31981D0109Uradni list L 064 , 11/03/1981 str. 0013 - 0013
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 13 str. 0022
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 21 str. 0050
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 13 str. 0022
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 21 str. 0050


Odločba Komisije

z dne 10. februarja 1981

o spremembah Odločbe 80/755/EGS o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo semena žita

(81/109/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žita [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 79/692/EGS [2], in zlasti zadnjega stavka člena 10(1)(a) Direktive,

ker semena žita načeloma ni mogoče dati na trg, če embalaža ni označena z uradno etiketo v skladu z določbami Direktive 66/402/EGS;

ker se lahko na podlagi navedenih določb odobri neizbrisno tiskanje predpisanih podatkov neposredno na embalažo, na podlagi vzorca, predpisanega za etikete;

ker je treba tako odobritev dodeliti pod nekaterimi pogoji, ki zagotavljajo odgovornost organov za potrjevanje;

ker je Komisija z Odločbo 80/755/EGS [3] tako odobritev že dodelila;

ker je pri uporabi zgoraj navedene odločbe postalo očitno, da bi jo bilo treba spremeniti, kar zadeva predpisane podatke, ki se natisnejo ali odtisnejo na embalažo pri vzorčenju;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za semena in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Člen 1(2)(c) Odločbe 80/755/EGS se spremeni:

- "Priloga IV, (A)(a)(3.3a) in (6)" se zamenja s "Priloga IV, (A)(a)(3) in (3a)",

- v nemškem besedilu se "nicht vor" nadomesti z "bei".

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. februarja 1981

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL 125, 11.7.1966, str. 2309/66.

[2] UL L 205, 13.8.1979, str. 1.

[3] UL L 207, 9.8.1980, str. 37.

--------------------------------------------------