31982R0752Uradni list L 086 , 01/04/1982 str. 0050 - 0052
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 14 str. 0240
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 24 str. 0256
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 14 str. 0240
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 24 str. 0256


Uredba Komisije (EGS) št. 752/82

z dne 31. marca 1982

o spremembi Uredbe (EGS) št. 32/82 o določitvi pogojev za dodelitev posebnih izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [1], nazadnje spremenjene z Aktom o pristopu Grčije, in zlasti člena 18(6) Uredbe,

ker je Uredba Komisije (EGS) št. 32/82 [2] določila pogoje za dodelitev posebnih izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso;

ker je nekatere napake v nemški različici navedene uredbe in priloge k njej treba popraviti;

ker je treba določiti postopek, po katerem bodo države članice obveščale Komisijo o količinah proizvodov, za katere so bila dodeljena posebna izvozna nadomestila;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 32/82 se spremeni:

1. Nemška različica člena 2(2) se nadomesti z naslednjim:

"(2) Dieser Nachweis wird durch eine Bescheinigung gemäss dem im Anhang beigefügten Muster erbracht, die auf Antrag des Beteiligten von der Interventionsstelle oder einer anderen Stelle ausgestellt wird, welche von dem Mitgliedstaat, in dem die Tiere geschlachtet wurden und in dem die Ausfuhrzollförmlichkeiten erfüllt werden, hierfür bestimmt wird. Diese Bescheinigung ist den Zollbehörden bei der Erfüllung der Ausfuhrzollförmlichkeiten zu übergeben."

2. Vstavi se naslednji člen 4a:

"Člen 4a

Države članice Komisiji prek teleksa pred vsakim 25. dnem v mesecu sporočijo količine in, kolikor je to mogoče, navedejo proizvode, za katere je bilo plačano posebno nadomestilo ali je bilo opravljeno predplačilo tega po členu 25 Uredbe (EGS) št. 2730/79 v prejšnjem mesecu na podlagi potrdil."

3. Priloga se nadomesti s prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. marca 1982

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 24.

[2] UL L 4, 8.1.1982, str. 11.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------