31983L0191Úradný vestník L 109 , 26/04/1983 S. 0025 - 0027
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 4 S. 0124
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 15 Zväzok 4 S. 0124
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 12 S. 0171
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 12 S. 0171


Druhá smernica Komisie

z 30. marca 1983,

ktorou sa prispôsobujú technickému pokroku prílohy II, III, IV a V smernice Rady 76/768/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na kozmetické výrobky

(83/191/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na kozmetické výrobky [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 82/368/EHS [2], a najmä na jej článok 8 odsek 2,

keďže na základe uskutočnených štúdii, komplexy, soli a pigmenty bária, stroncia a zirkónia vo vymedzených druhoch farbív možno povoliť;

keďže na základe existujúcich vedeckých poznatkov použitie 6-metylkumarínu v kozmetických výrobkoch možno povoliť za určitých podmienok;

na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva by mali byť prijaté opatrenia upravujúce použitie dusičnanu strieborného;

keďže na základe získanej informácie možno určité komplexy zirkónia dočasne povoliť ako antiperspiranty za určitých podmienok;

keďže francúzske a talianske verzie príloh smernice 76/768/EHS obsahujú tlačové chyby, ktoré by mali byť opravené;

keďže opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie sa technickému pokroku smerníc týkajúcich sa odstránenia technických prekážok v obchode v oblasti kozmetických výrobkov k technickému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 76/768/EHS je týmto zmenená a doplnená takto:

1. V prílohe II je znenie týkajúce sa látky č. 46 nahradené takto:

"46. Soli bária s výnimkou síranu bárnatého, sulfidu bárnatého za podmienok ustanovených v prílohe III, časť 1 a komplexy, soli a pigmenty pripravené z farbív uvedených v poznámke5 v prílohe III časť 2 a prílohe IV, časť 2."

2. Do časti 1 prílohy III je pridané toto:

"Referenčné číslo | Látka | Obmedzenia | Podmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale |

Oblasť uplatňovania a/alebo použitia | Najvyššia prípustná koncentrácia v konečnom kozmetickom výrobku | Iné obmedzenia a požiadavky | a | b | C |

d | e | f |

46 | 6-metylkumarín | Výrobky ústnej hygieny | 0,003 %" | |

3. Časť 2 prílohy III je zmenená a doplnená takto:

- tieto indexové čísla farbív sú vypustené:

15630: 1 (Ba)

15630: 3 (Sr)

15865: 3 (Sr)

- vypustiť "(Ba)" v "45170: 1 (Ba)";

- poznámka(5) je vložená po týchto indexových číslach farbív:

12085 | 10316 | 42051 |

15585 | 12075 | |

15630 | 15510 | |

15850 | 15985 | |

15865 | 19140 | |

16255 | | |

45170 | | |

45370 | | |

45380 | | |

45410 | | |

45430 | | |

- je pridaná táto poznámka pod čiarou:

"(5) Nerozpustné bárnaté, stroncnaté a zirkoničité komplexy, soli a pigmenty z týchto farbív sú tiež povolené. Musia prejsť skúškou nerozpustnosti, ktorá bude vykonaná postupom stanoveným v článku 8."

4. Do časti 1 prílohy IV je pridané toto:

"Referenčné číslo | Látka | Obmedzenia | Podmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale |

Oblasť uplatńovania a/alebo použitia | Najvyššia prípustná koncentrácia v konečnom kozmetickom výrobku | Iné obmedzenia a požiadavky | a | b | c |

d | e | f |

6 | Dusičnan strieborný | Výhradne pre výrobky určené na farbenie mihalníc a obočia | 4 % | | Obsahuje dusičnan striebornýVypláchnuť okamžite oči, ak výrobok príde s nimi do kontaktu |

7 | Komplexy hydroxid-chloridu hlinitozirkoničitého AlxZr(OH)yClz a komplexy glycín hydroxid chloridu hlinitozirkoničitého | Antiperspiranty | 20 % ako bezvodý hydroxid-chlorid hlinitozirkoničitý 5,4 % ako zirkón | 1.Pomer počtu atómov hliníka k počtu atómov zirkónia musí byť medzi 2 a 102.Pomer počtu atómov (Al + Zr) k počtu atómov chlóru musí byť medzi 0,9 a 2,13.Zakázané v aerosólových rozprašovačoch (sprejoch)" | |

5. Časť 2 prílohy IV je zmenená a doplnená takto:

- toto indexové číslo farbiva je zrušené:

15585: 1 (Ba)

- poznámka (5) je vložená po tomto indexovom čísle farbiva: 27290

- je pridaná táto poznámka pod čiarou:

"(5) Nerozpustné bárnaté, stroncnaté a zirkoničité komplexy, soli a pigmenty z týchto farbív sú tiež povolené. Musia prejsť skúškou nerozpustnosti, ktorá bude vykonaná postupom stanoveným v článku 8."

6. Časť 3B prílohy IV je zmenená a doplnená takto:

- pod nadpisom "Fialové, hnedé, čierne a biele", "Dispergovaná fialová 23" je nahradená s "60724".

7. V prílohe V je znenie týkajúce sa látok s číslami 5 a 6 nahradené:

"5. Stroncium a jeho zlúčeniny s výnimkou sulfidu stroncnatého za podmienok ustanovených v prílohe III, časť 1, a stroncnaté soli, komplexy a pigmenty farbív uvedených v poznámke5 v prílohe III, časť 2 a v prílohe IV, časť 2.

6. Zirkónium a jeho zlúčeniny, s výnimkou komplexov pod referenčným číslom 7 v prílohe IV, časť 1, a zirkoničité komplexy, soli a pigmenty farbív uvedených v poznámke5 v prílohe III, časť II, a v prílohe IV, časť 2."

Článok 2

1. Francúzska verzia prílohy IV, časť 1, smernice 76/768/EHS je opravená takto:

- znenie v stĺpci d týkajúcom sa látky označenej referenčným číslom 4, znie "35 %" namiesto "3,5 %";

- v stĺpci b, týkajúcom sa látky označenej referenčným číslom 5, slovo medzi zátvorkami musí znieť "Tribromsalan" a nie "Tribomsalan".

2. V talianskej verzii poznámka pod čiarou (3) k prílohe III, časť 1, a k prílohe IV, časť 2, smernice 76/768/EHS by mala znieť nasledovne:

"(3) Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti che contengono sostanze non vietate dall‘allegato II o non escluse dal campo di applicazione della direttiva in base all’allegato V."

Článok 3

Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 1984. Bezodkladne o nich informujú Komisiu.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 30. marca 1983

Za Komisiu

Karl-Heinz Narjes

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

[2] Ú. v. ES L 167, 15.6.1982, s. 1.

--------------------------------------------------