31983D0471Uradni list L 259 , 20/09/1983 str. 0030 - 0031
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 16 str. 0206
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 29 str. 0018
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 16 str. 0206
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 29 str. 0018


Odločba Komisije

z dne 7. septembra 1983

o Inšpekcijskem odboru Skupnosti za uporabo lestvice za razvrščanje trupov odraslega goveda

(83/471/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Grčije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1208/81 z dne 28. aprila 1981 o določitvi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda [2] in zlasti četrtega odstavka člena 5 Uredbe,

ker Uredba (EGS) št. 1208/81 predvideva, da inšpekcijske preglede na kraju samem izvaja Inšpekcijski odbor Skupnosti, da bi se zagotovila enotna uporaba lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda v Skupnosti; ker je nujno določiti podrobna pravila za izvajanje teh pregledov na kraju samem;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Inšpekcijski odbor Skupnosti, predviden v členu 5 Uredbe (EGS) št. 1208/81, v nadaljnjem besedilu "odbor", je odgovoren za izvajanje inšpekcijskih pregledov na kraju samem, ki zajemajo:

(a) uporabo predpisov, ki se nanašajo na lestvico Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda;

(b) inšpekcijo tržnih cen po lestvici za razvrščanje.

Člen 2

1. Odbor sestavljajo izvedenci Skupnosti in izvedenci, ki jih imenujejo države članice. Predseduje mu eden izmed izvedencev Skupnosti.

Države članice imenujejo izvedence na temelju njihove neodvisnosti in sposobnosti, zlasti v zadevah razvrščanja trupov in beleženja tržnih cen.

Izvedenci informacij, ki jih dobijo v zvezi z delom odbora, nikakor ne smejo uporabljati za osebne namene ali jih razširjati.

2. Inšpekcijske preglede na kraju samem izvaja v dani državi članici delegacija odbora, ki šteje največ šest članov v skladu z naslednjimi pravili:

- dva izvedenca Komisije, od katerih eden opravlja funkcijo predsednika odbora,

- en izvedenec zadevne države članice,

- en izvedenec države članice, na katere ozemlju je odbor izvedel prejšnji inšpekcijski pregled na kraju samem,

- en izvedenec druge države članice, ki je sodelovala v prejšnjem inšpekcijskem pregledu na kraju samem,

- en izvedenec države članice, na katere ozemlju bo Odbor izvedel enega izmed prihodnjih inšpekcijskih pregledov na kraju samem.

O sestavi odbora za prvi inšpekcijski pregled odloča Komisija.

Člen 3

1. Inšpekcijski pregledi na kraju samem se izvajajo v klavnicah, na mesnih tržnicah, v centrih za določanje cen ter regionalnih in osrednjih službah, ki izvajajo določbo iz člena 1.

2. Inšpekcijski pregledi na kraju samem se izvajajo vsaj enkrat na leto v vsaki državi članici in jim po potrebi lahko sledijo dodatni obiski. V ta namen Komisija po posvetu z državami članicami sestavi program inšpekcijskih obiskov. Inšpekcijskih pregledov se lahko udeležijo predstavniki obiskane države članice.

3. Vsaka država članica organizira obiske, ki morajo biti izvedeni na njenem ozemlju, skladno z zahtevami Komisije. V ta namen država članica 30 dni pred obiskom predloži Komisiji podroben program predlaganega inšpekcijskega pregleda, Komisija pa lahko zahteva kakršno koli spremembo programa.

4. Komisija najpozneje tri tedne pred vsakim obiskom obvesti države članice o programu in njegovi izvedbi.

Člen 4

1. Ob zaključku vsakega obiska se člani odbora in predstavniki obiskane države članice sestanejo, da bi pregledali rezultate. Člani odbora nato sprejmejo sklepe o obisku, ki zadevajo točki iz člena 1.

2. Predsednik odbora sestavi poročilo s podrobnostmi o obisku in s sklepi iz odstavka 1. Poročilo se čim prej, najpozneje pa v 30 dneh po zaključku obiska, pošlje Komisiji in vsem državam članicam.

Člen 5

Potne stroške in stroške bivanja za člane odbora nosi Komisija skladno s pravili o povrnitvi potnih stroškov in stroškov bivanja za osebe, ki niso povezane s Komisijo in jih ta pokliče kot izvedence.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. septembra 1983

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 24.

[2] UL L 123, 7.5.1981, str. 3.

--------------------------------------------------