31982L0475Uradni list L 213 , 21/07/1982 str. 0027 - 0028
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 15 str. 0105
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 25 str. 0318
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 15 str. 0105
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 25 str. 0318


Direktiva Komisije

z dne 23. junija 1982

o določitvi kategorij za sestavine, ki se lahko uporabljajo za označevanje krmnih mešanic za hišne živali

(82/475/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 79/373/EGS z dne 2. aprila 1979 o trženju krmnih mešanic [1], kakor je bila nazadnje spremenjene z Direktivo Komisije 80/695/EGS [2], in zlasti člena 10(b) Direktive,

ker zgoraj navedena direktiva določa, da lahko države članice zahtevajo ali dopuščajo deklaracijo sestavin, uporabljenih pri proizvodnji krmnih mešanic; ker do sprejetja predpisov Skupnosti države članice lahko dopustijo, da se deklaracija sestavin zamenja z deklaracijo kategorij, ki vključujejo več sestavin;

ker nacionalna zakonodaja nekaterih držav članic dovoljuje združevanje sestavin v različne kategorije; ker naj bi bili zato določeni enaki predpisi o etiketiranju, da bi olajšali trgovino med državami članicami;

ker naj bi ti predpisi veljali samo za krmne mešanice za hišne živali;

ker morajo predpisi v zvezi z označevanjem krmnih mešanic predvsem zagotoviti ustrezne informacije za uporabnike izdelkov;

ker je lahko kategorija navedena samo, kjer je sestavina oziroma so sestavine zajete z opredelitvijo obravnavane kategorije;

ker naj bi bil po analogiji s predpisi, določenimi za deklaracijo sestavin, naveden seznam, odvisno od predpisov držav članic, bodisi z navedbo količine vsake prisotne kategorije ali v padajočem zaporedju njihovega razmerja po teži v krmni mešanici;

ker ni mogoče določiti kategorij, ki bi zajemale vse sestavine krmnih mešanic; ker mora zato proizvajalec poleg ostalega navesti sestavine, ki ne spadajo v nobeno od kategorij, navedenih v Prilogi;

ker so ukrepi, določeni s to direktivo, skladni z mnenjem Stalnega odbora za krmo,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Kjer skladno s členom 5(7) Direktive 79/373/EGS nacionalni predpisi držav članic določajo, da se navedba sestavin lahko zamenja z navedbo kategorij, ki vsebujejo več sestavin, so lahko na embalaži, posodi ali nalepki krmnih mešanic za hišne živali navedene samo kategorije, naštete v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 1985. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. junija 1982

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL L 86, 6.4.1979, str. 30.

[2] UL L 188, 22.7.1980, str. 23.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Kategorije sestavin, ki so lahko navedene namesto posameznih sestavin

Opis kategorije | Definicija |

1.Meso in živalski stranski proizvodi | Vsi mesnati deli zaklanih toplokrvnih kopenskih živali, sveži ali konzervirani z ustreznim postopkom, ter vsi izdelki in stranski proizvodi predelave trupa ali delov trupa toplokrvnih kopenskih živali |

2.Mleko in mlečni stranski proizvodi | Vsi mlečni izdelki, sveži ali konzervirani z ustreznim postopkom, in stranski proizvodi njihove predelave |

3.Jajca in jajčni stranski proizvodi | Vsi jajčni izdelki, sveži ali konzervirani z ustreznim postopkom, in stranski proizvodi njihove predelave |

4.Olje in mast | Vse vrste živalskega in rastlinskega olja in masti |

5.Kvas | Vse vrste kvasa, katerih celice so bile ubite in posušene |

6.Ribe in ribji stranski proizvodi | Ribe ali deli rib, sveži ali konzervirani z ustreznim postopkom, in stranski proizvodi njihove predelave |

7.Žito | Vse vrste žita, ne glede na njihovo obliko, ali izdelki iz moknatega zrna |

8.Zelenjava | Vse vrste zelenjave in stročnic, sveže ali konzervirane z ustreznim postopkom |

9.Stranski izdelki rastlinskega izvora | Stranski izdelki pri obdelavi rastlinskih proizvodov, zlasti žita, zelenjave, stročnic in oljnic |

10.Ekstrakti rastlinskih beljakovin | Vsi izdelki rastlinskega izvora, v katerih so bile beljakovine koncentrirane z ustreznim postopkom, tako da vsebujejo vsaj 50 % surovin beljakovin glede na suho snov, in ki se lahko restrukturirajo (teksturirajo) |

11.Minerali | Vse anorganske snovi, primerne za živalsko krmo |

12.Različen sladkor | Vse vrste sladkorja |

13.Sadje | Vse vrste sadja, svežega ali konzerviranega z ustreznim postopkom |

14.Lupinasto sadje | Vsa jedrca iz lupin |

15.Semena | Vse vrste semen kot takih ali grobo mletih |

16.Alge | Alge, sveže ali konzervirane z ustreznim postopkom |

17.Mehkužci in raki | Vse vrste mehkužcev, rakov, lupinarjev, svežih ali konzerviranih z ustreznim postopkom, in stranski proizvodi njihove predelave |

18.Žuželke | Vse vrste žuželk in njihovih razvojnih faz |

19.Pekarski izdelki | Vse vrste kruha, peciva, drobnega peciva in testenin |

--------------------------------------------------