31982L0475Úradný vestník L 213 , 21/07/1982 S. 0027 - 0028
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 15 S. 0105
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 25 S. 0318
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 15 S. 0105
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 03 Zväzok 25 S. 0318


Smernica Komisie

z 23. júna 1982

ktorou sa ustanovujú kategórie zložiek kŕmnych zmesí, ktoré možno používať na účely označovania kŕmnych zmesí pre spoločenské zvieratá

(82/475/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 79/373/EHS z 2. apríla o obchodovaní s kŕmnymi zmesami [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 80/695/EHS [2], a najmä jej článok 10 b),

keďže vyššieuvedená smernica ustanovuje, že členské štáty môžu požadovať alebo povoliť aby zložky použité pri výrobe kŕmnych zmesí boli deklarované; keďže, až do prijatia ustanovení spoločenstva, členské štáty môžu povoliť nahradenie deklarácie zložiek kŕmnych zmesí deklaráciou kategórií zahŕňajúcich niekoľko zložiek kŕmnych zmesí;

keďže národné ustanovenia niektorých členských štátov povoľujú zoskupovanie zložiek kŕmnych zmesí do rôznych kategórií; keďže identické ustanovenia týkajúce sa označovania sa musia z tohto dôvodu určiť tak aby uľahčili obchod medzi členskými štátmi;

keďže tieto predpisy by sa mali vzťahovať len na kŕmne zmesí pre spoločenské zvieratá;

keďže pravidlá týkajúce sa označovania kŕmnych zmesí musia v prvom rade zabezpečiť adekvátne informácie pre užívateľov týchto produktov;

keďže kategóriu možno uvádzať len vtedy, ak sa na použitú zložku kŕmne zmesi alebo zložky kŕmnych zmesí vzťahuje definícia danej kategórie;

keďže, analogicky s ustanoveniami prijatými ohľadne deklarácie zložiek kŕmnych zmesí, zoznam kategórií by sa mal uvádzať, v závislosti od ustanovení prijatých členskými štátmi, buď uvedením množstva každej prítomnej kategórie alebo ich uvedením v zostupnom poradí podľa ich hmotnostného podielu v kŕmnej zmesi;

keďže však nie je možné ustanoviť kategórie, ktoré by zahŕňali všetky zložky v kŕmnych zmesiach; keďže z tohto dôvodu výrobca musí naviac uviesť všetky zložky kŕmnej zmesi nepatriace do žiadnej z kategórií uvedených v prílohe;

keďže opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre krmivá,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Tam kde, podľa článku 5 (7) smernice 79/373/EHS, národné ustanovenia členských štátov ustanovujú, že deklarovanie zložiek kŕmnych zmesí možno nahradiť uvedením kategórií zahŕňajúcich niekoľko zložiek kŕmnych zmesí, na obale, nádobe alebo etikete kŕmnych zmesí pre spoločenské zvieratá môžu byť uvedené len kategórie podľa prílohy tejto smernice.

Článok 2

Členské štáty uvedú do účinnosti najneskôr do 1. januára 1985zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tejto smernice. Budú o tom bezodkladne informovať Komisiu.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 23. júna 1982.

Za Komisiu

Poul Dalsager

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 86, 6.4.1979, s. 30.

[2] Ú. v. ES L 188, 22.7.1980, s. 23.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Kategórie zložiek kŕmnych zmesí, ktoré možno používať namiesto jednotlivých zložiek kŕmnych zmesí

Opis kategórie | Definícia |

1.Mäso a produkty živočíšneho pôvodu | Všetky mäsité časti zabitých teplokrvných suchozemských zvierat, čerstvé alebo konzervované vhodnou úpravou, a všetky produkty a vedľajšie produkty zo spracovania tiel alebo častí tiel teplokrvných suchozemských zvierat |

2.Mlieko a produkty z mlieka | Všetky mliečne produkty, čerstvé alebo konzervované vhodnou úpravou, a produkty z ich spracovania |

3.Vajcia a produkty z vajec | Všetky vaječné produkty, čerstvé alebo konzervované vhodnou úpravou a produkty z ich spracovania |

4.Oleje a tuky | Všetky živočíšne a rastlinné oleje a tuky |

5.Kvasnice | Všetky kvasnice, ktorých bunky boli devitalizované a usušené |

6.Ryby a produkty z rýb | Ryby alebo časti rýb, čerstvé alebo konzervované vhodnou úpravou, a produkty z ich spracovania |

7.Obilniny | Všetky druhy obilnín, bez ohľadu na spôsob ich opracovania, alebo produkty vyrobené zo škrobnatého endospermu |

8.Zelenina | Všetky druhy zeleniny a strukovín, čerstvé alebo konzervované vhodnou úpravu. |

9.Produkty rastlinného pôvodu | Produkty získané pri úprave rastlinných produktov, najmä obilnín, zeleniny, strukovín a olejnatých semien |

10.Rastlinné bielkovinové koncentráty | Všetky produkty rastlinného pôvodu, v ktorých boli bielkoviny koncentrované adekvátnym procesom tak, aby obsahovali najmenej 50 % dusíkatých látok v sušine a ktoré môžu mať zmenenú štruktúru (textúru) |

11.Minerálne látky | Všetky anorganické látky, ktoré sú vhodné na kŕmenie zvierat |

12.Rôzne cukry | Všetky druhy cukrov |

13.Ovocie | Všetky druhy ovocia, čerstvé alebo konzervované vhodnou úpravou |

14.Orechy | Všetky jadrá zo škrupín |

15.Semená | Všetky druhy semien ako také, alebo hrubomleté |

16.Riasy | Riasy, čerstvé alebo konzervované vhodnou úpravou |

17.Mäkkýše a kôrovce | Všetky druhy mäkkýšov, kôrovcov, a mušlí, čerstvé alebo konzervované vhodnou úpravou, a produkty z ich spracovania |

18.Hmyz | Všetky druhy hmyzu a všetky jeho vývojové štádia |

19.Pekárenské produkty | Všetok chlieb, zákusky, keksy a cestovinové produkty |

--------------------------------------------------