31981R3052Uradni list L 306 , 27/10/1981 str. 0008 - 0009
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 23 str. 0156
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 23 str. 0156


Uredba Komisije (EGS) št. 3052/81

z dne 26. oktobra 1981

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2730/81 o pripravi seznama agencij v državah nečlanicah uvoznicah, ki so upravičene izdajati razpise v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Grčije in zlasti člena 13(3) in 17(4) Uredbe,

ker je Uredba Komisije (EGS) št. 2730/81 [2] vzpostavila seznam agencij v državah nečlanicah uvoznicah, ki so upravičene izdajati razpise v sektorju mleka in mlečnih proizvodov;

ker je glede na najnovejše informacije, ki so na voljo Komisiji, o trgovski praksi zadevnih držav uvoznic in o uradni naravi navedenih agencij, treba agencije v Prilogi te uredbe dodati na seznam;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Agencije, navedene v Prilogi te uredbe, se dodajo na seznam agencij, ki izdajajo razpise v državah nečlanicah, ki je Priloga Uredbe (EGS) št. 2730/81.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. novembra 1981.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. oktobra 1981

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[2] UL L 272, 26.9.1981, str. 25.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Država uvoznica | Organizacija izdajateljica |

BELIZE | The Marketing Board PO Box 479 117, North Front Street Belize City |

BOLGARIJA | Agro Commerce 2, rue Gavril Guenou Sofia 1000 Bulgarocoop 99, rue Rakovski Sofia 1000 |

IRAK | State Enterprise for Foodstuff Trading PO Box 14122 Baghdad |

LIBIJA | The General Dairies and Products Company PO Box 5318 Tripoli |

--------------------------------------------------