31982R0065Uradni list L 009 , 14/01/1982 str. 0014 - 0016
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 14 str. 0206
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 14 str. 0206
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 24 str. 0168
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 24 str. 0168


Uredba Komisije (EGS) št. 65/82

z dne 13. januarja 1982

o podrobnih pravilih za prenos sladkorja v naslednje tržno leto

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1785/81 z dne 30. junija 1981 o skupni ureditvi trgov za sladkor [1] ter zlasti členov 27(3), 32(3) in 48 Uredbe,

ker člen 27 Uredbe (EGS) št. 1785/81 določa, da vsako podjetje prosto odloča o prenosu celotne količine ali dela proizvedenega sladkorja, ki presega A-kvoto, v naslednje tržno leto, da se ta količina obravnava kot del proizvodnje tega leta; ker bi glede na možnost, da se lahko podjetje za proizvodnjo sladkorja odloči prenesti celotno proizvodnjo, ki presega A-kvoto, morali biti zadevni pridelovalci sladkorne pese močno udeleženi pri takšni odločitvi s panožnim sporazumom, ki vključuje to točko, v smislu Uredbe Sveta (EGS) št. 206/68 z dne 20. februarja 1968 o okvirnih določbah za pogodbe in panožne sporazume o nakupu sladkorne pese [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Grčije; ker so odnosi med proizvajalci trsnega sladkorja in proizvajalci trsa v francoskih čezmorskih departmajih skrb skupnega odbora zadevne tovarne; ker je zato za prenos trsnega sladkorja potrebna predhodna privolitev tega odbora;

ker se koncept prenosa lahko uporablja le za dejansko proizvedeni sladkor; ker je zato ustrezno določiti, da se lahko podjetje odloči le za prenos sladkorja, presegajočega A-kvoto, katerega proizvodnjo je potrdila zadevna država članica, in oblikovati pravila za takšno potrditev, zlasti v zvezi informacijami, ki jih v ta namen predloži podjetje;

ker drugi pododstavek člena 27(3) Uredbe (EGS) št. 1785/81 določa nalaganje dajatve za ves preneseni sladkor, ki se proda v obdobju obveznega skladiščenja 12 zaporednih mesecev; ker poleg tega prodaja takega sladkorja v tem obdobju upravičuje, kakor pri vsem drugem prodanem sladkorju, zaračunavanje dodatnega zneska, ki je enak skladiščni dajatvi iz (a) tretjega pododstavka člena 8(2) Uredbe (EGS) št. 1785/81;

ker je namen te uredbe nadomestiti Uredbo Komisije (EGS) št. 103/69 z dne 20. januarja 1969 o podrobnih pravilih za prenos dela enoletne proizvodnje sladkorja v naslednje tržno leto [3], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 144/69 [4];

ker proizvajalci sladkorne pese v Grčiji še nimajo posebnih gospodarskih organizacij, ki bi jih zastopale; ker je treba zato predvideti prehodni ukrep za prenos sladkorja iz tržnega leta 1981/82;

ker Upravljalni odbor za sladkor ni dal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Podjetje lahko prenese količino pesnega sladkorja v naslednje tržno leto na podlagi člena 27 Uredbe (EGS) št. 1785/81 le, če to predvideva panožni sporazum v smislu člena 1 Uredbe (EGS) št. 206/68.

Za prenos pesnega sladkorja v naslednje tržno leto sporazum iz prvega odstavka vsebuje določbe o količini sladkorne pese, ustrezni količini sladkorja, ki se bo prenesel, in razdelitev te količine sladkorne pese med pridelovalce le-te.

2. Podjetje lahko prenese količino trsnega sladkorja v naslednje tržno leto na podlagi člena 27 Uredbe (EGS) št. 1785/81 le, če to odobri skupni odbor zadevne tovarne.

Člen 2

1. Podjetje se lahko odloči za prenos sladkorja le, če zadevna država članica potrdi, da je bil ta sladkor proizveden po A-kvoti.

2. Za potrditev iz odstavka 1 država članica:

(a) prišteje količine sladkorja, prenesene iz predhodnega tržnega leta, količinam sladkorja, proizvedenim v tekočem tržnem letu do datuma ustrezne odločitve za prenos; in

(b) odšteje od celotne vsote iz (a) količine sladkorja C, ki so bile morda izvožene pred datumom zadnje odločitve za prenos, in količine, ki so bile morda predmet odločitev o prenosu, sprejetih v tekočem tržnem letu.

Količina sladkorja, ki jo zadevno podjetje lahko prenese, ne sme presegati razlike med rezultatom izračunov iz prvega pododstavka in A-kvoto tega podjetja.

3. Količine sladkorja, prenesene v dano tržno leto, se obravnavajo kot prvi sladkor, proizveden v tem tržnem letu.

Člen 3

1. Kadar se podjetje odloči za prenos, vendar za sladkorno peso, predelano v sladkor, ki se prenaša, ni poravnalo začasnega plačila, ki ustreza minimalni ceni za sladkorno peso A, veljavni v tržnem letu, v katerem je bila pridelana, si mora to podjetje s pridelovalcem sladkorne pese razdeliti povračilo za skladiščenje za obdobje iz člena 27 Uredbe (EGS) št. 1785/81. Pri tej razdelitvi se upoštevajo:

(a) stroški financiranja, upoštevani pri določanju zneska povračila za skladiščenje iz člena 8 Uredbe (EGS) št. 1785/81;

(b) odstotek iz člena 29(2) navedene uredbe;

(c) donos iz člena 4(2) navedene uredbe.

2. Kadar se uporablja člen 30(3) Uredbe (EGS) št. 1785/81, se lahko s panožnim sporazumom določijo odstopanja od določb druge alinee člena 32(2) navedene uredbe.

Uporaba tega odstavka ne sme povzročiti, da bi bili skupni prejemki katerega koli proizvajalca sladkorne pese nižji od tistih, ki izhajajo iz uporabe členov 6 in 32 prej navedene Uredbe.

Člen 4

Obvestilo iz člena 27(2) Uredbe (EGS) št. 1785/81 vsebuje:

(a) količino, ki se bo prenesla, izraženo v belem sladkorju;

(b) informacije, potrebne za potrditev iz člena 2 te uredbe.

Države članice lahko zahtevajo dodatne informacije.

Člen 5

1. Razen primerov višje sile , ki jih prizna zadevna država članica, in brez poseganja v člen 2(3) države članice naložijo dajatev v znesku 20,00 ECU na 100 kilogramov prenesene količine sladkorja, za katerega podjetja niso izpolnila obveznosti skladiščenja iz člena 27(2) Uredbe (EGS) št. 1785/81. Na količino sladkorja iz prvega pododstavka države članice tudi naložijo znesek, enak skladiščni dajatvi iz (a) tretjega pododstavka člena 8(2) Uredbe (EGS) št. 1785/81, ki je veljala v času prodaje sladkorja.

2. Države članice storijo vse potrebno za uporabo tega člena, zlasti v primerih, pri katerih se zadevno podjetje sklicuje na višjo silo.

Člen 6

Uredba (EGS) št. 103/69 se razveljavi.

Člen 7

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Določbe člena 1(1) se v Grčiji ne uporabljajo za sladkor, prenesen iz tržnega leta 1981/82 v tržno leto 1982/83.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. januarja 1982

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL L 177, 1.7.1981, str. 4.

[2] UL L 47, 23.2.1968, str. 1.

[3] UL L 14, 21.1.1969, str. 9.

[4] UL L 20, 27.1.1969, str. 6.

--------------------------------------------------