31981R2728Official Journal L 272 , 26/09/1981 P. 0001 - 0018
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 14 P. 0017
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 23 P. 0100
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 14 P. 0017
Portuguese special edition Chapter 03 Volume 23 P. 0100


Uredba Komisije (EGS) št. 2728/81

z dne 10. septembra 1981

o spremembi uredb (EGS) 1727/70, (EGS) št. 1728/70, (EGS) št. 2603/71, (EGS) št. 638/74 in (EGS) št. 410/76 glede njihove uporabe po sortah tobaka, proizvedenega v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Grčije in zlasti člena 73 Akta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 727/70 z dne 21. aprila 1970 o skupni ureditvi trga za surov tobak [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Grčije, ter zlasti prvega pododstavka člena 3(3), člena 5(6), člena 6(10) in člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1697/71 z dne 26. julija 1971 o financiranju intervencijskih stroškov v zvezi s surovim tobakom [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 330/74 [3], in zlasti člena 6(2) Uredbe,

ker je Uredba Sveta (EGS) št. 1534/81 z dne 19. maja 1981 o določitvi normiranih in intervencijskih cen ter premij, dodeljenih kupcem tobaka v listih, izpeljanih intervencijskih cen za tobak v balah in referenčnih kakovosti [4] za letino 1981 uvedla seznam sort tobaka, ki se pridelujejo v Grčiji, skupaj z definicijo njihovih referenčnih kakovosti; ker je zato treba ustrezno spremeniti Uredbe, katerih določbe se nanašajo na različne sorte in referenčne kakovosti tobaka, in sicer naslednje uredbe:

- Uredbo Komisije (EGS) št. 1727/70 z dne 25. avgusta 1970 o intervencijskem postopku za surov tobak [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 290/81 [6],

- Uredbo Komisije (EGS) št. 2603/71 z dne 6. decembra 1971 o podrobnih pravilih za sklepanje pogodb za prvo predelavo tobaka, ki ga imajo intervencijski organi, in njegovo pripravo za trg [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 290/81,

- Uredbo Komisije (EGS) št. 638/74 z dne 20. marca 1974 o določitvi najvišjega dovoljenega odstopanja količinskih izgub, ki so posledica skladiščenja surovega tobaka pri intervencijskem organu [8], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1979/79 [9],

- Uredbo Komisije (EGS) št. 410/76 z dne 23. februarja 1976 o določitvi največjih dovoljenih izgub teže v zvezi z nadzorom nad prvo predelavo tobaka in njegovo pripravo za trg [10], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 290/81;

ker se je lestvica za povišanja in znižanja cen za sorte, ki se pridelujejo v Grčiji, uvedla s Prilogo I k Aktu o pristopu Grčije v Uredbi Komisije (EGS) št. 1728/70 [11], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 290/81; ker je zato na podlagi natančnejše ocene vseh kakovosti grškega tobaka in uvedbe razvrščanja sort tega tobaka z Uredbo (EGS) št. 1534/81 to lestvico treba spremeniti;

ker člen 1 Uredbe Sveta (EGS) št. 327/71 [12] v zvezi s tobakom v listih, ki ga kupijo intervencijski organi, predvideva sklepanje naročil za prvo predelavo in pripravo za trg po razpisnem postopku, po katerem mora naročilo dobiti najvišji ponudnik, pod pogojem, da ta ne presega zneska, ki se določi za vsako sorto;

ker so ti zneski določeni z Uredbo Komisije (EGS) št. 2603/71; ker so se sestavni deli, ki se uporabljajo za izračun, od zadnje dopolnitve teh zneskov za nekatere sorte znatno spremenili; ker je zato te zneske treba ponovno ustrezno dopolniti;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za tobak,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 1727/70 se spremeni:

1. Priloga I se spremeni skladno s Prilogo I k tej uredbi;

2. Priloga II se spremeni skladno s Prilogo II k tej uredbi;

3. Priloga IV se spremeni skladno s Prilogo III k tej uredbi.

Člen 2

Uredba (EGS) št. 1728/70 se spremeni:

1. Priloga I se spremeni skladno s Prilogo IV k tej Uredbi;

2. Priloga II se spremeni skladno s Prilogo V k tej uredbi.

Člen 3

Priloga k Uredbi (EGS) št. 2603/71 se nadomesti s Prilogo VI k tej uredbi.

Člen 4

Priloga k Uredbi (EGS) št. 638/74 se nadomesti s Prilogo VII k tej uredbi.

Člen 5

Uredba (EGS) št. 410/76 se spremeni skladno s Prilogo VIII k tej uredbi.

Člen 6

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Prvič se uporabi za tobak letine 1981.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. septembra 1981

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

PRILOGA I

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 1727/70 se spremeni:

I. Sorte, vpisane pod zaporedno številko 1, se nadomestijo z naslednjo:

"1. BADISCHER GEUDERTHEIMER".

II. Številka 10 se nadomesti z naslednjim:

"10. (a) KENTUCKY in njeni hibridi, (b) MORO DI CORI, (c) SALENTO

Kategorija A: listi veliki, popolnoma zreli, čvrste in elastične teksture, dobro posušeni in v dobrem stanju, rjave barve brez fizičnih poškodb, dobro gorljivi.

Kategorija B: listi popolnoma zreli, čvrste teksture, brez pomanjkljivosti glede sušenja in ohranjenosti, rjave barve, s posameznimi fizičnimi poškodbami, dobro gorljivi [13].

Kategorija C: listi zadosti zreli, lahko z rahlo ali hrapavo teksturo, s posameznimi pomanjkljivostmi glede ohranjenosti, neenakomerne rjave barve, s posameznimi fizičnimi poškodbami, lahko izrazitimi."

III. Sorte, vpisane pod zaporedno številko 11, se nadomestijo z naslednjimi:

"11. (a) FORCHHEIMER HAVANNA II c); (b) NOSTRANO DEL BRENTA; (c) RESISTENTE 142; (d) GOJANO".

IV. Dodajo se naslednji vpisi:

17. BASMA

Kakovost I/II: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen najvišjega ("protomana"), dolgi do 15 cm, zlatorumene, oranžne do rumenordeče barve, z dobro elastičnostjo, svetleči, dokaj mesnati, s porozno strukturo in fino teksturo, z močnim in prijetnim vonjem, dobro gorljivi.

Kakovost III: listi zreli, kažejo se manjše fizične poškodbe in/ali pomanjkljivosti glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 20 cm, svetlo rumene, rumenozelene, rdečkaste ali svetlo rjave barve, z dokaj porozno strukturo in fino teksturo, s srednjo elastičnostjo, zmerno svetleči in mesnati, dobro gorljivi, s prijetnim vonjem.

Kakovost IV: slabi listi, papirnati ali nezreli, kažejo se izrazite pomanjkljivosti glede sušenja, listi z vseh delov stebla, velikost ni pomembna, neenotne barve, kažejo se izrazite fizične poškodbe, listi ranjeni zaradi bolezni ali mrčesa, z blagim vonjem, vendar izpolnjujejo minimalne zahteve za intervencijo.

Kakovost I/III: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen najvišjega ("protomana"), dolgi do 15 cm, zlatorumene, oranžne do rumenordeče barve, z dobro elastičnostjo, svetleči, dokaj mesnati, s porozno strukturo in fino teksturo, z močnim, značilnim vonjem, dobro gorljivi.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 45 % kakovosti I/III.

Listi zreli, kažejo se manjše fizične poškodbe in/ali pomanjkljivosti glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 20 cm, svetlo rumene, rumenozelene, rdečkaste ali svetlo rjave barve, z dokaj porozno strukturo in fino teksturo, s srednjo elastičnostjo, zmerno svetleči in mesnati, z močnim in značilnim vonjem, dobro gorljivi.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 55 % kakovosti I/III [14].

18. KATERINI in podobne sorte

Kakovost I/II: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen najvišjega ("protomana"), dolgi do 20 cm, svetlo rumene, oranžne do rdečkaste barve (katerini), s porozno strukturo, dobro elastičnostjo, svetleči, dokaj mesnati, s fino teksturo in dobro gorljivi.

Kakovost III: listi zreli, kažejo se manjše fizične poškodbe in/ali pomanjkljivosti glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 25 cm, rumene, oranžne rumenozelene, rdečkaste ali svetlo rjave barve, s porozno strukturo, s srednjo elastičnostjo, svetleči, zmerno mesnati, s fino teksturo in zelo dobro gorljivi.

Kakovost IV: slabi listi, papirnati ali nezreli, z izrazitimi pomanjkljivostmi glede sušenja, listi z vseh delov stebla, velikost ni pomembna, neenotne barve, kažejo se izrazite fizične poškodbe in rane zaradi bolezni, vendar izpolnjujejo minimalne zahteve za intervencijo.

Kakovost I/III: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen najvišjega ("protomana"), dolgi do 20 cm, svetlo rumene ali oranžne do rdečkaste barve, s porozno strukturo, dobro elastičnostjo, svetleči, dokaj mesnati, s fino teksturo in zelo dobro gorljivi.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 45 % kakovosti I/III.

Listi zreli, z manjšimi fizičnimi poškodbami in/ali pomanjkljivostmi glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 25 cm, rumene, oranžne rumenozelene, rdečkaste ali svetlo rjave barve, s porozno strukturo, zmerno mesnati, s srednjo elastičnostjo, svetleči, s fino teksturo in zelo dobro gorljivi.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 55 % kakovosti I/III [15].

19. klasična KABA KOULAK

Kakovost I/II: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen vrhnjih listov, dolgi do 25 cm v primeru Macedonia Kaba Koulak in do 20 cm v primeru Karatzova in Kontoula, zmerno do izrazito rumene barve, z dobro elastičnostjo, svetleči, s porozno strukturo, fino teksturo in odlično gorljivi.

Kakovost III: listi zreli, s posameznimi manjšimi fizičnimi poškodbami in/ali pomanjkljivostmi glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 30 cm v primeru Macedonia Kaba Koulak in 25 cm v primeru Karatzova in Kontoula, rumene, rumenozelene, rdečkaste barve, z dokaj porozno strukturo in dokaj fino teksturo, s srednjo elastičnostjo in zmerno svetleči, odlično gorljivi.

Kakovost IV: listi zreli in zadosti fizično nepoškodovani, z izrazitimi pomanjkljivostmi glede sušenja in z ranami, listi z vseh delov stebla, velikost ni pomembna, neenotne barve, vendar izpolnjujejo minimalne zahteve za intervencijo.

Kakovost I/III: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen vrhnjih listov, dolgi do 25 cm v primeru Macedonia Kaba Koulak in do 20 cm v primeru Karatzova in Kontoula, zmerno do izrazito rumene barve, z dobro elastičnostjo, svetleči, s porozno strukturo, fino teksturo in odlično gorljivi.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 47 % kakovosti I/III.

Listi zreli, s posameznimi manjšimi fizičnimi poškodbami in/ali pomanjkljivostmi glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 30 cm v primeru Macedonia Kaba Koulak in 25 cm v primeru Karatzova in Kontoula, rumene, rumenozelene, rdečkaste barve, z dokaj porozno strukturo in dokaj fino teksturo, s srednjo elastičnostjo in zmerno svetleči, odlično gorljivi.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 53 % kakovosti I/III [16].

20. (a) neklasična KABA KOULAK

(b) ELASSONA, MYRODATA SMYRNE, TRAPEZOUS in PHI 1

Kakovost I/II: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen vrhnjih listov, dolgi do 30 cm v primeru Macedonia Kaba Koulak in Trapezous, 20 cm v primeru Elassona in Phi 1 ter 15 cm v primeru Myrodata Smyrne, svetlo rumene do rdečkaste barve, z dobro elastičnostjo, svetleči, z dokaj porozno strukturo, fino teksturo in odlično gorljivi.

Kakovost III: listi zreli, fizično razmeroma nepoškodovani, z manjšimi pomanjkljivostmi glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 35 cm v primeru Macedonia Kaba Koulak in Trapezous, 25 cm v primeru Elassona in Phi 1 ter 20 cm v primeru Myrodata Smyrne, rumene, rumenozelene ali svetlo rjave barve, z dokaj porozno strukturo, dokaj fino teksturo, dokaj elastični in svetleči ter zelo dobro gorljivi.

Kakovost IV: listi zreli in fizično zadosti nepoškodovani, z izrazitimi pomanjkljivostmi glede sušenja in s težjimi ranami, listi z vseh delov stebla, velikost ni pomembna, neenotne barve, vendar izpolnjujejo minimalne zahteve za intervencijo.

Kakovost I/III: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen vrhnjih listov, dolgi do 30 cm v primeru Macedonia Kaba Koulak in Trapezous, 20 cm v primeru Elassona in Phi 1 ter 15 cm v primeru Myrodata Smyrne, svetlo rumene do rdečkaste barve, z dobro elastičnostjo, svetleči, z dokaj porozno strukturo, fino teksturo in odlično gorljivi.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 47 % kakovosti I/III.

Listi zreli, fizično razmeroma nepoškodovani, z manjšimi pomanjkljivostmi glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 35 cm v primeru Macedonia Kaba Koulak in Trapezous, 25 cm v primeru Elassona in Phi 1 ter 20 cm v primeru Myrodata Smyrne, rumene, rumenozelene ali svetlo rjave barve, z dokaj porozno strukturo, dokaj fino teksturo, dokaj elastični in svetleči, zelo dobro gorljivi.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 53 % kakovosti I/III [17].

21. MYRODATA AGRINION

Kakovost I/II: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, brez pomanjkljivosti glede sušenja, z vseh delov stebla, razen najvišjega ("protomana"), dolgi do 25 cm, rumene do izrazito oranžne barve, z dobro elastičnostjo, svetleči, s porozno strukturo, fino teksturo in odlično gorljivi.

Kakovost III: listi zreli, fizično razmeroma nepoškodovani, z manjšimi pomanjkljivostmi glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 30 cm, rumene, rumenozelene ali svetlo rdečkaste barve, z dokaj porozno strukturo in dokaj fino teksturo, dokaj elastični in svetleči, odlično gorljivi.

Kakovost IV: listi zadosti zreli in brez fizičnih poškodb, z izrazitimi pomanjkljivostmi glede sušenja in ranami zaradi bolezni, z vseh delov stebla, velikost ni pomembna, neenotne barve, vendar izpolnjujejo minimalne zahteve za intervencijo.

Kakovost I/III: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, brez pomanjkljivosti glede sušenja, z vseh delov stebla, razen najvišjega ("protomana"), dolgi do 25 cm, rumene do izrazito oranžne barve, z dobro elastičnostjo, porozno strukturo, fino teksturo in odlično gorljivi.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 47 % kakovosti I/III.

Listi zreli, fizično razmeroma nepoškodovani, z manjšimi pomanjkljivostmi glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 30 cm, rumene, rumenozelene ali svetlo rdečkaste barve, z dokaj porozno strukturo in dokaj fino teksturo, dokaj elastični in svetleči, odlično gorljivi.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 53 % kakovosti I/III [18].

22. ZICHNOMYRODATA

Kakovost I/II: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, brez pomanjkljivosti glede sušenja, z vseh delov stebla, razen vrhnjih listov, dolgi do 20 cm, svetlo rumene do svetlo oranžne barve, z dobro elastičnostjo, svetleči, s porozno strukturo, fino teksturo, odlično gorljivi.

Kakovost III: listi zreli, fizično razmeroma nepoškodovani, z manjšimi pomanjkljivostmi glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 25 cm, rumene, rumenozelene ali svetlo rdečkaste barve, z dokaj porozno strukturo in dokaj fino teksturo, dokaj elastični in svetleči; odlično gorljivi.

Kakovost IV: listi zreli in fizično zadosti nepoškodovani, z izrazitimi pomanjkljivostmi glede sušenja in ranami zaradi bolezni, z vseh delov stebla, velikost ni pomembna, neenotne barve, vendar izpolnjujejo minimalne zahteve za intervencijo.

Kakovost I/III: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, brez pomanjkljivosti glede sušenja, z vseh delov stebla, razen vrhnjih listov, dolgi do 20 cm, svetlo rumene do svetlo oranžne barve, z dobro elastičnostjo, svetleči, s porozno strukturo, fino teksturo; odlično gorljivi.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 47 % kakovosti I/III.

Listi zreli, fizično razmeroma nepoškodovani, z manjšimi pomanjkljivostmi glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 25 cm, rumene, rumenozelene ali svetlo rdečkaste barve, z dokaj porozno strukturo in dokaj fino teksturo, dokaj elastični in svetleči; odlično gorljivi.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 53 % kakovosti I/III [19].

23. TSEBELIA

Kakovost I/II: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, brez pomanjkljivosti glede sušenja, z vseh delov stebla, razen najvišjega ("protomana"), dolgi do 35 cm, rumenordeče, oranžne do rdečkaste barve, s porozno strukturo, dobro elastičnostjo, svetleči, dokaj mesnati, s fino teksturo in zelo dobro gorljivi.

Kakovost III: listi zreli in fizično razmeroma nepoškodovani, z manjšimi pomanjkljivostmi glede sušenja, z vseh delov stebla, dolgi do 40 cm, svetlo rumene, rumenozelene, rdečkaste ali svetlo rjave barve, z dokaj porozno strukturo, dokaj elastični in svetleči, dokaj mesnati, z dokaj fino teksturo, zelo dobro gorljivi.

Vsebuje liste z manjšimi znaki bolezni in/ali manjšimi fizičnimi poškodbami.

Kakovost IV: slabi listi, papirnati ali nezreli, z izrazitimi pomanjkljivostmi glede sušenja, z vseh delov stebla, velikost ni pomembna, neenotne barve, kažejo se izrazite fizične poškodbe in poškodbe zaradi bolezni, vendar izpolnjujejo minimalne zahteve za intervencijo.

Kakovost I/III: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, brez pomanjkljivosti glede sušenja, z vseh delov stebla, razen najvišjega ("protomana"), dolgi do 35 cm, rumenordeče, oranžne do rdečkaste barve, s porozno strukturo, dobro elastičnostjo in svetleči, dokaj mesnati, s fino teksturo in zelo dobro gorljivi.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 45 % kakovosti I/III.

Listi zreli in fizično razmeroma nepoškodovani, z manjšimi pomanjkljivostmi glede sušenja, z vseh delov stebla, dolgi do 40 cm, svetlo rumene, rumenozelene, rdečkaste ali svetlo rjave barve, z dokaj porozno strukturo, dokaj elastični in svetleči, dokaj mesnati, z dokaj fino teksturo, zelo dobro gorljivi; vsebuje liste z manjšimi znaki bolezni in/ali manjšimi fizičnimi poškodbami.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 55 % kakovosti I/III [20].

24. MAVRA

Kakovost I/II: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, brez pomanjkljivosti glede sušenja, z vseh delov stebla, razen najvišjega ("protomana"), dolgi do 30 cm, rumenordeče ali oranžne do rdečkaste barve, s porozno strukturo, fino teksturo, dobro elastičnostjo, svetleči, dokaj mesnati in dobro gorljivi.

Kakovost III: listi zreli in fizično razmeroma nepoškodovani, kažejo se manjše pomanjkljivosti glede sušenja, z vseh delov stebla, dolgi do 40 cm, rumenkaste, rumenozelene, rdečkaste ali svetlo rjave barve, z dokaj porozno strukturo in dokaj fino teksturo, dokaj elastični in svetleči, dokaj mesnati, dobro gorljivi.

Sem spadajo tudi listi z manjšimi znaki bolezni in/ali manjšimi fizičnimi poškodbami.

Kakovost IV: slabi listi, papirnati ali nezreli, z izrazitimi pomanjkljivostmi glede sušenja, z vseh delov stebla, velikost ni pomembna, neenotne barve, kažejo se izrazite fizične poškodbe in poškodbe zaradi bolezni, vendar izpolnjujejo minimalne zahteve za intervencijo.

Kakovost I/III: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, brez pomanjkljivosti glede sušenja, z vseh delov stebla, razen najvišjega ("protomana"), dolgi do 30 cm, rumenordečkaste ali oranžne do rdečkaste barve, s porozno strukturo, fino teksturo, dobro elastičnostjo, svetleči, dokaj mesnati, dobro gorljivi.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 45 % kakovosti I/III.

Listi zreli in fizično razmeroma nepoškodovani, kažejo se manjše pomanjkljivosti glede sušenja, z vseh delov stebla, dolgi do 40 cm, rumenkaste, rumenozelene, rdečkaste ali svetlo rjave barve, z dokaj porozno strukturo in dokaj fino teksturo, dokaj elastični in svetleči, dokaj mesnati, dobro gorljivi; sem spadajo tudi listi z manjšimi znaki bolezni in/ali manjšimi fizičnimi poškodbami.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 55 % kakovosti I/III [21].

25. BURLEY GR

Kakovost A: listi popolnoma zreli, popolnoma razviti, brez fizičnih poškodb, zdravi, brez pomanjkljivosti glede sušenja, s srednjega dela stebla, enotne zmerno močne orehovo rjave do orehovo rdeče barve, s porozno strukturo, fino teksturo in odlično gorljivi [22].

Kakovost B: listi zreli in zadosti razviti, kažejo se posamezne manjše pomanjkljivosti glede sušenja, fizično zadosti nepoškodovani, z manjšimi ranami, večinoma s spodnjega dela stebla, v različnih odtenkih orehovo rjave barve, z zmerno porozno strukturo, zmerno fino teksturo in zelo dobro gorljivi.

Kakovost C: listi zreli, vendar ne do konca razviti (hrapavi), deloma zlomljeni, s težjimi ranami zaradi bolezni, velikost, položaj na steblu in barva niso pomembni, z izrazitimi pomanjkljivostmi glede sušenja (surovi, ožgani), vendar izpolnjujejo minimalne zahteve za intervencijo.

26. VIRGINIA GR

Kakovost A: listi popolnoma zreli, popolnoma razviti, zdravi, brez fizičnih poškodb, brez pomanjkljivosti glede sušenja, enotne rumene do zmerno močne oranžne barve, dobro mesnati, s fino teksturo in dobro gorljivi, pretežno s srednjega dela stebla [23].

Kakovost B: listi zreli in razviti, fizično zadosti nepoškodovani, z manjšimi ranami zaradi bolezni, kažejo se manjše pomanjkljivosti glede sušenja, rahlo neenakomerno rumene, oranžne ali svetlo rdeče barve s svetlimi zelenkastimi odtenki, dobro gorljivi, večinoma s spodnjega dela stebla.

Kakovost C: listi zreli, vendar ne do konca razviti, fizično zadosti nepoškodovani, s težjimi ranami, velikost in položaj na steblu nista pomembna, z izrazitimi pomanjkljivostmi glede sušenja, neenakomerne barve (od rumene do orehovo rjave ali svetlo zelene), vendar izpolnjujejo minimalne zahteve za intervencijo.

PRILOGA II

Priloga II k Uredbi (EGS) št. 1727/70 se spremeni:

I. Sorte, vpisane pod zaporedno številko 1, se nadomestijo z naslednjo:

"1. BADISCHER GEUDERTHEIMER".

II. Številka 10.I se nadomesti z naslednjim:

"10. (a) KENTUCKY in njeni hibridi, (b) MORO DI CORI, (c) SALENTO.

I. Tobak od letine 1980 dalje:

Kategorija A: listi veliki, popolnoma zreli, čvrste in elastične teksture, dobro posušeni in v dobrem stanju, rjave barve, brez fizičnih poškodb, dobro gorljivi.

Kategorija B: listi popolnoma zreli, čvrste teksture, brez pomanjkljivosti glede sušenja in ohranjenosti, rjave barve, s posameznimi fizičnimi poškodbami, dobro gorljivi [24].

Kategorija C: listi zadosti zreli, lahko tudi z rahlo ali hrapavo teksturo, s posameznimi pomanjkljivostmi glede ohranjenosti, neenakomerne rjave barve, s posameznimi fizičnimi poškodbami, lahko tudi izrazitimi."

III. Sorte, vpisane pod zaporedno številko 11, se nadomestijo z naslednjimi:

"11. (a) FORCHHEIMER HAVANNA II c); (b) NOSTRANO DEL BRENTA; (c) RESISTENTE 142; (d) GOJANO".

IV. Dodajo se naslednji vpisi:

17. BASMA

Kakovost I/II: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen najvišjega ("protomana"), dolgi do 15 cm, zlatorumene, oranžne do rumenordeče barve, z dobro elastičnostjo, svetleči, dokaj mesnati, s porozno strukturo in fino teksturo, z močnim in prijetnim vonjem, dobro gorljivi.

Kakovost III: listi zreli in fizično razmeroma nepoškodovani, z manjšimi pomanjkljivostmi glede sušenja in z manjšimi znaki bolezni, dolgi do 20 cm, svetlo rumene, rdečkaste ali svetlo rjave barve, z dokaj porozno strukturo in fino teksturo, s srednjo elastičnostjo, zmerno svetleči in mesnati, s prijetnim vonjem, zelo dobro gorljivi.

Kakovost IV: slabi listi, papirnati ali nezreli, kažejo se izrazite pomanjkljivosti zaradi ravnanja z njimi, z vseh delov stebla, velikost ni pomembna, neenotne barve, kažejo se izrazite fizične poškodbe, z blagim vonjem, poškodovani zaradi bolezni ali mrčesa, vendar izpolnjujejo minimalne zahteve za intervencijo.

Kakovost I/III: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen najvišjega ("protomana"), dolgi do 15 cm, zlatorumene, oranžne do rumenordeče barve, z dobro elastičnostjo, svetleči, dokaj mesnati, s porozno strukturo in fino teksturo, z močnim, značilnim vonjem, dobro gorljivi.

Zgoraj opisani listi (I/II) predstavljajo 45 % kakovosti I/III.

Listi zreli in fizično razmeroma nepoškodovani, z manjšimi pomanjkljivostmi glede sušenja in z manjšimi znaki bolezni, dolgi do 20 cm, svetlo rumene, rdečkaste ali svetlo rjave barve, z dokaj porozno strukturo in fino teksturo, s srednjo elastičnostjo, zmerno svetleči in mesnati, z močnim, značilnim vonjem, zelo dobro gorljivi.

Zgoraj opisani listi (III) predstavljajo 55 % kakovosti I/III [25].

18. KATERINI in podobne sorte

Kakovost I/II: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen najvišjega ("protomana"), dolgi do 20 cm, svetlo rumene ali oranžne do rdečkaste barve, s porozno strukturo, dobro elastičnostjo, svetleči, dokaj mesnati, s fino teksturo in zelo dobro gorljivi.

Kakovost III: listi zreli, z manjšimi fizičnimi poškodbami in pomanjkljivostmi glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 25 cm, rumene, oranžne, rumenozelene, rdečkaste ali svetlo rjave barve, z dokaj porozno strukturo, s srednjo elastičnostjo, zmerno svetleči, dokaj mesnati, s fino teksturo in zelo dobro gorljivi.

Kakovost IV: slabi listi, papirnati ali nezreli, z izrazitimi pomanjkljivostmi zaradi ravnanja z njimi, z vseh delov stebla, velikost ni pomembna, neenotne barve, kažejo se izrazite fizične poškodbe in rane zaradi bolezni, vendar izpolnjujejo minimalne zahteve za intervencijo.

Kakovost I/III: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen najvišjega ("protomana"), dolgi do 20 cm, svetlo rumene ali oranžne do rdečkaste barve, s porozno strukturo, dobro elastičnostjo, svetleči, dokaj mesnati, s fino teksturo in zelo dobro gorljivi.

Zgoraj opisani listi (I/II) predstavljajo 45 % kakovosti I/III.

Listi zreli, z manjšimi fizičnimi poškodbami in pomanjkljivostmi glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 25 cm, rumene, oranžne, rumenozelene, rdečkaste ali svetlo rjave barve, z dokaj porozno strukturo, s srednjo elastičnostjo, zmerno svetleči, dokaj mesnati, s fino teksturo in zelo dobro gorljivi.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 55 % kakovosti I/III [26].

19. klasična KABA KOULAK

Kakovost I/II: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen vrhnjih listov, dolgi do 25 cm v primeru Macedonia Kaba Koulak in do 20 cm v primeru Karatzova in Kontoula, zmerno do izrazito rumene barve, z dobro elastičnostjo, svetleči, s porozno strukturo, fino teksturo in odlično gorljivi.

Kakovost III: listi zreli, s posameznimi manjšimi fizičnimi poškodbami in/ali pomanjkljivostmi glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 30 cm v primeru Macedonia Kaba Koulak in 25 cm v primeru Karatzova in Kontoula, rumene do rdečkaste barve, z dokaj porozno strukturo in z dokaj fino teksturo, s srednjo elastičnostjo, svetleči, odlično gorljivi.

Kakovost IV: listi dozoreli in fizično zadosti nepoškodovani, z izrazitimi pomanjkljivostmi zaradi ravnanja z njimi, s težjimi ranami, z vseh delov stebla, velikost ni pomembna, svetlo rumenozelene, zelene ali rjave barve, vendar izpolnjujejo minimalne zahteve za intervencijo.

Kakovost I/III: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen vrhnjih listov, dolgi do 25 cm v primeru Macedonia Kaba Koulak in 20 cm v primeru Karatzova in Kontoula, zmerno do izrazito rumene barve, z dobro elastičnostjo, svetleči, s porozno strukturo, fino teksturo in odlično gorljivi.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 47 % kakovosti I/III.

Listi zreli, s posameznimi manjšimi fizičnimi poškodbami in/ali pomanjkljivostmi glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 30 cm v primeru Macedonia Kaba Koulak in 25 cm v primeru Karatzova in Kontoula, rumene do rdečkaste barve, z dokaj porozno strukturo in z dokaj fino teksturo, s srednjo elastičnostjo, svetleči, odlično gorljivi.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 53 % kakovosti I/III [27].

20. (a) neklasična KABA KOULAK

(b) ELASSONA, MYRODATA SMYRNE, TRAPEZOUS in PHI 1.

Kakovost I/II: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen vrhnjih listov, dolgi do 30 cm v primeru Macedonia Kaba Koulak in Trapezous, 20 cm v primeru Elassona in Phi 1 ter 15 cm v primeru Myrodata Smyrne, svetlo rumene do rdečkaste barve, z dobro elastičnostjo, svetleči, z dokaj porozno strukturo, fino teksturo in odlično gorljivi.

Kakovost III: listi zreli in fizično razmeroma nepoškodovani, z manjšimi pomanjkljivostmi glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 35 cm v primeru Macedonia Kaba Koulak in Trapezous, 25 cm v primeru Elassona in Phi 1 ter 20 cm v primeru Myrodata Smyrne, rumene do svetlo rjave barve, z dokaj porozno strukturo, fino teksturo, dokaj elastični in svetleči, zelo dobro gorljivi.

Kakovost IV: listi dozoreli in fizično zadosti nepoškodovani, z izrazitimi pomanjkljivostmi zaradi ravnanja z njimi, s težjimi ranami, z vseh delov stebla, velikost ni pomembna, neenotne barve, vendar izpolnjujejo minimalne zahteve za intervencijo.

Kakovost I/III: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen vrhnjih listov, dolgi do 30 cm v primeru Macedonia Kaba Koulak in Trapezous, 20 cm v primeru Elassona in Phi 1 ter 15 cm v primeru Myrodata Smyrne, svetlo rumene do rdečkaste barve, z dobro elastičnostjo, svetleči, z dokaj porozno strukturo, fino teksturo in odlično gorljivi.

Zgoraj opisani listi (I/II) predstavljajo 47 % kakovosti I/III.

Listi zreli in fizično razmeroma nepoškodovani, z manjšimi pomanjkljivostmi glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 35 cm v primeru Macedonia Kaba Koulak in Trapezous, 25 cm v primeru Elassona in Phi 1 ter 20 cm v primeru Myrodata Smyrne, rumene do svetlo rjave barve, z dokaj porozno strukturo, dokaj fino teksturo, dokaj elastični in svetleči, zelo dobro gorljivi.

Zgoraj opisani listi (III) predstavljajo 53 % kakovosti I/III [28].

21. MYRODATA AGRINION

Kakovost I/II: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen najvišjega ("protomana"), dolgi do 25 cm, rumene do izrazito oranžne barve, z dobro elastičnostjo, svetleči, s porozno strukturo, fino teksturo in odlično gorljivi.

Kakovost III: listi zreli in fizično razmeroma nepoškodovani, z manjšimi pomanjkljivostmi glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 30 cm, rumene do svetlo rdečkaste barve, z dokaj porozno strukturo in z dokaj fino teksturo, dokaj elastični in svetleči, odlično gorljivi.

Kakovost IV: listi zadosti dozoreli in fizično nepoškodovani, z izrazitimi pomanjkljivostmi zaradi ravnanja z njimi, s težjimi ranami, z vseh delov stebla, velikost ni pomembna, neenotne barve, vendar izpolnjujejo minimalne zahteve za intervencijo.

Kakovost I/III: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen najvišjega ("protomana"), dolgi do 25 cm, rumene do izrazito oranžne barve, z dobro elastičnostjo, svetleči, s porozno strukturo, fino teksturo in odlično gorljivi.

Zgoraj opisani listi (I/II) predstavljajo 47 % kakovosti I/III.

Listi zreli in fizično razmeroma nepoškodovani, z manjšimi pomanjkljivostmi glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 30 cm, rumene do svetlo rdečkaste barve, z dokaj porozno strukturo in z dokaj fino teksturo, dokaj elastični in svetleči, odlično gorljivi.

Zgoraj opisani listi (III) predstavljajo 53 % kakovosti I/III [29].

22. ZICHNOMYRODATA

Kakovost I/II: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen vrhnjih listov, dolgi do 20 cm, svetlo rumene do svetlo oranžne barve, z dobro elastičnostjo, svetleči, s porozno strukturo, fino teksturo in odlično gorljivi.

Kakovost III: listi zreli in fizično razmeroma nepoškodovani, z manjšimi pomanjkljivostmi glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 25 cm, rumene do svetlo rdečkaste barve, z dokaj porozno strukturo in z dokaj fino teksturo, dokaj elastični in svetleči, odlično gorljivi.

Kakovost IV: slabi listi, papirnati ali nezreli, z izrazitimi pomanjkljivostmi zaradi ravnanja z njimi in z ranami zaradi bolezni, z vseh delov stebla, velikost ni pomembna, neenotne barve, vendar izpolnjujejo minimalne zahteve za intervencijo.

Kakovost I/III: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen vrhnjih listov, dolgi do 20 cm, svetlo rumene do svetlo oranžne barve, z dobro elastičnostjo, svetleči, s porozno strukturo, fino teksturo in odlično gorljivi.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 47 % kakovosti I/III.

Listi zreli in fizično razmeroma nepoškodovani, z manjšimi pomanjkljivostmi glede sušenja, z manjšimi znaki bolezni, z vseh delov stebla, dolgi do 25 cm, rumene do svetlo rdečkaste barve, z dokaj porozno strukturo in z dokaj fino teksturo, dokaj elastični in svetleči, odlično gorljivi.

Zgoraj opisani listi (III) predstavljajo 53 % kakovosti I/III [30].

23. TSBELIA

Kakovost I/II: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen najvišjega ("protomana"), dolgi do 35 cm, rumenordeče, oranžne do rdečkaste barve, s porozno strukturo, dobro elastičnostjo, svetleči, dokaj mesnati, s fino teksturo in zelo dobro gorljivi.

Kakovost III: listi zreli in fizično razmeroma nepoškodovani, z manjšimi pomanjkljivostmi glede sušenja, z vseh delov stebla, dolgi do 40 cm, svetlo rumene do rdečkaste ali svetlo rjave barve, z dokaj porozno strukturo, dokaj elastični in svetleči, dokaj mesnati, z dokaj fino teksturo, zelo dobro gorljivi; sem spadajo tudi listi z manjšimi znaki bolezni in/ali manjšimi fizičnimi poškodbami.

Kakovost IV: slabi listi, papirnati ali nezreli, z izrazitimi pomanjkljivostmi zaradi ravnanja z njimi, z vseh delov stebla, velikost ni pomembna, neenotne barve, kažejo se izrazite fizične poškodbe in težje rane zaradi bolezni, vendar izpolnjujejo minimalne zahteve za intervencijo.

Kakovost I/III: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen najvišjega ("protomana"), dolgi do 30 cm, rumenordeče, oranžne do rdečkaste barve, s porozno strukturo, elastični in svetleči, dokaj mesnati, s fino teksturo in zelo dobro gorljivi.

Zgoraj opisani listi (I/II) predstavljajo 45 % kakovosti I/III.

Listi zreli in fizično razmeroma nepoškodovani, z manjšimi pomanjkljivostmi glede sušenja, z vseh delov stebla, dolgi do 40 cm, svetlo rumene do rdečkaste ali svetlo rjave barve, z dokaj porozno strukturo, dokaj elastični in svetleči, dokaj mesnati, z dokaj fino teksturo, zelo dobro gorljivi; sem spadajo tudi listi z manjšimi znaki bolezni in/ali manjšimi fizičnimi poškodbami.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 55 % kakovosti I/III [31].

24. MAVRA

Kakovost I/II: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen najvišjega ("protomana"), dolgi do 30 cm, rumenordečkaste ali oranžne do rdečkaste barve, s porozno strukturo, fino teksturo, z dobro elastičnostjo, svetleči, dokaj mesnati, dobro gorljivi.

Kakovost III: listi zreli in fizično razmeroma nepoškodovani, z manjšimi pomanjkljivostmi glede sušenja, z vseh delov stebla, dolgi do 40 cm, rumenkaste do rdečkaste ali svetlo rjave barve, z dokaj porozno strukturo in z dokaj fino teksturo, dokaj elastični in svetleči, dokaj mesnati, dobro gorljivi; sem spadajo tudi listi z manjšimi znaki bolezni in/ali manjšimi fizičnimi poškodbami.

Kakovost IV: slabi listi, papirnati ali nezreli, z izrazitimi pomanjkljivostmi zaradi ravnanja z njimi, z vseh delov stebla, velikost ni pomembna, neenotne barve, kažejo se izrazite fizične poškodbe in rane zaradi bolezni, vendar izpolnjujejo minimalne zahteve za intervencijo.

Kakovost I/III: listi zreli, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, z vseh delov stebla, razen najvišjega ("protomana"), dolgi do 30 cm, rumenordečkaste ali oranžne do rdečkaste barve, s porozno strukturo, fino teksturo, elastični in svetleči, dokaj mesnati, dobro gorljivi.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 45 % kakovosti I/III.

Listi zreli in fizično razmeroma nepoškodovani, z manjšimi pomanjkljivostmi glede sušenja, z vseh delov stebla, dolgi do 40 cm, rumenkaste do rdečkaste ali svetlo rjave barve, z dokaj porozno strukturo in z dokaj fino teksturo, dokaj elastični in svetleči, dokaj mesnati, dobro gorljivi; sem spadajo tudi listi z manjšimi znaki bolezni in/ali manjšimi fizičnimi poškodbami.

Zgoraj opisani listi predstavljajo 55 % kakovosti I/III [32].

25. BURLEY GR

Kakovost A: listi popolnoma zreli, popolnoma razviti, brez fizičnih poškodb, zdravi, dobro posušeni, s srednjega dela stebla, enotne zmerno močne orehovo rjave do orehovo rdeče barve, s porozno strukturo, fino teksturo in odlično gorljivi [33].

Kakovost B: listi zreli in zadosti razviti, kažejo se posamezne manjše pomanjkljivosti zaradi ravnanja z njimi, fizično zadosti nepoškodovani, z manjšimi ranami, večinoma s spodnjega dela stebla, v različnih odtenkih orehovo rjave barve, z zmerno porozno strukturo, zmerno fino teksturo in zelo dobro gorljivi.

Kakovost C: listi dozoreli, vendar ne do konca razviti (hrapavi), deloma zlomljeni, s težjimi ranami zaradi bolezni, velikost, položaj na steblu in barva niso pomembni, z izrazitimi pomanjkljivostmi zaradi ravnanja z njimi, vendar izpolnjujejo minimalne zahteve za intervencijo.

26. VIRGINIA GR

Kakovost A: listi popolnoma zreli, popolnoma razviti, s srednjega dela stebla, zdravi, brez fizičnih poškodb, dobro posušeni, enotne rumene do zmerno močne oranžne barve, s fino teksturo in dobro gorljivi [34].

Kakovost B: listi zreli in razviti, večinoma s spodnjega dela stebla, fizično zadosti nepoškodovani, z manjšimi ranami zaradi bolezni, kažejo se posamezne manjše pomanjkljivosti zaradi ravnanja z njimi, rahlo neenakomerne rumene, oranžne ali svetlo rdeče barve s svetlimi zelenkastimi odtenki in dobro gorljivi.

Kakovost C: listi dozoreli, vendar ne do konca razviti, fizično zadosti nepoškodovani, s težjimi ranami, velikost in položaj na steblu nista pomembna, z izrazitimi pomanjkljivostmi zaradi ravnanja z njimi, neenakomerne barve (od rumene do orehovo rjave ali svetlo zelene), vendar izpolnjujejo minimalne zahteve za intervencijo.

PRILOGA III

Priloga IV k Uredbi (EGS) št. 1727/70 se spremeni:

I. Sorte, vpisane pod zaporedno številko 1, se nadomestijo z naslednjo:

"1. Badischer Geudertheimer ".

II. Sorte, vpisane pod zaporedno številko 11, se nadomestijo z naslednjimi:

[INSERT TEXT AND TABLE FROM THE ORIGINAL, p. 13]

III. Dodajo se naslednji vpisi:

Vlaga

Zaporedna številka Sorta Tobak v listih Tobak v balah

"17 Basma 17 % 13 %

18 Katerini in podobne sorte 16 % 13 %

19 klasična Kaba Koulak 17 % 13 %

20 (a) neklasična Kaba Koulak (b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous in Phi 1 17 % 13 %

21 Myrodata agrinion 15 % 14 %

22 Zichnomyrodata 17 % 13 %

23 Tsebelia 14 % 13 %

24 Mavra 14 % 13 %

25 Burley GR 22 % 13 %

26 Virginia GR 19 % 13 %"

PRILOGA IV

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 1728/70 se spremeni:

I. Sorte, vpisane pod zaporedno številko 1, se nadomestijo z naslednjo:

"1. Badischer Geudertheimer ".

II. Sorte, vpisane pod zaporedno številko 11, se nadomestijo z naslednjimi:

[INSERT TEXT FROM THE ORIGINAL, p. 14]

III. Dodajo se naslednji vpisi:

[INSERT NUMBERS INTO THE TABLE FROM THE ORIGINAL, p. 14]

Zaporedna številka Sorta Rang Razred I Razred II Razred III

"17 Basma

18 Katerini in podobne sorte

19 klasična Kaba Koulak

20 (a) neklasična Kaba Koulak (b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous in Phi 1

21 Myrodata agrinion

22 Zichnomyrodata

23 Tsebelia

24 Mavra

25 Burley GR

26 Virginia GR

1 Referenčna kakovost."

PRILOGA V

Priloga II k Uredbi (EGS) št. 1728/70 se spremeni:

I. Sorte, vpisane pod zaporedno številko 1, se nadomestijo z naslednjo:

"1. Badischer Geudertheimer ".

II. Sorte, vpisane pod zaporedno številko 11, se nadomestijo z naslednjimi:

[INSERT TEXT FROM THE ORIGINAL, p. 15]

III. Dodajo se naslednji vpisi:

[INSERT NUMBERS INTO THE TABLE FROM THE ORIGINAL, p. 15]

Zaporedna številka Sorta Rang Razred I Razred II Razred III

"17 Basma

18 Katerini in podobne sorte

19 klasična Kaba Koulak

20 (a) neklasična Kaba Koulak (b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous in Phi 1

21 Myrodata Agrinion

22 Zichnomyrodata

23 Tsebelia

24 Mavra

25 Burley GR

26 Virginia GR

1 Referenčna kakovost."

PRILOGA VI

Zneski iz člena 1(6) Uredbe (EGS) št. 327/71

[INSERT NUMBERS INTO THE TABLE FROM THE ORIGINAL, p. 16]

Zaporedna številka Sorta Znesek v ECU/kg tobaka v listih

Badischer Geudertheimer

Badischer Burley E

Virgin D

(a) Paraguay in njeni hibridi (b) Dragon vert in njeni hibridi Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre

Nijkerk

(a) Misionero in njeni hibridi (b) Rio Grande in njeni hibridi

Bright

Burley I

Maryland

(a) Kentucky in njeni hibridi (b) Moro di Cori (c) Salento

(a) Forchheimer Havanna II c) (b) Nostrano del Brenta (c) Resistente 142 (d) Gojano

(a) Beneventano (b) Brasile Selvaggio in podobne sorte

Xanti-Yaka

(a) Perustitza (b) Samsun

Erzegovina in podobne sorte

(a) Round Tip (b) Scafati (c) Sumatra I

Basma

Katerini in podobne sorte

klasična Kaba Koulak

(a) neklasična Kaba Koulak (b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous in Phi 1

Myrodata Agrinion

Zichnomyrodata

Tsebelia

Mavra

Burley GR

Virginia GR

PRILOGA VII

DOVOLJENO ODSTOPANJE V ODSTOTKIH NETO TEŽE

I. Tobak v listih, ki ga je odkupil intervencijski organ

Sorta V letu nakupa

Dark, air-cured (1, 4, 5, 6, 11, 12) 8 %

Fire-cured (10) 8 %

Posebni tobaki (16) 8 %

Light, air-cured (2, 8, 9, 25) 5 %

Flue-cured (3, 7, 26) 5 %

Sun-cured (13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) 5 %

I. Tobak v balah, ki ga je odkupil intervencijski organ

Sorta V letu nakupa V naslednjih letih

Dark, air-cured (1, 4, 5, 6, 11, 12) 1,5 % 0,7 %

Fire-cured (10) 1,5 % 0,7 %

Posebni tobaki (16) 1,5 % 0,7 %

Light, air-cured (2, 8, 9, 25) 1,0 % 0,6 %

Flue-cured (3, 7, 26) 1,0 % 0,8 %

Sun-cured (13, 14, 15) 1,0 % 0,6 %

(17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) 2,0 % 1,0 %

PRILOGA VIII

Priloga k Uredbi (EGS) št. 410/76 se spremeni:

I. Sorte, vpisane pod zaporedno številko 1, se nadomestijo z naslednjo:

"1. Badischer Geudertheimer ".

II. Sorte, vpisane pod zaporedno številko 11, se nadomestijo z naslednjimi:

[INSERT TEXT FROM THE ORIGINAL, p. 18]

III. Dodajo se naslednji vpisi:

Zaporedna številka Sorta Največje izgube teže (v % neto teže tobaka v balah) 1

"17 Basma 13,7

18 Katerini in podobne sorte 17,6

19 klasična Kaba Koulak 14,9

20 (a) neklasična Kaba Koulak (b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous in Phi 1 14,9

21 Myrodata Agrinion 13,4

22 Zichnomyrodata 14,9

23 Tsebelia 14,9

24 Mavra 14,9

25 Burley GR 24,4

26 Virginia GR 14,0

1 V primeru tobakov, ki so bili omlateni, se ti odstotki povečajo za štiri točke."

[1] UL L 94, 28.4.1970, str. 1.

[2] UL L 175, 4.8.1971, str. 8.

[3] UL L 37, 9.2.1974, str. 5.

[4] UL L 156, 15.6.1981, str. 1.

[5] UL L 191, 27.8.1970, str. 5.

[6] UL L 32, 4.2.1981, str. 9.

[7] UL L 269, 8.12.1971, str. 11.

[8] UL L 77, 22.3.1974, str. 30.

[9] UL L 228, 8.9.1979, str. 23.

[10] UL L 50, 26.2.1976, str. 11.

[11] UL L 191, 27.8.1970, str. 18.

[12] UL L 39, 17.2.1971, str. 3.

[13] Referenčna kakovost.

[14] Referenčna kakovost.

[15] Referenčna kakovost.

[16] Referenčna kakovost.

[17] Referenčna kakovost.

[18] Referenčna kakovost.

[19] Referenčna kakovost.

[20] Referenčna kakovost.

[21] Referenčna kakovost.

[22] Referenčna kakovost.

[23] Referenčna kakovost.

[24] Referenčna kakovost.

[25] Referenčna kakovost.

[26] Referenčna kakovost.

[27] Referenčna kakovost.

[28] Referenčna kakovost.

[29] Referenčna kakovost.

[30] Referenčna kakovost.

[31] Referenčna kakovost.

[32] Referenčna kakovost.

[33] Referenčna kakovost.

[34] Referenčna kakovost.