31982D0913Uradni list L 381 , 31/12/1982 str. 0028 - 0029
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 15 str. 0220
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 26 str. 0232
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 15 str. 0220
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 26 str. 0232


Odločba Komisije

z dne 16. decembra 1982

o seznamu obratov v Južnoafriški republiki in Namibiji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost

(82/913/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarskimi pregledi ob uvozu govedi in prašičev ter svežega mesa iz tretjih držav [1] ter zlasti členov 4(1) in 18(1)(a) ter (b) Direktive,

ker morajo obrati v tretjih državah za pridobitev odobritev za izvoz svežega mesa v Skupnost izpolnjevati splošne in posebne zahteve iz Direktive 72/462/EGS;

ker so pristojne oblasti v skladu s členom 4(3) Direktive 72/462/EGS poslale seznam obratov, odobrenih za izvoz v Skupnost;

ker so pregledi Skupnosti na kraju samem pokazali, da so higienski standardi v mnogih od teh obratov zadovoljivi in se lahko zato vpišejo na prvi seznam obratov, iz katerih se lahko odobri uvoz svežega mesa, izdelan v skladu s členom 4(1) navedene direktive;

ker je treba primer drugih obratov, ki so jih predlagale pristojne oblasti, ponovno preučiti na podlagi dodatnih podatkov v zvezi z njihovimi higienskimi standardi in njihovo sposobnostjo hitrega prilagajanja zakonodaji Skupnosti;

ker se v tem času in da bi se izognili kakršnikoli nenadni prekinitvi obstoječih trgovinskih tokov tem obratom lahko začasno dovoli, da nadaljujejo z izvozi svežega mesa v tiste države članice, ki so pripravljene sprejeti;

ker je treba zato to odločbo ponovno preučiti in po potrebi spremeniti ob upoštevanju ukrepov, sprejetih v ta namen, in opravljenih izboljšav;

ker je treba poudariti, da za uvoz svežega mesa velja tudi druga veterinarska zakonodaja Skupnosti, zlasti v zvezi z zahtevami javnozdravstvenega varstva, vključno s posebnimi določbami za Dansko, Irsko in Združeno kraljestvo;

ker za pogoje za uvoz svežega mesa iz obratov s seznama, priloženega k tej odločbi, še vedno veljajo drugje določeni predpisi in splošne določbe Pogodbe; ker zlasti za uvoz nekaterih kategorij mesa, kot je meso s težo manj kakor 3 kilograme ali meso, ki vsebuje ostanke nekaterih snovi, za katere usklajena pravila Skupnosti še ne obstajajo, iz tretjih držav in ponoven izvoz v druge države članice, še vedno velja zdravstvena zakonodaja države članice uvoznice;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Obratom v Južnoafriški republiki in Namibiji, ki so našteti v Prilogi, se odobri uvoz svežega mesa v Skupnost v skladu z navedeno prilogo.

2. Za uvoz iz obratov iz odstavka 1 še vedno veljajo drugje določeni veterinarski predpisi Skupnosti, zlasti tisti v zvezi z zahtevami javnozdravstvenega varstva.

Člen 2

1. Države članice prepovejo uvoz svežega mesa iz obratov, ki niso našteti v Prilogi.

2. Vendar prepoved iz odstavka 1 do 1. avgusta 1983 ne velja za obrate, ki sicer niso našteti v Prilogi, vendar so jih 16. avgusta 1982 uradno odobrile in predlagale pristojne oblasti v skladu s členom 4(3) Direktive 72/462/EGS, razen če ni v zvezi z njimi pred 1. avgustom 1983 ne sprejeta nasprotna odločitev v skladu s členom 4(1) navedene direktive.

Komisija pošlje državam članicam seznam teh obratov.

Člen 3

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 1983.

Člen 4

Ta odločba se pregleda in po potrebi spremeni pred 1. majem 1983.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. decembra 1982.

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL L 302, 31.12.1972, str. 28.

--------------------------------------------------

PRILOGA

SEZNAM OBRATOV

I. GOVEJE MESO

A. Klavnice in razsekovalnice

Št. obrata | Obrat | Naslov |

23 | Karoo Meat Packers | Okahandja, Namibija |

25 | Damara Meat Packers | Otavi, Namibija |

30 | Johannesburg Abattoir | City Deep, Transvaal, JAR |

47 | Bull Brand Foods | Krugersdorp, Transvaal, JAR |

B. Razsekovalnice

61 | Meat Control Board | Cape Town, Kaplandija, JAR |

62 | National Meat Suppliers | Cape Town, Kaplandija, JAR |

69 | Karoo Meat Packers | Cape Town, Kaplandija, JAR |

83 | Blue Continent Cold Storage | Cape Town, Kaplandija, JAR |

87 | Rand Cold Storage | City Deep, Transvaal, JAR |

93 | Wholesome Meats | Durban, Natal, JAR |

II. HLADILNICE

4 | Table Bay Cold Storage | Cape Town, Kaplandija, JAR |

84 | Maydon Wharf Cold Storage | Durban, Natal, JAR |

90 | Epping Cold Storage | Cape Town, Kaplandija, JAR |

94 | Walvis Bay Cold Storage | Walvis Bay |

--------------------------------------------------