31982R1658Uradni list L 184 , 29/06/1982 str. 0001 - 0002
finska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 2 str. 0194
španska posebna izdaja: poglavje 08 zvezek 2 str. 0103
švedska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 2 str. 0194
portugalska posebna izdaja poglavje 08 zvezek 2 str. 0103


Uredba Sveta (EGS) 1658/82

z dne 10. junija 1982

ki dopolnjuje z določbami o kombiniranem prevozu Uredbo (EGS) 1107/70 o dodeljevanju pomoči v železniškem in cestnem prevozu ter prevozu po celinskih plovnih poteh

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) 1107/70 z dne 4. junija 1970 o dodeljevanju pomoči v železniškem in cestnem prevozu ter prevozu po celinskih plovnih poteh [1], zlasti člena 3,

ob upoštevanju predloga Komisije [2],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [3],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [4],

ker različni sistemi in tehnologije kombiniranega prevoza prinašajo splošne koristi za Skupnosti, med drugim tudi z zmanjšanjem zastojev v prometu na nekaterih cestah, varčevanjem z energijo in omogočanjem boljše izrabe železniških zmogljivosti;

ker je zato treba spodbujati naložbe, potrebne za razvoj kombiniranega prevoza; ker je torej nujno potrebno, da je pomoč, ki jo dodelijo države članice ali ki se dodeli prek državnih virov, na voljo zadevnim podjetjem;

ker Uredba (EGS) 1107/70 določa, da lahko države članice dodelijo pomoč za razvoj prevoznih sistemov in tehnologij, ki so bolj gospodarni za Skupnost, vendar takšno pomoč omejuje na eksperimentalno fazo; ker je za razvoj kombiniranega prevoza treba upoštevati tudi začetno fazo obratovanja, ki je dovolj dolga, da takšen prevoz doseže boljše pogoje na trgu prevoza tovora;

ker je torej treba prilagoditi določbe Skupnosti o pomoči ,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

"(e) če se pomoč dodeli kot začasen ukrep, namenjen olajšanju razvoja kombiniranega prevoza in se takšna pomoč nanaša na naložbe v naslednja področja:

- infrastrukturo,

- nepremične in premične objekte za pretovarjanje.

Komisija za Svet pred 31. decembrom 1986 pripravi poročilo o napredku pri izvajanju te določbe. Ob upoštevanju tega poročila in glede na začasno naravo sistema, določenega v tej uredbi, Svet na predlog Komisije določi sistem, ki se bo uporabljal v nadaljevanju, in po potrebi postopke, ki jih je treba sprejeti za ukinitev tega sistema."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. julija 1982.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 10. junija 1982

Za Svet

Predsednik

H. de Croo

[1] UL L 130, 15.6.1970, str. 1.

[2] UL C 351, 31.12.1980, str. 40.

[3] UL C 260, 12.10.1981, str. 123.

[4] UL C 310, 30.11.1981, str. 18.

--------------------------------------------------