚCICH SA V TRETEJ KRAJINE

Článok 39

1. Za podmienok ustanovených v článkoch 40 a 41 sa bez dovozných ciel prepúšťajú poľnohospodárske produkty, produkty živočíšnej výroby, včelárstva, záhradnícke produkty a produkty lesného hospodárstva z pozemkov, ktoré sa nachádzajú v tretej krajine susediacej s colným územím spoločenstva a ktoré sú obrábané poľnohospodárskymi výrobcami majúcimi hlavný podnik na uvedenom colnom území susediacom s uvedenou treťou krajinou.

2. Aby produkty živočíšnej výroby podliehali oslobodeniu uvedenému v odseku 1, musia pochádzať zo zvierat s pôvodom v spoločenstve, alebo zo zvierat, ktoré tam boli prepustené do voľného obehu.

Článok 40

Oslobodenie sa vzťahuje len na produkty, ktoré neboli spracované iným spôsobom, len takým, aký obvykle nasleduje po ich žatve, alebo vyprodukovaní.

Článok 41

Oslobodenie sa udeľuje len na produkty, ktoré boli dovezené na colné územie spoločenstva poľnohospodárskym výrobcom alebo pre neho.

Článok 42

Články 39 až 41 platia s nevyhnutnými zmenami aj na produkty rybolovu alebo chovu rýb uskutočňovaných rybármi spoločenstva v jazerách alebo na vodných tokoch nachádzajúcich sa na hraniciach členského štátu a tretej krajiny a na produkty športovej loveckej činnosti vykonávanej na takýchto jazerách a vodných tokoch športovcami spoločenstva.

HLAVA X

OSIVÁ, HNOJIVÁ A VÝROBKY PRE OBRÁBANIE PÔDY A PESTOVANIE PLODÍN DOVÁŽANÉ POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBCAMI V TRETEJ KRAJINE NA POUŽITIE NA POZEMKOCH SUSEDIACICH S TOUTO KRAJINOU

Článok 43

Za podmienok ustanovených v článku 44 sa osivá, hnojivá a výrobky pre obrábanie pôdy a pestovanie plodín určené na použitie na pozemkoch nachádzajúcom sa na colnom území spoločenstva susediacom s treťou krajinou a obrábanom poľnohospodárskymi výrobcami, ktorých hlavný podnik je v uvedenej tretej krajine a hraničí s colným územím spoločenstva, prepúšťajú bez dovozných ciel.

Článok 44

1. Oslobodenie sa vzťahuje na také množstvá osív, hnojív, alebo iných výrobkov, ktoré sú potrebné na obrábanie pozemku.

2. Oslobodenie sa udeľuje len na osivá, hnojivá, alebo iné výrobky dovezené na colné územie spoločenstva priamo poľnohospodárskym výrobcom, alebo pre neho.

3. Členské štáty môžu podmieniť udelenie oslobodenia udelením recipročného opatrenia.

HLAVA XI

TOVAR NACHÁDZAJÚCI SA V OSOBNEJ BATOŽINE CESTUJÚCICH

Článok 45

1. Za podmienok ustanovených v článkoch 46 až 49 sa bez dovozných ciel prepúšťa tovar nachádzajúci sa v osobnej batožine cestujúcich z tretej krajiny za predpokladu, že takýto dovoz nie je obchodnej povahy.

2. Na účely odseku 1 sa pod pojmom:

a) "osobná batožina" rozumie všetka batožina, ktorú cestujúci môže predložiť colným orgánom pri svojom príchode do spoločenstva, ako aj batožina predložená týmto orgánom neskôr za predpokladu, že je možné dokázať, že táto batožina bola zapísaná ako sprievodná batožina v čase odchodu cestujúceho spoločnosťou, ktorá prepravila túto batožinu z tretej krajiny odchodu do spoločenstva.

S výhradou článku 112 (1) b) prenosné zásobníky obsahujúce palivo nie sú osobnou batožinou.

b) "dovozy neobchodnej povahy" rozumejú dovozy, ktoré:

- sú príležitostnej povahy a

- obsahujú výlučne tovar na osobné použitie cestujúcich alebo ich rodín, alebo tovar určený ako dary, povaha a množstvo tohto tovaru by nemali naznačovať možnosť, že je dovážaný z obchodných dôvodov.

Článok 46

1. Oslobodenie podľa článku 45 (1) sa u tovaru uvedeného v tomto článku udeľuje len na tu stanovené množstvá jednotlivého tovaru na jedného cestujúceho:

a) tabakové výrobky:

200 cigariet, alebo

100 krátkych cigár (cigár s maximálnou kusovou hmotnosťou 3 gramy), alebo

50 cigár, alebo

250 gramov fajčiarskeho tabaku.

Avšak pre cestujúcich s bydliskom mimo Európy sú tieto množstvá zvýšené na:

400 cigariet, alebo

200 krátkych cigár (cigár s maximálnou kusovou hmotnosťou 3 gramy), alebo

100 cigár, alebo

500 gramov fajčiarskeho tabaku.

b) alkoholické výrobky:

- destiláty a liehoviny s obsahom alkoholu vyšším ako 22 % objemových: 1 liter (členské štáty môžu požadovať, aby tento objem bol obsiahnutý v jednej fľaši), alebo

- destiláty, liehoviny a aperitívy s vínnym alebo liehovým základom s obsahom alkoholu nepresahujúcim 22 % objemových, šumivé vína, likéry: 2 litre, a

obyčajné vína: 2 litre.

c) parfémy: 50 gramov

a

toaletné vody: 0,25 litra.

2. Oslobodnie na tovar uvedený v odseku 1 a) a b) sa neudeľuje cestujúcim vo veku do 17 rokov.

Článok 47

Na tovar iný než je uvedený v článku 46 sa oslobodenie podľa článku 45 udeľuje do celkovej hodnoty tovaru 45 ECU na cestujúceho.

Členské štáty môžu znížiť túto hodnotu na 23 ECU pre cestujúcich vo veku do 15 rokov.

Článok 48

Tam, kde celková hodnota dvoch alebo viacerých tovarových položiek na jedného cestujúceho presahuje hodnotu uvedenú v článku 47, udelí sa oslobodenie na výšku hodnoty uvedenej v článku 47 u takých položiek, ktoré, ak by boli dovážané samostatne, podliehali by oslobodeniu, pričom sa rozumie, že hodnota jednotlivej položky nemôže byť rozdelená.

Článok 49

1. Členské štáty môžu znížiť hodnotu alebo množstvá tovaru prepúšťaného bez cla, ak je tento dovážaný:

- osobami s bydliskom v pohraničnom pásme,

- osobami zamestnanými v pohraničí,

- posádkami dopravných prostriedkov používaných medzi tretími krajinami a spoločenstvom.

Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na osoby, ktoré majú bydlisko v pohraničnom pásme tretej krajiny susediacej so spoločenstvom. Vzťahujú sa však na osoby zamestnané v pohraničí a na posádky dopravných prostriedkov používaných medzi tretími krajinami a spoločenstvom, ak tieto osoby dovážajú tovar počas cestovania súvisiaceho s ich prácou.

2. Na účely ustanovení odseku 1 je:

- "pohraničné pásmo" v tomto prípade bez ohľadu na existujúce dohovory pásmo, ktoré vzdušnou čiarou nesiaha ďalej ako 15 kilometrov od hranice. Miestne územno-administratívne celky, ktorých časť územia leží v tomto pásme, sa tiež považujú za časť pohraničného pásma.

- "osoba zamestnaná v pohraničí" akákoľvek osoba, ktorej bežná pracovná činnosť vyžaduje, aby počas pracovných dní išla na druhú stranu hraníc.

HLAVA XII

VZDELÁVACIE, VEDECKÉ A KULTÚRNE MATERIÁLY, VEDECKÉ PRÍSTROJE A ZARIADENIA

Článok 50

Vzdelávacie, vedecké a kultúrne materiály uvedené v prílohe I sa prepúšťajú bez dovozných ciel bez ohľadu na to, kto je príjemcom a na aké použitie sú určené.

Článok 51

Vzdelávacie, vedecké a kultúrne materiály uvedené v prílohe II sa prepúšťajú bez dovozných ciel za predpokladu, že sú určené:

- buď pre vzdelávacie, vedecké a kultúrne inštitúcie, alebo organizácie,

- alebo pre také druhy inštitúcií a organizácií, ktoré sú uvedené v citovanej prílohe v 3. stĺpci pri každej tovarovej položke, a to za predpokladu, že tieto inštitúcie a organizácie boli schválené príslušnými orgánmi členských štátov k obdržaniu takýchto položiek bez cla.

Článok 52

1. Za podmienok ustanovených v článkoch 53 až 58 sa bez dovozných ciel prepúšťajú vedecké prístrojea zariadenia, ktoré nie sú zahrnuté v článku 51, ak sa dovážajú výhradne na iné ako obchodné účely.

2. Oslobodenie uvedené v článku 1 sa vzťahuje len na vedecké prístroje a zariadenia:

a) ktoré sú určené pre:

- verejné inštitúcie zaoberajúce sa hlavne vzdelávaním alebo vedeckým výskumom a pre také oddelenia verejných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú hlavne vzdelávaním alebo vedeckým výskumom, alebo

- súkromné inštitúcie zaoberajúce sa hlavne vzdelávaním alebo vedeckým výskumom, ktoré sú schválené príslušnými orgánmi členských štátov k obdržaniu takýchto tovarových položiek bez cla, a

b) v takom rozsahu, v ktorom prístroje alebo zariadenia rovnakej vedeckej hodnoty nie sú vyrábané v spoločenstve.

Článok 53

Oslobodenie sa udeľuje tiež na:

a) náhradné diely, súčiastky, alebo príslušenstvo osobitne určené pre vedecké prístroje alebo zariadenia za predpokladu, že tieto náhradné diely, súčiastky, alebo príslušenstvo sú dovážané súčasne s uvedenými prístrojmi a zariadeniami, resp. ak sú dovážané následne, za predpokladu, že je možné rozlíšiť ich určenie pre prístroje alebo zariadenia:

- ktoré boli pôvodne prepustené bez cla, a to vtedy, ak tieto prístroje alebo zariadenia sú vedeckej povahy aj v čase, keď je požadované oslobodenie pre príslušné náhradné diely, súčiastky, alebo príslušenstvo, alebo

- u ktorých by v čase požadovania oslobodenia pre príslušné náhradné diely, súčiastky, alebo príslušenstvo bol nárok na oslobodenie,

b) náradie a nástroje používané na údržbu, kontrolu, kalibráciu, alebo opravy vedeckých prístrojov alebo zariadení za predpokladu, že:

- toto náradie a nástroje sú dovážané súčasne s vedeckými prístrojmi alebo zariadeniami, alebo, ak sú dovážané následne, za predpokladu, že je možné rozlíšiť ich určenie pre príslušné prístroje alebo zariadenia:

- ktoré boli pôvodne prepustené bez cla, a to vtedy, ak tieto prístroje alebo zariadenia sú vedeckej povahy aj v čase, keď je požadované oslobodenie pre náradie a nástroje, alebo

- u ktorých by v čase požadovania oslobodenia pre náradie a nástroje bol nárok na oslobodenie,

a za predpokladu, že:

- sa rovnocenné náradie a nástroje nevyrábajú v spoločenstve.

Článok 54

Na účely uplatnenia článkov 52 a 53:

- "vedecký prístroj alebo zariadenie" je akýkoľvek prístroj alebo zariadenie, ktorý je vďaka svojim technickým vlastnostiam a výsledkom, ktoré s ním možno získať, určený hlavne a výlučne na vedeckú činnosť,

- za "dovezené na iné ako obchodné účely" sa považujú vedecké prístroje a zariadenia určené na použitie pri neziskovom vedeckom výskume, alebo na účely vzdelávania,

- "rovnaká vedecká hodnota" sa určuje porovnávaním dôležitých technických vlastností prístroja alebo zariadenia, pre ktoré sa požaduje oslobodenie, s vlastnosťami zodpovedajúceho prístroja alebo zariadenia vyrábaného v spoločenstve, a to s cieľom stanovenia, či prístroj alebo zariadenie vyrábané v spoločenstve je možné použiť na tie isté vedecké účely, ako prístroj alebo zariadenie, pre ktoré sa požaduje oslobodenie a či je jeho úžitková hodnota porovnateľná,

- vedecký prístroj alebo zariadenie, resp. náradie a nástroje uvedené v článku 53 b) sa považujú za vyrábané v spoločenstve, ak ich dodacia lehota od momentu objednania, berúc do úvahy obchodné zvyklosti v tejto výrobnej oblasti, nie je oveľa dlhšia, než dodacia lehota prístroja, zariadenia, alebo náradia a nástrojov, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie, resp. ak dodacia lehota prístroja, zariadenia, alebo náradia a nástrojov vyrábaných v spoločenstve nie je dlhšia od dodacej lehoty prístroja, zariadenia, alebo náradia a nástrojov, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie, o takú dobu, ktorá by týmto značne ovplyvnila účel, alebo použitie, na ktoré boli prístroj, zariadenie, alebo náradie a nástroje pôvodne určené.

Článok 55

Na základe podmienok stanovených vo vykonávacích ustanoveniach prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 143 (2) a (3) je udelenie oslobodenia podmienené jednoznačným určením, že prístroje alebo zariadenia rovnakej vedeckej hodnoty ako prístroje alebo zariadenia, pre ktoré je požadované prepustenie bez cla, resp. v prípade náradia a nástrojov, že náradie a nástroje rovnaké ako tie, pre ktoré je požadované prepustenie bez cla, nie sú vyrábané v spoločenstve.

Článok 56

Udelenie oslobodenia pre vedecké prístroje alebo zariadenia a náradie a nástroje, ktoré posiela ako dar inštitúciám uvedeným v článku 52 (2) a) osoba so sídlom mimo spoločenstva, nepodlieha podmienkam stanoveným v článkoch 52 (2) b), 53 b) a 55.

Na základe podmienok stanovených vo vykonávacích ustanoveniach prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 143 (2) a (3) však musí byť jednoznačne určené, že predmetný dar vedeckých prístrojov alebo zariadení nebol zo strany darcu ponúkaný s akýmkoľvek obchodným protiplnením.

Článok 57

1. Tovar uvedený v článku 51 a vedecké prístroje alebo zariadenia, ktoré boli prepustené bez cla v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 52 až 56, nesmú byť požičané, prenajaté, alebo prevedené, či už za úplatu alebo bezplatne bez predchádzajúceho oznámenia príslušným orgánom.

2. Ak bol tovar požičaný, prenajatý, alebo prevedený na inštitúciu alebo organizáciu oprávnenú získať oslobodenie podľa článku 51 alebo 52 (2) a), oslobodenie zostáva v platnosti, ak inštitúcia alebo organizácia používa tovar, prístroj, alebo zariadenie na účely, ktoré jej dávajú oprávnenie na toto oslobodenie.

V iných prípadoch je pôžička, prenajatie, alebo prevod predmetom zaplatenia dovozných ciel pred samotným aktom požičania, prenajatia, alebo prevodu, a to v sadzbe, ktorá je uplatňovaná v deň takejto pôžičky, prenajatia, alebo prevodu na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty zistenej, alebo prijatej toho dňa príslušnými orgánmi.

Článok 58

1. Inštitúcie alebo organizácie uvedené v článkoch 51 a 52, ktoré už ďalej neplnia podmienky oprávňujúce ich na oslobodenie, alebo ktoré navrhujú používanie tovaru prepusteného bez cla na iné účely, ako sú stanovené v uvedených článkoch, musia o tom informovať príslušné orgány.

2. Tovar zostávajúci vo vlastníctve inštitúcií alebo organizácií, ktoré už ďalej neplnia podmienky oprávňujúce ich na oslobodenie, podlieha príslušným dovozným clám, a to v sadzbe, ktorá je uplatňovaná v deň, keď tieto inštitúcie alebo organizácie prestali plniť uvedené podmienky, na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty zistenej, alebo prijatej toho dňa príslušnými orgánmi.

Tovar používaný inštitúciami alebo organizáciami, ktoré získali oslobodenie, na iné účely ako tie, ktoré sú stanovené v článkoch 51 a 52, podlieha príslušným dovozným clám, a to v sadzbe, ktorá bola uplatňovaná v deň, keď tieto inštitúcie alebo organizácie začali tovar používať na iné účely, na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty zistenej, alebo prijatej toho dňa príslušnými orgánmi.

Článok 59

Články 56, 57 a 58 sa uplatňujú s nevyhnutnými zmenami aj na výrobky uvedené v článku 53.

HLAVA XIII

LABORATÓRNE ZVIERATÁ A BIOLOGICKÉ ALEBO CHEMICKÉ LÁTKY URČENÉ NA VÝSKUM

Článok 60

1. Oslobodenie od dovozných ciel sa udeľuje na:

a) zvieratá špeciálne určené na laboratórne použitie,

b) biologické alebo chemické látky, u ktorých sa porovnateľné látky nevyrábajú na colnom území spoločenstva, ktoré sa dovážajú výlučne na iné ako obchodné účely a ktoré sú zahrnuté v zozname zostavenom v súlade s postupom stanoveným v článku 143 (2) a (3).

2. Oslobodenie uvedené v odseku 1 sa vzťahuje na zvieratá a biologické alebo chemické látky, ktoré sú určené pre:

- buď verejné inštitúcie zaoberajúce sa hlavne vzdelávaním alebo vedeckým výskumom a pre také oddelenia verejných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú hlavne vzdelávaním alebo vedeckým výskumom,

- alebo súkromné inštitúcie zaoberajúce sa hlavne vzdelávaním alebo vedeckým výskumom, ktoré sú schválené príslušnými orgánmi členských štátov k obdržaniu takýchto tovarových položiek bez cla.

HLAVA XIV

TERAPEUTICKÉ LÁTKY ĽUDSKÉHO PÔVODU A REAGENTY PRE URČOVANIE KRVNEJ SKUPINY A TYPU TKANIVA

Článok 61

1. Za podmienok ustanovených v článku 62 sa prepúšťa bez dovozných ciel toto:

a) terapeutické látky ľudského pôvodu,

b) reagenty pre určovanie krvnej skupiny,

c) reagenty pre určovanie typu tkaniva.

2. Na účely odseku 1:

- "terapeutické látky ľudského pôvodu" sú ľudská krv a jej zložky (úplná ľudská krv, sušená ľudská krvná plazma, ľudský albumín a stabilizované roztoky ľudského plazmového proteínu, ľudský imunoglobulín a ľudský fibrinogén),

- "reagenty pre určovanie krvnej skupiny" sú všetky reagenty, či už ľudského, živočíšneho, rastlinného, alebo iného pôvodu používané na určovanie krvnej skupiny a zisťovanie krvnej nekompatibility,

- "reagenty pre určovanie typu tkaniva" sú všetky reagenty, či už ľudského, živočíšneho, rastlinného, alebo iného pôvodu používané na určovanie typu ľudského tkaniva.

Článok 62

Oslobodenie sa vzťahuje len na výrobky, ktoré:

a) sú určené pre inštitúcie alebo laboratóriá schválené príslušnými orgánmi, a to výlučne pre použitie na iné ako obchodné medicínske alebo vedecké účely,

b) majú certifikát zhody vydaný orgánom riadne k tomu splnomocneným v tretej krajine, odkiaľ výrobok pochádza,

c) sú v obaloch nesúcich špeciálne označenie, ktoré tieto výrobky identifikuje.

Článok 63

Oslobodenie sa udeľuje aj na špeciálne balenia potrebné pre dopravenie terapeutických látok ľudského pôvodu, alebo reagentov pre určovanie krvnej skupiny alebo typu tkaniva a tiež na akékoľvek roztoky a príslušenstvo potrebné pre ich použitie, ktoré sú súčasťou dodávky.

HLAVA XV

FARMACEUTICKÉ VÝROBKY POUŽÍVANÉ PRI MEDZINÁRODNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATIACH

Článok 64

Farmaceutické výrobky užívané v humánnej alebo veterinárnej medicíne osobami alebo zvieratami prichádzajúcimi z tretích krajín na colné úzamie spoločenstva s cieľom účasti na medzinárodných športových podujatiach organizovaných na tomto území sa prepúšťajú bez dovozných ciel v rozsahu takých obmedzení, ktoré neovplyvnia negatívne nároky uvedených osôb a zvierat počas ich pobytu na tomto území.

HLAVA XVI

TOVAR PRE CHARITATÍVNE ALEBO DOBROČINNÉ ORGANIZÁCIE: POLOŽKY URČENÉ PRE NEVIDOMÉ A INAK TELESNE POSTIHNUTÉ OSOBY

A. Tovar určený na všeobecné účely

Článok 65

1. Pokiaľ to nemá za následok zneužitie alebo väčšie ovplyvnenie voľnej súťaže, za podmienok ustanovených v článkoch 67 a 68 sa bez dovozných ciel prepúšťa toto:

a) základné potreby dovážané štátnymi organizáciami, alebo inými charitatí vnymia dobročinnými organizáciami, ktoré boli schválené príslušnými orgánmi pre bezplatnú distribúciu týchto potrieb k osobách, ktoré ich potrebujú,

b) tovar akéhokoľvek druhu posielaný bezplatne bez akéhokoľvek obchodného záujmu odosielateľa osobou alebo organizáciou so sídlom v tretej krajine, a to štátnym organizáciám, alebo iným charitatívnym a dobročinným organizáciám schváleným príslušnými orgánmi, s cieľom doplnenia zásob pre príležitostné charitatívne akcie v prospech osôb, ktoré to potrebujú,

c) vybavenie a kancelárske potreby posielané bezplatne bez akéhokoľvek obchodného záujmu odosielateľa osobou alebo organizáciou so sídlom mimo spoločenstva, a to charitatívnym alebo dobročinným organizáciám schváleným príslušnými orgánmi, s cieľom použitia výhradne na ich prevádzkové potreby alebo na uskutočňovanie ich charitatívnych alebo dobročinných cieľov.

2. Na účely odseku 1 a) sú "základné potreby" také tovary, ktoré sú potrebné na uspokojovanie okamžitých potrieb ľudských bytostí, napr.: potraviny, lieky, šatstvo a posteľná bielizeň.

Článok 66

Oslobodenie sa neudeľuje na:

a) alkoholické výrobky,

b) tabak a tabakové výrobky,

c) kávu a čaj,

d) motorové vozidlá okrem sanitiek.

Článok 67

Oslobodenie sa udeľuje len organizáciám, ktoré vedú účtovníctvo umožňujúce príslušným orgánom kontrolovať ich finančné operácie a ktoré poskytnú všetky záruky považované za potrebné.

Článok 68

1. Organizácia, ktorá získala oslobodenie, nesmie požičať, prenajať, alebo previesť, či už za úplatu alebo bezplatne, tovar a vybavenie uvedené v článku 65 na iné účely ako tie, ktoré sú stanovené v odseku 1 a) a b) toho článku, bez predchádzajúceho oznámenia príslušným orgánom.

2. Ak boli tovar a vybavenie požičané, prenajaté, alebo prevedené na organizáciu oprávnenú získať oslobodenie podľa článkov 65 a 67, oslobodenie zostáva v platnosti, ak organizácia používa tovar a vybavenie na účely, ktoré jej dávajú oprávnenie na toto oslobodenie.

V iných prípadoch je pôžička, prenajatie, alebo prevod predmetom zaplatenia dovozných ciel pred samotným aktom požičania, prenajatia, alebo prevodu, a to v sadzbe, ktorá je uplatňovaná v deň takejto pôžičky, prenajatia, alebo prevodu na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty zistenej, alebo prijatej toho dňa príslušnými orgánmi.

Článok 69

1. Organizácie uvedené v článku 65, ktoré už ďalej neplnia podmienky oprávňujúce ich na oslobodenie, alebo ktoré navrhujú používanie tovarov a vybavenia prepustených bez cla na iné účely, ako sú stanovené v uvedenom článku, musia o tom informovať príslušné orgány.

2. Tovar a vybavenie zostávajúce vo vlastníctve organizácií, ktoré už ďalej neplnia podmienky oprávňujúce ich na oslobodenie, podliehajú príslušným dovozným clám, a to v sadzbe, ktorá je platná v deň, keď tieto organizácie prestali plniť uvedené podmienky, na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty zistenej, alebo prijatej toho dňa príslušnými orgánmi.

3. Tovar a vybavenie používané organizáciami, ktoré získali oslobodenie, na iné účely ako tie, ktoré sú stanovené v článku 65, podliehajú príslušným dovozným clám, a to v sadzbe, ktorá bola uplatňovaná v deň, keď tieto organizácie začali tovar a vybavenie používať na iné účely, na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty zistenej, alebo prijatej toho dňa príslušnými orgánmi.

B. Tovar určený pre telesne postihnuté osoby

1. Položky určené pre nevidomé osoby

Článok 70

Tovar navrhnutý špeciálne pre vzdelanostný, vedecký, alebo kultúrny rast slepých osôb, ktorý je bližšie určený v prílohe III, sa prepúšťa bez dovozných ciel.

Článok 71

Tovar navrhnutý špeciálne pre vzdelanostný, vedecký, alebo kultúrny rast slepých osôb, ktorý je bližšie určený v prílohe IV, sa prepúšťa bez dovozných ciel, pokiaľ je dovážaný:

- buď samotnými nevidomými osobami pre ich vlastnú potrebu,

- alebo inštitúciami alebo organizáciami zaoberajúcimi sa vzdelávaním alebo poskytovaním pomoci nevidomým osobám, ktoré boli schválené príslušnými orgánmi členských štátov k bezcolnému prepúšťaniu tohto tovaru.

Oslobodenie uvedené v prvom odseku sa udeľuje tiež na náhradné diely, súčiastky, alebo príslušenstvo osobitne určené pre predmetný tovar, a na náradie a nástroje používané na údržbu, kontrolu, kalibráciu, alebo opravy predmetného tovaru za predpokladu, že tieto náhradné diely, súčiastky, príslušenstvo, alebo náradie a nástroje sú dovážané súčasne s predmetným tovarom, resp. ak sú dovážané následne, za predpokladu, že je možné rozlíšiť ich určenie pre tovar, ktorý bol predtým prepustený bez cla, alebo u ktorého by v čase požadovania oslobodenia pre príslušné náhradné diely, súčiastky, príslušenstvo, alebo náradie a nástroje bol nárok na oslobodenie.

2. Položky určené pre inak telesne postihnuté osoby

Článok 72

1. Tovar navrhnutý špeciálne pre vzdelanostný, alebo sociálny rast a rozvoj potenciálu zamestnanosti telesne alebo duševne postihnutých osôb okrem slepých osôb sa prepúšťa bez dovozných ciel, ak:

a) je dovážaný:

- buď samotnými telesne alebo duševne postihnutými osobami pre ich vlastnú potrebu,

- alebo inštitúciami alebo organizáciami zaoberajúcimi sa hlavne vzdelávaním alebo poskytovaním pomoci telesne alebo duševne postihnutým osobám, a ktoré boli schválené príslušnými orgánmi členských štátov k bezcolnému získavaniu takéhoto tovaru,

a

b) porovnateľný tovar sa nevyrába v spoločenstve.

Na základe podmienok stanovených vo vykonávacích ustanoveniach prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 143 (2) a (3) môže byť urobená výnimka z podmienky b) umožňujúca, že udelenie oslobodenia nepodlieha podmienke, aby sa porovnateľný tovar nevyrábal v spoločenstve.

2. Oslobodenie uvedené v odseku 1 sa udeľuje tiež na náhradné diely, súčiastky, alebo príslušenstvo osobitne určené pre predmetný tovar, a na náradie a nástroje používané na údržbu, kontrolu, kalibráciu, alebo opravy predmetného tovaru za predpokladu, že tieto náhradné diely, súčiastky, príslušenstvo, alebo náradie a nástroje sú dovážané súčasne s predmetným tovarom, resp. ak sú dovážané následne, za predpokladu, že je možné rozlíšiť ich určenie pre tovar, ktorý bol predtým prepustený bez cla, alebo u ktorého by v čase požadovania oslobodenia pre príslušné náhradné diely, súčiastky, príslušenstvo, alebo náradie a nástroje bol nárok na oslobodenie.

3. Na účely tohto článku:

- porovnateľnosť sa určuje porovnávaním dôležitých technických vlastností tovaru, pre ktorý sa požaduje oslobodenie, s vlastnosťami zodpovedajúceho tovaru vyrábaného v spoločenstve, a to s cieľom stanovenia, či tovar vyrábaný v spoločenstve je možné použiť na tie isté účely, ako tovar, pre ktorý sa požaduje oslobodenie a či je jeho úžitková hodnota porovnateľná,

- tovar sa považuje za vyrábaný v spoločenstve, ak jeho dodacia lehota od momentu objednania, berúc do úvahy obchodné zvyklosti v uvažovanej výrobnej oblasti, nie je oveľa dlhšia, ako dodacia lehota tovaru, pre ktorý sa požaduje oslobodenie, resp. ak dodacia lehota tovaru vyrábaného v spoločenstve nie je dlhšia od dodacej lehoty tovaru, pre ktorý sa požaduje oslobodenie, o takú dobu, ktorá by týmto značne ovplyvnila účel, alebo použitie, na ktoré bol tovar pôvodne určený.

Článok 73

Bez ohľadu na poslednú vetu odseku 72 (1) je na základe podmienok stanovených vo vykonávacích ustanoveniach prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 143 (2) a (3) prepustenie bez cla podmienené preukázaním toho, že porovnateľný tovar s tým, pre ktorý sa prepustenie bez cla požaduje, sa nevyrába v spoločenstve.

Článok 74

Prepustenie bez cla tovaru posielaného ako dary telesne postihnutým osobám pre ich vlastnú potrebu, alebo inštitúciám a organizáciám uvedeným v článku 72 (1) a) nepodlieha podmienkam stanoveným v článkoch 72 (1) b) a 73.

Na základe podmienok stanovených vo vykonávacích ustanoveniach prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 143 (2) a (3) musí byť však preukázané, že dar dotknutého tovaru nebol zo strany darcu ponúkaný s akýmkoľvek obchodným protiplnením.

3. Spoločné ustanovenia

Článok 75

Priame udelenie oslobodenia na tovar pre vlastnú potrebu nevidomých osôb alebo osôb inak telesne postihnutých stanovené v prvej zarážke článku 71, v prvej zarážke článku 72 (1 a)) a v článku 74 podlieha podmienke, že ustanovenia platné v členských štátoch umožňujú týmto osobám získať status nevidomých osôb, resp. osôb inak telesne postihnutých oprávnených k takémuto oslobodeniu.

Článok 76

1. Tovar dovezený bez cla osobami uvedenými v článkoch 71, 72 a 74 nesmie byť požičaný, prenajatý, alebo prevedený, či už za úplatu alebo bezplatne, bez predchádzajúceho oznámenia príslušným orgánom.

2. Ak bol tovar požičaný, prenajatý, alebo prevedený na osobu, inštitúciu, alebo organizáciu oprávnenú získať oslobodenie podľa článkov 71 až 74, oslobodenie zostáva v platnosti, ak tá osoba, inštitúcia, alebo organizácia používa tovar na účely, ktoré jej dávajú oprávnenie na toto oslobodenie.

V iných prípadoch je pôžička, prenajatie, alebo prevod predmetom zaplatenia dovozných ciel pred samotným aktom požičania, prenajatia, alebo prevodu, a to v sadzbe, ktorá je uplatňovaná v deň takejto pôžičky, prenajatia, alebo prevodu na základe druhu tovaru alebo vybavenia a jeho colnej hodnoty zistenej, alebo prijatej toho dňa príslušnými orgánmi.

Článok 77

1. Tovar dovezený inštitúciami alebo organizáciami spôsobilými k získaniu oslobodenia podľa podmienok stanovených v článkoch 71 až 74 môže byť týmito inštitúciami alebo organizáciami na neziskovom princípe požičaný, prenajatý, alebo prevedený, či už za úplatu alebo bezplatne nevidomým alebo inak telesne postihnutým osobám, ktorými sa tieto inštitúcie alebo organizácie zapodievajú, a to bez zaplatenia zodpovedajúcich ciel.

2. Za iných podmienok ako sú uvedené v odseku 1 sa nesmie uskutočniť žiadna pôžička, prenajatie, alebo prevod bez predošlého informovania príslušných orgánov.

Ak bol tovar požičaný, prenajatý, alebo prevedený na inštitúciu alebo organizáciu, ktorá samotná je oprávnená získať oslobodenie podľa prvého odseku článkov 71, alebo 72 (1 a)), oslobodenie zostáva v platnosti, ak táto inštitúcia alebo organizácia používa tovar na účely, ktoré jej dávajú oprávnenie na toto oslobodenie.

V iných prípadoch je pôžička, prenajatie, alebo prevod predmetom zaplatenia dovozných ciel pred samotným aktom požičania, prenajatia, alebo prevodu, a to v sadzbe, ktorá je uplatňovaná v deň takejto pôžičky, prenajatia, alebo prevodu na základe druhu tovaru alebo vybavenia a jeho colnej hodnoty zistenej, alebo prijatej toho dňa príslušnými orgánmi.

Článok 78

1. Inštitúcie alebo organizácie uvedené v článkoch 71 a 72, ktoré už ďalej neplnia podmienky oprávňujúce ich na prepustenie bez cla, alebo ktoré navrhujú používanie tovarov prepustených bez cla na iné účely, ako sú stanovené v uvedených článkoch, musia o tom informovať príslušné orgány.

2. Tovar zostávajúci vo vlastníctve inštitúcií alebo organizácií, ktoré už ďalej neplnia podmienky oprávňujúce ich na oslobodenie, podlieha príslušným dovozným clám, a to v sadzbe, ktorá je uplatňovaná v deň, keď tieto inštitúcie alebo organizácie prestali plniť uvedené podmienky, na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty zistenej, alebo prijatej toho dňa príslušnými orgánmi.

3. Tovar používaný inštitúciami alebo organizáciami, ktoré získali oslobodenie, na iné účely ako tie, ktoré sú stanovené v článkoch 71 a 72, podlieha príslušným dovozným clám, a to v sadzbe, ktorá bola uplatňovaná v deň, keď tieto inštitúcie alebo organizácie začali tovar používať na iné účely, na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty zistenej, alebo prijatej toho dňa príslušnými orgánmi.

C. Na podporu obetí katastrof

Článok 79

1. Za podmienok ustanovených v článkoch 80 až 85 sa bez dovozných ciel prepúšťa tovar dovážaný štátnymi organizáciami, alebo inými charitatívnymi alebo dobročinnými organizáciami schválenými príslušnými orgánmi, ak je určený:

a) na bezplatné pridelenie obetiam katastrof, ktoré postihli územie jedného alebo viacerých členských štátov, alebo

b) k tomu, aby mohol byť daný bezplatne k dispozícii obetiam takýchto katastrof, hoci zostáva majetkom tu uvedených organizácií.

2. Aj tovar určený pre voľný obeh dovezený orgánmi pre pomoc pri katastrofách nato, aby v období ich činnosti plnil ich potreby, podlieha oslobodeniu uvedenému v odseku 1 za tých istých podmienok.

Článok 80

Oslobodenie sa neudeľuje na materiál a zariadenia určené na rekonštrukciu katastrofou poškodených oblastí.

Článok 81

Udelenie oslobodenia podlieha rozhodnutiu komisie pracujúcej na základe požiadania dotknutého členského štátu alebo štátov v súlade s postupom pri mimoriadnych udalostiach v stave núdze, ktorý zahrnuje konzultácie s ostatnými členskými štátmi. Ak je to potrebné, stanovuje táto Komisia rozsah a podmienky oslobodenia.

Až do oznámenia rozhodnutia komisie môžu členské štáty postihnuté katastrofou pozastaviť platenie akýchkoľvek dovozných ciel u tovaru dovážaného na účely opísané v článku 79 za podmienky zaviazania sa dovážajúcej organizácie zaplatiť tieto clá v prípade, že oslobodenie nebude udelené.

Článok 82

Oslobodenie sa udeľuje len organizáciám, ktoré vedú účtovníctvo umožňujúce príslušným orgánom kontrolovať ich finančné operácie a ktoré poskytnú všetky záruky považované za potrebné.

Článok 83

1. Organizácie, ktoré získali oslobodenie, nesmú tovar uvedený v článku 79 (1) požičať, prenajať, alebo previesť, či už za úplatu alebo bezplatne, za iných podmienok, ako sú stanovené v tom článku, bez predchádzajúceho oznámenia príslušným orgánom.

2. Ak bol tovar požičaný, prenajatý, alebo prevedený na organizáciu, ktorá je sama oprávnená získať oslobodenie podľa článku 79, oslobodenie zostáva v platnosti, ak táto organizácia používa tovar na účely, ktoré jej dávajú oprávnenie na toto oslobodenie.

V iných prípadoch je pôžička, prenajatie, alebo prevod predmetom zaplatenia dovozných ciel pred samotným aktom požičania, prenajatia, alebo prevodu, a to v sadzbe, ktorá je uplatňovaná v deň takejto pôžičky, prenajatia, alebo prevodu na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty zistenej, alebo prijatej toho dňa príslušnými orgánmi.

Článok 84

1. Tovar uvedený v článku 79 (1) b) po tom, keď prestane byť používaný obeťami katastrofy, nesmie byť požičaný, prenajatý, alebo prevedený, či už za úplatu alebo bezplatne, ak to nie je vopred oznámené príslušným orgánom.

2. Ak bol tovar požičaný, prenajatý, alebo prevedený na organizáciu, ktorá je sama oprávnená získať oslobodenie podľa článku 79, prípadne na organizáciu oprávnenú získať oslobodenie podľa článku 65 (1) a), oslobodenie zostáva v platnosti, ak takéto organizácie používajú tovar na účely, ktoré im dávajú oprávnenie na toto oslobodenie.

V iných prípadoch je pôžička, prenajatie, alebo prevod predmetom zaplatenia dovozných ciel pred samotným aktom požičania, prenajatia, alebo prevodu, a to v sadzbe, ktorá je uplatňovaná v deň takejto pôžičky, prenajatia, alebo prevodu na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty zistenej, alebo prijatej toho dňa príslušnými orgánmi.

Článok 85

1. Organizácie uvedené v článku 79, ktoré už ďalej neplnia podmienky oprávňujúce ich na oslobodenie, alebo ktoré navrhujú používanie tovaru prepusteného bez cla na iné účely, ako sú stanovené v uvedenom článku, musia o tom informovať príslušné orgány.

2. V prípade, že tovar zostávajúci vo vlastníctve organizácií, ktoré už ďalej neplnia podmienky oprávňujúce ich na oslobodenie, ak je tento tovar prevedený na organizáciu, ktorá je sama oprávnená získať oslobodenie podľa článku 79, prípadne na organizáciu oprávnenú získať oslobodenie podľa článku 65 (1) a), oslobodenie zostáva v platnosti, ak táto organizácia používa predmetný tovar na účely, ktoré jej dávajú oprávnenie na toto oslobodenie. V iných prípadoch tovar podlieha príslušným dovozným clám, a to v sadzbe, ktorá je uplatňovaná v deň, keď prestali byť plnené uvedené podmienky, na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty zistenej, alebo prijatej toho dňa príslušnými orgánmi.

3. Tovar používaný organizáciou, ktorá získala oslobodenie na iné účely ako tie, ktoré sú stanovené v článku 79, podlieha príslušným dovozným clám, a to v sadzbe, ktorá bola uplatňovaná v deň, keď táto organizácia začala tovar používať na iné účely, na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty zistenej, alebo prijatej toho dňa príslušnými orgánmi.

HLAVA XVII

ČESTNÉ VYZNAMENANIA A OCENENIA

Článok 86

V prípade predloženia uspokojivých dôkazov príslušným orgánom osobou, ktorej sa to týka, a v prípade, že s tým súvisiace úkony nie sú v žiadnom prípade obchodného charakteru, sa bez dovozných ciel prepúšťa toto:

a) vyznamenania udelené vládami tretích krajín osobám, ktorých bydlisko je na colnom území spoločenstva,

b) poháre, medaily a podobné tovarové položky hlavne symbolickej povahy, ktorými boli v tretích krajinách ocenené osoby s bydliskom na colnom území spoločenstva, ktoré im boli udelené ako pocta za ich činnosť v oblastiach ako je umenie, veda, šport, alebo verejná služba, resp. ako uznanie ich zásluhy za určitej konkrétnej udalosti alebo okolnosti, a ktoré sú dovážané do spoločenstva osobne týmito osobami,

c) poháre, medaily a podobné tovarové položky hlavne symbolickej povahy, ktoré boli bezplatne odovzdané orgánmi alebo osobami so sídlom v tretej krajine s cieľom ich odovzdania na colnom území spoločenstva na tie isté účely ako sú uvedené v bode b).

HLAVA XVIII

DARY ZÍSKANÉ V SÚVISLOSTI S MEDZINÁRODNÝMI VZŤAHMI

Článok 87

S výnimkou článkov 45 až 49 tam, kde je to podstatné, a za podmienok ustanovených v článkoch 88 a 89 sa udeľuje oslobodenie na tovar:

a) dovážaný na colné územie spoločenstva osobami, ktoré boli na oficiálnej návšteve tretej krajiny, a ktorý tieto osoby získali pri tejto príležitosti ako dary od hostiteľských orgánov,

b) dovážaný na colné územie spoločenstva osobami, ktoré prichádzajú na oficiálnu návštevu spoločenstva a je určený pri tejto príležitosti ako dary pre hostiteľské orgány,

c) posielaný ako dary, ktoré majú byť dôkazom o priateľstve alebo prejavom dobrej vôle, a to oficiálnym orgánom, štátnym úradom alebo skupinou vykonávajúcou činnosti vo verejnom záujme, ktorá sídli na území spoločenstva a je schválená príslušnými orgánmi k obdržaniu takýchto položiek bez cla.

Článok 88

Oslobodenie sa neudeľuje na alkoholické výrobky, tabak a tabakové výrobky.

Článok 89

Oslobodenie sa udeľuje len:

- ak sú tovarové položky určené ako dary predložené pri určitej príležitosti,

- ak svojou povahou, hodnotou, alebo množstvom nejavia známky obchodného záujmu,

- ak sa nepoužijú na obchodné účely.

HLAVA XIX

TOVAR PRE POTREBY PANOVNÍKOV A HLÁV ŠTÁTOV

Článok 90

V rozsahu obmedzení a za podmienok stanovených príslušnými orgánmi sa bez dovozných ciel prepúšťa toto:

a) dary vládnucim panovníkom a hlavám štátov,

b) tovar pre potreby alebo spotrebu vládnucich panovníkov a hláv štátov tretích krajín, alebo pre potreby a spotrebu osôb oficiálne ich zastupujúcich, počas ich oficiálneho pobytu na colnom území spoločenstva. Toto oslobodenie môže byť prijímajúcim členským štátom z hľadiska dovozu podmienená recipročnou úpravou tretej krajiny.

Ustanovenia predošlých pododsekov platia aj na osoby, ktoré požívajú na medzinárodnej úrovni privilégiá analogické privilégiám, ktoré požívajú vládnuci panovníci a hlavy štátov.

HLAVA XX

TOVAR DOVÁŽANÝ NA PODPORU ROZVOJA OBCHODU

A. Vzorky tovaru zanedbateľnej hodnoty

Článok 91

1. S výnimkou článku 95 (1) a) sa vzorky tovaru, ktoré sú zanedbateľnej hodnoty, dajú použiť len na získavanie objednávok na ten druh tovaru, ktorý predstavujú, a pri výhľade ich dovozu na colné územie spoločenstva sa prepúšťajú bez dovozných ciel.

2. Príslušné orgány môžu požadovať, aby určitý tovar oprávnený k oslobodeniu bol trvale zbavený použiteľnosti roztrhnutím, predierovaním, alebo jasným a nezmazateľným označením, resp. akokoľvek inak za predpokladu, že to neznehodnotí jeho uplatnenie ako vzorky.

3. Na účely odseku 1 sú vzorky tovaru akékoľvek tovarové položky predstavujúce druh tovaru, ktorého spôsob prezentácie a množstvo u tovaru rovnakého druhu alebo kvality vylučuje ich použitie na iné účely ako získavanie objednávok.

B. Tlačoviny a reklamné materiály

Článok 92

Za podmienok stanovených v článku 93 sa prepúšťajú bez dovozných ciel tlačené reklamné materiály, ako katalógy, cenníky, návody na použitie a prospekty, ak sa týkajú:

a) tovaru na predaj alebo prenajatie, alebo

b) dopravy, komerčného poistenia, alebo bankových služieb ponúkaných

osobou so sídlom mimo colného územia spoločenstva.

Článok 93

Oslobodenie uvedené v článku 92 sa vzťahuje len na tlačené reklamné materiály, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a) tlačovina musí jasne niesť meno podniku, ktorý vyrába, predáva, alebo prenajíma tovar, resp. ktorý ponúka služby, ktoré sú v tlačovine uvedené,

b) každá dodávka môže obsahovať najviac jeden dokument, alebo jeden výtlačok každého dokumentu, ak sa tento skladá z viacerých dokumentov. Oslobodenie môže byť udelené aj vtedy, ak dodávky obsahujú viacero výtlačkov toho istého dokumentu za predpokladu, že ich celková hrubá hmotnosť neprevyšuje jeden kilogram,

c) tlačoviny nesmú byť predmetom združených dodávok toho istého dodávateľa tomu istému odberateľovi.

Článok 94

Tovarové položky určené na reklamné účely bez vlastnej obchodnej hodnoty, ktoré dodávateľ posiela bezplatne svojim zákazníkom a ktoré okrem svojej reklamnej funkcie sa nedajú zužitkovať iným spôsobom, sa tiež prepúšťajú bez dovozných ciel.

C. Výrobky použité alebo spotrebované počas obchodného veľtrhu alebo pri podobnej príležitosti

Článok 95

1. Za podmienok stanovených v článkoch 96 až 99 sa prepúšťa bez dovozných ciel toto:

a) malé prezentačné vzorky tovaru vyrábaného mimo colného územia spoločenstva určené na obchodný veľtrh alebo pre podobnú príležitosť,

b) tovar, ktorý sa vyrába mimo colného územia spoločenstva, dovezený výhradne na svoje predvádzanie, alebo predvádzanie strojov a zariadení a na vystavenie na obchodnom veľtrhu alebo pri podobnej príležitosti,

c) rôzne materiály malej hodnoty, ktoré sa použitím znehodnotia, napr. farby, laky, tapety, atď. používané pri stavbe, zariaďovaní a dekorovaní dočasných stánkov využívaných zástupcami tretích krajín počas obchodného veľtrhu alebo pri podobnej príležitosti,

d) tlačoviny, katalógy, prospekty, cenníky, reklamné plagáty, kalendáre, či už ilustrované, alebo nie, nezarámované fotografie a iné položky dodané bezplatne s cieľom robenia reklamy tovarom vyrábaným mimo colného územia spoločenstva a vystavenia na obchodnom veľtrhu alebo pri podobnej príležitosti.

2. Na účely odseku 1 obchodný veľtrh alebo podobná príležitosť znamená:

a) výstavy, veľtrhy, salóny a podobné udalosti spojené s obchodom, priemyslom, poľnohospodárstvom, alebo remeslami,

b) výstavy a udalosti organizované hlavne z charitatívnych dôvodov,

c) výstavy a udalosti organizované hlavne z vedeckých, technických, remeselníckych, umeleckých, vzdelávacích, alebo kultúrnych dôvodov, z dôvodov náboženských, alebo kultových, z dôvodov odborovej činnosti, alebo turistiky, resp. s cieľom podpory medzinárodného porozumenia,

d) stretnutia predstaviteľov medzinárodných organizácií, alebo kolektívnych orgánov,

e) oficiálne alebo spomienkové slávnosti a zhromaždenia,

ale nie výstavy usporiadané na základe súkromných záujmov v obchodných predajniach alebo prevádzkach s cieľom predaja tovaru z tretích krajín.

Článok 96

Oslobodenie uvedené v článku 95 (1) a) sa vzťahuje len na vzorky, ktoré:

a) sú dovezené z tretích krajín ako vzorky bezplatné, alebo sú vybraté počas výstavy z tovaru dovezeného prevažne z týchto krajín,

b) sú výhradne bezplatne rozširované verejnosti pre jej potrebu alebo spotrebu počas výstavy, a to osobám, ktorým je tento tovar ponúkaný,

c) sú identifikovateľné ako reklamné vzorky nízkej jednotkovej hodnoty,

d) nie sú jednoducho odbytovateľné a prípadne sú balené tak, že množstvo vzorky v balení je nižšie ako najmenšie množstvo príslušného tovaru bežne predávané na trhu,

e) v prípade potravín a nápojov nebalených podľa bodu d) sú spotrebované v mieste konania výstavy počas nej,

f) svojou celkovou hodnotou a množstvom zodpovedajú povahe výstavy, počtu návštevníkov a rozsahu vystavovateľovej účasti.

Článok 97

Oslobodenie uvedené v článku 95 (1) b) sa vzťahuje len na tovar, ktorý:

a) bol na výstave spotrebovaný alebo zničený, a

b) svojou celkovou hodnotou a množstvom zodpovedá povahe výstavy, počtu návštevníkov a rozsahu vystavovateľovej účasti.

Článok 98

Oslobodenie uvedené v článku 95 (1) d) sa vzťahuje len na tlačoviny a tovarové položky určené na reklamné účely, ktoré:

a) sú určené výhradne na bezplatné rozširovanie verejnosti v mieste, kde sa koná výstava,

b) svojou celkovou hodnotou a množstvom zodpovedajú povahe výstavy, počtu návštevníkov a rozsahu vystavovateľovej účasti.

Článok 99

Oslobodenie uvedené v článku 95 (1) a) a b) sa neudeľuje na:

a) alkoholické výrobky,

b) tabak a tabakové výrobky,

c) palivá, či už pevné, kvapalné, alebo plynné.

HLAVA XXI

TOVAR DOVEZENÝ NA ÚČELY OVERENIA, ANALÝZY, ALEBO ODSKÚŠANIA

Článok 100

Za podmienok ustanovených v článkoch 101 až 106 sa bez dovozných ciel prepúšťa tovar určený na overenie, analýzu, alebo skúšky, ktorými sa stanoví jeho zloženie, kvalita, alebo iné technické vlastnosti, a to z dôvodov informatívnych, resp. priemyselného alebo obchodného prieskumu.

Článok 101

S prihliadnutím na článok 104 sa oslobodenie uvedené v článku 100 udeľuje len za podmienky, že tovar, ktorý má byť overovaný, analyzovaný, resp. skúšaný, sa pri tomto overovaní, analyzovaní, resp. skúšaní úplne spotrebuje, alebo znehodnotí.

Článok 102

Tovar použitý pri overovaní, analyzovaní, resp. skúškach, ktorý môže slúžiť na opatrenia súvisiace s podporou predaja, nepodlieha oslobodeniu.

Článok 103

Oslobodenie sa udeľuje len na také množstvo tovaru, ktoré je nevyhnutne potrebné na účely, pre ktoré sa tento tovar dováža. Tieto množstvá v každom prípade stanovujú príslušné orgány berúc do úvahy vyššie uvedený účel.

Článok 104

1. Oslobodenie uvedené v článku 100 sa vzťahuje na tovar, ktorý nebol úplne spotrebovaný, alebo znehodnotený počas overovania, analyzovania, resp. skúšania, za predpokladu, že výrobky, ktoré zostali, sú so súhlasom a pod dozorom príslušných orgánov:

- po ukončení overovania, analyzovania, resp. skúšania úplne znehodnotené, alebo vyhodnotené ako obchodne bezcenné, alebo

- tam, kde to národná legislatíva umožňuje, prenechané štátu bez akýchkoľvek finančných požiadaviek,

- za náležite posúdených okolností vyvezené mimo colného územia spoločenstva.

2. Na účely odseku 1 výrobky, ktoré zostali, sú výrobky, ktoré sú výsledkom overovania, analyzovania, resp. skúšania, resp. tovar, ktorý pritom nebol spotrebovaný.

Článok 105

Tam, kde sa neuplatňuje článok 104 (1), výrobky uvedené v článku 100, ktoré zostali po ukončení overovania, analyzovania, resp. skúšania, podliehajú príslušným dovozným clám, a to v sadzbe, ktorá je uplatňovaná v deň ukončenia overovania, analyzovania, resp. skúšania, na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty zistenej, alebo prijatej toho dňa príslušnými orgánmi.

So súhlasom a pod dozorom príslušných orgánov môže zainteresovaná strana premeniť výrobky, ktoré zostali, na odpad alebo produkty znehodnotenia. V takom prípade bude tento odpad alebo produkty znehodnotenia podliehať dovozným clám uplatňovaným pre ne v čase premeny.

Článok 106

Obdobie, počas ktorého sa má vykonať overenie, analýza, resp. skúšky a splniť predpísané úkony na zabezpečenie zúžitkovania tovaru na účely, na ktoré bol určený, stanovia príslušné orgány.

HLAVA XXII

DODÁVKY POSIELANÉ ORGANIZÁCIÁM ZABEZPEČUJÚCIM OCHRANU AUTORSKÉHO PRÁVA, ALEBO PRÁVA PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA A PATENTOVÉHO PRÁVA

Článok 107

Ochranné známky, vzory, výkresy a ich podporné dokumenty, ako aj prihlášky patentov pre vynálezy a pod., ktoré sa majú predložiť príslušným úradom zaoberajúcim sa ochranou autorského práva, resp. ochranou práva priemyselného vlastníctva alebo patentového práva, sa prepúšťajú bez dovozných ciel.

HLAVA XXIII

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ LITERATÚRA

Článok 108

S prihliadnutím na články 50 až 59 sa bez dovozných ciel prepúšťa toto:

a) dokumentácia (prospekty, brožúrky, knihy, časopisy, príručky, plagáty zarámované alebo nezarámované, nezarámované fotografie a zväčšeniny fotografií, mapy ilustrované alebo neilustrované, diapozitívy a ilustrované kalendáre) určená na bezplatné rozširovanie, ktorej hlavným cieľom je podnietiť verejnosť k navštíveniu cudzích krajín najmä z dôvodov návštevy kultúrnych, turistických, športových, náboženských, obchodných alebo profesionálnych stretnutí resp. udalostí, a to za predpokladu, že táto literatúra obsahuje najviac 25 % súkromných obchodných reklám s výnimkou všetkých súkromných obchodných reklám firiem zo spoločenstva a že všeobecný charakter jej obchodného poslania je zrejmý,

b) zoznamy a zborníky zahraničných hotelov vydané oficiálnymi turistickými kanceláriami, alebo pod ich patronátom a cestovné poriadky zahraničných dopravných spojení, ktoré sú určené na bezplatné rozširovanie a obsahujú najviac 25 % súkromných obchodných reklám s výnimkou všetkých súkromných obchodných reklám firiem zo spoločenstva,

c) referenčné materiály dodané autorizovaným zástupcom, alebo obchodným partnerom povereným oficiálnymi národnými agentúrami cestovného ruchu, ktoré nie sú určené na rozširovanie, t. j. ročenky, zoznamy telefónnych a telex:ových čísel, zoznamy hotelov, veľtržné katalógy, vzorky remeselných výrobkov zanedbateľnej hodnoty, literatúra o múzeach, univerzitách, kúpeľoch a iných podobných ustanovizniach.

HLAVA XXIV

RÔZNE DOKUMENTY A ČLÁNKY

Článok 109

Bez dovozných ciel sa prepúšťa toto:

a) dokumenty zaslané bezplatne verejným ustanovizniam členských štátov,

b) publikácie zahraničných vlád a publikácie oficiálnych medzinárodných orgánov určené k bezplatnému rozširovaniu,

c) hlasovacie lístky pre voľby organizované orgánmi vymenovanými v tretích krajinách,

d) predmety, ktoré majú byť predložené súdom alebo iným oficiálnym orgánom správy členských štátov ako dôkazy alebo majú slúžiť na podobné účely,

e) podpisové vzory a tlačené obežníky týkajúce sa podpisov posielané ako súčasť obvyklých výmen informácií medzi verejnými ustanovizňami alebo bankovými inštitúciami,

f) oficiálne tlačoviny posielané do centrálnych bánk členských štátov,

g) správy, vyhlásenia, oznámenia, propagačné materiály, žiadosti alebo prihlášky a iné dokumenty vydané firmami registrovanými v tretích krajinách a posielané držiteľom alebo budúcim držiteľom cenných papierov vydaných takýmito firmami,

h) záznamové média (dierované karty, záznamy zvuku, mikrofilmy, atď.) používané na prenos informácií posielané bezplatne priamo na adresu, ak ich prepustenie bez cla nezakladá možnosť zneužitia, alebo významného porušenia voľnej súťaže,

i) zložky, archívy, tlačené formuláre a iné dokumenty, ktoré sa použijú počas medzinárodných stretnutí, konferencií, alebo kongresov, a správy o takýchto zhromaždeniach,

j) projekty, technické výkresy, škice, popisy a iné podobné dokumenty dovážané s výhľadom získania alebo splnenia objednávok v tretích krajinách, resp. účasti na hospodárskej súťaži organizovanej na colnom území spoločenstva,

k) dokumenty slúžiace k overovaniu vykonávanému na colnom území spoločenstva inštitúciami so sídlom v tretích krajinách,

l) tlačené formuláre používané ako oficiálne dokumenty pri medzinárodnom pohybe vozidiel a tovaru v rámci systému medzinárodných dohovorov,

m) tlačené formuláre, nálepky, lístky a podobné dokumenty posielané dopravnými podnikmi alebo podnikmi hotelového typu z tretích krajín cestovným kanceláriám so sídlom na colnom území spoločenstva,

n) tlačené formuláre a lístky, nákladné listy, sprievodky a iné obchodné alebo úradné dokumenty, ktoré sa používajú,

o) úradné tlačené formuláre z tretej krajiny alebo od medzinárodných orgánov a tlačoviny zodpovedajúce medzinárodným normám posielané asociáciami tretej krajiny zodpovedajúcim asociáciam so sídlom na colnom území spoločenstva s cieľom rozširovania,

p) fotografie, diapozitívy a šablónové matrice fotografií, či už s popismi alebo bez nich, posielané tlačovým agentúram, resp. vydavateľom novín a časopisov.

HLAVA XXV

POMOCNÉ MATERIÁLY PRE USKLADNENIE A OCHRANU TOVARU POČAS ICH PREPRAVY

Článok 110

Rôzne materiály, ako povrazy, slama, tkaniny, papier a kartón, drevo a plasty, ktoré sa používajú na uskladnenie a ochranu vrátane tepelnej ochrany tovaru počas jeho prepravy z tretej krajiny na colné územie spoločenstva a ktoré nie sú bežne ďalej použiteľné, sa prepúšťajú bez dovozných ciel.

HLAVA XXVI

PODSTIEĽKA, KRMIVO A NAPÁJANIE PRE ZVIERATÁ POČAS ICH PREPRAVY

Článok 111

Podstieľka, krmivo a napájanie akéhokoľvek druhu, ktoré sú v dopravnom prostriedku používanom na prepravu zvierat z tretej krajiny na colné územie spoločenstva a ktoré majú slúžiť na uspokojenie potrieb týchto zvierat počas ich prepravy, sa prepúšťajú bez dovozných ciel.

HLAVA XXVII

PALIVO A MAZIVÁ PRÍTOMNÉ V CESTNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDLÁCH

Článok 112

1. Za podmienok ustanovených v článkoch 113 až 115:

a) palivo v bežných nádržiach súkromných motorových vozidiel a motorových vozidiel určených na podnikanie a motocyklov, ktoré prichádzajú na colné územie spoločenstva,

b) palivo v príručných kanistroch súkromných motorových vozidiel a motocyklov v maximálnom objeme 10 litrov na vozidlo, s ohľadom na národné ustanovenia o držaní a prevážaní paliva,

sú oslobodené od dovozného cla.

2. Na účely odseku 1:

a) "motorové vozidlo určené na podnikanie" je cestné motorové vozidlo, ktoré svojim typom konštrukcie a vybavením je konštruované na účely prepravy a schopné prepravovať, a to či už za úplatu, alebo nie:

- viac ako deväť osôb vrátane vodiča,

- tovar,

a akékoľvek cestné vozidlo určené na iné špeciálne účely ako je preprava,

b) "súkromné motorové vozidlo" je každé motorové vozidlo, na ktoré sa nevzťahuje definícia v bode a),

c) "bežné nádrže" sú nádrže výrobcom trvale pripevnené ku všetkým motorovým vozidlám toho istého typu ako je predmetné vozidlo a ktorých trvalé pripevnenie umožňuje priame spotrebovávanie paliva na pohon a prípadne na prevádzku chladiaceho systému.

Nádrže na plyn pripevnené na motorovom vozidle konštruovanom na priamy pohon plynom ako palivom sa tiež považujú za bežné nádrže.

Článok 113

Členské štáty môžu obmedziť uplatnenie oslobodenia na palivo obsiahnuté v bežných nádržiach motorových vozidiel určených na podnikanie na 200 litrov na vozidlo a jazdu.

Článok 114

Členské štáty môžu obmedziť množstvo paliva prepusteného bez cla u:

- motorových vozidiel určených na podnikanie vykonávajúcich medzinárodnú prepravu do ich pohraničného pásma do maximálnej hĺbky 25 km vzdušnou čiarou, ak tieto jazdy uskutočňujú osoby s bydliskom v pohraničnom pásme,

- súkromných motorových vozidiel patriacich osobám s bydliskom v pohraničnom pásme, ktoré sú bližšie určené v článku 49 (2).

Článok 115

Palivo prepustené bez cla podľa článkov 112 až 114 nesmie byť spotrebované v inom vozidle, než v ktorom bolo dovezené, nesmie byť z tohto vozidla odčerpané a uskladnené, okrem nutných opráv tohto vozidla, a nesmie byť ani prevedené, či už za úhradu alebo bezplatne, osobou, ktorá získala oslobodenie.

Nedodržanie predchádzajúceho odseku má za následok uplatnenie dovozných ciel týkajúcich sa predmetného tovaru, a to v sadzbe, ktorá je uplatňovaná v deň, keď došlo k tomuto nedodržaniu, na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty zistenej, alebo prijatej toho dňa príslušnými orgánmi.

Článok 116

Oslobodenie uvedené v článku 112 sa vzťahuje aj na mazivá prítomné v motorových vozidlách a potrebné pre ich normálnu prevádzku počas príslušnej jazdy.

HLAVA XXVIII

MATERIÁLY NA STAVBU, UDRŽIAVANIE A OZDOBOVANIE PAMÄTNÍKOV, RESP. CINTORÍNOV VOJNOVÝCH OBETÍ

Článok 117

Tovar akéhokoľvek druhu dovážaný organizáciami schválenými na tento účel príslušnými orgánmi, ktorý sa má použiť na stavbu, udržiavanie a ozdobovanie cintorínov, hrobiek a pamätníkov vojnových obetí tretích krajín, ktorých obete sú pochované na území spoločenstva, sa prepúšťa bez dovozných ciel.

HLAVA XXIX

RAKVY, POHREBNÉ URNY A OZDOBNÉ POHREBNÉ PREDMETY

Článok 118

1. Bez dovozných ciel sa prepúšťa toto:

a) Rakvy s telami a urny s obsahom popola zosnulých osôb, ako aj kvety, pohrebné vence a iné ozdobné predmety, ktoré zosnulých obvykle sprevádzajú,

b) kvety, vence a iné ozdobné predmety dovezené osobami s bydliskom v tretích krajinách, ktoré sa prichádzajú zúčastniť pohrebu, alebo prichádzajú ozdobiť hroby na colnom území spoločenstva, za predpokladu, že tieto dovozy nejavia svojou povahou a množstvom žiadne známky obchodného záujmu.

KAPITOLA II

OSLOBODENIE OD VÝVOZNÝCH CIEL

HLAVA I

ZÁSIELKY TOVARU ZANEDBATEĽNEJ HODNOTY

Článok 119

Zásielky doručené ich adresátovi poštovou listovou alebo balíkovou zásielkou, ktoré obsahujú tovar v celkovej hodnote nepresahujúcej 10 ECU, sa môžu vyviezť bez vývozných ciel.

HLAVA II

DOMÁCE ZVIERATÁ VYVÁŽANÉ PRI PRÍLEŽITOSTI PRENESENIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH ČINNOSTÍ ZO SPOLOČENSTVA DO TRETEJ KRAJINY

Článok 120

1. Domáce zvieratá tvoriace statok poľnohospodárskeho podniku, ktorý prestal vyvíjať podnikateľské aktivity v spoločenstve a prenáša ich do tretej krajiny, sa môžu vyviezť bez vývozných ciel.

2. Oslobodenie uvedené v odseku 1 sa vzťahuje len na také množstvo domácich zvierat, ktoré zodpovedá povahe a veľkosti poľnohospodárskeho podniku.

HLAVA III

PRODUKTY DOROBENÉ POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBCAMI HOSPODÁRIACIMI NA POZEMKOCH NACHÁDZAJÚCICH SA V SPOLOČENSTVE

Článok 121

1. Produkty rastlinnej a živočíšnej výroby dorobené na colnom území spoločenstva na pozemkoch susediacich s treťou krajinou, ktoré sú obrábané osobami, ktorých hlavný podnik je v tretej krajine susediacej s colným územím spoločenstva, a to či už z titulu vlastníka alebo nájomcu pozemkov, sa môžu vyviezť bez vývozných ciel.

2. Aby bolo možné získať oslobodenie podľa ustanovenia odseku 1, musia produkty získané z domácich zvierat pochádzať zo zvierat s pôvodom v príslušnej tretej krajine, alebo musia plniť podmienky pre voľný obeh v tejto krajine.

Článok 122

Oslobodenie uvedené v článku 121 (1) sa vzťahuje len na produkty, ktoré neboli ďalej spracované inak, než je bežné po ich zožatí, alebo vyprodukovaní.

Článok 123

Oslobodenie sa udeľuje len na produkty vyvezené do príslušnej tretej krajiny samotným poľnohospodárskym výrobcom, alebo v jeho prospech.

HLAVA IV

OSIVÁ VYVÁŽANÉ POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBCAMI NA POUŽITIE NA POZEMKOCH V TRETEJ KRAJINE

Článok 124

Osivá určené na použitie na pozemkoch v tretej krajine susediacej s colným územím spoločenstva, ktoré sú obrábané osobami, ktorých hlavný podnik je na colnom území spoločenstva v bezprostrednej blízkosti príslušnej tretej krajiny, a to či už z titulu vlastníka alebo nájomcu pozemkov, sa môžu vyviezť bez vývozných ciel.

Článok 125

Oslobodenie uvedené v článku 124 sa vzťahuje len na také množstvo osív, ktoré sú potrebné pre obrábanie príslušných pozemkov.

Oslobodenie sa udeľuje len na osivá vyvezené priamo z colného územia spoločenstva samotným poľnohospodárskym výrobcom, alebo v jeho prospech.

HLAVA V

KRMIVO A NAPÁJANIE SPREVÁDZAJÚCE ZVIERATÁ POČAS ICH VÝVOZU

Článok 126

Krmivo a napájanie akéhokoľvek druhu, ktoré sú v dopravnom prostriedku používanom na prepravu zvierat z colného územia spoločenstva do tretej krajiny a ktoré majú slúžiť na uspokojenie potrieb týchto zvierat počas ich prepravy, sa môžu vyviezť bez vývozných ciel.

KAPITOLA III

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 127

1. Za podmienok ustanovených v odseku 2 platia ustanovenia kapitoly I ako na tovar prihlásený k precleniu v režime voľného obehu, ktorý je dovážaný priamo z tretích krajín, tak aj na tovar prihlásený k precleniu v režime voľného obehu, ktorý už bol predmetom iného colného režimu.

2. Prípady, kedy sa nesmie u tovaru prihláseného k precleniu v režime voľného obehu, ktorý už bol predmetom iného colného režimu, udeliť prepustenie bez cla, sa určujú v súlade s postupom uvedeným v článku 143 (2) a (3).

Článok 128

Ak sa oslobodenie od dovozných ciel udelí za podmienky, že prijímateľ tovaru ho použije na konkrétny účel, môžu toto oslobodenie udeliť len príslušné orgány členského štátu, na ktorého území sa tento tovar takto použije.

Článok 129

Príslušné orgány členských štátov vykonajú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že tovar prepustený do voľného obehu, u ktorého bolo oslobodenie udelené za podmienky, že prijímateľ tohto tovaru ho použije na konkrétny účel, nebol použitý na iné účely bez zaplatenia príslušných dovozných ciel, pokiaľ takéto alternatívne použitie nie je v súlade s podmienkami stanovenými týmto nariadením.

Článok 130

Ak tá istá osoba plní podľa rôznych ustanovení tohto nariadenia súčasne podmienky potrebné pre udelenie oslobodenia od dovozných a vývozných ciel, príslušné ustanovenia sa uplatnia súbežne.

Článok 131

Ak je udelenie oslobodenia v tomto nariadení podmienené splnením určitých podmienok, dotknutá osoba musí k spokojnosti príslušných orgánov preukázať splnenie týchto podmienok.

Článok 132

Ak sa bezcolný dovoz alebo vývoz udeľuje do určitej sumy stanovenej v ECU, členské štáty môžu sumu príslušného tovaru kurzovo zmenenú na národnu menu zaokrúhliť nahor alebo nadol.

Ďalej môžu členské štáty udržiavať nezmenenú výmennú hodnotu národnej meny pre sumu určenú v ECU, ak v čase ročného zúčtovania uvedeného v prvom pododseku článku 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2779/78 z 23. novembra 1978 zavádzajúceho európsku zúčtovaciu jednotku (EUA) do právnych aktov v colnej oblasti [4], má kurzová zmena tejto sumy pred jej zaokrúhlením stanoveným v predošlom odseku za následok nižšiu odchýlku vo výmennej hodnote národnej meny ako 5 %.

Článok 133

1. Nič v tomto nariadení nebráni členským štátom udeliť:

a) oslobodenie podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961, podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963, alebo podľa iných konzulárnych dohovorov, resp. podľa Newyorkského dohovoru o zvláštnych misiách,

b) oslobodenie na základe obvyklých privilégií odsúhlasených medzinárodnými dohodami, alebo dohodami ústredí, u ktorých je zmluvnou stranou buď tretia krajina, alebo medzinárodná organizácia, vrátane oslobodení udelených pri príležitosti medzinárodných stretnutí,

c) oslobodenie na základe obvyklých privilégií a imunity odsúhlasených v súvislosti s medzinárodnými dohodami uzatvorenými všetkými členskými štátmi a ustanovujúcimi kultúrne a vedecké inštitúcie, alebo organizácie podľa medzinárodného práva,

d) oslobodenie na základe obvyklých privilégií a imunity odsúhlasených v súvislosti s dohodami o kultúrnej, vedeckej a technickej spolupráci uzatvorenými s tretími krajinami,

e) osobitné oslobodenie zavedené na základe dohôd uzatvorených s tretími krajinami, ktoré stanovujú spoločné opatrenia na ochranu osôb a životného prostredia,

f) osobitné oslobodenie zavedené na základe dohôd uzatvorených s bezprostredne susediacimi tretími krajinami, ktorá je opodstatnená charakterom obchodu s týmito krajinami v pohraničnom pásme.

2. Ak sa členský štát mieni stať signatárom medzinárodného dohovoru, ktorý nie je zahrnutý v žiadnom z dohovorov uvedených v odseku 1, musí tento členský štát predložiť Komisii žiadosť o uplatnenie príslušného oslobodenia, pričom predloží Komisii všetky potrebné informácie.

Rozhodnutie o takejto žiadosti sa vykoná v súlade s postupom stanoveným v článku 143 (2) a (3).

3. Predloženie informácií určených v odseku 2 sa nevyžaduje, ak príslušný medzinárodný dohovor ustanovuje udelenie oslobodenia, ktoré nepresahuje obmedzenia uvedené v legislatívnej norme spoločenstva.

Článok 134

1. Členské štáty oznámia Komisii tie ustanovenia o clách, ktoré sú obsiahnuté v medzinárodných dohovoroch a dohodách typov uvedených v článku 133 (1) b), c), d), e) a f) a (3), a ktoré boli uzatvorené po uvedení tohto nariadenia do účinnosti.

2. Komisia postúpi texty dohovorov a dohôd, ktoré jej boli oznámené v súlade s odsekom 1, ostatným členským štátom.

Článok 135

Ustanovenia tohto nariadenia neobmedzujú uplatnenie:

a) Gréckom odsúhlaseného osobitného štatútu hory Athos, ako je to garantované článkom 105 gréckej ústavy,

b) oslobodenia vyplývajúceho z dohovoru z 22. a 23. novembra 1867 medzi Francúzskom a Andorským sedlom.

Článok 136

1. Kým sa v uvedených oblastiach nevytvoria ustanovenia na úrovni spoločenstva, členské štáty môžu udeliť osobitné oslobodenie:

a) ozbrojeným silám, ktoré majú v dôsledku medzinárodných dohôd základňu na území členského štátu a nevykonávajú službu pod zástavou tohto členského štátu,

b) leteckým spoločnostiam tretích krajín na základe recipročných dvojstranných dohôd.

2. Kým sa v uvedených oblastiach nevytvoria ustanovenia na úrovni spoločenstva, toto nariadenie nevylučuje uplatnenie oslobodení udelených členskými štátmi pre:

a) námorníkov obchodného loďstva,

b) pracovníkov, ktorí sa po minimálne šesťmesačnom pobyte mimo colného územia spoločenstva v dôsledku ich zamestnania vracajú do svojej krajiny.

Článok 137

1. Kým sa v uvedených oblastiach nevytvoria ustanovenia na úrovni spoločenstva, členské štáty môžu zaviesť osobitné oslobodenie udeľované na dovozy prístrojov a zariadení, ktoré sa používajú v medicínskom výskume, ktoré pomáhajú v medicíne stanoviť diagnózu, alebo ktoré slúžia pri liečení.

2. Oslobodenie uvedené v odseku 1 sa vzťahuje len na prístroje a zariadenia darované zdravotníckym orgánom, oddeleniam nemocníc, alebo výskumným inštitúciám, ktoré boli príslušnými orgánmi členských štátov schválené k získaniu takýchto tovarových položiek bez cla, resp. oslobodenie uvedené v odseku 1 sa vzťahuje len na prístroje a zariadenia, ktoré boli kúpené takýmito zdravotníckymi orgánmi, nemocnicami, alebo výskumnými inštitúciami úplne z prostriedkov poskytnutých charitatívnou alebo dobročinnou organizáciou, alebo z príspevkov dobrovoľných darcov, pričom vždy musí byť preukázateľné, že:

a) porovnateľný prístroj alebo zariadenie sa nevyrába v spoločenstve,

b) za darovaním uvedených prístrojov alebo zariadení sa neskrýva žiadny obchodný záujem zo strany darcu.

3. Oslobodenie sa vzťahuje tiež na:

a) náhradné diely, súčiastky a príslušenstvo osobitne určené pre prístroje a zariadenia za predpokladu, že tieto náhradné diely, súčiastky a príslušenstvo sú dovážané súčasne s uvedenými prístrojmi a zariadeniami, resp. ak sú dovážané následne, za predpokladu, že je možné rozlíšiť ich určenie pre prístroje alebo zariadenia, ktoré boli pôvodne prepustené bez cla,

b) náradie a nástroje používané na údržbu, kontrolu, kalibráciu, alebo opravy prístrojov a zariadení za predpokladu, že toto náradie a nástroje sú dovážané súčasne s uvedenými prístrojmi a zariadeniami, alebo, ak sú dovážané následne, za predpokladu, že je možné rozlíšiť ich určenie pre prístroje alebo zariadenia, ktoré boli pôvodne prepustené bez cla.

Článok 138

Pri zavádzaní oslobodenia uvedeného v článku 137 členské štáty majú postupovať takto:

a) Keď príslušný orgán členského štátu zvažuje bezcolné prepustenie zariadení alebo prístrojov definovaných v článku 137 (1), je povinný prekonzultovať to s ostatnými členskými štátmi.

b) Ak v priebehu dvoch mesiacov orgán žiadajúci o konzultáciu neobdrží odpoveď, tento orgán má zato, že žiadny prístroj alebo zariadenie porovnateľné s tými, ktoré sú predmetom žiadosti o oslobodenie, nie sú vyrábané v členských štátoch, ktoré boli dotazované a že tieto štáty nemajú námietky k prípadnému obchodnému charakteru tejto transakcie.

c) Ak sa pre dotazovaný orgán obdobie dvoch mesiacov ukáže ako nedostatočné, je tento povinný informovať orgán žiadajúci o konzultáciu a súčasne stanoviť dobu, počas ktorej je možné očakávať jeho definitívnu odpoveď. Táto doba však nesmie presiahnuť dva mesiace.

d) Ak po ukončení konzultačného postupu určeného v bodoch a) až c) orgán žiadajúci o konzultáciu zistí, že podmienky uvedené v článku 137 (2) a) a b) sú splnené a že žiadny členský štát nemal námietky v tom smere, že predmetná záležitosť má zvláštny význam pre jeho záujmy v priemysle, alebo neuviedol príčiny na znepokojenie v oblasti jeho obchodných záujmov, tento orgán oslobodenie udelí. V opačnom prípade ho udeliť odmietne.

e) Každý členský štát postúpi Komisii zoznam prístrojov, zariadení, náhradných dielov, súčiastok, príslušenstva, náradia a nástrojov s vyššou colnou hodnotou ako 3000 ECU, ktorých bezcolný dovoz schválil. Tento zoznam, ktorý bude obsahovať všetky položky schválené pre prepustenie bez cla v priebehu predchádzajúceho roka, postúpi Komisii v prvej polovici každého roka.

Komisia postúpi tieto zoznamy členským štátom.

f) Komisia do 1. júla 1986 vypracuje pre Radu správu doplnenú o návrhy na zmeny, ktoré Komisia považuje za potrebné.

Článok 139

Toto nariadenie sa uplatní s prihliadnutím na:

a) nariadenie Rady (EHS) č. 754/76 z 25. marca 1976 o colne schválenom určení tovaru vráteného na colné územie spoločenstva [5],

b) platné ustanovenia týkajúce sa nákladných priestorov lodí, lietadiel a medzinárodných vlakov,

c) ustanovenia o oslobodeniach zavedených inými aktami spoločenstva.

Článok 140

1. S účinnosťou od dňa uplatňovania tohto nariadenia sa rušia:

a) nariadenie Rady (EHS) č. 1544/69 z 23. júla 1969 o colne schválenom určení tovaru nachádzajúceho sa v osobnej batožine cestujúceho [6] v poslednom znení nariadenia (EHS) č. 3313/81 [7],

b) nariadenie Rady (EHS) č. 1410/74 zo 4. júna 1974 o colne schválenom určení tovaru dovezeného do voľného obehu v prípade katastrof, ktoré sa udiali na území jedného alebo viacerých členských štátov [8],

c) nariadenie Rady (EHS) č. 1818/75 z 10. júla 1975 o poľnohospodárskych clách, náhradných dávkach a iných dovozných poplatkoch platných pre poľnohospodárske produkty a určitý tovar, ktorý je výsledkom ich spracovania, nachádzajúce sa v osobnej batožine cestujúceho [9],

d) nariadenie (EHS) č. 1798/75 v poslednom znení nariadenia (EHS) č. 608/82 [10],

e) nariadenie Rady (EHS) č. 1990/76 z 22. júla 1976 o colne schválenom určení tovaru dovezeného na skúšky [11],

f) nariadenie Rady (EHS) č. 3060/78 z 19. decembra 1978 udeľujúce výnimku z dovozných ciel pre tovar z tretích krajín posielaný v malých zásielkach neobchodnej povahy [12] v znení nariadenia (EHS) č. 3313/81 [13],

g) nariadenie Rady (EHS) č. 1028/79 z 8. mája 1979 o dovoze tovarových položiek prepotreby telesne postihnutých osôb bez colných sadzieb podľa Spoločného colného sadzobníka [14].

2. Odkazy na nariadenia vymenované v odseku 1 sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie.

Článok 141

1. Týmto sa ustanovuje Výbor pre bezcolné úpravy v ďalšom nazývaný len výbor. Tento výbor pozostáva zo zástupcov členských štátov a zástupcu Komisie, ktorý je predsedom výboru.

2. Výbor prijme svoj vlastný rokovací poriadok.

Článok 142

Výbor preskúma také záležitosti týkajúce sa zavedenia tohto nariadenia, ktoré nastolí predseda výboru buď z vlastnej iniciatívy, alebo na požiadanie zástupcu členského štátu.

Článok 143

1. Opatrenia potrebné na zavedenie tohto nariadenia sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v odsekoch 2 a 3 s výnimkou týchto hláv a článkov:

- Kapitola I, Hlava V, XIV, XIX, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVIII a XXIX,

- Kapitola II, Hlava II, IV a V,

- Kapitola III, články 133 (1) a 135.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré by sa mali prijať, výbor dá stanovisko k tomuto návrhu do doby, ktorú stanoví predseda s ohľadom na naliehavosť danej záležitosti. Dodané stanoviská majú byť prijaté väčšinou 45 hlasov, pričom hlasy členských štátov sú vážené podľa článku 148 (2) zmluvy. Predseda nehlasuje.

3. a) Ak uvažované opatrenia sú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich príjme.

b) Ak uvažované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo ak výbor nedá stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh opatrení, ktoré by sa mali prijať.

Rada sa uznesie kvalifikovanou väčšinou.

c) Ak sa Rada v priebehu troch mesiacov od predloženia návrhu neuznesie, navrhnuté opatrenia prijme Komisia.

Článok 144

Odkaz na výbor uvedený v článku 7 nariadenia (EHS) č. 1798/75 sa v tu menovaných nariadeniach nahradzuje odkazom na výbor uvedeným v článku 141 tohto nariadenia:

a) článok 15 nariadenia (EHS) č. 754/76,

b) článok 25 nariadenia Rady (EHS) č. 1430/79 z 2. júla 1979 o vrátení alebo odpustení dovozných alebo vývozných ciel [15],

c) článok 10 nariadenia Rady (EHS) č. 1697/79 z 24. júla 1979 o navrátení zaplatených dovozných alebo vývozných ciel, ktoré neboli požadované od osoby povinnej zaplatiť za prepustenie tovaru do colného režimu zaväzujúceho k zaplateniu takýchto ciel [16].

Článok 145

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v tretí deň, ktorý nasleduje po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. júla 1984.

Toto nariadenie je záväzné v plnom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. marca 1983.

Za Radu

predseda

J. Ertl

[1] Ú. v. ES C 4, 7.1.1980, s. 59

[2] Ú. v. ES C 72, 24.3.1980, s. 20.

[3] Ú. v. ES L 184, 15.7.1975, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 333, 30.11.1978, s. 5.

[5] Ú. v. ES L 89, 2.4.1976, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 191, 5.8.1969, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 334, 21.11.1981, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 150, 7.6.1974, s. 4.

[9] Ú. v. ES L 185, 16.7.1975, s. 3.

[10] Ú. v. ES L 74, 18.3.1982, s. 4.

[11] Ú. v. ES L 219, 12.8.1976, s. 14.

[12] Ú. v. ES L 366, 28.12.1978, s. 1.

[13] Ú. v. ES L 334, 21.11.1981, s. 1.

[14] Ú. v. ES L 134, 31.5.1979, s. 8.

[15] Ú. v. ES L 175, 12.7.1979, s. 1.

[16] Ú. v. ES L 197, 3.8.1979, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

A. Knihy, publikácie a dokumenty

č. položky SCS | Opis |

37.05 | Fotografické dosky, neperforované a perforované filmy (iné ako kinematografické filmy), exponované a vyvolané, negatívne alebo pozitívne: ex A.Mikrofilmy kníh, detských obrázkových kníh a detských omaľovánok na dokreslenie alebo vyfarbenie, pracovných zošitov, príručiek pre lúštiteľov krížoviek, novín a časopisov, dokladov alebo správ neobchodného charakteru a samostatných ilustrácií, tlačených stránok a reprodukcií korektúr určených na výrobu kníhex BReprodukčné filmy určené na výrobu kníh |

49.03 | Detské obrázkové knihy a detské omaľovánky na vyfarbenie |

49.11 | Ostatné tlačoviny, vrátane tlačených obrazov a fotografií ex B.Ostatné:Samostatné ilustrácie, tlačené stránky a reprodukcie korektúr určené na výrobu kníh, vrátane mikrokópií týchto predmetovMikrokópie kníh, detských obrázkových kníh a detských omaľovánok na dokreslenie alebo vyfarbenie, pracovných zošitov, príručiek pre lúštiteľov krížoviek, novín a časopisov, dokladov a správ neobchodného charakteruKatalógy kníh a publikácií ponúkaných na predaj vydavateľstvami alebo kníhkupcami so sídlom mimo územia Európskych spoločenstievKatalógy filmov, zvukových nahrávok alebo iných obrazových alebo zvukových materiálov vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteruMapy, iné kartografické výrobky a schémy vhodné na vedecké účely v oblasti geológie, zoológie, botaniky, mineralógie, paleontológie, archeológie, etnológie, meteorológie, klimatológie a geofyziky, meteorologické a geofyzikálne schémyPlagáty určené na podporu cestovného ruchu a turistické publikácie, brožúry, sprievodcovia, cestovné a letové poriadky, prospekty a podobné publikácie; ilustrované aj neilustrované, vrátane vydaných súkromnými podnikmi, určené na podporu záujmu verejnosti o cestovanie mimo územia Európskych spoločenstiev, vrátane mikrokópií týchto predmetovPublikácie určené na podporu záujmu verejnosti o štúdium mimo územia Európskych spoločenstiev, vrátane mikrokópií týchto publikáciíArchitektonické plány a výkresy alebo plány a výkresy priemyslového alebo technického charakteru a ich reprodukciaBibliografický informačný materiál určený na bezplatné rozdávanie |

ex 90.21 | Nástroje, prístroje a modely určené na predvádzacie účely (napr. pri vyučovaní alebo na výstavách), nehodiace sa na iné účely: Reliéfne mapy a iné kartografické výrobky vhodné na vedecké účely v oblasti geológie, zoológie, botaniky, mineralógie, paleontológie, archeológie, etnológie, meteorológie, klimatológie a geofyziky, meteorologické a geofyzikálne schémy |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

A. Obrazové a zvukové materiály vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru

Č. položky SCS | Opis | Určené pre zariadenia alebo organizácie |

37.04 | Citlivé dosky a filmy exponované, ale nevyvolané, negatívne alebo pozitívne: A.Kinematografické filmyex IIOstatné pozitívy vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru | Všetky organizácie (vrátane rozhlasových a televíznych staníc), inštitúcií a združení, ktorým príslušné orgány členských štátov povolili dovážať tieto predmety s oslobodením od dovozného cla |

ex 37.05 | Dosky, neperforované filmy a perforované filmy (iné ako kinematografické filmy), exponované a vyvolané, negatívy alebo pozitívy vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru |

37.07 | Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, tiež obsahujúce zvukový záznam alebo len zvukový záznam, negatívne alebo pozitívne: B. IIOstatné pozitívne:ex a)Aktuality, filmové týždenníky (tiež ozvučené) opisujúce udalosti aktuálne v čase dovozu a dovážené na účely reprodukcie, v množstve najviac dvoch kópií pre každý námetex b)OstatnéArchívne filmy (tiež ozvučené) určené na použitie spolu s aktualitami, filmovými týždenníkmiZábavné filmy vhodné najmä pre deti a mládežOstatné filmy vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru |

49.11 | Ostatné tlačoviny, vrátane tlačených obrazov a fotografií ex B.OstatnéMikrokarty alebo iné nosiče informácii vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru, vyžadované pri poskytovaní informačných alebo dokumentačných služiebNástenné obrazy určené výhradne na predvádzanie a vyučovanie |

ex 90.21 | Nástroje, prístroje a modely určené na predvádzacie účely (napr. pri vyučovaní alebo na výstavách), nehodiace sa na iné účely: Modely, makety a nástenné obrazy vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru, určené výhradne na predvádzanie a vzdelávanieZmenšené makety a modely znázorňujúce abstraktné pojmy a predstavy, ako molekulárne štruktúry alebo matematické vzorce |

92.12 | Nosiče zvukového záznamu pre prístroje pod číslom 92.11 alebo pre obdobné záznamy, dosky, disky, valce, pásky, filmy, vlákna atď. určené na nahrávanie alebo nahrané, matrice a galvanické formy na výrobu dosiek a diskov ex B.NahranéVzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru |

Rôzne | Hologramy na laserovú projekciuMultimediálne pomôckyMateriály na programovú výučbu, vrátane súborov vzoriek so zodpovedajúcim textovým materiálom |

B. Zbierkové a umelecké predmety vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru

Č. položky SCS | Opis | Určené pre zariadenia alebo organizácie |

Rôzne | Zbierky a umelecké predmety, ktoré nie sú určené na predaj | Galérie, múzeá a ďalšie inštitúcie, ktorým príslušné orgány členských štátov povolili dovážať tieto predmety s oslobodením od dovozného cla |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Č. položky SCS | Opis |

49.11 | Ostatné tlačoviny, vrátane tlačených obrazov a fotografií: ex B.Ostatné plastické predmety pre nevidiacich a slabozrakých |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Č. položky SCS | Opis |

48.01 | Papier a lepenka, (vrátane buničitej vaty), v kotúčoch alebo listoch ex F.OstatnéPapier pre Braillovo slepecké písmo |

48.15 | Ostatný rezaný papier a lepenka na určitý spôsob používania ex B.OstatnéPapier pre Braillovo slepecké písmo |

ex 66.02 | Vychádzkové palice (vrátane turistických palíc a palíc so sedadielkom), biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky Biele palice pre nevidiacich a slabozrakých |

84.51 | Písacie stroje bez výpočtových funkcií, stroje na overovanie pravosti šekov: ex A.Písací strojePrispôsobené pre nevidiacich a slabozrakých |

ex 84.53 | Stroje na automatické spracovanie údajov a ich jednotky, magnetické alebo optické snímače, stroje na prepis dát v kódovanej forme na pamäťové médiá a stroje spracovávajúce tieto údaje, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté Zariadenia určené na strojnú výrobu pomôcok v Braillovom slepeckom písme a záznamov pre nevidiacich |

ex 90.13 | Optické prístroje a nástroje, (okrem svetelných prístrojov iných ako reflektory a bodové reflektory, nezaradené do iných položiek tejto kapitoly), lasery, iné ako laserové diódy: Diaľkové zväčšovače pre nevidiacich a slabozrakých |

90.19 | Ortopedické pomôcky a prístroje, chirurgické pásy, bandáže, dlahy a podobné pomôcky; dlahy a iné pomôcky na liečenie zlomenín; očné, zubné, a iné protetické pomôcky a ostatné umelé časti tela, načúvacie pomôcky a iné zariadenia nosené alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti: ex B. II.OstatnéElektronické prístroje na orientáciu a detekciu prekážok pre nevidiacich a slabozrakých |

ex 90.21 | Nástroje, prístroje a modely určené výhradne na predvádzacie účely (napr. pri vyučovaní alebo na výstavách, nehodiace sa na iné účely): Pedagogické pomôcky a zvláštne prístroje pre nevidiacich a slabozrakých |

91.01 | Vreckové hodinky, náramkové hodinky a ostatné hodinky vrátane stopiek: Braillove hodinky s puzdrom z iných hmôt ako vzácne kovy |

92.11 | Fonografy, diktafóny a iné prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku, vrátane gramofónov, kazetových prehrávačov, tiež so snímačom zvuku; prístroje na televízny záznam alebo reprodukciu obrazu a zvuku: ex A. II.Prístroje na reprodukciu zvuku:Gramofóny a kazetové prehrávače zvlášť vyrobené alebo upravené na potreby nevidiacich a slabozrakých |

92.12 | Nosiče zvukového záznamu pre prístroje pod číslom 92.11 alebo pre obdobné záznamy, dosky, disky, valce, pásky, filmy, vlákna atď. určené na nahrávanie alebo nahrané, matrice a galvanické formy na výrobu dosiek a diskov ex B. II. a)2.OstatnéHovoriace knihyb) 2.Ostatné:Hovoriace knihMagnetické pásky a kazety určené na výrobu kníh písaných Braillovým slepeckým písmom a hovoriacich kníh |

97.04 | Potreby na lunaparkové a spoločenské hry pre deti a dospelých (vrátane biliardov a potrieb na stolný tenis) ex C.OstatnéHracie stoly a pomôcky pre nevidiacich a slabozrakýchElektronické čítacie stroje pre nevidiacich a slabozrakýchVšetky ostatné špeciálne výrobky na účely vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho rozvoja nevidiacich a slabozrakých |

--------------------------------------------------