31983L0577Uradni list L 334 , 29/11/1983 str. 0021 - 0021


Direktiva Komisije

z dne 15. novembra 1983

o spremembi Direktive 83/201/EGS o izjemah od Direktive Sveta 77/99/EGS za nekatere proizvode, ki vsebujejo druga živila in samo majhen odstotek mesa ali mesnega izdelka

(83/577/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 77/99/EGS z dne 21. decembra 1976 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino z mesnimi izdelki znotraj Skupnosti [1], in zlasti člena 8 Direktive,

ker je Komisija z Direktivo 83/201/EGS [2] določila nekatere izjeme od Direktive Sveta 77/99/EGS za nekatere izdelke, ki vsebujejo druga živila in le majhen odstotek mesa ali mesnega izdelka;

ker se je izkazalo, da je nujno, da imajo države članice na razpolago dodatni odlog za prenos določb Direktive 83/201/EGS v svojo nacionalno zakonodajo;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V členu 6 Direktive 83/201/EGS se "1. januarja 1984" nadomesti s "1. junija 1984".

Člen 2

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. novembra 1983

Za Komisijo

Poul dalsager

Član Komisije

[1] UL L 26, 31.1.1977, str. 85.

[2] UL L 112, 28.4.1983, str. 28.

--------------------------------------------------