31982R1981Úradný vestník L 215 , 23/07/1982 S. 0003 - 0004
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 15 S. 0113
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 25 S. 0326
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 15 S. 0113
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 03 Zväzok 25 S. 0326


Nariadenie Rady (EHS) č. 1981/82

z 19. júla 1982,

ktorým sa vytvára zoznam regiónov spoločenstva, v ktorých sa výrobná pomoc na chmeľ poskytuje iba uznaným odbytovým organizáciám výrobcov

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1696/71 z 26. júla 1971 o spoločnej organizácii trhu s chmeľom [1], naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 1979, najmä na jeho článok 12 (4),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže článok 12 nariadenia (EHS) č. 1696/71 ustanovuje možnosť poskytnúť v niektorých regiónoch spoločenstva výrobnú pomoc iba tým uznaným odbytovým organizáciám výrobcov, ktoré sú schopné zabezpečiť, aby ich členovia mali primeraný príjem a dosiahnuť racionálne riadenie dodávok; keďže na základe oznámení od príslušných členských štátov sa má vytvoriť zoznam regiónov, v ktorých sú tieto podmienky splnené;

keďže Rada svojím nariadením (EHS) č. 593/79 [2] vytvorila zoznam týchto regiónov;

keďže od nadobudnutia účinnosti nariadenia (EHS) č. 593/79 sa pri preskúmaní informácií, ktoré poskytlo Spojené kráľovstvo, zistilo, že nový región spĺňa tieto podmienky od zberu v roku 1982; keďže v dôsledku toho je potrebné upraviť zoznam regiónov, v ktorých sa výrobná pomoc na chmeľ poskytuje iba uznaným odbytovým organizáciám výrobcov; keďže nariadenie (EHS) č. 593/79 by sa malo kvôli úprave tohto zoznamu a kvôli jasnosti nahradiť týmto nariadením,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zoznam regiónov spoločenstva, v ktorých majú iba uznané odbytové organizácie výrobcov nárok na výrobnú pomoc ustanovenú v článku 12 nariadenia (EHS) č. 1696/71, je uvedený v prílohe. Tento zoznam je platný od zberu v roku 1981 pre všetky uvedené regióny s výnimkou Anglicka, pre ktoré je platný od zberu v roku 1982.

Článok 2

Týmto sa ruší nariadenie (EHS) č. 593/79.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. júla 1982

Za Radu

predseda

B. Westh

[1] Ú. v. ES L 175, 4.8.1971, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 78, 30.3.1979, s. 7.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Zoznam regiónov

Bavorsko

Bádensko-Württembersko

Porýnie-Falcko

Írsko

Alsasko

Anglicko

--------------------------------------------------