31983L0181Úradný vestník L 105 , 23/04/1983 S. 0038 - 0058
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 9 Zväzok 1 S. 0096
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 09 Zväzok 1 S. 0135
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 9 Zväzok 1 S. 0096
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 09 Zväzok 1 S. 0135


Smernica Rady

z 28. marca 1983

určujúca rozsah platnosti článku 14 (1) d) smernice 77/388/EHS vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pre finálny dovoz určitého tovaru

(83/181/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a predovšetkým na jej články 99 a 100,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na návrh Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na návrh Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže podľa článku 14 (1) d) smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia [4] musia členské štáty bez toho, aby to malo vplyv na iné ustanovenia spoločenstva a za podmienok, ktoré stanovia okrem iného pre účely predchádzania možným daňovým únikom, neplateniu daní a zneužívaniu, oslobodiť finálny dovoz tovaru s oprávnením na takéto oslobodenia od colných poplatkov iných, ako sú colné poplatky uvedené v jednotných colných tarifách, alebo tovaru, ktorý by takéto oprávnenie nadobudol, keby sa doviezol z tretej krajiny;

keďže v súlade s článkom 14 (2) smernice uvedenej v predchádzajúcom odseku sa od Komisie požaduje, aby predkladala Rade návrhy určené na stanovovanie daňových pravidiel spoločenstva, ktoré by vysvetľovali rozsah platnosti oslobodení od poplatkov uvedených v odseku 1 tohto článku, a podrobných pravidiel ich implementácie;

keďže sa považuje za vhodné dosiahnuť čo najväčší stupeň jednotnosti medzi systémom colných poplatkov a systémom dane z pridanej hodnoty, pri aplikácii systému dane z pridanej hodnoty treba venovať pozornosť rozdielom v cieľoch a štruktúre medzi colnými poplatkami a daňou z pridanej hodnoty;

keďže sa musia zaviesť mechanizmy pre daň z pridanej hodnoty, ktoré sa budú líšiť podľa toho, či sa tovar doviezol z tretích krajín alebo z iných členských štátov, a ktoré budú v potrebnom rozsahu vyhovovať cieľom harmonizácie daní; keďže oslobodenie dovozu od poplatkov sa môže poskytnúť len za podmienky, že sa tým neovplyvnia konkurenčné podmienky na domácom trhu;

keďže určité úľavy, ktoré v súčasnosti aplikujú členské štáty, sa opierajú o zmluvy s tretími krajinami alebo s inými členskými štátmi, ktoré sa podľa svojho účelu týkajú len signatárskych členských štátov; keďže nie je vhodné na úrovni spoločenstva definovať podmienky poskytovania takýchto úľav;

keďže uvedeným členským štátom sa musí povoliť ich ponechanie,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Rozsah platnosti oslobodení od daní z pridanej hodnoty uvedený v článku 14 (1) d) smernice 77/388/EHS a pravidlá ich implementácie uvedené v článku 14(2) uvedenej smernice sú definované v tejto smernici. V súlade s uvedenými článkami musia členské štáty aplikovať oslobodenie od poplatkov stanovené v tejto smernici za podmienok nimi určených, aby sa tak zabezpečila správna a jednoznačná aplikácia takýchto oslobodení od poplatkov a aby sa predišlo podvodom, neplateniu a zneužívaniu.

2. Pre účely tejto smernice platí, že:

a) pojem "dovoz" znamená dovoz podľa definície v článku 7 smernice 77/388/EHS a jeho vstup pre účely domáceho využitia po tom, ako bol podrobený jednému zo systémov uvedených v článku 16 (1) (A) uvedenej smernice alebo systému dočasného prijatia alebo tranzitu;

b) pojem "osobný majetok" znamená akýkoľvek majetok určený na osobné používanie príslušnými osobami alebo na udržiavanie ich domácností.

Medzi "osobný majetok" patria predovšetkým:

- potreby pre domácnosť,

- bicykle a motocykle, súkromné motorové vozidlá a prívesy k nim, kempingové obytné prívesy, súkromné plavidlá a lietadlá.

Medzi "osobný majetok" patria aj zásoby potravín v domácnosti primerané požiadavkám bežnej rodiny a domáce a chovné zvieratá.

V povahe a množstve osobného majetku nesmú byť vyjadrené žiadne obchodné záujmy a osobný majetok nesmie byť určený pre hospodársku činnosť v zmysle článku 4 smernice 77/388/EHS. Avšak aj prenosné nástroje aplikovaných alebo slobodných umení, ktoré príslušná osoba potrebuje pre realizáciu svojho obchodovania alebo svojej profesie, predstavujú osobný majetok;

c) pojem "potreby pre domácnosť" predstavujú osobné potreby, tkaniny, nábytok a vybavenie domácnosti a zariadenia určené na osobné používanie príslušnými osobami alebo na udržiavanie ich domácnosti;

d) pojem "alkoholické výrobky" predstavujú výrobky (pivo, víno, aperitívy na vínovom alebo alkoholovom základe, koňaky, likéry, liehové nápoje, atď.) spadajúce pod položky č. 22.03 až 22.09 jednotných colných taríf;

e) pojem "spoločenstvo" predstavuje územie členských štátov, v ktorých sa aplikuje smernica 77/388/EHS.

HLAVA I

DOVOZ OSOBNÉHO MAJETKU PATRIACEHO OSOBÁM PRICHÁDZAJÚCIM Z KRAJÍN MIMO SPOLOČENSTVA

Kapitola I

Osobný majetok fyzických osôb, ktoré menia miesto svojho trvalého pobytu z tretej krajiny do spoločenstva

Článok 2

Podľa článkov 3 až 10 platí, že oslobodenie dovozu od DPH sa poskytne pre osobný majetok dovezený fyzickými osobami, ktoré menia miesto svojho trvalého pobytu z krajiny mimo spoločenstva do členského štátu spoločenstva.

Článok 3

Oslobodenie od DPH sa obmedzí na osobný majetok, ktorý

a) bol s výnimkou mimoriadnych prípadov ospravedlnených danými okolnosťami vo vlastníctve príslušnej osoby v jej bývalom mieste trvalého pobytu minimálne šesť mesiacov pred dátumom, keď táto osoba prestala mať trvalý pobyt mimo spoločenstva, a v prípade, že nejde o spotrebný tovar, ho uvedená osoba používala;

b) je určený na používanie pre rovnaké účely aj v novom mieste trvalého pobytu.

Okrem toho môžu členské štáty poskytovať oslobodenie od DPH za podmienky, že tento majetok podliehal buď v krajine svojho pôvodu alebo vo východiskovej krajine colným a/alebo finančným poplatkom, ktorým podlieha za zvyčajných okolností.

Článok 4

Oslobodenie od DPH sa môže poskytnúť len osobám, ktorých miesto trvalého pobytu mimo spoločenstva bolo nepretržite minimálne 12 mesiacov.

Príslušné orgány však môžu urobiť výnimku z tohto pravidla za predpokladu, že príslušná osoba mala jednoznačne v úmysle zotrvať v krajine mimo spoločenstva nepretržite minimálne 12 mesiacov.

Článok 5

Oslobodenie od DPH sa neposkytne pre:

a) alkoholické výrobky;

b) tabak a tabakové výrobky;

c) obchodné dopravné prostriedky;

d) predmety používané pri vykonávaní obchodovania alebo profesie okrem prenosných nástrojov aplikovaných alebo slobodných umení.

Oslobodenie od DPH sa nemusí poskytnúť ani vozidlám určeným na použitie zároveň pre obchodné alebo profesionálne účely.

Článok 6

Okrem mimoriadnych prípadov sa oslobodenie od DPH poskytne len pre osobný majetok privezený vo forme trvalého dovozu v priebehu 12 mesiacov odvtedy, ako sa príslušná osoba presťahovala na miesto svojho trvalého pobytu v dovážajúcom členskom štáte.

Osobný majetok sa môže doviezť v niekoľkých samostatných zásielkach v priebehu obdobia stanoveného v predchádzajúcom odseku.

Článok 7

1. Do uplynutia 12 mesiacov odvtedy, ako bol osobný majetok vyhlásený za finálny dovoz, sa tento osobný majetok dovezený s oslobodením od dane nesmie požičiavať, dávať do zálohy, prenajímať ani previesť, buď za úhradu alebo bezplatne, bez predchádzajúceho informovania príslušných orgánov.

2. Z každého požičania, poskytnutia do zálohy, prenajatia alebo prevodu pred uplynutím obdobia stanoveného v odseku 1 vyplýva povinnosť zaplatiť príslušnú daň z pridanej hodnoty za daný tovar, a to so sadzbou, ktorá sa aplikovala v čase takéhoto požičania, poskytnutia do zálohy, prenajatia alebo prevodu, na základe typu tovaru a jeho colnej hodnoty stanovenej alebo akceptovanej k tomuto dátumu príslušnými orgánmi.

Článok 8

1. Napriek ustanoveniam prvého odseku článku 6 sa môže oslobodenie od DPH poskytnúť aj pre osobný majetok natrvalo dovezený predtým, ako sa príslušná osoba presťahuje na miesto svojho trvalého pobytu v dovážajúcom členskom štáte, a to za predpokladu, že sa táto osoba zaviaže, že sa v uvedenom mieste trvalého pobytu usadí v priebehu šiestych mesiacov. Takýto záväzok musí byť podložený zárukou, ktorej formu a hodnotu určia príslušné orgány.

2. Ak sa využijú ustanovenia z odseku 1, obdobie stanovené v článku 3 sa bude počítať od dátumu dovozu do príslušného členského štátu.

Článok 9

1. Ak príslušná osoba z dôvodu pracovných záväzkov opúšťa krajinu mimo spoločenstva, v ktorej mala miesto trvalého pobytu, bez toho, aby súčasne nahlásila trvalý pobyt na území členského štátu, ale má v úmysle tak urobiť, príslušné orgány môžu povoliť poskytnutie oslobodenia od DPH pre osobný majetok, ktorý si táto osoba priváža na uvedené územie.

2. Oslobodenie od DPH pre osobný majetok uvedený v odseku 1 sa poskytne v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 2 až 7, pričom:

a) obdobia uvedené v článku 3 a) a v prvom odseku článku 6 sa budú počítať od dátumu dovozu;

b) obdobie uvedené v článku 7 (1) sa bude počítať od dátumu, keď sa príslušná osoba skutočne usadí v mieste trvalého pobytu na území členského štátu.

3. Oslobodenie od DPH je podmienené záväzkom príslušnej osoby, že sa skutočne usadí v mieste trvalého bydliska na území členského štátu počas obdobia stanoveného príslušnými orgánmi akceptujúcimi dané okolnosti. Príslušné orgány môžu požadovať, aby bol tento záväzok podložený zárukou, pričom stanovia jej formu a hodnotu.

Článok 10

Príslušné orgány nemusia dodržať ustanovenia článkov 3 a) a b), 5 c) a d) a 7, ak osoba mení miesto svojho trvalého pobytu v krajine mimo spoločenstva za bydlisko na území členského štátu v dôsledku mimoriadnych politických okolností.

Kapitola II

Tovar dovezený pri príležitosti uzavretia manželstva

Článok 11

1. Podľa článkov 12 až 15 sa oslobodenie od DPH poskytne pre výbavu nevesty a potreby pre domácnosť, nezávisle od toho, či sú alebo nie sú nové, ak patria osobe, ktorá mení miesto svojho trvalého pobytu v krajine mimo spoločenstva za bydlisko na území členského štátu pri príležitosti uzavretia manželstva.

2. Oslobodenie od DPH sa poskytne aj pre dary, ktoré sa bežne dávajú pri príležitosti uzavretia manželstva, zaslané osobe spĺňajúcej podmienku uvedenú v odseku 1 osobami s miestom trvalého pobytu mimo spoločenstva. Oslobodenie od DPH sa aplikuje na dary s jednotkovou hodnotou maximálne 200 ECU. Členské štáty však môžu poskytnúť oslobodenie od DPH aj pre dary s vyššou hodnotou ako 200 ECU za predpokladu, že hodnota žiadneho daru oslobodeného od DPH nie je vyššia ako 1000 ECU.

3. Členský štát môže oslobodiť od DPH tovar uvedený v odseku 1 za podmienky, že podliehal buď v krajine svojho pôvodu alebo vo východiskovej krajine colným a/alebo finančným poplatkom, ktorým podlieha za zvyčajných okolností.

Článok 12

Oslobodenie od DPH uvedené v článku 11 sa môže poskytnúť len osobám:

a) ktorých miesto trvalého pobytu sa nachádzalo mimo spoločenstva nepretržite minimálne 12 mesiacov. Toto pravidlo sa nemusí dodržať za predpokladu, že príslušná osoba mala jednoznačne v úmysle zotrvať v mieste svojho trvalého pobytu mimo spoločenstva nepretržite minimálne 12 mesiacov;

b) ktoré predložia dôkaz o uzavretí manželstva.

Článok 13

Žiadne oslobodenie od dane sa neposkytne pre alkoholické výrobky, tabak alebo tabakové výrobky.

Článok 14

1. S výnimkou mimoriadnych okolností sa oslobodenie od DPH poskytne len pre tovar natrvalo dovezený:

- nie skôr ako dva mesiace pred stanoveným dátumom svadby (v tomto prípade sa môže urobiť výnimka na základe zloženia primeranej záruky, ktorej formu a hodnotu určia príslušné orgány), a

- najneskôr štyri mesiace od dátumu svadby.

2. Tovar uvedený v článku 11 sa môže doviezť vo viacerých samostatných zásielkach v rámci obdobia stanoveného v odseku 1.

Článok 15

1. Do uplynutia 12 mesiacov odvtedy, ako bol uvedený tovar vyhlásený za finálny dovoz, sa tento tovar dovezený s oslobodením od dane nesmie požičiavať, dávať do zálohy, prenajímať ani previesť, buď za úhradu alebo bezplatne, bez predchádzajúceho informovania príslušných orgánov.

2. Z akéhokoľvek požičania, poskytnutia do zálohy, prenajatia alebo prevodu pred uplynutím obdobia stanoveného v odseku 1 vyplýva povinnosť zaplatiť príslušnú daň z pridanej hodnoty za daný tovar, a to so sadzbou, ktorá sa aplikovala v čase takéhoto požičania, poskytnutia do zálohy, prenajatia alebo prevodu, na základe typu a hodnoty tovaru stanovenej alebo akceptovanej k tomuto dátumu príslušnými orgánmi.

Kapitola III

Osobný majetok získaný dedičstvom

Článok 16

Podľa článkov 17 až 19 sa poskytne oslobodenie od dane v súvislosti s osobným majetkom získaným dedičstvom fyzickou osobou s miestom svojho trvalého pobytu v členskom štáte.

Článok 17

Oslobodenie od dane sa neposkytne pre:

a) alkoholické výrobky;

b) tabak a tabakové výrobky;

c) obchodné dopravné prostriedky;

d) predmety používané pri vykonávaní obchodovania alebo profesie, okrem prenosných nástrojov aplikovaných alebo slobodných umení, ktoré zosnulý potreboval pri vykonávaní obchodovania alebo profesie;

e) zásoby surovín a hotových výrobkov alebo polotovarov;

f) živý inventár a zásoby poľnohospodárskych výrobkov prekračujúce množstvo primerané pre bežné potreby rodiny.

Článok 18

1. Oslobodenie od dane sa poskytne len pre osobný majetok natrvalo dovezený najneskôr dva roky odo dňa nadobudnutia nároku na majetok (konečné vysporiadanie dedičstva).

Za mimoriadnych okolností však príslušné orgány môžu toto obdobie predĺžiť.

2. Tovar sa môže doviezť vo viacerých samostatných zásielkach v rámci obdobia stanoveného v odseku 1.

Článok 19

Články 16 až 18 sa budú s nutnými zmenami v podrobnostiach aplikovať na osobný majetok získaný dedičstvom právnickými osobami vykonávajúcimi neziskovú činnosť, ktoré sídlia na území členského štátu.

HLAVA II

ŠKOLSKÉ OBLEČENIE, UČEBNÉ MATERIÁLY A INÉ ŠKOLSKÉ POTREBY

Článok 20

1. Oslobodenie od dane sa poskytne pre oblečenie, učebné materiály a školské potreby predstavujúce bežné vybavenie študentských izieb, patriace žiakom alebo študentom, ktorí do členského štátu prichádzajú s cieľom štúdia, a určené na ich osobné použitie počas štúdia.

2. Pre účely tohto článku platí, že

a) pojem "žiak" alebo "študent" znamená každú osobu zaregistrovanú vo vzdelávacej inštitúcii s cieľom každodenného navštevovania prednášok v tejto inštitúcii,

b) pojem "oblečenie" znamená spodnú bielizeň, posteľnú bielizeň ako aj vrchné oblečenie nezávisle od toho, či je nové alebo nie,

c) pojem "učebné materiály" znamená predmety a nástroje (vrátane kalkulačiek a písacích strojov), ktoré bežne používajú žiaci alebo študenti pre účely svojho štúdia.

Článok 21

Oslobodenie od dane sa bude poskytovať najmenej jedenkrát za školský rok.

HLAVA III

DOVOZ TOVARU ZANEDBATEĽNEJ HODNOTY

Článok 22

Členské štáty môžu povoliť oslobodenie od dane pre dovoz tovaru s celkovou hodnotou maximálne 22 ECU.

Článok 23

Oslobodenie od dane sa nebude aplikovať na:

a) alkoholické výrobky;

b) parfumy a kolínske vody;

c) tabak a tabakové výrobky.

HLAVA IV

INVESTIČNÉ CELKY A INÉ ZARIADENIA DOVÁŽANÉ PRI PREVODE ČINNOSTI

Článok 24

1. Bez toho, aby to malo vplyv na opatrenia platné v členskom štáte vzhľadom na priemyselnú a obchodnú politiku a podľa článkov 25 až 28 členské štáty môžu povoliť oslobodenie od dane pre príjem dovozu investičných celkov a iných zariadení patriacich podnikom, ktoré definitívne ukončili svoju činnosť vo východiskovej krajine s cieľom uskutočňovania podobnej činnosti v členskom štáte, do ktorého sa tovar doviezol, a ktoré v súlade s článkom 22 (1) smernice 77/388/EHS vopred predložili oznámenie príslušným orgánom dovážajúceho členského štátu o začatí takejto činnosti.

Ak sťahujúcim sa podnikom je poľnohospodárska holdingová spoločnosť, od dane bude oslobodený aj jej živý inventár.

2. Pre účely odseku 1 platí, že:

- pojem "činnosť" znamená hospodársku činnosť podľa ustanovení článku 4 smernice 77/388/EHS,

- pojem "podnik" znamená nezávislú hospodársku jednotku výrobného odvetvia alebo odvetvia služieb.

Článok 25

1. Oslobodenie od dane uvedené v článku 24 sa obmedzuje na investičné celky a zariadenia, ktoré:

a) s výnimkou mimoriadnych prípadov odôvodnených okolnosťami boli skutočne v podniku používané minimálne 12 mesiacov pred dátumom, keď tento podnik ukončil svoju činnosť vo východiskovej krajine;

b) sú určené na použitie pre rovnaké účely aj po presťahovaní;

c) budú sa používať pre účely činností, ktoré nie sú oslobodené od daní na základe článku 13 smernice 77/388/EHS;

d) sú primerané povahe a veľkosti príslušného podniku.

2. Členské štáty však môžu poskytnúť oslobodenie od dane aj pre investičné celky a zariadenia dovezené z iného členského štátu charitatívnou alebo dobročinnou organizáciou počas sťahovania sídla jej podnikania do dovážajúceho členského štátu.

Takéto oslobodenie od dane sa však poskytne len za podmienky, že v čase keď boli príslušné investičné celky a zariadenia nadobudnuté, neboli oslobodené od dane na základe článku 15 (12) smernice 77/388/EHS.

3. Po uvedení do platnosti jednotných pravidiel stanovených v prvom pododseku článku 17 (6) smernice 77/388/EHS môžu členské štáty úplne alebo čiastočne vyňať z oslobodenia od dane investičné celky, v súvislosti s ktorými bol použitý druhý pododsek uvedeného článku.

Článok 26

Žiadne oslobodenie od dane sa neposkytne podnikom sídliacim mimo spoločenstva, ktorých prevod na územie členského štátu sa uskutočňuje v dôsledku alebo pre účely zlúčenia sa s podnikom sídliacim v spoločenstve alebo prevzatia týmto podnikom, a to bez zavedenia nových činností.

Článok 27

Žiadne oslobodenie od dane sa neposkytne pre:

a) dopravné prostriedky, ktoré nemajú povahu výrobných nástrojov alebo nástrojov odvetvia služieb;

b) dodávky ľubovoľného druhu určené na konzumáciu ľuďmi alebo na kŕmenie zvierat;

c) palivo a zásoby surovín, hotových výrobkov alebo polotovarov;

d) živý inventár vo vlastníctve obchodníkov.

Článok 28

S výnimkou mimoriadnych prípadov odôvodnených okolnosťami sa oslobodenie od dane uvedené v článku 24 poskytne len v súvislosti s investičnými celkami a inými zariadeniami dovezenými pred uplynutím obdobia 12 mesiacov od dátumu, keď podnik ukončil svoju činnosť vo východiskovej krajine.

HLAVA V

DOVOZ URČITÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV A VÝROBKOV URČENÝCH NA VYUŽITIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE

Kapitola I

Produkty nadobudnuté poľnohospodármi spoločenstva na majetku nachádzajúcom sa v inom štáte ako je dovážajúci štát

Článok 29

1. Podľa článkov 30 a 31 platí, že poľnohospodárske výrobky, produkty chovu dobytka, produkty chovu včiel, záhradnícke a lesnícke produkty z majetku nachádzajúceho sa v krajine susediacej s územím dovážajúceho členského štátu, ktoré vypestovali alebo odchovali poľnohospodárski výrobcovia so sídlom svojho podniku v členskom štáte susediacom s uvedenou krajinou, budú pri príjme oslobodené od dane.

2. Aby produkty chovu dobytka získali oprávnenie na oslobodenie od dane podľa odseku 1, musia sa získať zo zvierat chovaných, nadobudnutých a dovezených v súlade so všeobecnými daňovými mechanizmami aplikovateľnými v dovážajúcom členskom štáte.

3. Čistokrvné kone staré maximálne šesť mesiacov a narodené mimo dovážajúceho členského štátu kobyle pripustenej v tomto štáte a potom na pôrod dočasne vyvezenej, budú pri príjme oslobodené od dane.

Článok 30

Oslobodenie od dane sa obmedzí na produkty, ktoré neboli podrobené žiadnemu spracovaniu, okrem toho, ktoré bežne nasleduje po ich dopestovaní alebo odchovaní.

Článok 31

Oslobodenie od dane sa poskytne len pre produkty dovezené poľnohospodárskymi výrobcami alebo v ich mene.

Článok 32

Ustanovenia tejto časti sa s nutnými zmenami v podrobnostiach budú aplikovať aj na rybolov a chov rýb v jazerách alebo vodách nachádzajúcich sa na hraniciach územia dovážajúceho členského štátu realizovaný rybármi sídliacimi v tomto členskom štáte a na produkty poľovníckych aktivít uskutočňovaných na týchto jazerách a vodách športovcami v tomto členskom štáte.

Kapitola II

Osivo, hnojivá a výrobky určené na úpravu pôdy a obilia

Článok 33

Podľa článku 34 platí, že osivo, hnojivá a výrobky na úpravu pôdy a obilia určené na použitie na majetku nachádzajúcom sa v členskom štáte susediacom s krajinou mimo spoločenstva alebo s iným členským štátom a vypestované alebo vyrobené poľnohospodárskymi výrobcami so sídlom podniku v uvedenej krajine mimo spoločenstva alebo v členskom štáte susediacom s územím dovážajúceho členského štátu bude pri príjme oslobodené od dane.

Článok 34

1. Oslobodenie od daní sa obmedzí na také množstvá osiva, hnojív alebo iných výrobkov, aké sú potrebné pre účely prevádzkovania majetku.

2. Oslobodenie od dane sa poskytne len pre osivo, hnojivá alebo iné výrobky, ktoré boli do dovážajúceho členského štátu dovezené priamo poľnohospodárskym výrobcom alebo v jeho mene.

3. Členské štáty môžu oslobodenie od dane podmieniť rovnakým vzájomným zaobchádzaním.

HLAVA VI

DOVOZ LIEČEBNÉHO MATERIÁLU, LIEKOV, LABORATÓRNYCH ZVIERAT A BIOLOGICKÝCH ALEBO CHEMICKÝCH LÁTOK

Kapitola I

Laboratórne zvieratá a biologické alebo chemické látky určené pre výskum

Článok 35

1. Od dane sú pri prijatí oslobodené:

a) zvieratá bezplatne špeciálne pripravené a zaslané pre účely laboratórneho využitia;

b) biologické alebo chemické látky:

- ktoré boli bezplatne dovezené z územia iného členského štátu,

- ktoré boli dovezené z krajín mimo spoločenstva na základe obmedzení a podmienok stanovených v článku 60 (1) b) nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúceho systém úľav spoločenstva od colných poplatkov [5].

2. Oslobodenie od dane uvedené v odseku 1 sa obmedzí na zvieratá a biologické alebo chemické látky, ktoré sú určené:

- buď pre štátne ustanovizne, ktoré sa zaoberajú predovšetkým vzdelávaním alebo vedeckým výskumom, vrátane tých oddelení štátnych ustanovizní, ktoré sa zaoberajú predovšetkým vzdelávaním alebo vedeckým výskumom,

- alebo pre súkromné ustanovizne, ktoré sa zaoberajú predovšetkým vzdelávaním alebo vedeckým výskumom a ktorým príslušné orgány členského štátu povolili prijímanie takýchto predmetov oslobodených od dane.

Kapitola II

Liečebný materiál ľudského pôvodu a reagenty na určovanie krvných skupín a typov tkaniva

Článok 36

1. Bez toho, aby to malo vplyv na oslobodenie od daní stanovené v článku 14 (1) a) smernice 77/388/EHS a na základe článku 37 platí, že od dane sú oslobodené:

a) liečebný materiál ľudského pôvodu;

b) reagenty na určovanie krvných skupín;

c) reagenty na určovanie typov tkaniva.

2. Pre účely odseku 1 platí, že:

- pojem "liečebný materiál ľudského pôvodu" znamená ľudská krv a jej deriváty (samotná ľudská krv, vysušená ľudská plazma, ľudský albumín a fixované roztoky proteínu ľudskej plazmy, ľudského imunoglobulínu a ľudského fibrinogénu),

- pojem "reagenty na určovanie krvných skupín" znamená všetky reagenty ľudského, zvieracieho, rastlinného alebo iného pôvodu používané na určovanie typu krvnej skupiny a na zisťovanie krvnej inkompatibility,

- pojem "reagenty na určovanie typov tkaniva" znamená všetky reagenty ľudského, zvieracieho, rastlinného alebo iného pôvodu používané na určovanie typov ľudského tkaniva.

Článok 37

Oslobodenie od dane sa obmedzí na výrobky, ktoré:

a) sú určené pre inštitúcie a laboratóriá schválené príslušnými orgánmi a to na použitie výhradne pre neobchodné medicínske alebo vedecké účely;

b) majú certifikát o zhode vydaný riadne splnomocneným orgánom vo vyvážajúcej krajine;

c) sa nachádzajú v kontajneroch so špeciálnym identifikačným označením.

Článok 38

Oslobodeniu od dane podlieha aj špeciálne balenie súvisiace s prevozom liečebného materiálu ľudského pôvodu, reagentov na určovanie krvných skupín alebo reagentov na určovanie typov tkaniva a tiež všetky rozpúšťadlá a doplnky potrebné pre ich použitie, ktoré sa môžu zahrnúť do zásielky.

Kapitola III

Farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových udalostiach

Článok 39

Farmaceutické výrobky určené pre ľudské alebo veterinárne použitie osobami alebo zvieratami zúčastňujúcimi sa na medzinárodných športových udalostiach budú v rámci limitov potrebných na dodržiavanie požiadaviek počas pobytu v dovážajúcom členskom štáte oslobodené pri príjme od dane.

HLAVA VII

TOVAR PRE CHARITATÍVNE A DOBROČINNÉ ORGANIZÁCIE

Článok 40

Členské štáty môžu stanoviť limit na množstvo alebo hodnotu tovaru uvedeného v článkoch 41 až 55 s cieľom predchádzania akémukoľvek zneužívaniu a s cieľom potláčania výrazných deformácií v konkurenčných podmienkach.

Kapitola I

Tovar dovezený pre všeobecné účely

Článok 41

1. Na základe článkov 42 až 44 sú od dane oslobodené:

a) základné nevyhnutné potreby získané bezplatne a dovezené štátnymi organizáciami alebo inými charitatívnymi či dobročinnými organizáciami, pre ktoré príslušné orgány povolili ich bezplatnú distribúciu chudobným ľuďom;

b) tovar ľubovoľného popisu zaslaný bezplatne osobou alebo organizáciou sídliacou v inej krajine, ako je dovážajúci členský štát, a bez akéhokoľvek obchodného úmyslu zo strany odosielateľa, štátnym organizáciám alebo iným charitatívnym či dobročinným organizáciám, ktorým príslušné orgány povolili ich použitie na získavanie financií pri príležitostných charitatívnych udalostiach v prospech chudobných ľudí;

c) zariadenia a kancelársky materiál zaslané bezplatne osobou alebo organizáciou sídliacou v inej krajine, ako je dovážajúci členský štát, a bez akéhokoľvek obchodného úmyslu zo strany odosielateľa, štátnym organizáciám alebo iným charitatívnym či dobročinným organizáciám, ktorým príslušné orgány povolili ich použitie výhradne pre účely ich prevádzkových potrieb alebo pre účely dosahovania ich stanovených charitatívnych alebo dobročinných cieľov.

2. Pre účely odseku 1 a) platí, že pojem "základné nevyhnutné potreby" znamená tovar požadovaný na zabezpečenie bezprostredných potrieb ľudských bytostí, napríklad potraviny, lieky, oblečenie a posteľná bielizeň.

Článok 42

Oslobodenie od dane sa neposkytne pre:

a) alkoholické výrobky;

b) tabak a tabakové výrobky;

c) kávu a čaj;

d) motorové vozidlá iné ako sanitky.

Článok 43

Oslobodenie od dane sa poskytne len tým organizáciám, ktorých účtovné postupy umožňujú príslušným orgánom vykonávanie kontroly ich operácií a ktoré poskytujú všetky potrebné záruky.

Článok 44

1. Organizácia oprávnená na oslobodenie od dane nesmie tovar oslobodený od dane požičiavať, prenajímať ani previesť, ani za úhradu ani bezplatne, pre účely iné ako tie, ktoré sú stanovené v článku 41 (1) a) a b), ak o tom neboli vopred informované príslušné orgány.

2. Ak sa má tento tovar a zariadenia požičať, prenajať alebo previesť organizácii s oprávnením na oslobodenie od dane podľa článkov 41 a 43, oslobodenie od dane sa poskytuje aj naďalej za predpokladu, že táto organizácia použije tovar a zariadenia pre účely, ktoré nie sú v rozpore s právom na takéto oslobodenie od dane.

V ostatných prípadoch bude takéto požičiavanie, prenajímanie a prevod podliehať predchádzajúcemu zaplateniu dane z pridanej hodnoty so sadzbou aplikovanou v čase pôžičky, prenajatia alebo prevodu na základe typu tovaru a zariadení a na základe ich hodnoty stanovenej a akceptovanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

Článok 45

1. Organizácie uvedené v článku 41, ktoré prestanú vyhovovať podmienkam oprávnenia na oslobodenie od dane alebo ktoré mienia použiť tovar alebo zariadenia oslobodené od dane pre účely iné, ako sú účely uvedené v článku 41, musia o tom informovať príslušné orgány.

2. Tovar zostávajúci vo vlastníctve organizácií, ktoré prestali vyhovovať podmienkam oprávnenia na oslobodenie od dane, podlieha príslušnej dovoznej dani z pridanej hodnoty so sadzbou aplikovanou v čase, keď sa uvedené podmienky prestali dodržiavať, a to na základe typu tovaru a zariadení a na základe ich hodnoty stanovenej a akceptovanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

3. Tovar používaný organizáciami, ktorým sa poskytlo oslobodenie od dane pre účely iné, ako sú účely uvedené v článku 41, podlieha príslušnej dovoznej dani z pridanej hodnoty so sadzbou aplikovanou v čase, keď sa tento tovar začal používať na iné účely, a to na základe typu tovaru a zariadení a na základe ich hodnoty stanovenej a akceptovanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

Kapitola II

Predmety dovezené pre postihnuté osoby

Článok 46

1. Predmety špeciálne určené na vzdelávanie, zamestnávanie a spoločenskú podporu slepých alebo iných fyzicky či mentálne postihnutých osôb budú pri príjme oslobodené od dane, ak:

a) boli dovezené inštitúciami a organizáciami, ktoré sa v podstate zaoberajú vzdelávaním postihnutých osôb alebo zabezpečovaním pomoci týmto osobám a ktorým príslušné orgány členských štátov povolili získavanie takýchto predmetov oslobodených od dane, a

b) boli darované takýmto inštitúciám alebo organizáciám bezplatne a bez obchodného úmyslu zo strany darcu.

2. Oslobodenie od dane bude platiť aj pre špecifické náhradné súčiastky, komponenty alebo doplnky k príslušným predmetom a pre nástroje používané na údržbu, kontrolu a opravu týchto predmetov za predpokladu, že tieto náhradné súčiastky, komponenty, doplnky alebo nástroje boli dovezené súčasne s príslušnými predmetmi, alebo v prípade následného dovozu za predpokladu, že sa dá identifikovať, že sú určené pre predmety už oslobodené od dane pri prijatí, alebo ktoré by mali oprávnenie na oslobodenie od dane v čase, keď sa požiada o dovezenie týchto špecifických náhradných súčiastok, komponentov alebo doplnkov a príslušných nástrojov.

3. Predmety oslobodené od dane pri prijatí sa nesmú používať pre účely iné ako je vzdelávanie, zamestnávanie alebo spoločenská podpora slepých alebo iných fyzicky či mentálne postihnutých osôb.

Článok 47

1. Tovar oslobodený od dane pri prijatí sa môže požičiavať, prenajímať alebo previesť za úhradu alebo bezplatne prijímajúcimi inštitúciami alebo organizáciami na neziskovom základe osobám uvedeným v článku 46, pre ktoré sú určené, a to bez platby dane z pridanej hodnoty pri dovoze.

2. Žiadna pôžička, prenájom alebo prevod sa nesmie zrealizovať za iných podmienok, ako sú podmienky stanovené v odseku 1, ak o tom najprv neboli informované príslušné orgány.

Ak sa má príslušný predmet požičať, prenajať alebo previesť inštitúcii alebo organizácii, ktorá má sama oprávnenie na takéto oslobodenie od dane, oslobodenie od dane platí ďalej za predpokladu, že táto inštitúcia alebo organizácia používa tovar na také účely, ktoré sú v súlade s právom na oslobodenie od dane.

V ostatných prípadoch bude takéto požičiavanie, prenajímanie a prevod podliehať predchádzajúcemu zaplateniu dane z pridanej hodnoty so sadzbou aplikovanou v čase pôžičky, prenajatia alebo prevodu na základe typu tovaru a na základe jeho hodnoty stanovenej a akceptovanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

Článok 48

1. Inštitúcie a organizácie uvedené v článku 46, ktoré prestanú vyhovovať podmienkam oprávnenia na oslobodenie od dane alebo ktoré mienia použiť predmety oslobodené od dane pre účely iné, ako sú účely uvedené v článku 46, musia o tom informovať príslušné orgány.

2. Predmety zostávajúce vo vlastníctve inštitúcií alebo organizácií, ktoré prestali vyhovovať podmienkam oprávnenia na oslobodenie od dane, podliehajú príslušnej dovoznej dani z pridanej hodnoty so sadzbou aplikovanou v čase, keď sa uvedené pod mienky prestali dodržiavať, a to na základe typu tovaru a na základe jeho hodnoty stanovenej a akceptovanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

3. Predmety používané inštitúciami alebo organizáciami, ktorým sa poskytlo oslobodenie od dane, pre účely iné, ako sú účely uvedené v článku 46, podliehajú príslušnej dovoznej dani z pridanej hodnoty so sadzbou aplikovanou v čase, keď sa tieto predmety začali používať na iné účely, a to na základe typu tovaru a na základe jeho hodnoty stanovenej a akceptovanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

Kapitola III

Tovar dovezený pre obete pohrôm

Článok 49

1. Podľa článkov 50 až 55 bude tovar dovezený štátnymi organizáciami alebo inými charitatívnymi či dobročinnými organizáciami schválenými príslušnými orgánmi oslobodený pri príjme od dane, ak je určený:

a) na bezplatnú distribúciu obetiam pohrôm, ktoré sa odohrali na území jedného alebo viacerých členských štátov, alebo

b) na bezplatné poskytnutie obetiam takýchto pohrôm, pričom tento tovar zostáva majetkom príslušnej organizácie.

2. Aj tovar dovezený organizáciami poskytujúcimi pomoc v prípade pohromy pre ich vlastné potreby počas obdobia ich činnosti bude pri príjme oslobodený od dane podľa odseku 1 a za rovnakých podmienok.

Článok 50

Žiadne oslobodenie od dane sa neposkytne pre materiál a zariadenia určené na znovuvybudovanie oblastí zasiahnutých pohromou.

Článok 51

Poskytnutie oslobodenia od dane bude podliehať rozhodnutiu Komisie konajúcej na základe požiadavky príslušného členského štátu alebo štátov v súlade s núdzovými procedúrami vyžadujúcimi konzultáciu s inými členskými štátmi. V prípade potreby sa v rozhodnutí stanoví rozsah platnosti a podmienky takéhoto oslobodenia od dane.

Počas rozhodovania Komisie môžu členské štáty postihnuté pohromou povoliť zrušenie ktorejkoľvek dovoznej dane z pridanej hodnoty splatnej pre tovardovezený pre účely uvedené v článku 49 za podmienky, že dovážajúca organizácia sa zaviaže, že túto daň zaplatí, ak oslobodenie od dane nebude povolené.

Článok 52

Oslobodenie od dane sa poskytne len organizáciám, ktorých účtovné postupy umožňujú príslušným orgánom kontrolovať ich operácie a ktoré poskytujú všetky potrebné záruky

Článok 53

1. Organizácie, ktorým bolo poskytnuté oslobodenie od dane, nesmú tovar uvedený v článku 49 (1) požičiavať, prenajímať ani previesť za podmienok iných, ako sú podmienky stanovené v tomto článku, bez predchádzajúceho informovania príslušných orgánov o tejto skutočnosti.

2. Ak sa má príslušný tovar požičať, prenajať alebo previesť organizácii, ktorá má sama oprávnenie na takéto oslobodenie od dane podľa článku 49, oslobodenie od dane platí ďalej za predpokladu, že táto organizácia používa tovar na také účely, ktoré sú v súlade s právom na oslobodenie od dane.

V ostatných prípadoch bude takéto požičiavanie, prenajímanie a prevod podliehať predchádzajúcemu zaplateniu dane z pridanej hodnoty so sadzbou aplikovanou v čase pôžičky, prenajatia alebo prevodu na základe typu tovaru a na základe jeho hodnoty stanovenej a akceptovanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

Článok 54

1. Keď tovar uvedený v odseku 49 (1) b) prestanú obete pohromy používať, nesmie sa tento tovar požičiavať, prenajímať ani previesť, za úhradu ani bezplatne, ak o tom neboli dopredu informované príslušné orgány.

2. Ak sa má tovar požičať, prenajať alebo previesť organizácii, ktorá má sama oprávnenie na takéto oslobodenie od dane podľa článku 49, alebo organizácii, ktorá má oprávnenie na oslobodenie od dane na základe článku 41 (1) a), oslobodenie od dane platí ďalej za predpokladu, že tieto organizácie používajú tovar na také účely, ktoré sú v súlade s právom na oslobodenie od dane.

V ostatných prípadoch takéto požičiavanie, prenajímanie a prevod podlieha predchádzajúcemu zaplateniu dane z pridanej hodnoty so sadzbou aplikovanou v čase pôžičky, prenajatia alebo prevodu na základe typu tovaru a na základe jeho hodnoty stanovenej a akceptovanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

Článok 55

1. Organizácie uvedené v článku 49, ktoré prestanú vyhovovať podmienkam oprávnenia na oslobodenie od dane alebo ktoré mienia použiť tovar oslobodený od dane pre účely iné, ako sú účely uvedené v článku 49, musia o tom informovať príslušné orgány.

2. V prípade tovaru zostávajúceho vo vlastníctve organizácií, ktoré prestali vyhovovať podmienkam oprávnenia na oslobodenie od dane, pričom sa tento tovar prevádza na organizáciu, ktorá má sama oprávnenie na oslobodenie od dane podľa tejto časti, alebo na organizáciu, ktorá má oprávnenie na oslobodenie od dane podľa článku 41, oslobodenie od dane platí aj naďalej za predpokladu, že organizácia bude používať príslušný tovar na účely, ktoré zodpovedajú právu na takéto oslobodenie od dane. V ostatných prípadoch bude tovar podliehať príslušnej dovoznej dani z pridanej hodnoty so sadzbou aplikovanou v čase, keď sa uvedené podmienky prestali dodržiavať, a to na základe typu tovaru a na základe jeho hodnoty stanovenej a akceptovanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

3. Tovar používaný organizáciami, ktorým sa poskytlo oslobodenie od dane, pre účely iné, ako sú účely uvedené v tejto časti, podlieha príslušnej dovoznej dani z pridanej hodnoty so sadzbou aplikovanou v čase, keď sa tento tovar začal používať na iné účely, a to na základe typu tovaru a na základe jeho hodnoty stanovenej a akceptovanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

HLAVA VIII

DOVOZ V KONTEXTE URČITÝCH ASPEKTOV MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

Kapitola I

Čestné vyznamenania a ocenenia

Článok 56

Po tom, ako príslušné osoby predložia príslušným orgánom uspokojivé dôkazy, a za predpokladu, že príslušné operácie v žiadnom prípade nemajú obchodný charakter, sa oslobodenie od dane poskytne pre:

a) vyznamenania udelené vládou krajiny inej, ako je dovážajúci členský štát, osobám, ktoré majú miesto svojho trvalého pobytu v dovážajúcom členskom štáte;

b) poháre, medaily a iné predmety v podstate symbolickej povahy, ktoré boli udelené v krajine inej, ako je dovážajúci členský štát, osobám s miestom svojho trvalého pobytu v dovážajúcom členskom štáte ako ocenenie ich činnosti v oblasti umenia, vedy, športu alebo v oblasti verejných služieb alebo ocenenie zásluh na určitej udalosti, a ktoré boli dovezené touto osobou;

c) poháre, medaily a iné predmety v podstate symbolickej povahy, ktoré bezplatne poskytli organizácie alebo osoby sídliace v krajine inej, ako je dovážajúci členský štát, aby sa tieto predmety na území dovážajúceho členského štátu použili na rovnaké účely, ako je uvedené v bode b).

Kapitola II

Dary získané v kontexte medzinárodných vzťahov

Článok 57

Keď je to relevantné, bez vplyvu na ustanovenia aplikovateľné na medzinárodný pohyb cestujúcich a na základe článkov 58 a 59 platí, že oslobodenie od dane sa poskytne pre tovar:

a) dovezený osobami, ktoré uskutočnili oficiálnu návštevu v krajine, v ktorej nemajú trvalý pobyt, a ktoré dostali pri tejto príležitosti uvedený tovar vo forme darov od hostiteľských inštitúcií;

b) dovezený osobami prichádzajúcimi na oficiálnu návštevu do dovážajúceho členského štátu, ktoré majú v úmysle venovať ho vo forme darov hostiteľským inštitúciám;

c) zaslaný vo forme daru na znamenie priateľstva alebo dobrej vôle oficiálnym orgánom, štátnou inštitúciou alebo skupinou vykonávajúcou svoju činnosť vo verejnom záujme, ktorá sídli v krajine inej, ako je dovážajúci členský štát, a to oficiálnemu orgánu, štátnej inštitúcii alebo skupine vykonávajúcej svoju činnosť vo verejnom záujme, ktorá sídli v dovážajúcom členskom štáte, pričom príslušné orgány povolili prevzatie tohto tovaru s oslobodením od dane.

Článok 58

Žiadne oslobodenie od dane sa neposkytne pre alkoholické výrobky, tabak alebo tabakové výrobky.

Článok 59

Oslobodenie od dane sa poskytne len:

- ak sa predmety vo forme darov poskytujú na príležitostnom základe,

- ak svojou povahou, hodnotou ani množstvom nesvedčia o žiadnom obchodnom záujme,

- ak sa nepoužívajú pre obchodné účely.

Kapitola III

Tovar používaný panovníkmi a hlavami štátu

Článok 60

V rámci limitov a za podmienok stanovených príslušnými orgánmi sa oslobodenie od dane poskytne pre:

a) dary pre vládnucich panovníkov a hlavy štátov,

b) dary určené na použitie vládnucimi panovníkmi a hlavami štátov iného štátu alebo osobami, ktoré ich oficiálne zastupujú, počas ich oficiálneho pobytu v dovážajúcom členskom štáte. Dovážajúci členský štát však môže poskytnúť toto oslobodenie od dane za podmienky obojstranného takéhoto zaobchádzania.

Ustanovenia predchádzajúceho odseku platia aj pre osoby využívajúce na medzinárodnej úrovni výsady, ktoré sú analogické výsadám využívaným panovníkmi alebo hlavami štátov.

HLAVA IX

DOVOZ TOVARU URČENÉHO NA PROPAGÁCIU OBCHODU

Kapitola I

Vzorky zanedbateľnej hodnoty

Článok 61

1. Bez toho, aby to malo vplyv na ustanovenie článku 65 (1) a) platí, že vzorky tovaru, ktoré majú zanedbateľnú hodnotu a ktoré sa môžu použiť len pre účely získania objednávok na tovar rov nakého typu, ako je typ vzoriek, sú pri prijatí oslobodený od dane.

2. Príslušné orgány môžu požadovať, aby sa určité predmety, pre ktoré sa pri prijatí žiada oslobodenie od dane, stali trvalo nepoužiteľnými natrhnutím, perforáciou, jasným a nezmazateľným označením alebo iným spôsobom za predpokladu, že sa tak nenaruší charakter vzoriek.

3. Pre účely odseku 1 platí, že pojem "vzorky tovaru" znamená všetky predmety reprezentujúce typ a kvalitu tovaru, ktorých spôsob prezentácie a množstvo vylučuje ich použitie pre akékoľvek iné účely okrem získavania objednávok.

Kapitola II

Tlačivá a reklamné materiály

Článok 62

Na základe článku 63 platí, že tlačené reklamné materiály, ako sú katalógy, cenové listy, návody na použitie alebo brožúry, sú pri prijatí oslobodené od dane za predpokladu, že sa týkajú:

a) tovaru určeného na predaj alebo na prenajatie, alebo

b) prepravných, obchodných, poisťovacích alebo bankových služieb

poskytovaných osobou sídliacou mimo dovážajúceho členského štátu.

Článok 63

Oslobodenie od dane uvedené v článku 62 sa obmedzuje na tlačenú reklamu, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:

a) na tlačivách musí byť jasne znázornený názov podniku, ktorý vyrába, predáva alebo prenajíma príslušný tovar alebo ktorý poskytuje príslušné služby;

b) žiadna zásielka nesmie obsahovať viac ako jeden dokument alebo samostatnú kópiu každého dokumentu, ak pozostáva z viacerých dokumentov. Oslobodenie od dane sa však môže poskytnúť aj zásielkam pozostávajúcim z viacerých kópií za predpokladu, že ich celková brutto hmotnosť neprekročí jeden kilogram;

c) tlačivá nesmú byť predmetom zoskupených zásielok toho istého odosielateľa rovnakému adresátovi.

Článok 64

Od dane sú pri prijatí oslobodené aj predmety určené pre reklamné účely s nulovou skutočnou obchodnou hodnotou zaslané dodávateľmi bezplatne svojim zákazníkom, ktoré okrem svojej reklamnej funkcie nemajú žiadne iné využitie.

Kapitola III

Tovar používaný alebo spotrebovaný na obchodných veľtrhoch alebo na podobných akciách

Článok 65

1. Na základe článkov 66 až 69 platí, že pri prijatí budú od dane oslobodené:

a) malé reprezentatívne vzorky tovaru určené pre obchodné veľtrhy alebo pre podobné akcie;

b) tovar dovezený výhradne s cieľom predvádzania strojov a aparatúr vystavovaných na obchodných veľtrhoch alebo na podobných akciách;

c) rozličné materiály malej hodnoty, ako sú farby, laky a tapety, ktoré sa majú použiť pri výstavbe, zariaďovaní a výzdobe dočasných stánkov na obchodných veľtrhoch alebo na podobných akciách, a ktoré sa po použití zlikvidujú;

d) tlačivá, katalógy, prospekty, cenové listy, reklamné plagáty, ilustrované alebo neilustrované kalendáre, nezarámované fotografie a iné predmety dodané bezplatne s cieľom reklamy na tovar vystavovaný na obchodných veľtrhoch alebo na podobných akciách.

2. Pre účely odseku 1 platí, že pojem "obchodný veľtrh alebo podobná akcia" znamená:

a) výstavy, veľtrhy, prehliadky a podobné akcie súvisiace s obchodovaním, priemyslom, poľnohospodárstvom alebo s remeslami;

b) výstavy a akcie organizované predovšetkým z charitatívnych dôvodov;

c) výstavy a akcie organizované predovšetkým z vedeckých, technických, remeselníckych, umeleckých, vzdelávacích, kultúrnych, náboženských, cirkevných, odborárskych alebo turistických dôvodov alebo s cieľom podpory medzinárodného porozumenia;

d) stretnutia predstaviteľov medzinárodných organizácií alebo kolektívnych orgánov;

e) oficiálne alebo spomienkové obrady a zhromaždenia,

ale nie výstavy organizované v obchodných skladoch alebo priestoroch pre súkromné účely predaja tovaru.

Článok 66

Oslobodenie od dane uvedené v článku 65 (1) sa obmedzuje na vzorky, ktoré:

a) boli dovezené bezplatne alebo získané na výstave z hromadne dovezeného tovaru;

b) boli bezplatne distribuované verejnosti na výstave pre účely využitia alebo konzumácie osobami, ktorým boli poskytnuté;

c) dajú sa identifikovať ako reklamné vzorky nízkej jednotkovej hodnoty;

d) nie sú ľahko predajné a prípadne sú zabalené takým spôsobom, že množstvo príslušnej vzorky je menšie ako najmenšie množstvo rovnakého tovaru skutočne predávané na trhu;

e) ak ide o potraviny alebo nápoje, ktoré neboli zabalené spôsobom uvedeným v bode d) a skonzumujú sa na mieste výstavy;

f) vo svojej celkovej hodnote a vo svojom celkovom množstve sú v súlade s povahou výstavy, s počtom návštevníkov a s rozsahom účasti vystavujúceho.

Článok 67

Oslobodenie od dane uvedené v článku 65 (1) b) sa obmedzuje na tovar, ktorý:

a) sa skonzumuje alebo zlikviduje na výstave, a

b) vo svojej celkovej hodnote a vo svojom celkovom množstve je v súlade s povahou výstavy, s počtom návštevníkov a s rozsahom účasti vystavujúceho.

Článok 68

Oslobodenie od dane uvedené v článku 65 (1) d) sa obmedzuje na tlačivá a predmety určené pre reklamné účely, ktoré:

a) sú určené výhradne na bezplatnú distribúciu verejnosti na mieste konania výstavy;

b) vo svojej celkovej hodnote a vo svojom celkovom množstve sú v súlade s povahou výstavy, s počtom návštevníkov a s rozsahom účasti vystavujúceho.

Článok 69

Oslobodenie od dane uvedené v článku 65 (1) a) a b) sa neposkytne pre:

a) alkoholické výrobky;

b) tabak a tabakové výrobky;

c) tuhé, kvapalné alebo plynné palivá.

HLAVA X

TOVAR DOVEZENÝ PRE SKÚŠOBNÉ, ANALYTICKÉ ALEBO TESTOVACIE ÚČELY

Článok 70

Podľa článkov 71 až 76 platí, že tovar, ktorý má byť podrobený skúšaniu, analýze alebo testovaniu s cieľom stanovenia jeho zloženia, kvality alebo iných technických charakteristík pre účely informačného, priemyselného alebo obchodného výskumu bude pri prijatí oslobodený od dane.

Článok 71

Bez toho, aby to malo vplyv na ustanovenia článku 74 platí, že oslobodenie od dane uvedené v článku 70 sa poskytne len za podmienky, že tovar, ktorý sa má skúšať, analyzovať alebo testovať sa v priebehu skúšania, analýzy alebo testovania kompletne spotrebuje alebo zlikviduje.

Článok 72

Žiadne oslobodenie od dane sa neposkytne v súvislosti s tovarom používaným pri skúšaní, analýze alebo testovaní, ak sú tieto činnosti zamerané na propagáciu predaja.

Článok 73

Oslobodenie od dane sa poskytne len v súvislosti s takým množstvom tovaru, ktoré je nevyhnutne potrebné pre tie účely, pre ktoré bolo dovezené. Totomnožstvo pre každý jednotlivý prípad stanovia príslušné orgány zohľadňujúc pritom príslušný účel.

Článok 74

1. Oslobodenie od dane uvedené v článku 70 sa vzťahuje aj na tovar, ktorý sa v priebehu skúšania, analýzy alebo testovania kompletne nespotrebuje alebo nezlikviduje, a to za predpokladu, že s povolením príslušných orgánov a pod ich dozorom sa zvyšné výrobky:

- kompletne zlikvidujú alebo obchodne znehodnotia po ukončení skúšania, analýzy alebo testovania, alebo

- ak je to podľa národných zákonov možné, odovzdajú sa štátu bez toho, aby mu vznikli nejaké výdavky, alebo

- za skutočne odôvodnených okolností sa vyvezú z územia dovážajúceho členského štátu.

2. Pre účely odseku 1 platí, že pojem "zvyšné výrobky" znamená výrobky vzniknuté skúšaním, analýzou alebo testovaním alebo výrobky, ktoré v skutočnosti neboli použité.

Článok 75

Okrem prípadov, na ktoré sa aplikuje článok 74 (1), zvyšné výrobky po ukončení skúšania, analýzy alebo testovania uvedených v článku 71 podliehajú príslušnej dovoznej dani z pridanej hodnoty so sadzbou aplikovanou v čase ukončenia skúšania, analýzy alebo testovania, a to na základe typu tovaru a na základe jeho hodnoty stanovenej a akceptovanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

Zainteresovaná strana však môže s povolením a pod dozorom príslušných orgánov konvertovať zvyšné výrobky na odpad alebo šrot. V takomto prípade sa aplikujú dovozné poplatky platné pre odpad a šrot v čase jeho konverzie.

Článok 76

Obdobie, počas ktorého sa musí zrealizovať skúšanie, analýza alebo testovanie a počas ktorého sa musia ukončiť administratívne formality s cieľom zabezpečenia používania tovaru pre stanovené účely, určia príslušné orgány.

HLAVA XI

ROZLIČNÉ OSLOBODENIA OD DANE

Kapitola I

Zásielky pre organizácie chrániace autorské práva alebo práva priemyselných vzorov a obchodných patentov

Článok 77

Ochranné značky, vzory alebo návrhy a ich sprievodná dokumentácia ako aj aplikácie patentov, vynálezov a pod., ktoré sa majú predložiť orgánom príslušným na zabezpečovanie ochrany autorských práv alebo ochrany práv priemyselných vzorov alebo obchodných patentov, sú pri prijatí oslobodené od dane.

Kapitola II

Turistická informačná literatúra

Článok 78

Od dane sú pri prijatí oslobodené:

a) dokumenty (letáky, brožúry, knihy, časopisy, sprievodcovia v knižnej forme, zarámované alebo nezarámované plagáty, nezarámované fotografie a fotografické zväčšeniny, ilustrované alebo neilustrované mapy, diafilmy a ilustrované kalendáre) určené na bezplatnú distribúciu, ktorých základným cieľom je nabádať verejnosť k návšteve zahraničia predovšetkým s cieľom účasti na kultúrnych, turistických, športových, náboženských, obchodných alebo profesionálnych stretnutiach a akciách za predpokladu, že takáto literatúra obsahuje maximálne 25 % súkromnej obchodnej reklamy a je evidentná všeobecná povaha jej propagačných cieľov;

b) zoznamy zahraničných hotelov a ročenky vydávané oficiálnymi cestovnými kanceláriami alebo pod ich záštitou a cestovné poriadky zahraničných dopravných služieb za predpokladu, že táto literatúra je určená na bezplatnú distribúciu a obsahuje maximálne 25 % súkromnej obchodnej reklamy;

c) referenčný materiál dodávaný akreditovaným predstaviteľom alebo dopisovateľom vymenovaným oficiálnymi národnými cestovnými kanceláriami, ktorý nie je určený na distribúciu, t. j. ročenky, zoznamy telefónnych alebo faxových čísiel, zoznamy hotelov, veľtržné katalógy, vzorky remeselníckeho tovaru zanedbateľnej hodnoty a literatúra o múzeách, univerzitách, kúpeľoch alebo iných podobných ustanovizniach.

Kapitola III

Rozličné dokumenty a predmety

Článok 79

Od dane sú pri prijatí oslobodené:

a) dokumenty bezplatne zaslané štátnym službám členských štátov;

b) publikácie zahraničných vlád a publikácie oficiálnych medzinárodných orgánov určené na bezplatnú distribúciu;

c) hlasovacie lístky pre voľby organizované orgánmi sídliacimi v iných krajinách ako je dovážajúci členský štát;

d) predmety, ktoré sa majú predložiť ako dôkaz súdom alebo iným oficiálnym orgánom členských štátov;

e) označenia vzoriek a tlačené obežníky týkajúce sa týchto označení, zaslané v rámci bežnej výmeny informácií medzi orgánmi štátnej služby a lebo bankovými ustanovizňami;

f) oficiálne tlačivá zaslané ústredným bankám členských štátov;

g) správy, výkazy, úradné listiny, prospekty, formuláre žiadostí a iné dokumenty vypracované spoločnosťami s centrálami mimo dovážajúceho členského štátu a zaslané držiteľom alebo upisovateľom cenných papierov vydaných takýmito spoločnosťami;

h) nosiče záznamov (dierne štítky, zvukové záznamy, mikrofilmy, atď.) používané pri prenose informácií bezplatne zasielaných adresátovi, pokiaľ oslobodenie od dane neumožňuje zneužívanie alebo výraznú deformáciu hospodárskej súťaže;

i) zložky, archívy, tlačené formuláre a iné dokumenty používané na medzinárodných konferenciách a kongresoch a správy o takýchto zhromaždeniach;

j) plány, technické výkresy, načrtnuté návrhy, popisy a iné podobné dokumenty dovezené s ohľadom na získanie alebo splnenie objednávok v krajine inej ako dovážajúci členský štát alebo s ohľadom na účasť v súťaži konanej v tomto štáte;

k) dokumenty, ktoré majú použiť pri skúškach konaných v dovážajúcom členskom štáte inštitúcie sídliace v inej krajine;

l) tlačené formuláre, ktoré sa majú použiť ako oficiálne dokumenty pri medzinárodnom pohybe vozidiel alebo tovaru v rámci systému medzinárodných dohôd;

m) tlačené formuláre, štítky, lístky a podobné dokumenty zaslané dopravnými spoločnosťami alebo podnikmi hotelového odvetvia sídliacimi v krajine inej ako dovážajúci členský štát, a to cestovným kanceláriám sídliacim v tomto štáte;

n) tlačené formuláre a lístky, nákladné listy, konosamenty a iné obchodné a úradné dokumenty, ktoré už boli použité;

o) oficiálne tlačené formuláre od národných alebo medzinárodných orgánov a tlačivá vyhovujúce medzinárodným normám zaslané pre účely distribúcie asociáciami krajiny inej ako je dovážajúci členský štát príslušným organizáciám sídliacim v tomto štáte;

p) fotografie, priesvitky, sterotypové matrice pre fotografie s textom alebo bez textu zaslané tlačovým agentúram a vydavateľom novín alebo časopisov;

q) predmety ucedené v prílohe k tejto smernici, ktoré boli vyrobené spojenými národmi alebo jedným z ich špecializovaných orgánov nezávisle od toho, na aké použitie sú určené;

r) zberateľské a umelecké predmety vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru, ktoré nie sú určené na predaj a ktoré boli dovezené múzeami, galériami a inými inštitúciami, ktorým príslušné orgány členských štátov povolili bezcolný dovoz tohto tovaru. Oslobodenie od dane sa poskytne len za podmienky, že príslušné predmety boli dovezené bezplatne, alebo ak boli dovezené proti platbe, tak za podmienky, že neboli dodané osobou podliehajúcou zdaneniu.

Kapitola IV

Doplnkové materiály pre uskladňovanie a ochranu tovaru počas jeho prepravy

Článok 80

Od dane sú pri prijatí oslobodené rozličné materiály, ako sú napríklad povrazy, slama, tkaniny, papier, lepenka, drevo a umelé hmoty, ktoré sa používajú na skladovanie a ochranu — vrátane tepelnej ochrany — tovaru počas jeho prepravy na územie členského štátu, a to za predpokladu, že:

a) nie sú bežne opakovane použiteľné, a

b) čiastka zaplatená za ne predstavuje časť zdaniteľnej čiastky podľa definície v článku 11 smernice 77/388/EHS.

Kapitola V

Stelivo a krmivo pre zvieratá počas ich prevozu

Článok 81

Stelivo a krmivo akéhokoľvek druhu umiestnené na dopravnom prostriedku, ktorým sa zvieratá prepravujú na územie členského štátu, pre účely starostlivosti o tieto zvieratá počas cesty sa pri prijatí oslobodzuje od dane.

Kapitola VI

Palivo a mazacie oleje v pozemných motorových vozidlách

Článok 82

1. Podľa článkov 83 až 85 sa pri prijatí oslobodzuje od dane:

a) palivo nachádzajúce sa v štandardných nádržiach súkromných a obchodných motorových vozidiel a motocyklov;

b) palivo nachádzajúce sa v prenosných nádržiach vezených súkromnými vozidlami a motocyklami, s maximálnym objemom 10 litrov na jedno vozidlo a bez ovplyvnenia národných ustanovení o vlastníctve a prevoze paliva.

2. Pre účely odseku 1 platí, že:

a) pojem "obchodné motorové vozidlo" znamená akékoľvek motorové cestné vozidlo, ktoré je typom svojej konštrukcie a zaradenia určené, a to za úhradu alebo bezplatne, na prevoz a schopné prevozu:

- viac ako deviatich osôb vrátane šoféra,

- tovaru,

a akékoľvek cestné vozidlo určené pre špeciálne účely iné ako len dopravné;

b) pojem "súkromné motorové vozidlo" znamená akékoľvek motorové vozidlo, ktoré nepodlieha definícii uvedenej v bode a);

c) pojem "štandardné nádrže" znamená nádrže výrobcom natrvalo pripevnené ku všetkým motorovým vozidlám, ktoré sú rovnakého typu ako príslušné vozidlo a ktorých stále príslušenstvo umožňuje priame používanie paliva, tak pre pohonné účely, ako v prípade potreby aj pre účely prevádzky chladiaceho systému.

Plynové nádrže motorových vozidiel určené na priame používanie plynu v úlohe paliva sa tiež môžu považovať za štandardné nádrže.

Článok 83

Členské štáty môžu obmedziť aplikáciu oslobodenia od dane v súvislosti s palivom nachádzajúcim sa v štandardných nádržiach obchodných motorových vozidiel na 200 litrov na vozidlo a jazdu.

Článok 84

Členské štáty môžu obmedziť objem paliva oslobodeného pri prijatí od dane v prípade:

a) obchodných motorových vozidiel zúčastňujúcich sa medzinárodnej prepravy

- z tretích krajín do ich pohraničnej zóny do hĺbky maximálne 25 km vzdušnou čiarou,

- z iných členských štátov do ich pohraničnej zóny do hĺbky maximálne 15 km vzdušnou čiarou,

ak táto preprava pozostáva z jazdy osôb s trvalým bydliskom v tejto zóne;

b) súkromných motorových vozidiel patriacich osobám s trvalým bydliskom v pohraničnej zóne do hĺbky maximálne 15 km vzdušnou čiarou, pričom táto zóna susedí s treťou krajinou.

Článok 85

Palivo oslobodené pri prijatí od dane sa nesmie používať v inom vozidle ako v tom, v ktorom bolo dovezené, ani sa z tohto vozidla nesmie odstrániť a uskladniť, s výnimkou nevyhnutných opráv tohto vozidla, ani sa nesmie presunúť, bezplatne alebo za úhradu, osobami, ktorým bolo poskytnuté oslobodenie od dane.

Nedodržanie predchádzajúceho článku oprávňuje na aplikáciu dovoznej dane z pridanej hodnoty v súvislosti s príslušným tovarom, a to so sadzbou platnou v deň jeho nedodržania, na základe typu tovaru a na základe jeho hodnoty stanovenej a akceptovanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

Článok 86

Oslobodenie od dane uvedené v článku 82 sa aplikuje aj na mazacie oleje nachádzajúce sa v motorových vozidlách a potrebné na ich bežnú prevádzku počas príslušnej jazdy.

Kapitola VII

Tovar určený na výstavbu, údržbu a výzdobu pomníkov vojnovým obetiam alebo cintorínov pre vojnové obete

Článok 87

Oslobodenie od dane sa poskytne pre všetok tovar dovážaný organizáciami splnomocnenými na tento účel príslušnými orgánmi, ktorý sa použije pri výstavbe, údržbe alebo výzdobe cintorínov, hrobov a pomníkov vojnových obetí z inej krajiny, ako je dovážajúci členský štát, pochovaných v tomto členskom štáte.

Kapitola VIII

Rakvy, pohrebné urny a ozdobné pohrebné predmety

Článok 88

Od dane sa pri prijatí oslobodzujú:

a) rakvy obsahujúce telá a urny obsahujúce popol zomrelých osôb, ako aj kvety, pohrebné vence a iné ozdobné predmety s nimi bežne prevážané;

b) kvety, vence a iné ozdobné predmety prinesené osobami s trvalým bydliskom v členskom štáte inom, ako je dovážajúci členský štát, ktoré sa zúčastňujú na pohrebe alebo ktoré ozdobujú hroby na území dovážajúceho členského štátu za predpokladu, že tento dovoz nenaznačuje ani svojou povahou ani svojim množstvom žiadny obchodný úmysel.

HLAVA XII

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 89

Tam, kde táto smernica stanovuje, že poskytnutie oslobodenia od dane podlieha splneniu určitých podmienok, musí príslušná osoba k spokojnosti príslušných orgánov predložiť dôkaz o splnení týchto podmienok.

Článok 90

1. Výmenná hodnota ECU v národnej mene, ktorá sa bude zohľadňovať pre účely tejto smernice, sa pevne stanoví jedenkrát ročne. Aplikovať sa budú kurzy z prvého pracovného dňa v októbri a budú platné od 1. januára nasledujúceho roku.

2. Členské štáty môžu zaokrúhľovať čiastky v národnej mene získané konverziou čiastok v ECU.

3. Členské štáty môžu pokračovať v aplikácii čiastok oslobodených od dane platných v čase ročnej úpravy uvedenej v odseku 1, ak konverzia čiastok oslobodených od dane vyjadrených v ECU vedie pred zaokrúhlením uvedeným v odseku 2 k zmene menšej ako 5 % v čiastke vyjadrenej v národnej mene.

Článok 91

Žiadne ustanovenie tejto smernice nebráni členským štátom pokračovať v poskytovaní:

a) privilégií a imunít zabezpečených na základe dohôd o kultúrnej, vedeckej alebo technickej spolupráce uzavretých medzi nimi alebo s tretími krajinami;

b) špeciálnych oslobodení od daní na základe povahy hraničnej prepravy, ktoré sú zabezpečené pohraničnými dohodami uzavretými medzi nimi alebo s krajinami mimo spoločenstva.

Článok 92

Až do zavedenia oslobodení od daní pri dovoze v spoločenstve môžu členské štáty ponechať oslobodenia od daní poskytované:

a) námorníkom obchodného námorníctva;

b) pracovníkom vracajúcim sa do tretej krajiny po minimálne šesťmesačnom pobyte mimo dovážajúceho členského štátu v dôsledku svojho zamestnania.

Článok 93

1. Členské štáty uvedú do účinnosti opatrenia potrebné na splnenie podmienok tejto smernice do 1. júla 1984.

2. Členské štáty informujú Komisiu o opatreniach, ktoré prijali na uplatnenie tejto smernice, pričom v príslušných prípadoch musia prijaté opatrenia označiť jednoduchým odkazom na rovnaké ustanovenia nariadenia (EHS) č. 918/83.

Článok 94

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 28. marca 1983

Za Radu

predseda

J. Ertl

[1] Ú. v. ES C 171, 11.7.1980, str.8.

[2] Ú. v. ES C 50, 9.3.1981, str.106.

[3] Ú. v. ES C 300, 18.11.1980, str.11

[4] Ú. v. ES L 145, 13.6. 1977, str.1

[5] Pozri stranu 1 tohto Ú.v. ES

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Video a audio materiály vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru

Položka CCT č. | Opis |

37.04 | Svetlocitlivé platne alebo filmy, exponované ale nevyvolané, negatívy alebo pozitívy: A.Kinematografický film:ex II.Iné pozitívy vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru |

ex 37.05 | Platne, neperforované filmy a perforované filmy (iné ako kinematografické filmy), exponované a vyvolané, negatívy alebo pozitívy vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru |

37.07 | Kinematografický film, exponovaný a vyvolaný, so zvukovým záznamom, bez zvukového záznamu alebo pozostávajúci len zo zvukového záznamu, negatív alebo pozitív: B. II.Iné pozitívy:ex a)filmové týždenníky (so zvukovým záznamom alebo bez neho) zobrazujúce najnovšie spravodajské udalosti v čase dovozu a dovezené maximálne v dvoch kópiách pre účely kopírovaniaex b)iné:archívny filmový materiál (so zvukovým záznamom alebo bez neho) určený na použitie v súvislosti s filmovými týždenníkmizábavné filmy určené predovšetkým pre deti a mládežiné filmy vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru |

49.11 | Iné tlačené materiály vrátane tlačených obrázkov a fotografií: ex B.Iné:mikrokarty alebo iné informačné archivačné médium potrebné pri počítačových informačných a dokumentačných službách vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakterunástenné mapy určené výhradne pre demonštračné a vzdelávacie účely |

ex 90.21 | Nástroje, prístroje alebo modely určené výhradne pre demonštračné účely (napríklad pri vyučovaní alebo na výstave), ktoré sú nevhodné na iné použitie: predlohy, modely a nástenné mapy vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru určené výhradne pre demonštračné a vzdelávacie účelymakety a znázornenia abstraktných pojmov, ako sú napríklad štruktúry molekúl alebo matematické vzorce |

92.12 | Gramofónové platne a iné zvukové alebo podobné nosiče, základné formy pre výroby platní, upravené prázdne platne, filmy na mechanický záznam zvuku, upravené pásky, káble, filmové pásy a podobné predmety bežne používaného druhu na zvukové alebo podobné zaznamenávanie: ex B.Záznamy:vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru |

Rôzne | hologramy pre laserovú projekciumultimediálne vybaveniemateriály na naprogramované inštrukcie, vrátane materiálov vo forme súpravy, s príslušnými tlačenými materiálmi |

--------------------------------------------------