31981R3719Uradni list L 373 , 29/12/1981 str. 0005 - 0007
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 14 str. 0101
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 23 str. 0252
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 14 str. 0101
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 23 str. 0252


Uredba Sveta (EGS) št. 3719/81

z dne 21. decembra 1981

o spremembi Uredbe (EGS) št. 357/79 o statističnih raziskovanjih vinogradov

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker je treba v skladu s členom 22 Akta o pristopu iz leta 1979 uvesti določene prilagoditve Uredbe Sveta (EGS) št. 357/79 z dne 5. februarja 1979 o statističnih raziskovanjih površin vinogradov [3], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1992/80 [4], v skladu s smernicami iz Priloge II k temu aktu;

ker člen 1(1) Uredbe (EGS) št. 357/79 določa, da zadevne države članice vsakih 10 let izvedejo popis vinogradov in vmesna letna raziskovanja; ker zaradi težav, ki jih ni bilo mogoče predvideti, prvega popisa v eni od držav članic ni bilo mogoče zaključiti v predpisanem roku; ker je bila zaradi tega sprejeta odločitev, da se tej državi članici odobri podaljšanje dogovorjenega roka za eno leto; ker se je to podaljšanje zaradi nadaljnjih zapletov zakonodajne narave izkazalo kot nezadostno; ker je zato priporočljivo omogočiti tej državi članici, da za nadaljnje leto odloži datum, do katerega mora biti to raziskovanje zaključeno in rezultati poslani Komisiji;

ker je zaželeno, da naj bi Skupnost nosila del izdatkov, ki jih ima Grčija v zvezi z izvajanjem prvega popisa,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 357/79 se spremeni:

1. V členu 1(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

"Vendar pa se prvi popis v Italiji lahko zaključi do 31. oktobra 1982 in se nanaša na stanje po izkrčitvi in zasaditvi v vinorodni sezoni 1981/82. Prvo vmesno raziskovanje v tej državi članici se opravi v letu 1984 in se nanaša na spremembe v dveh vinorodnih sezonah 1982/83 in 1983/84."

2. Člen 1(2) se nadomesti z naslednjim:

"2. Vinorodna sezona je tista, ki je določeno na podlagi člena 5(4) Uredbe (EGS) št. 337/79."

3. V členu 4(3) se za prvo alineo vstavi naslednje:

"– v Grčiji: vinorodna območja, našteta v Prilogi k tej uredbi,".

4. V členu 5(4) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

"Italija pa lahko predloži ta podroben opis pred 30. junijem 1983."

5. Člen 6(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Zadevne države članice sporočijo Komisiji za vsako vinorodno sezono od 1979/80 dalje in v primeru Italije in Grčije od vinorodne sezone 1982/83 dalje, povprečni pridelek na hektar, izražen v hektolitrih grozdnega mošta ali vina na hektar ali v decitonah pridelanega grozdja na hektar, površin vinogradov, na katerih se gojijo vinske sorte grozdja, z razčlenitvijo v razrede pridelka iz odstavka 2."

6. Člen 6(5) se nadomesti z naslednjim:

"5. Zadevne države članice sporočijo Komisiji za vsako vinorodno sezono in po geografskih enotah ocene povprečne naravne alkoholne vsebnosti v % vol. ali v o Oechsle svežega grozdja, grozdnega mošta ali vina, pridelanega od vinorodne sezone 1979/80 dalje, in v primeru Italije in Grčije od vinorodne sezone 1982/83 dalje, na površinah vinogradov, na katerih se gojijo vinske sorte grozdja, običajno namenjene za pridelavo:

- kakovostnih vin pridelanih na določenem pridelovalnem območju (pdpo),

- drugih vin:

- vključno z vini, obvezno namenjenimi za proizvodnjo določenega vinskega žganja z registrirano oznako porekla."

7. Člen 6(6) se nadomesti z naslednjim:

"6. Letni podatki iz odstavkov 1 in 5 se sporočijo pred 1. aprilom po vsaki vinorodni sezoni. Podatki o razredih pridelka iz odstavka 2 se predložijo v roku, določenem v členu 4(1). Ocene prihodnjih gibanj povprečnega pridelka na hektar iz odstavka 3 se predložijo:

- prvič pred 1. oktobrom 1981 in za Italijo in Grčijo pred 1. oktobrom 1984,

- potem vsakih pet let pred 1. aprilom, razen druge ocene za Italijo in Grčijo, ki jo je treba predložiti po dveh letih."

8. Člen 8(2) se nadomesti z naslednjim:

"2. Predstavnik Komisije predloži osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Komisija v roku, ki ga predsednik določi glede na nujnost zadeve, poda svoje mnenje o osnutku. Mnenje se poda z večino 45 glasov, pri čemer se glasovi držav članic ponderirajo, kot je določeno v členu 148(2) Pogodbe. Predsednik ne glasuje."

9. Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 9

Potrebne izdatke za popis vinogradov po vinorodni sezoni 1978/79, in v primeru Italije in Grčije po vinorodni sezoni 1981/82, krije Skupnost do pavšalnega zneska, ki se določi."

10. Priloga se dopolni z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 1981

Za Komisijo

N. Ridley

Predsednik

[1] UL C 261, 13.10.1981, str. 6.

[2] Mnenje podano 16. decembra 1981 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 54, 5.3.1979, str. 124.

[4] UL L 195, 29.7.1980, str. 10.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Seznam vinorodnih območij iz člena 4(3)

GRČIJA

1. Srednja Grčija in Evboja

2. Peloponez

3. Jonski otoki

4. Epir

5. Tesalija

6. Makedonija

7. Trakija

8. Egejski otoki

9. Kreta

--------------------------------------------------