31983L0478

Rådets direktiv 83/478/EØF af 19. september 1983 om femte ændring (asbest) af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføringen og anvendelsen af visse farlige stoffer og præparater

EF-Tidende nr. L 263 af 24/09/1983 s. 0033 - 0036
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 14 s. 0201
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 14 s. 0201
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 4 s. 0136
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 4 s. 0136


*****

RAADETS DIREKTIV

af 19. september 1983

om femte aendring (asbest) af direktiv 76/769/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begraensning af markedsfoeringen og anvendelsen af visse farlige stoffer og praeparater

(83/478/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Anvendelsen af asbest saavel som af visse produkter, der indeholder asbest, kan foere til en frigoerelse af fibre og stoev og dermed vaere til fare for menneskers sundhed, idet disse fibre kan foraarsage asbestose og kraeft;

forebyggelse er den bedste metode til at beskytte menneskets sundhed;

forbud mod anvendelse af visse fibre, der i henhold til visse videnskabelige kilder frembyder saerlig alvorlige farer, saasom crocidolit (blaa asbest) er en saerlig effektiv metode til beskyttelse af menneskets sundhed;

et absolut forbud mod crocidolit, er imidlertid ikke muligt i oejeblikket; det ville ikke vaere rimeligt at tilbagekalde alle de produkter, som indeholder dette stof, eftersom haandteringen ved tilbagekaldelsen og tilintetgoerelsen ville frembyde sundhedsfarer paa grund af den heraf foelgende fiberfrigoerelse;

visse produkter, der indeholder crocidolit, saasom pakninger, asbestcementroer eller hydrauliske koblinger kan desuden ikke udskiftes fuldstaendigt inden for Faellesskabet i naer fremtid med erstatningsprodukter, der mindst har tilsvarende egenskaber;

der er grund til at fastsaette en saerlig maerkning med oplysning om de risici, som anvendelse af asbestfiberholdige produkter frembyder;

i visse medlemsstater findes der forskrifter for maerkning af disse produkter; disse forskrifter er forskellige med hensyn til betingelserne for markedsfoering;

dette direktiv begraenser markedsfoeringen og anvendelsen af crocidolit samt produkter, der indeholder denne fiber;

begraensning af markedsfoeringen og anvendelsen af de oevrige asbestfibre og asbestfiberholdige produkter kan oege beskyttelsen af den offentlige sundhed yderligere; saa laenge der ikke foreligger faellesskabsbestemmelser om en saadan begraensning, indskraenker harmoniseringsforanstaltningerne vedroerende disse fibre eller produkter sig til bestemmelser om maerkning;

det er noedvendigt med jaevne mellemrum at tage den i dette direktiv fastsatte undtagelsesordning op til fornyet behandling paa baggrund af den tekniske og videnskabelige udvikling og under hensyn til mulighederne for at erstatte crocidolit med mindre farlige stoffer, med henblik paa eventuelt at foretage passende aendringer i denne ordning;

de forbud mod visse asbestfibre og de forskellige bestemmelser vedroerende maerkning, som visse medlemsstater anvender, indvirker direkte paa faellesmarkedets funktion; det er derfor noedvendigt at foretage en indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser paa dette omraade og foelgelig at aendre bilaget til direktiv 76/769/EOEF (4), senest aendret ved direktiv 83/264/EOEF (5) -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilaget til direktiv 76/769/EOEF bliver bilag I.

Artikel 2

I bilag I til direktiv 76/769/EOEF indsaettes foelgende punkt:

»5. Asbestfibre

1.2 // 5.1. Crocidolit, CAS nr. 12001-28-4 (*) // 5.1. Markedsfoering og anvendelse af denne fiber og af produkter, der indeholder den, er forbudt. // // Hver medlemsstat kan imidlertid give tilladelse til, at produkter, der indeholder denne fiber, fortsat markedsfoeres indtil den 30. juni 1988, under forudsaetning af at de allerede er fremstillet inden den 1. januar 1986. // // Endvidere kan hver medlemsstat fra anvendelsesforbudet undtage produkter, der indeholder denne fiber, under forudsaetning af at de allerede er fremstillet, markedsfoert eller anvendt inden den 1. januar 1986. // // Med forbehold af andre faellesskabsdirektiver kan medlemsstaterne ligeledes fra dette forbud undtage de nedenfor opregnede produkter, herunder de fibre og halvfabrikata, der er noedvendige for deres fremstilling: // // a) roer af asbestcement; // // b) pakninger, muffer og fleksible kompensatorer, der er syre- og temperaturbestandige; // // c) hydrauliske koblinger. // 5.2. Alle asbestfibre crocidolit, CAS nr. 12001-28-4 chrysotil, CAS nr. 12001-29-5 amosit, CAS nr. 12172-73-5 anthophyllit, CAS nr. 77536-67-5 actinolit, CAS nr. 77536-66-4 tremolit, CAS nr. 77536-68-6 // 5.2. Med forbehold af punkt 5.1 kan medlemsstaterne kun tillade markedsfoering og anvendelse af produkter med indhold af disse fibre, hvis produkterne er forsynet med en etiket, der er i overensstemmelse med bilag II.«.

(*) Chemical Abstract Service (CAS) - registreringsnummer.

Artikel 3

I direktiv 76/769/EOEF tilfoejes foelgende bilag II:

»BILAG II

Saerlige bestemmelser vedroerende maerkning af asbestholdige produkter

1. Asbestholdige produkter eller deres emballage skal vaere forsynet med den nedenfor beskrevne etiket:

a) etiketten skal vaere udformet efter nedenstaaende model og vaere mindst 5 cm hoej (H) og 2,5 cm bred;

b) den bestaar af to dele:

- den oeverste del (h1 = 40 % H) bestaar af bogstavet »a« i hvidt paa sort bund,

- den nederste del (h2 = 60 % H) indeholder en klart laeselig tekst i sort og/eller hvidt paa roed bund;

c) saafremt produktet indeholder crocidolit, skal der i stedet for »indeholder asbest« staa »indeholder crocidolit/blaa asbest«.

Medlemsstaterne kan undtage varer, der er bestemt til markedsfoering paa deres omraade, fra bestemmelserne i foerste afsnit. Etiketten paa disse produkter skal dog vaere forsynet med angivelsen »indeholder asbest«;

1.2 // // Bogstavet »a« i hvidt paa sort bund // // Tekster trykt i hvidt og/eller sort paa roed bund

d) hvis maerkningen sker ved trykning direkte paa produktet, er det tilstraekkeligt, at én farve staar i kontrast til bundfarven.

2. Etiketten skal anbringes i overensstemmelse med nedenstaaende regler:

a) paa hver enkelt af de mindste leverede enheder;

b) hvis et produkt omfatter dele fremstillet af asbest, er det tilstraekkeligt, at disse dele forsynes med etiketten. Maerkningen er ikke noedvendig, saafremt det paa grund af smaa dimensioner eller uegnet emballage ikke er muligt at anbringe en etiket paa produktet.

3. Maerkning af emballerede, asbestholdige produkter

3.1. Emballerede, asbestholdige produkter skal forsynes med et klart laeseligt, uforgaengeligt maerke med foelgende oplysninger:

a) symbolet for farerne og angivelse af disse i overensstemmelse med dette bilag;

b) sikkerhedsvejledning, der skal udvaelges i overensstemmelse med angivelserne i dette bilag, for saa vidt som den er noedvendig for det paagaeldende produkt.

Saafremt der gives yderligere sikkerhedsoplysninger paa emballagen, maa disse ikke afsvaekke eller vaere i modstrid med de under litra a) og b) omhandlede anvisninger.

3.2. Den under punkt 3.1 omhandlede maerkning skal

- ske paa en etiket, der paaklaebes solidt paa emballagen, eller

- paa en loes etiket, der er forsvarligt fastgjort til emballagen, eller

- ske ved trykning direkte paa emballagen. 3.3. Asbestholdige produkter, der kun er emballeret i plast eller lignende, anses for emballerede produkter, og skal maerkes i overensstemmelse med punkt 3.2. Naar produkter udtages saerskilt fra saadanne emballager og markedsfoeres uemballerede, skal hver enkelt af de mindste leverede enheder ledsages af en notits maerket i overensstemmelse med punkt 3.1.

4. Maerkning af uemballerede, asbestholdige produkter

For saa vidt angaar uemballerede, asbestholdige produkter skal maerkningen i overensstemmelse med punkt 3.1 foregaa ved hjaelp af

- en etiket, der paaklaebes solidt paa det asbestholdige produkt, eller

- en loes etiket, der er forsvarligt fastgjort til dette produkt, eller

- ved trykning direkte paa produktet,

eller, naar ovennaevnte fremgangsmaader ikke paa rimelig vis kan anvendes, som for eksempel paa grund af produktets begraensede dimensioner, almindelige uegnethet eller visse tekniske vanskeligheder, en medfoelgende notits maerket i overensstemmelse med punkt 3.1.

5. Med forbehold af faellesskabsbestemmelserne om sikkerhed og hygiejne paa arbejdspladsen boer etiketten paa det produkt, som i forbindelse med sin anvendelse kan forarbejdes eller bearbejdes, ledsages af relevant sikkerhedsvejledning vedroerende det paagaeldende produkt, f.eks. foelgende:

- arbejdet boer saa vidt muligt foregaa i fri luft eller i et godt ventileret lokale;

- der boer fortrinsvis anvendes haandvaerktoej eller vaerktoej med lavt omdrejningstal, der om noedvendigt er udstyret med en anordning til opsamling af stoev; naar der anvendes vaerktoej med hoejt omdrejningstal, boer det altid vaere udstyret med saadanne anordninger;

- fugtes om muligt, inden der skaeres eller bores;

- stoevet fugtes og opsamles i en beholder, der lukkes omhyggeligt og bortskaffes paa en sikkerhedsmaessigt forsvarlig maade.

6. Maerkningen af produkter til brug i hjemmet, som ikke er omfattet af punkt 5, og som ved anvendelse kan afgive asbestfibre, boer om noedvendigt indeholde foelgende sikkerhedsvejledning: »udskiftes i tilfaelde af slitage«.

7. Medlemsstaterne kan goere markedsfoering af asbestholdige produkter paa deres omraade betinget af, at etiketten er affattet paa deres respektive officielle sprog.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden for en frist paa tredive maaneder fra dets meddelelse (1). De underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, de er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 19. september 1983.

Paa Raadets vegne

G. VARFIS

Formand

(1) EFT nr. C 78 af 28. 3. 1980, s. 10.

(2) EFT nr. C 125 af 17. 5. 1982, s. 159.

(3) EFT nr. C 331 af 17. 12. 1980, s. 5.

(4) EFT nr. L 262 af 27. 9. 1976, s. 201.

(5) EFT nr. L 147 af 6. 6. 1983, s. 9.

(1) Dette direktiv er meddelt medlemsstaterne den 21. september 1983.