31983L0513Úradný vestník L 291 , 24/10/1983 S. 0001 - 0008
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 4 S. 0131
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 15 Zväzok 4 S. 0131
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 4 S. 0140
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 4 S. 0140


Smernica Rady

z 26. septembra 1983

o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie kadmia

(83/513/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej články 100 a 235,

so zreteľom na smernicu 76/464/EHS zo 4. mája 1976 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia spoločenstva [1], a najmä na jej články 6 a 12,

so zreteľom na návrh Komisie [2],

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [3],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [4],

keďže s cieľom chrániť vodné prostredie spoločenstva pred znečistením určitými nebezpečnými látkami článok 3 smernice 76/464/EHS zavádza systém povolení stanovujúcich emisné normy pre vypúšťanie látok uvedených v zozname I v jej prílohe; keďže článok 6 uvedenej smernice stanovuje limitné hodnoty, musia byť stanovené emisné normy, ako aj kvalitatívne ciele pre vodné prostredie ovplyvnené vypúšťaním takýchto látok;

keďže kadmium a jeho zlúčeniny sú zahrnuté do zoznamu I;

keďže sa požaduje, aby členské štáty uplatňovali limitné hodnoty okrem prípadov, keď smú použiť kvalitatívne ciele;

keďže znečistenie spôsobené vypúšťaním kadmia do vody je zapríčinené značnou časťou priemyslu, je nevyhnutné stanoviť limitné hodnoty podľa príslušného druhu priemyselného odvetvia a tiež stanoviť kvalitatívne ciele pre vodné prostredie, do ktorého tieto priemyselné odvetvia kadmium vypúšťajú;

keďže v súčasnosti nie je možné stanoviť limitné hodnoty pre vypúšťanie odpadových vôd vznikajúcich pri výrobe kyseliny fosforečnej a fosforečných hnojív z horniny obsahujúcej fosfáty;

keďže účelom kvalitatívnych cieľov musí byť odstránenie znečistenia rôznych zložiek vodného prostredia kadmiom, ktoré by mohli byť ovplyvnené vypúšťaním kadmia;

keďže kvalitatívne ciele musia byť stanovené výlučne na tento účel, a nie so zámerom ochrany spotrebiteľa alebo predaja výrobkov;

keďže by mal byť stanovený postup monitorovania umožňujúci členským štátom demonštrovať ich súlad s kvalitatívnymi cieľmi;

keďže by členské štáty mali prijať právny predpis umožňujúci monitorovanie vodného prostredia ovplyvneného vypúšťaním kadmia s ohľadom na efektívne vykonávanie tejto smernice; keďže článok 6 smernice 76/464/EHS nezakladá oprávnenie zaviesť takéto monitorovanie; keďže členské štáty ani zmluva neustanovujú zvláštne opatrenia na tento účel, malo by sa preto odvolať na jej článok 235;

keďže je dôležité, aby Komisia zaslala Rade každých 5 rokov porovnávacie vyhodnotenie vykonávania tejto smernice v členských štátoch;

keďže podzemná voda podlieha smernici 80/68/EHS [5], a preto je vylúčená z pôsobnosti tejto smernice;

keďže je miera spriemyselnenia v Grónsku veľmi malá z dôvodu celkovej situácie na ostrove, a hlavne z dôvodu jeho veľmi riedkeho osídlenia, z dôvodu jeho značnej plochy a jeho zvláštnych zemepisných podmienok; keďže sa táto smernica preto na Grónsko nevzťahuje,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica:

- stanovuje podľa článku 6 ods. 1 smernice 76/464/EHS limitné hodnoty pre emisné normy pre kadmium vo vypúšťaných odpadových vodách z priemyselných podnikov definovaných v článku 2 písm. e) tejto smernice,

- stanovuje podľa článku 6 ods. 2 smernice 76/464/EHS kvalitatívne ciele pre kadmium vo vodnom prostredí,

- stanovuje podľa článku 6 ods. 4 smernice 76/464/EHS termíny splnenia podmienok určených v povolení udelenom príslušnými orgánmi členských štátov vzhľadom na existujúce vypúšťanie,

- stanovuje podľa článku 12 ods. 1 smernice 76/464/EHS referenčné metódy merania, umožňujúce zistiť koncentrácie kadmia vo vypúšťaných odpadových vodách, ako aj vo vodnom prostredí,

- stanovuje podľa článku 6 ods. 3 smernice 76/464/EHS postup monitorovania,

- žiada členské štáty o vzájomnú spoluprácu s ostatnými v prípadoch vypúšťania ovplyvňujúceho vody viac ako jedného členského štátu.

2. Táto smernica sa vzťahuje na vody uvedené v článku 1 smernice 76/464/EHS okrem podzemnej vody.

Článok 2

Na účely tejto smernice

a) "kadmium" znamená:

- chemický prvok kadmium,

- kadmium obsiahnuté v ktorejkoľvek jeho zlúčenine;

b) "limitné hodnoty" znamenajú limitné hodnoty uvedené v prílohe I;

c) "kvalitatívny cieľ" znamená požiadavky uvedené v prílohe II;

d) "nakladanie s kadmiom" znamená priemyselný proces zahŕňajúci výrobu alebo použitie kadmia alebo akýkoľvek iný priemyselný proces, v ktorom je prítomnosť kadmia nevyhnutná;

e) "priemyselný podnik" znamená každý podnik, v ktorom sa spracúva alebo používa kadmium alebo akákoľvek látka obsahujúca kadmium;

f) "existujúci podnik" znamená priemyselný podnik, ktorý je v prevádzke v čase oznámenia tejto smernice;

g) "nový podnik" znamená:

- priemyselný podnik, v ktorom začne prevádzka po oznámení tejto smernice,

- existujúci priemyselný podnik, ktorého kapacita na výrobu alebo spracovanie a použitie kadmia sa po oznámení tejto smernice podstatne zvýšila.

Článok 3

1. V prílohe I sú stanovené limitné hodnoty, termíny, v ktorých je potrebné s nimi dosiahnuť súlad a postup monitorovania vypú šťania.

2. Limitné hodnoty sa spravidla použijú v bode, kde odpadové vody obsahujúce kadmium opúšťajú priemyselný podnik.

Ak sú odpadové vody obsahujúce kadmium upravované mimo priemyselného podniku, v čističke odpadových vôd zameranej na odstránenie kadmia, príslušný členský štát môže povoliť použitie limitných hodnôt v bode, kde odpadové vody opúšťajú čističku odpadových vôd.

3. Povolenia uvedené v článku 3 smernice 76/464/EHS musia obsahovať aspoň také prísne ustanovenia, ako sú uvedené v prílohe I k tejto smernici, okrem prípadov, ak členský štát dodržiava článok 6 ods. 3 smernice 76/464/EHS na základe príloh II a IV k tejto smernici.

Povolenia sa musia každé 4 roky prehodnotiť.

4. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vyplývajúce z odsekov 1, 2 a 3 a ustanovení smernice 76/464/EHS, môžu členské štáty udeliť povolenia pre nové podniky iba v prípade, ak tieto podniky uplatňujú najlepšie dostupné technológie, ak je to nevyhnutné na odstránenie znečistenia v súlade s článkom 2 uvedenej smernice alebo na prevenciu prekážok hospodárskej súťaže.

V prípade, že predpokladané opatrenia z technických dôvodov nezodpovedajú najlepším dostupným technológiám, príslušný členský štát bez ohľadu na to, akú metódu prijal, poskytne Komisii ešte pred udelením povolenia dôkazy na toto konanie.

Komisia bezprostredne zašle tieto dôkazy ostatným členským štátom a zašle im čo najskôr správu uvádzajúcu jej stanovisko k výnimkám uvedeným v druhom pododseku. Ak je to potrebné, súčasne zašle Rade príslušné návrhy.

5. V prílohe III (1) sú uvedené referenčné metódy analýzy na stanovenie prítomnosti kadmia. Iné metódy sa môžu použiť len vtedy, keď sú hranice detekcie, presnosť a správnosť týchto metód najmenej také priaznivé, ako sú pri metódach uvedených v prílohe III (1). Požadovaná presnosť merania prietoku odpadových vôd je daná v prílohe III (2).

Článok 4

Dotknuté členské štáty sú zodpovedné za monitorovanie vodného prostredia ovplyvneného vypúšťaním priemyselných odpadových vôd.

V prípade, že vypúšťané odpadové vody ovplyvnia vody nachádzajúce sa vo viacerých členských štátoch, dotknuté členské štáty budú spolupracovať v rámci harmonizácie postupu monitorovania.

Článok 5

1. Komisia vykoná porovnávacie posúdenie vykonávania tejto smernice v členských štátoch na základe informácií zaslaných v súlade s článkom 13 smernice 76/464/EHS na jej žiadosť, ktorú musí zaslať členskému štátu vždy v každom novom prípade. Príslušné informácie obsahujú:

- podrobnosti povolenia stanovujúceho emisné normy pre vypúšťanie kadmia,

- výsledky prehľadu vypúšťaného kadmia do vôd uvedených v článku 1 ods. 2,

- výsledky meraní zo siete členského štátu, založenej s cieľom stanovenia koncentrácií kadmia.

2. Komisia zašle Rade každý piaty rok a prvýkrát po štyroch rokoch od oznámenia tejto smernice porovnávacie posúdenie uvedené v odseku 1.

3. V prípade zmeny vedeckých poznatkov týkajúcich sa najmä toxicity, odolnosti a akumulácie kadmia v živých organizmoch a sedimentoch alebo v prípade zlepšenia najlepších dostupných technológií zašle Komisia Rade príslušné návrhy s cieľom sprísnenia, ak je to potrebné, limitných hodnôt a kvalitatívnych cieľov alebo stanovenia nových limitných hodnôt a kvalitatívnych cieľov.

Článok 6

1. Členské štáty uvedú do účinnosti nevyhnutné opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do dvoch rokov po jej oznámení6. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 7

Táto smernica sa nevzťahuje na Grónsko.

Článok 8

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 26. septembra 1983

Za Radu

predseda

C. Simitis

[1] Ú. v. ES L 129, 18.5.1986, s. 23.

[2] Ú. v. ES C 118, 21.5.1981, s. 3.

[3] Ú. v. ES C 230, 10.9.1981, s. 22.

[4] Ú. v. ES C 334 20.12.1982, s. 138.

[5] Ú. v. ES L 20, 26.1.1980, s. 43.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Limitné hodnoty, časové limity na dosiahnutie súladu s týmito hodnotami a postup monitorovania vypúšťania

1. Limitné hodnoty a časové limity

Priemyselné odvetvie | Jednotka merania | Hodnoty limitov, s ktorými je potrebné byť v súlade od |

1. 1. 1986 | 1. 1. 1989 |

1.ť ažba zinku, zošľachťovanie olova a zinku, priemysel kadmiových a neželezných kovov | miligramy kadmia na liter vypúšťaných odpadových vôd | 0,3 | 0,2 |

2.výroba zlúčenín obsahujúcich kadmium | miligramy kadmia na liter vypúšťaných odpadových vôd | 0,5 | 0,2 |

gramy vypúšťaného kadmia na kilogram spracovaného kadmia | 0,5 | |

3.výroba pigmentov | miligramy kadmia na liter vypúšťaných odpadových vôd | 0,5 | 0,2 |

gramy vypúšťaného kadmia na kilogram spracovaného kadmia | 0,3 | |

4.výroba stabilizátorov | miligramy kadmia na liter vypúšťaných odpadových vôd | 0,5 | 0,2 |

gramy vypúšťaného kadmia na kilogram spracovaného kadmia | 0,5 | |

5.výroba primárnych a sekundárnych batérií | miligramy kadmia na liter vypúšťaných odpadových vôd | 0,5 | 0,2 |

gramy vypúšťaného kadmia na kilogram spracovaného kadmia | 1,5 | |

6.povrchová úprava kovov elektrolýzou | miligramy kadmia na liter vypúšťaných odpadových vôd | 0,5 | 0,2 |

gramy vypúšťaného kadmia na kilogram spracovaného kadmia | 0,3 | |

7.výroba kyseliny fosforečnej alebo fosfátových hnojív z horniny obsahujúcej fosfáty | | — | — |

2. Vo vyššie uvedenej tabuľke sú uvedené limitné hodnoty vyjadrené ako koncentrácie, ktoré sa nesmú zásadne prekročiť, pre priemyselné odvetvia v riadkoch 2, 3, 4, 5 a 6. V žiadnom prípade však nesmú byť limitné hodnoty vyjadrené ako maximálne koncentrácie väčšie ako limitné hodnoty vyjadrené ako hmotnosť kadmia na tonu vyrobeného alebo spracovaného kadmia. Pretože však koncentrácia kadmia v odpadových vodách závisí od objemu tejto vody, ktorý je rôzny pre rôzne výrobné postupy a podniky, musia sa limitné hodnoty vyjadrené ako množstvo vypusteného kadmia vo vzťahu k množstvu spracovaného kadmia, uvedené v predchádzajúcej tabuľke, splniť v každom prípade.

3. Priemerné denné limitné hodnoty sú dvojnásobné oproti mesačným limitným hodnotám uvedených v predchádzajúcej tabuľke.

4. S cieľom kontroly, či je vypúšťanie odpadových vôd v súlade s emisnými normami stanovenými podľa tejto smernice, musí byť stanovený monitorovací postup.

Tento postup musí umožniť odber a analýzu vzoriek, meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd a množstvo vyrobeného alebo spracovaného kadmia.

Ak nemožno stanoviť množstvo spracovaného kadmia, postup monitorovania môže vychádzať z množstva kadmia, ktoré môže byť použité z hľadiska výrobnej kapacity, pre ktorú bolo vydané povolenie.

5. Odoberá sa reprezentatívna vzorka vypúšťaných odpadových vôd za obdobie 24 hodín. Množstvo kadmia vypusteného za mesiac sa vypočíta na základe denných množstiev vypusteného kadmia.

Avšak v prípade, že priemyselný podnik nevypúšťa viac ako 10 kg kadmia za rok, môže sa stanoviť zjednodušený postup monitorovania. V prípade priemyselných podnikov sa môže na povrchovú úpravu elektrolýzou použiť zjednodušený monitorovací postup, iba ak je celkový objem elektrolytických nádrží menší ako 1,5 m3.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Kvalitatívne ciele

Pre tie členské štáty, ktoré uplatnia výnimku stanovenú článkom 6 ods. 3 smernice 76/464/EHS, musia byť emisné normy, ktoré členské štáty musia stanoviť a zabezpečiť ich uplatňovanie, stanovené podľa článku 5 tejto smernice tak, aby bol/i dosiahnutý/é v oblasti ovplyvnenej vypúšťaním kadmia príslušný/é kvalitatívny/e cieľ/e uvedený/é nižšie. Príslušný orgán určí osobitne a v každom prípade zvlášť ovplyvnenú oblasť a vyberie z kvalitatívnych cieľov uvedených v odseku 1 cieľ alebo ciele, ktoré považuje za vhodné, berúc ohľad na zamýšľané využitie ovplyvnenej oblasti a berúc do úvahy skutočnosť, že účelom tejto smernice je odstrániť každé znečistenie.

1. Týmto sa stanovujú podľa článku 2 smernice 76/464/EHS nasledujúce kvalitatívne ciele [1], ktoré sa budú merať dostatočne blízko k bodu vypúšťania s cieľom eliminácie znečistenia v zmysle uvedenej smernice [2].

1.1. Celková koncentrácia kadmia vo vnútrozemskej povrchovej vode ovplyvnenej vypúšťaním nesmie presiahnuť 5 μg/liter.

1.2. Koncentrácia rozpusteného kadmia vo vodách ústí ovplyvnených vypúšťaním nesmie prekročiť 5 μg/liter.

1.3. Koncentrácia rozpusteného kadmia v teritoriálnych vodách a vnútorných pobrežných vodách, iných, ako sú vody ústí, ovplyvnených vypúšťaním, nesmie prekročiť 2,5 μg/liter.

1.4. V prípade, že sa voda používa na odber pitnej vody, musí byť obsah kadmia v súlade s požiadavkami smernice 75/440/EHS [3].

2. Koncentrácie kadmia vo vnútrozemských povrchových vodách sa musia navyše zistiť pomocou národnej siete uvedenej v článku 5 tejto smernice a výsledky sa musia porovnať s nasledujúcimi koncentráciami [4]:

2.1. V prípade vnútrozemskej povrchovej vody celková koncentrácia kadmia 1 μg/liter.

2.2. V prípade vôd ústí koncentrácia rozpusteného kadmia 1 μg/liter.

2.3. V prípade teritoriálnych vôd a vnútorných pobrežných vôd, iných, ako sú vody ústí, koncentrácia rozpusteného kadmia je 0,5 μg/liter.

Ak sa tieto koncentrácie nedodržia ani v jednom bode národnej siete, Komisia musí byť o príčinách tohto stavu informovaná.

3. Koncentrácia kadmia v sedimentoch a/alebo morských mäkkýšoch, ak je to možné, jedincov druhu Mytilus edulis, nesmie v čase výrazne vzrastať.

4. Ak sa vzťahuje na oblasť viacero kvalitatívnych cieľov, kvalita vody musí byť postačujúca na splnenie každého z nich.

[1] Koncentrácie kadmia uvedené v bodoch 1.1, 1.2 a 1.3 predstavujú minimálne požiadavky potrebné na ochranu života vo vode.

[2] S výnimkou kvalitatívneho cieľa 1.4 sa všetky koncentrácie vzťahujú na aritmetický priemer výsledkov získaných za jeden rok.

[3] Smernica 75/440/EHS sa týka požadovanej kvality povrchovej vody určenej na odber pitnej vody v členských štátoch (Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 26). Určuje povinnú hodnotu kadmia 5 μg/liter na základe 95 % odobratých vzoriek.

[4] Definície týchto pojmov sú uvedené v smernici Rady 79/869/EHS z 9. októbra 1979 o metódach merania a frekvencii odoberania vzoriek a analýzy povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch (Ú. v. ES L 271, 29.10.1979, s. 44).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Referenčné metódy merania

1. Referenčná metóda analýzy použitá na určenie obsahu kadmia vo vode, sedimentoch a morských mäkkýšoch je atómová absorpčná spektrofotometria po príslušnej úprave vzorky.

Hranice detekcie [1] musia byť také, aby sa mohla koncentrácia kadmia merať s presnosťou ± 30 % a odchýlkou ± 30 % pri nasledujúcich koncentráciách:

- v prípade vypúšťania odpadových vôd je to jedna desatina maximálne dovolenej koncentrácie kadmia uvedenej v povolení,

- v prípade povrchovej vody je to 0,1 μg/liter alebo jedna desatina koncentrácie kadmia uvedenej v kvalitatívnom cieli podľa toho, ktorá hodnota je väčšia,

- v prípade mäkkýšov je to 0,1 mg/kg čerstvej hmotnosti,

- v prípade sedimentov je to jedna desatina koncentrácie kadmia vo vzorke alebo 0,1 mg/kg sušiny po sušení pri teplote 105 až 110 °C do dosiahnutia konštantnej hmotnosti podľa toho, ktorá hodnota je väčšia.

2. Meranie prietoku odpadových vôd sa musí vykonať s presnosťou ± 20 %.

[1] Definície týchto pojmov sú uvedené v smernici Rady 79/869/EHS z 9. októbra 1979 o metódach merania a frekvencii odoberania vzoriek a analýzy povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch (Ú. v. ES L 271, 29.10.1979, s. 44).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Postup monitorovania kvalitatívnych cieľov

1. Príslušný orgán špecifikuje pre každé povolenie vydané podľa tejto smernice obmedzenia, monitorovací postup a termíny s cieľom zabezpečenia súladu s príslušnými kvalitatívnymi cieľmi.

2. V súlade s článkom 6 ods. 3 smernice 76/464/EHS zašlú členské štáty Komisii správu týkajúcu sa každého vybraného a uplatňovaného kvalitatívneho cieľa, obsahujúcu

- miesto vypúšťania a spôsob rozptýlenia,

- oblasť, pre ktorú je kvalitatívny cieľ platný,

- umiestnenie miest odberu vzoriek,

- frekvenciu odberov vzoriek,

- metódy odberov a merania,

- získané výsledky.

3. Vzorky musia dostatočne reprezentovať kvalitu vodného prostredia oblasti ovplyvnenej vypúšťaním odpadových vôd a počet odberov musí byť dostatočný na to, aby zachytil zmeny vo vodnom prostredí, berúc ohľad na prirodzené zmeny vo vodnom režime.

--------------------------------------------------