31983L0029Uradni list L 032 , 03/02/1983 str. 0028 - 0028
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 4 str. 0120
španska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 4 str. 0083
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 4 str. 0120
portugalska posebna izdaja poglavje 15 zvezek 4 str. 0083


Direktiva Sveta

z dne 24. januarja 1983

o spremembi Direktive 78/176/EGS o odpadkih iz industrije titanovega dioksida

(83/29/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 100 in 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker Komisija zaradi težav ni mogla do roka iz člena 9(3) Direktive 78/176/EGS [3] predložiti primernih predlogov za uskladitev programov za postopno zmanjšanje onesnaževanja; ker je zato treba ta rok podaljšati,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V členu 9(3) Direktive 78/176/EGS se stavek "Programe, navedene v odstavku 1, je treba poslati Komisiji najpozneje do 1. julija 1980, tako da lahko ta v šestih mesecih po prejemu vseh nacionalnih programov predloži ustrezne predloge Svetu…" nadomesti z "Najpozneje do 1. julija 1980 se programi iz odstavka 1 pošljejo Komisiji, ki bo pred 15. marcem 1983 Svetu predložila ustrezne predloge …".

Člen 2

Ta Direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. januarja 1983

Za Svet

Predsednik

H. W. Lautenschlager

[1] UL C 292, 8.11.1982, str. 101.

[2] UL C 326, 13.12.1982, str. 1.

[3] UL L 54, 25.2.1978, str. 19.

--------------------------------------------------