31983L0264Uradni list L 147 , 06/06/1983 str. 0009 - 0010
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 14 str. 0063
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 14 str. 0063
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 4 str. 0125
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 4 str. 0125


Direktiva Sveta

z dne 16. maja 1983

o četrti spremembi Direktive 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov

(83/264/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je bila uporaba tris (2,3 dibromopropil)-fosfata za izdelavo negorljivih tekstilnih izdelkov zaradi nevarnosti za zdravje prepovedana z Direktivo 79/663/EGS [4]; ker so poznejša preučevanja pokazala, da sta druga dva proizvoda, ki zadržujeta širjenje ognja, tris-(aziridinil)-fosfinoksid in polibromirani bifenili (PBB), škodljiva za zdravje in naj se zato ne bi uporabljala za tekstilne izdelke, namenjene stiku s kožo;

ker se 3,3 dimetoksibenzidin uporablja pri izdelavi kihalnega praška; ker afiniteta strukture te snovi do benzidina, za katerega je dokončno ugotovljeno, da na ljudi učinkuje rakotvorno, nakazuje, da je treba nameniti veliko pozornost njenim morebitnim učinkom na zdravje, čeprav podatki o mutagenih in rakotvornih lastnostih te snovi niso dokončni; ker je jasno, da kihalni prašek v glavnem uporabljajo otroci, ki so skupina, občutljiva za strupene kemikalije, in naj bi bili zato posebej zaščiteni pred nevarnostmi za zdravje; ker je treba uporabo te snovi prepovedati v igračah – dražilih, kakor je kihalni prašek;

ker so nekateri kihalni praški na rastlinski osnovi nevarni za uporabnike, predvsem otroke, in so zato v nekaterih državah članicah že prepovedani;

ker imajo amonijevi polisulfidi jedek učinek in lahko povzročijo resno trajno škodo, zlasti na očeh; ker so te spojine, ki se prodajajo zlasti otrokom kot igrače – dražila, še posebno nevarne; ker je njihovo uporabo treba prepovedati;

ker se hlapni estri bromocetne kisline uporabljajo kot solzivci; ker dražijo respiratorni sistem in oči, so zanje lahko škodljivi; ker imajo v močnih koncentracijah jedek učinek in lahko povzročijo nepopravljivo škodo na očeh; ker naj jih otroci ne bi uporabljali, je treba prepovedati njihovo uporabo v igračah – dražilih;

ker omejitve, ki so jih glede navedenih snovi že uvedle nekatere države članice, neposredno vplivajo na vzpostavitev in delovanje skupnega trga; ker je treba uskladiti obstoječo zakonodajo v državah članicah na tem področju in ustrezno spremeniti Prilogo k Direktivi 76/769/EGS [5],

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Prilogi k Direktivi 76/769/EGS se dodajo naslednje točke:

"8.Tris-aziridinil-fosfinoksidCAS št.: 5455-55-1 | Se ne smejo uporabljati v tekstilnih izdelkih, kakor so oblačila, spodnja oblačila in perilo, namenjena stiku s kožo. |

9.Polibromirani bifenili (PBB)CAS št.: 59536-65-1 |

10.Milni prašek iz lubja (Quillaja saponaria) in njegovi derivati, ki vsebujejo saponinePrašek iz korenin Helleborus viridis in Helleborus nigrumPrasek iz korenin Veratrum album in Veratrum nigrumBenzidin in/ali njegovi derivatio-nitrobenzaldehidCAS št.: 552-89-6Lesni prah | Se ne smejo uporabljati v igračah – dražilih ali predmetih, ki se bodo uporabljali kot taki, na primer kot sestavina kihalnega praška in smrdljivih bomb. Države članice lahko na svojem ozemlju dovolijo smrdljive bombe, ki ne vsebujejo več kakor 1,5 ml navedenih snovi. |

11.Amonijev sulfid in amonijev hidrogen sulfidCAS št.: 12135-76-1CAS št.: 12124-99-1Amonijev polisulfidCAS št.: 12259-92-6 |

12.Hlapni estri bromocetnih kislin:Metil bromacetatCAS št.: 96-32-2Etil bromacetatCAS št.: 105-36-2Propil bromacetatButil bromacetat" |

Člen 2

Države članice sprejmejo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, v 18 mesecih od njene notifikacije [6]. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. maja 1983

Za Svet

Predsednik

I. Kiechle

[1] UL C 288, 10.11.1981, str. 7.

[2] UL C 125, 17.5.1982, str. 148.

[3] UL C 112, 3.5.1982, str. 42.

[4] UL L 197, 3.8.1979, str. 37.

[5] UL L 262, 27.9.1976, str. 201.

[6] O tej direktivi se je uradno obvestilo države članice 19. maja 1983.

--------------------------------------------------