31983L0467Uradni list L 257 , 16/09/1983 str. 0001 - 0033
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 13 str. 0090
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 14 str. 0168
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 13 str. 0090
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 14 str. 0168


Direktiva Komisije

z dne 29. julija 1983

o peti prilagoditvi tehničnemu napredku Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi

(83/467/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 79/831/EGS [2], in zlasti člena 19 Direktive,

ker izkušnje kažejo, da je treba seznam nevarnih snovi iz Priloge I k Direktivi 67/548/EGS prilagoditi glede na sedanje znanstveno in tehnično znanje tako, da se na seznam uvrstijo nove snovi, da se razložijo nekatera merila za razvrstitev teh snovi in da se revidirata razvrstitev in označevanje nekaterih od teh snovi;

ker člen 2 Direktive 67/548/EGS med drugim opredeljuje kot nevarne eksplozivne, oksidativne, zelo lahko vnetljive, lahko vnetljive, zelo strupene, strupene, zdravju škodljive, jedke in dražilne snovi in pripravke glede na splošna merila; ker člen 16 določa simbole in napise za opozarjanje na nevarnost, ki se uporabljajo za označevanje takih snovi in pripravkov; ker so ti simboli in napisi za opozarjanje na nevarnost prikazani v Prilogi II k Direktivi 67/548/EGS; ker je treba Prilogo II spremeniti, da bi upoštevali nove skupine nevarnosti iz Direktive;

ker prilogi III in IV k Direktivi 67/548/EGS opredeljujeta navajanje posebnih tveganj (stavki R) in varnostnih nasvetov (stavki S); ker je glede na boljše poznavanje mogoče nekatera posebna tveganja bolje identificirati in nekatere varnostne nasvete bolje formulirati; ker je treba zaradi tega spremeniti prilogah III in IV;

ker člena 5 in 8(2) Direktive 67/548/EGS predpisujeta določbe o pakiranju in začasnem označevanju nevarnih snovi, ki niso zajete v Prilogi I k Direktivi; ker morajo biti te določbe zlasti v skladu z merili iz dela II(B) Priloge VI, ki opredeljuje merila za jedkost in dražilnost, in iz dela II(D), ki vsebuje navodila za označevanje nevarnih snovi in merila za izbiro stavkov, s katerimi se navajajo posebna tveganja (stavki R) in varnostni nasveti (stavki S), ki se dodelijo nevarnim snovem; ker je treba v teh okoliščinah Prilogo VI razširiti;

ker so določbe te direktive v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku direktiv o odpravi tehničnih ovir pri trgovanju z nevarnimi snovmi in pripravki,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 67/548/EGS se spremeni:

1. Splošna opomba v uvodni izjavi k Prilogi I (seznam nevarnih snovi) se razširi na naslednji način:

"Zlasti pri soleh (pod katerim koli imenom, navedenim v Prilogi I) so te upoštevane v Prilogi I v svoji anhidridni in hidrirani obliki, razen če ni izrecno drugače navedeno."

2. Snov, navedena v Prilogi I k tej direktivi, se doda v Prilogo I (seznam nevarnih snovi).

3. Priloga I (seznam nevarnih snovi) se popravi na naslednji način:

Referenčna številka | Snov | Napaka | Popravek |

603-072-00-7 | 1,4-bis(2,3-epoksipropoksi) butan (butandiol diglicidil eter) | R: 20/21-36/38-40 | R: 20/21-36/38-43 |

607-106-00-1 | 8,9-dinorborn-5-en-2,3-di-karboksilni anhidrid (V angleščini je poimenovanje te snovi v direktivi 81/957/EGS nepravilno.) | R: 22-36/37/38-43 (v vseh jezikih, razen v francoščini) | R: 22-36/37/38-42 |

612-059-00-5 | 3,6-diazaoktan etilendiamin (trietilentetramin) | R: 21/34-43 | R: 21-34-43 |

615-005-01-6 | difenilmetan-4,4′-diizocianat, izomeri in homologi, mešanica (1) in (2) | S: številke manjkajo | S: 26-28-38-45 |

615-006-00-4 | toluen-2,4-di-izocianat (1) toluen-2,6- di-izocianat (2) mešanice (1) in (2) | Samo v francoščini: poimenovanje snovi je nepravilno | Samo v francoščini: 2,4-Diisocyanate de toluylene (1) 2,6-Diisocyanate de toluyl:ne (2) Melanges de (1) et (2) |

4. Priloga I (seznam nevarnih snovi) se spremeni:

(1)Št. 607-107-00-7 | 2-etilheksil akrilat Za R: 37/38 dodati: -43 |

(2)Št. 615-011-00-1 | Heksametilen-di-izocianat Navedbe opozorilnih stavkov se zamenjajo z naslednjim: R: 23-36/37/38-42/43 |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

(3)Št. 601-023-00-4 | Etilbenzen R: 23-36/37/38-42/43 se zamenja s simbolom Navedbe opozorilnih in obvestilnih stavkov se zamenjajo z naslednjim: R: 11-20 S: 16-24/25-29 |

5. Priloga II se nadomesti s Prilogo II k tej direktivi.

6. Priloga III (narava posebnih tveganj v zvezi z nevarnimi snovmi) se spremeni:

(1) Dodajo se naslednji stavki:

R 41 | Risiko for alvorlig øjenskade. |

Gefahr ernster Augenschäden. |

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. |

Risk of serious damage to eyes. |

Risque de lésions oculaires graves. |

Rischio di gravi lesioni oculari. |

Gevaar voor ernstig oogletsel. |

R 44 | Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning. |

Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluß. |

Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί σε κλειστή ατμόσφαιρα. |

Risk of explosion if heated under confinement. |

Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. |

Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. |

Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand. |

R 45 | Kan fremkalde kræft. |

Kann Krebs erzeugen. |

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. |

May cause cancer. |

Peut causer le cancer. |

Può provocare il cancro. |

Kan kanker veroorzaken. |

R 46 | Kan forårsage arvelige genetiske skader. |

Kann vererbbare Schäden verursachen. |

Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες. |

May cause heritable genetic damage. |

Peut causer des altérations génétiques héréditaires. |

Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. |

Kan erfelijke genetische schade veroorzaken. |

R 47 | Kan medføre fosterskader. |

Kann Mißbildungen verursachen. |

Μπορεί να προκαλέσει εκ γενετής παραμορφώσεις. |

May cause birth defects. |

Peut causer des malformations congénitales. |

Può provocare malformazioni congenite. |

Kan geboorteafwijkingen veroorzaken. |

R 48 | Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning. |

Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition. |

Κίνδυνος σοβαρής βλάβης για την υγεία κατόπιν παρατεταμένης εκθέσεως. |

Danger of serious damage to health by prolonged exposure. |

Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée. |

Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. |

Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling. |

(2) V nemščini se izraz "explosionsfähig" nadomesti z izrazom "explosionsgefährlich" v stavkih R 1, R 2, R 4 in R 16; v stavku 3 se izraz "leicht explosionsfähig" nadomesti z izrazom "besonders explosionsgefährlich". V stavku R 32 se izraz "hochgiftige" nadomesti z izrazom "sehr giftige".

7. Priloga IV (obvestilni stavki v zvezi z nevarnimi kemičnimi snovmi) se spremeni:

(1) Naslednji stavki se črtajo:

S 10: Vsebino ohranjati vlažno.

S 11: Preprečiti stik z zrakom.

S 31: Hraniti ločeno od eksplozivnih materialov.

(2) Dodajo se naslednji stavki:

S 46 | Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. |

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. |

Σε περίπτωση καταπόσεως, να ζητηθεί αμέσως ιατρική συμβουλή και να επιδειχθεί το δοχείο ή η ετικέτα. |

If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. |

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. |

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. |

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. |

S 47 | Må ikke opbevares ved temperaturer på over… °C (angives af fabrikanten). |

Nicht bei Temperaturen über… °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben). |

Διατηρείται σε θερμοκρασία ίση ή κατώτερη των… °C (προς προσδιορισμό από τον κατασκευαστή). |

Keep at temperature not exceeding… °C (to be specified by the manufacturer). |

Conserver à une température ne dépassant pas… °C (à préciser par le fabricant). |

Conservare a temperatura non superiore a… °C (da precisare da parte del fabbricante). |

Bewaren bij een temperatuur beneden… °C (aan te geven door de fabrikant). |

S 48 | Holdes befugtet med… (passende middel angives af fabrikanten). |

Feucht halten mit… (geeignetes Mittel vom Hersteller anzugeben). |

Διατηρείται υγρό με… (κατάλληλο υγρό που πρέπει να καθοριστεί από τον κατασκευαστή). |

Keep wetted with… (appropriate material to be specified by the manufacturer). |

Maintenir humide avec… (moyen approprié à préciser par le fabricant). |

Mantenere umido con… (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante). |

Inhoud vochtig houden met… (middel aan te geven door de fabrikant). |

S 49 | Må kun opbevares i den originale emballage. |

Nur im Originalbehälter aufbewahren. |

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο. |

Keep only in the original container. |

Conserver uniquement dans le récipient d'origine. |

Conservare soltanto nel recipiente originale. |

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. |

S 50 | Må ikke blandes med… (angives af fabrikanten), |

Nicht mischen mit… (vom Hersteller anzugeben). |

Να μην αναμιχθεί με… (καθορίζεται από τον κατασκευαστή). |

Do not mix with… (to be specified by the manufacturer). |

Ne pas mélanger avec… (à spécifier par le fabricant). |

Non mescolare con… (da specificare da parte del fabbricante). |

Niet vermengen met… (aan te geven door de fabrikant). |

S 51 | Må kun bruges på steder med god ventilation. |

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. |

Χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με πολύ καλό αερισμό. |

Use only in well ventilated areas. |

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. |

Usare soltanto in luogo ben ventilato. |

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. |

S 52 | Bør ikke anvendes til større flader i beboelses- eller opholdsrum |

Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume zu verwenden. |

Να μη χρησιμοποιηθεί σε ευρείες επιφάνειες σε κατοικούμενους χώρους. |

Not recommended for interior use on large surface areas. |

Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités. |

Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati. |

Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes. |

(3) Naslednje kombinacije se dodajo kombinacijam stavkov S:

S 3/14 | Opbevares køligt og adskilt fra… (uforligelige stoffer angives af fabrikanten). |

An einem kühlen, von… entfernten Ort aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muß, sind vom Hersteller anzugeben). |

Διατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από… (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή). |

Keep in a cool place away from… (incompatible materials to be indicated by the manufacturer). |

Conserver dans un endroit frais à l'écart des… (matières incompatibles à indiquer par le fabricant). |

Conservare in luogo fresco lontano da… (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). |

Bewaren op een koele plaats verwijderd van… (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant). |

S 3/9/14 | Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra… (uforligelige stoffer angives af fabrikanten). |

An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von… aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muß, sind vom Hersteller anzugeben). |

Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από… (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή). |

Keep in a cool, well ventilated place away from… (incompatible materials to be indicated by the manufacturer). |

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des… (matières incompatibles à indiquer par le fabricant). |

Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da… (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). |

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van… (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant). |

S 3/9/49 | Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted. |

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. |

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. |

Keep only in the original container in a cool well ventilated place. |

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. |

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. |

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. |

S 3/9/14/49 | Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra… (uforligelige stoffer angives af fabrikanten). |

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von… aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muß, sind vom Hersteller anzugeben). |

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος από… (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή). |

Keep only in the original container in a cool well ventilated place away from… (incompatible materials to be indicated by the manufacturer). |

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de… (matières incompatibles à indiquer par le fabricant). |

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da… (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). |

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van… (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant). |

S 47/49 | Må kun opbevares i originalemballagen ved en temperatur på ikke over… °C (angives af fabrikanten). |

Nur im Originalbehälter bei einer Temperatur von nicht über… °C (vom Hersteller anzugeben) aufbewahren. |

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία ίση ή κατώτερη των… °C (προς προσδιορισμό από τον κατασκευαστή). |

Keep only in the original container at temperature not exceeding… °C (to be specified by the manufacturer). |

Conserver uniquement dans le récipient d'origine à température ne dépassant pas… °C (à préciser par le fabricant). |

Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a… °C (da precisare da parte del fabbricante). |

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden… °C (aan te geven door de fabrikant). |

8. Del II(B) Priloge VI se zamenja z naslednjim:

"B. Razen če v posebnih direktivah o nevarnih pripravkih ni določeno drugače, se snovi in pripravki razvrstijo kot jedki ali dražilni glede na naslednja merila:

(a) Merila za jedkost

Snov ali pripravek se šteje za jedkega, če ob nanosu na zdravo nepoškodovano živalsko kožo uniči celotno debelino kožnega tkiva vsaj ene živali pri preskusu dražilnosti za kožo iz Priloge V ali pri enakovredni metodi ali če je rezultat mogoče predvideti, na primer iz močno kislih ali alkalnih reakcij.

(b) Merila za dražilnost

Snov ali pripravek se šteje za dražilnega, če povzroči vnetje kože ali poškodbe oči, ki ustrezajo oceni spodnjih parametrov:

1. Vnetje kože

(i) Vnetje kože, ki traja najmanj 24 ur po obdobju izpostavljenosti do štirih ur in ustreza naslednjim vrednostim, določenim za kunce po preskusni metodi za dražilnost kože iz Priloge V:

- srednja vrednost rezultatov za nastanek kožne rdečine in kraste na opeklini ali edema, izračunana za vse preskušene živali, je dve ali več,

- ali če je bil preskus iz Priloge V narejen s tremi živalmi ali je pri dveh ali več živalih ugotovljen nastanek kožne rdečine in kraste na opeklini ali edema, ki ustreza srednji vrednosti dve ali več, izračunani za vsako žival posebej.

V obeh primerih je treba vse rezultate pri posameznem času odčitavanja (24, 48 in 72 ur) za učinek uporabiti pri računanju ustreznih srednjih vrednosti.

(ii) Če praktične izkušnje kažejo, da snovi ali pripravki lahko povzročijo preobčutljivost pri znatnem številu ljudi v stiku s kožo ali na podlagi pozitivnih odzivov pri poskusnih živalih.

Pri preskusni metodi za preobčutljivost kože iz Priloge V ali drugih pomožnih preskusnih metodah se šteje, da je odziv pozitiven, če se odzove najmanj 30 % živali. Pri drugih preskusnih metodah se šteje odziv za pozitivnega, če se odzove najmanj 15 % živali.

2. Poškodbe oči

Poškodbe oči, ki se pojavijo v 72 urah po izpostavljenosti in ki trajajo najmanj 24 ur ter ustrezajo naslednjim vrednostim, določenim za kunce po preskusni metodi za dražilnost za oči iz Priloge V:

- srednja vrednost rezultatov za posamezno vrsto poškodbe, izračunano za vse preskušene živali, je ena od naslednjih:

—motnjava roženice | dve ali več |

—poškodba šarenice | ena ali več |

—pordelost očesne veznice | 2,5 ali več |

—edem očesne veznice (kemoza) | dve ali več |

- ali če je bil preskus iz Priloge V narejen s tremi živalmi, če je pri dveh ali več živalih ugotovljen nastanek motnjave roženice, poškodbe šarenice, pordelosti očesne veznice ali edema očesne veznice (kemoza), ki ustreza zgoraj navedeni srednji vrednosti, vendar izračunani za vsako žival posebej.

V obeh primerih je treba vse rezultate pri posameznem času odčitavanja (24, 48 in 72 ur) za učinek uporabiti pri računanju ustreznih srednjih vrednosti."

9. Del II (D) Priloge VI se nadomesti s Prilogo III k tej direktivi.

Člen 2

Države članice pred 1. januarjem 1985 sprejmejo in objavijo določbe, potrebne za uskladitev s to direktivo, in o tem takoj obvestijo Komisijo.

Te določbe se uporabijo najpozneje do 1. januarja 1986.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. julija 1983

Za Komisijo

Karl-Heinz narjes

Član Komisije

[1] UL 196, 16.8.1967, str. 1.

[2] UL L 259, 15.10.1979, str. 10.

--------------------------------------------------

BILAG IANHANG IΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IANNEX IANNEXE IALLEGATO IBIJLAGE I

Glej: Direktivo Komisije 93/72/EGS, UL L 258, 16.10.1993, str. 30.

--------------------------------------------------

BILAG IIANHANG IIΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIANNEX IIANNEXE IIALLEGATO IIBIJLAGE II

BILAG II

Faresymboler og farebetegnelser

ANHANG II

Gefahrensymbole und -bezeichnungen

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου

ANNEX II

Symbols and indications of danger

ANNEXE II

Symboles et indications de danger

ALLEGATO II

Simboli e indicazioni di rischio

BIJLAGE II

Gevaarsymbolen en -aanduidingen

Simboli in napisi za opozarjanje na nevarnost za nevarne snovi in pripravke

Glej: Direktivo Komisije 2001/59/ES, UL L 225, 21.8.2001, str. 80.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

"PRILOGA VI, DEL II(D)"

Navodila za razvrščanje in označevanje nevarnih snovi in pripravkov; merila za izbiro stavkov, s katerimi se navajajo posebna tveganja (stavki R) in varnostni nasveti (stavki S)

Glej: Direktivo Komisije 2001/59/ES, UL L 225, 21.8.2001, str. 1.

--------------------------------------------------