31983R0148Uradni list L 018 , 22/01/1983 str. 0019 - 0020
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 1 str. 0072
španska posebna izdaja: poglavje 04 zvezek 2 str. 0054
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 1 str. 0072
portugalska posebna izdaja poglavje 04 zvezek 2 str. 0054


Uredba Komisije (EGS) št. 148/83

z dne 21. januarja 1983

o uvedbi sistema spremljanja za nadzor izvoza nekaterih ribiških proizvodov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3796/81 z dne 29. decembra 1981 o skupni ureditvi trga ribiških proizvodov [1], zlasti členov 25(5) in 31,

ker so nadomestila za ribiške proizvode določena glede na gospodarsko pomembnost načrtovanega izvoza;

ker je stanje na nekaterih trgih, ki predstavljajo glavne blagovne trge za cele zamrznjene skuše, nestabilno; ker bi morali uvesti sistem nadzora, ki bi učinkoviteje preverjal izvoz;

ker je treba pripraviti ukrepe za vzpostavitev komunikacijskega sistema med državami članicami in Komisijo, tako da bi lahko nekatere dodatne podatke, potrebne za določanje izvoznih nadomestil, dobili pravočasno;

ker so ukrepi v tej uredbi v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa pravila za uvedbo sistema spremljanja za nadzor izvoza celih zamrznjenih skuš znotraj sistema izvoznih nadomestil.

Člen 2

Države članice sporočijo Komisiji podatke za vsak mesec koledarskega leta posebej in najpozneje po preteku treh tednov od zadnjega dne preteklega meseca tako, kakor je navedeno v Prilogi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Prvič se bo uporabila za podatke za september 1982.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. januarja 1983

Za Komisijo

Giorgios Contogeorgis

Član Komisije

[1] UL L 379, 31.12.1981, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

OBRAZEC ZA CELE ZAMRZNJENE SKUŠE, KI SE NANAŠA NA IZVOZNA NADOMESTILA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------