31982D0505Uradni list L 230 , 05/08/1982 str. 0038 - 0038
finska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 3 str. 0003
španska posebna izdaja: poglavje 07 zvezek 3 str. 0042
švedska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 3 str. 0003
portugalska posebna izdaja poglavje 07 zvezek 3 str. 0042


Sklep Sveta

z dne 12. julija 1982

o sklenitvi Sporazuma o mednarodnem prevozu potnikov po cesti z občasnimi avtobusnimi prevozi (ASOR)

(82/505/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 75 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je bil Sporazum o mednarodnem prevozu potnikov po cesti z občasnimi avtobusnimi prevozi (ASOR) usklajen s pogajanji med Komisijo v imenu Evropske gospodarske skupnosti in Avstrijo, Španijo, Finsko, Norveško, Portugalsko, Švedsko, Švico ter Turčijo v skladu z direktivami za pogajanja, ki jih je sprejel Svet;

ker bo Sporazum ASOR olajšal opravljanje občasnih prevozov in pospešil turizem v zahodni Evropi,

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum o mednarodnem prevozu potnikov po cesti z občasnimi avtobusnimi prevozi (ASOR) skupaj z izjavami, ki so priložene Sklepni listini, se v imenu Evropske gospodarske skupnosti potrdi.

Besedila, navedena v prvem odstavku, so priložena temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta deponira listine, ki jih določa člen 18 navedenega Sporazuma [4].

V Bruslju, 12. julija 1982

Za Svet

Predsednik

J. Nørgaard

[1] UL C 31, 8.2.1982, str. 1.

[2] UL C 182, 19.7.1982, str. 27.

[3] Mnenje z dne 26. maja 1982 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[4] Datum začetka veljavnosti Sporazuma bo Generalni sekretariat Sveta objavil v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

--------------------------------------------------

Sporazum

o mednarodnem prevozu potnikov po cesti z občasnimi avtobusnimi prevozi (ASOR)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI,

ZVEZNI PREDSEDNIK REPUBLIKE AVSTRIJE,

VLADA ŠPANIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE FINSKE,

VLADA KRALJEVINE NORVEŠKE,

VLADA PORTUGALSKE REPUBLIKE,

VLADA ŠVEDSKE,

ŠVICARSKI ZVEZNI SVET,

PREDSEDNIK REPUBLIKE TURČIJE,

SO V ŽELJI pospešiti razvoj mednarodnega prevoza in zlasti olajšati organizacijo in opravljanje prevozov;

KER so bili nekateri mednarodni prevozi potnikov po cesti z občasnimi avtobusnimi prevozi liberalizirani, vsaj kar zadeva Evropsko gospodarsko skupnost, z Uredbo Sveta št. 117/66/EGS z dne 28. julija 1966 o uvedbi skupnih pravil za mednarodni avtobusni prevoz potnikov [1] in z Uredbo Komisije (EGS)št. 1016/68 z dne 9. julija 1966 o določitvi oblike kontrolnih listin, navedenih v členih 6 in 9 Uredbe Sveta št. 117/66/EGS [2];

KER je poleg tega Evropska konferenca ministrov za promet (ECMT) dne 16. decembra 1969 sprejela Resolucijo št. 20 o pripravi splošnih pravil glede mednarodnega avtobusnega prevoza [3], ki prav tako zadeva liberalizacijo nekaterih mednarodnih prevozov potnikov po cesti z občasnimi avtobusnimi prevozi;

KER je zaželeno, da se z uvedbo enotnega dokumenta opredelijo usklajeni ukrepi za liberalizacijo občasnih mednarodnih prevozov potnikov po cesti in poenostavijo kontrolni postopki;

KER je zaželeno, da se sekretariatu Evropske konference ministrov za promet v zvezi s sporazumom dodelijo nekatere upravne naloge;

SO SE ODLOČILI uvesti enotna pravila za mednarodne prevoze potnikov po cesti z občasnimi avtobusnimi prevoziIN SO V TA NAMEN imenovali svoje pooblaščence:

ZA SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI:

g. Herman De Croo,

minister za promet in telekomunikacije Kraljevine Belgije,

predsedujoči Sveta Evropskih skupnosti;

g. G. Contogeorgis,

član Komisije Evropskih skupnosti;

ZA ZVEZNEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE AVSTRIJE:

g. Karl Lausecker,

zvezni minister za promet;

ZA VLADO ŠPANIJE:

Don Emilio Pan de Soraluce,

veleposlanik;

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE FINSKE:

g. Jarmo Wahlströem,

minister za promet;

ZA VLADO KRALJEVINE NORVEŠKE:

g. Erik Ribu,

generalni sekretar ministrstva za promet in telekomunikacije;

ZA VLADO PORTUGALSKE REPUBLIKE:

g. José Carlos Viana Baptista,

minister za nastanitev, javna dela in promet;

ZA VLADO ŠVEDSKE:

g. Nils Erik Bramsvik,

državni podsekretar ministrstva za promet in telekomunikacije;

ZA Švicarski zvezni svet:

g. Léon Schlumpf,

član Zveznega sveta,

vodja Zveznega oddelka za promet, telekomunikacije in energetiko;

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE TURČIJE:

dr. Mustafa A. Aysan,

minister za promet;

KI so se po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

ODDELEK I

Področje uporabe in opredelitve

Člen 1

1. Ta sporazum se uporablja:

(a) za mednarodni prevoz potnikov po cesti z občasnimi prevozi, ki se opravlja:

- med ozemljema dveh pogodbenic ali

- s prihodom in odhodom na ozemlje iste pogodbenice,

- z vozili, registriranimi na ozemlju pogodbenice, ki so po izvedbi in opremi primerna za prevoz več kot devetih oseb, vključno z voznikom, in so namenjena temu prevozu;

(b) za vožnje s praznimi vozili, ki se ukvarjajo s temi prevozi.

2. Za namen tega sporazuma se mednarodni prevozi razumejo kot prevozi, ki potekajo prek ozemlja najmanj dveh pogodbenic.

3. Za namen tega sporazuma izraz "ozemlje pogodbenice" zajema, kar zadeva Evropsko gospodarsko skupnost, tista ozemlja, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi te skupnosti, in pod pogoji, ki jih ta pogodba določa.

Člen 2

1. Za namen tega sporazuma občasni prevoz pomeni storitve, ki ne ustrezajo niti definiciji linijskega prevoza v členu 3 niti definiciji izmeničnega prevoza v členu 4. Občasni prevoz vključuje:

(a) krožne vožnje zaprtih vrat, kar pomeni prevoze, pri katerih se z istim vozilom prevaža ista skupina potnikov na celotnem potovanju in se vrne na mesto odhoda;

(b) prevoze, pri katerih je vozilo ob odhodu polno, ob vrnitvi pa prazno;

(c) vse druge prevoze.

2. Razen pri izjemah v soglasju s pristojnimi organi pogodbenice, ki jo to zadeva, potniki pri občasnem prevozu med vožnjo ne smejo vstopati in izstopati. Taki prevozi se lahko opravljajo z določeno stopnjo pogostosti, ne da bi zato prenehali veljati za občasni prevoz.

Člen 3

1. Za namen tega sporazuma linijski prevoz pomeni storitev, ki zagotavlja prevoz potnikov v določenih časovnih presledkih po vnaprej opredeljenih progah, pri čemer potniki lahko vstopajo in izstopajo na vnaprej določenih postajališčih. Linijski prevoz se mora opravljati po vnaprej opredeljenem voznem redu in prevoznih tarifah.

2. Za namen tega sporazuma za linijski prevoz prav tako veljajo prevozi, ki zagotavljajo prevoz neke vrste potnikov in izključujejo druge potnike, ne glede na to, kdo jih organizira, če se ti prevozi opravljajo v skladu s pogoji iz odstavka 1. Taki prevozi, predvsem prevozi delavcev na delo in nazaj ter prevozi šolarjev v šole in nazaj, se imenujejo "posebni linijski prevozi".

3. Dejstvo, da se lahko prevoz spreminja glede na potrebe uporabnikov, ne vpliva na uvrstitev med linijske prevoze.

Člen 4

1. Za namen tega sporazuma izmenični prevozi pomenijo ponavljajoče se prevoze predhodno sestavljenih skupin potnikov v obe smeri z enega samega mesta odhoda na eno samo mesto prihoda. Vsaka skupina potnikov, ki jo sestavljajo potniki z že opravljenim prevozom na cilj, se pozneje prepelje na mesto odhoda.

Mesto odhoda in mesto prihoda sta mesti, kjer se potovanje začne in konča, pri čemer vključujeta tudi svojo okolico.

2. Med izmeničnimi prevozi potniki ne smejo vstopati ali izstopati.

3. Pri opravljanju izmeničnih prevozov mora biti vozilo prazno pri prvi vrnitvi in zadnjem odhodu.

4. Vendar v soglasju s pristojnimi organi v zadevni pogodbenici ali pogodbenicah na razvrstitev prevozov med izmenične ne vpliva dejstvo, da:

- se potniki, ne glede na določbe odstavka 1, vrnejo v odhodni kraj z drugo skupino,

- potniki, ne glede na določbe odstavka 2, med potovanjem vstopajo ali izstopajo,

- je, ne glede na določbe odstavka 3, vozilo prazno pri prvem odhodu in zadnji vrnitvi.

ODDELEK II

Ukrepi za liberalizacijo

Člen 5

1. Na ozemlju pogodbenice, ki ni pogodbenica, v kateri je bilo vozilo registrirano, za občasne prevoze, navedene v členu 2(1)(a) in (b), ni potrebno prevozno dovoljenje.

2. Za občasne prevoze iz člena 2(1)(c) prevozno dovoljenje ni potrebno na ozemlju pogodbenice, ki ni pogodbenica, v kateri je bilo vozilo registrirano, kadar ima prevoz naslednje značilnosti:

- pri odhodu je vozilo prazno in vsi potniki vstopijo v istem kraju, in gre za

- potnike:

(a) - ki sestavljajo skupine na ozemlju nepogodbenice ali pogodbenice, ki ni tista, v kateri je bilo vozilo registrirano ali v kateri so vstopili potniki, v skladu s pogodbo o prevozu, sklenjeno pred njihovim prihodom na ozemlje omenjene pogodbenice in

- ki se prepeljejo na ozemlje pogodbenice, v kateri je bilo vozilo registrirano; ali

(b) - ki jih je isti prevoznik v okoliščinah, opredeljenih v členu 2(1)(b), predhodno pripeljal na ozemlje pogodbenice, v kateri jih je nato spet prevzel in jih prepeljal na ozemlje pogodbenice, v kateri je bilo vozilo registrirano; ali

(c) - ki so bili povabljeni na pot na ozemlje druge pogodbenice, pri čemer stroške prevoza krije oseba, ki jih je povabila. Taki potniki morajo sestavljati enovito skupino, ki se ni zbrala samo zaradi tega potovanja in se prepelje na ozemlje pogodbenice, v kateri je bilo vozilo registrirano.

3. Če občasni prevozi, navedeni v členu 2(1)(c), ne izpolnjujejo pogojev, opredeljenih v odstavku 2, je zanje potrebno prevozno dovoljenje na ozemlju pogodbenice v zadevni državi članici.

ODDELEK III

Kontrolna listina

Člen 6

Prevozniki, ki opravljajo občasne prevoze v smislu tega sporazuma, na zahtevo katerega koli pristojnega inšpektorja pokažejo potniško spremnico kot sestavni del kontrolne listine, ki jo izda pristojni organ države pogodbenice, v kateri je bilo vozilo registrirano, ali druga uradno pooblaščena agencija. Ta kontrolna listina zamenjuje obstoječe kontrolne listine.

Člen 7

1. Kontrolna listina iz člena 6 je potniška spremnica v dvojniku v knjižici s 25 spremnicami, ki se lahko iztrgajo. Kontrolna listina je v skladu z vzorcem iz Priloge k temu sporazumu. Priloga je sestavni del tega sporazuma.

2. Vsaka knjiga in potniške spremnice v njej so označene s serijsko številko. Potniške spremnice so označene tudi z zaporednimi številkami od 1 do 25.

3. Besedilo na platnicah knjižice in na potniških spremnicah je natisnjeno v uradnem jeziku ali več uradnih jezikih države članice Evropske gospodarske skupnosti ali katere koli druge pogodbenice, v kateri je bilo vozilo registrirano.

Člen 8

1. Knjiga iz člena 7 se izda na ime prevoznika in ni prenosljiva.

2. Zgornji izvod potniške spremnice mora biti med potovanjem stalno shranjen v vozilu, na katero se nanaša.

3. Prevoznik je odgovoren za ustrezno in pravilno izpolnjevanje potniške spremnice.

Člen 9

1. Pred začetkom vsakega potovanja mora prevoznik izpolniti potniško spremnico v dvojniku.

2. Za namen predložitve imen potnikov prevoznik lahko uporabi vnaprej pripravljen seznam potnikov na posebnem listu, ki ga varno shrani na mestu, predvidenem v točki 6 v potniški spremnici. Prevoznik seznam potnikov in potniško spremnico opremi z žigom ali, če je to primerno, prevoznik ali voznik vozila podpiše seznam potnikov in potniško spremnico.

3. Za vožnjo s praznim vozilom pri odhodu iz člena 5(2) tega sporazuma se lahko seznam potnikov izpolni v skladu s odstavkom 2 ob vstopu potnikov.

Člen 10

Pristojni organi dveh ali več pogodbenic se lahko dvostransko ali večstransko dogovorijo, da seznam potnikov iz točke 6 potniške spremnice ni potreben. V tem primeru je treba napisati število potnikov.

Člen 11

1. V vozilu je treba hraniti vzorec s trdimi zelenimi platnicami, ki obsega besedilo naslovne in hrbtne strani platnice vzorčne kontrolne listine iz Priloge k temu sporazumu v vseh uradnih jezikih vseh pogodbenic.

2. "Besedilo vzorčne kontrolne listine v angleškem, danskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, norveškem, portugalskem, španskem, švedskem in turškem jeziku."

3. Ta vzorec je treba pokazati na zahtevo katerega koli pooblaščenega inšpektorja.

Člen 12

Ne glede na določbe iz člena 6 je mogoče dve leti po začetku veljavnosti tega sporazuma v skladu s členom 18(2) za občasne prevoze uporabljati kontrolne dokumente, ki so se uporabljali, preden je začel veljati navedeni sporazum.

ODDELEK IV

Splošne in končne določbe

Člen 13

1. Pristojni organi v pogodbenicah sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za izvajanje tega sporazuma.

Ti ukrepi zajemajo zlasti:

- organizacijo, postopek in način nadzora ter kazni za kršitve,

- čas veljavnosti knjige,

- obdelavo in predložitev zgornjega izvoda in dvojnika potniških spremnic,

- imenovanje pristojnih organov iz členov 2, 6, 10 in 14 ter organov iz člena 6,

- žigosanje, če je potrebno, potniške spremnice s strani pristojnih inšpektorjev.

2. O sprejetih ukrepih iz člena 1 je treba obvestiti sekretariat Evropske konference ministrov za promet (ECMT), ki bo s tem seznanil druge pogodbenice.

Člen 14

1. Pristojni organi v pogodbenicah zagotovijo, da prevozniki upoštevajo določbe tega sporazuma.

2. V skladu s svojo nacionalno zakonodajo drug drugega obveščajo o prekrških, ki jih je na njihovem ozemlju storil prevoznik iz druge pogodbenice in, kadar je to potrebno, o naloženi kazni.

Člen 15

Določbe iz členov 5 in 6 se ne uporabljajo, v kolikor sporazumi ali drugi dogovori, ki veljajo za dve ali več pogodbenic ali bodo sklenjeni med dvema ali več pogodbenicami določajo bolj liberalno obravnavo. Izraz "sporazumi ali drugi dogovori, ki veljajo za dve ali več pogodbenic" zajema, kar zadeva Evropsko gospodarsko skupnost, sporazume in druge dogovore, ki so jih sklenile države članice te skupnosti.

Člen 16

1. Če bi bilo zaradi izvajanja tega sporazuma ali zaradi sprejetih ukrepov iz člena 13 to potrebno, lahko katera koli pogodbenica zahteva sklic sestanka podpisnic tega sporazuma z namenom, da bi skupaj preučile nastale težave in morebitne predlagane rešitve.

2. Sestankom iz odstavka 1 izmenoma predsedujeta Evropska gospodarska skupnost in druga pogodbenica, imenovana v ta namen.

3. Zahteva za sklic sestanka iz odstavka 1 se naslovi na sekretariat ECMT.

4. Sekretariat ECMT nemudoma obvesti druge pogodbenice o zahtevi iz odstavka 1; če se zahteva za sklic sestanka v štirih tednih ne umakne, sekretariat ECMT po koncu tega obdobja določi datum in kraj sestanka po dogovoru s predsedujočim, ki je na tem položaju od zadnjega plenarnega sestanka, in skliče sestanek, takoj ko je mogoče.

Člen 17

1. Ob podpisu tega sporazuma lahko vsaka pogodbenica z uradnim obvestilom drugih pogodbenic prek sekretariata ECMT izjavi, da se ne smatra vezano s členom 5(2)(b) tega sporazuma. V tem primeru druge pogodbenice niso dolžne upoštevati člena 5(2)(b) v zvezi s pogodbenico, ki je vložila tak pridržek.

2. Izjavo iz odstavka 1 je mogoče kadarkoli preklicati z uradnim obvestilom, naslovljenim na druge pogodbenice prek sekretariata ECMT.

Člen 18

1. Ta sporazum pogodbenice potrdijo ali ratificirajo v skladu s svojimi postopki. Listine o potrditvi ali ratifikaciji pogodbenice deponirajo pri sekretariatu ECMT.

2. Sporazum začne veljati za pogodbenice, ko ga potrdi ali ratificira pet pogodbenic, vključno z Evropsko gospodarsko skupnostjo, prvi dan tretjega meseca po datumu deponiranja pete listine o potrditvi ali ratifikaciji.

3. Ta sporazum začne veljati za vsako pogodbenico, ki ga potrdi ali ratificira po začetku veljavnosti iz odstavka 2, prvi dan tretjega meseca po datumu, ko ta pogodbenica deponira svojo listino o potrditvi ali ratifikaciji pri sekretariatu ECMT.

4. Določbe iz Oddelkov II in III tega sporazuma se začnejo uporabljati sedem mesecev po začetku veljavnosti sporazuma, kot to določa odstavek 2 ali 3.

Člen 19

1. Po preteku treh let od začetka veljavnosti tega sporazuma pod pogoji iz člena 18(2), lahko katera koli pogodbenica z uradnim obvestilom, ki ga naslovi na sekretariat ECMT, zahteva sklic konference zaradi spremembe sporazuma. Sekretariat o zahtevi nemudoma obvesti vse druge pogodbenice in določi datum ter kraj konference v dogovoru s predsedujočim, ki je na tem položaju od zadnjega plenarnega sestanka, in skliče konferenco, takoj ko je mogoče. Za predsedovanje tem konferencam se po analogiji uporabljajo določbe iz člena 16(2).

2. Za potrditev ali ratifikacijo sprememb sporazuma med vsemi pogodbenicami in za začetek veljavnosti sprememb se uporabljajo določbe člena 18.

Člen 20

1. Sporazum se sklene za pet let od dne, ko začne veljati.

2. Vsaka pogodbenica lahko od 1. januarja z enoletnim odpovednim rokom odpove ta sporazum s hkratnim uradnim obvestilom drugih pogodbenic prek sekretariata ECMT. Vendar pa tega sporazuma ne more odpovedati v prvih štirih letih po začetku njegove veljavnosti, kot to določa člen 18(2).

3. Razen če ta sporazum odpove pet pogodbenic, vključno z Evropsko gospodarsko skupnostjo, se veljavnost tega sporazuma po koncu petletnega obdobja, navedenega v odstavku 1, avtomatično podaljšuje za obdobja nadaljnjih petih let.

Člen 21

Ta sporazum, sestavljen v francoskem jeziku, ki je verodostojen jezik, se deponira v arhivih sekretariata ECMT, ki vsaki pogodbenici pošlje overjeno kopijo.

Spodaj podpisani pooblaščenci so lastnoročno podpisali potrditev tega sporazuma.

V Dublinu, šestindvajsetega maja leta tisoč devetsto dvainosemdeset.

Za Svet evropskih skupnosti

+++++ TIFF +++++

Za zveznega predsednika Republike Avstrije

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Španije

+++++ TIFF +++++

Za predsednika Republike Finske

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Kraljevine Norveške

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Portugalske republike

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Švedske

+++++ TIFF +++++

Za Švicarski zvezni svet

+++++ TIFF +++++

Za predsednika Republike Turčije

+++++ TIFF +++++

[1] UL št. 147, 9.8.1966, str. 2688/66.

[2] UL št. L 173, 22.7.1968, str. 8.

[3] Zvezek resolucij ECMT 1969, str. 67; zvezek resolucij ECMT, 1971, str. 133.

--------------------------------------------------

Sklepna Listina

Predstavniki

SVETA EVROPSKIH SKUPNOSTI,

ZVEZNEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE AVSTRIJE,

VLADE ŠPANIJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE FINSKE,

VLADE KRALJEVINE NORVEŠKE,

VLADE PORTUGALSKE REPUBLIKE,

VLADE ŠVEDSKE,

ŠVICARSKEGA ZVEZNEGA SVETA,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE TURČIJE,

ki so se sestali v Dublinu, šestindvajsetega maja leta tisoč devetsto dvainosemdeset, da bi podpisali Sporazum o mednarodnem prevozu potnikov po cesti z občasnimi avtobusnimi prevozi (ASOR),

so se ob podpisu tega sporazum seznanili in potrdili naslednje izjave:

1. Izjava pogodbenic o uporabi sporazuma;

2. Izjava Evropske gospodarske skupnosti o členu 5 tega sporazuma;

3. Izjava pogodbenic o razvoju sporazuma.

V Dublinu, šestindvajsetega maja leta tisoč devetsto dvainosemdeset

Za Svet evropskih skupnosti,

+++++ TIFF +++++

Za zveznega predsednika Republike Avstrije,

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Španije,

+++++ TIFF +++++

Za predsednika Republike Finske,

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Kraljevine Norveške,

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Portugalske republike,

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Švedske,

+++++ TIFF +++++

Za Švicarski zvezni svet,

+++++ TIFF +++++

Za predsednika Republike Turčije,

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Izjava pogodbenic o uporabi sporazuma

Pogodbenice so sklenile, da se ukrepi za liberalizacijo iz člena 5(2) sporazuma izvajajo le za občasni prevoz, ki ga ureja ta sporazum, med pogodbenicami, v katerih se od 1. julija 1970 uporabljajo določbe Evropskega sporazuma o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodne prevoze v cestnem prometu (AETR), ali pogoji, ki so enakovredni tistim v AETR.

Pogodbenice, ki bi se iz zgornjih razlogov odločile, da bi sprejele ukrepe o neuporabi ali da bi začasno opustile izvajanje določb za liberalizacijo iz člena 5(2) sporazuma, izjavljajo pripravljenost, da se pred možnim sprejetjem teh ukrepov posvetujejo s pogodbenico, ki jo taki ukrepi zadevajo.

--------------------------------------------------

Izjava Evropske gospodarske skupnosti o členu 5 sporazuma

V zvezi s členom 5 Evropska gospodarska skupnost izjavlja, da se ukrepi za liberalizacijo glede vstopa praznega vozila v drugo pogodbenico, zato da bi tam prevzelo potnike za povratni prevoz na ozemlje pogodbenice, v kateri je bilo vozilo registrirano, uporabljajo, če gre za vrnitev na ozemlje Evropske gospodarske skupnosti, le za povratni prevoz v državo članico, v kateri je bilo uporabljeno vozilo registrirano.

--------------------------------------------------

Izjava pogodbenic o razvoju sporazuma

Pogodbenice izjavljajo, da so ukrepi za liberalizacijo iz člena 5 sporazuma v skladu z želenim razvojem mednarodnega potniškega prometa, in tako predstavljajo velik napredek za opravljanje občasnih prevozov. V okviru tega sporazuma in dvostranskih sporazumov bodo ob upoštevanju napredka pri usklajevanju pogojev konkurence poskušale razširiti obseg liberalizacije na podlagi pridobljenih izkušenj. Pogodbenice nadalje izjavljajo, da bodo storile vse potrebno za poenostavitev postopka za izdajo dovoljenja, ki se zahteva za prevoze, navedene v členu 5(3) tega sporazuma.

--------------------------------------------------