31980R3453Official Journal L 360 , 31/12/1980 P. 0015 - 0015
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 12 P. 0248
Greek special edition: Chapter 03 Volume 32 P. 0121
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 12 P. 0248
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 20 P. 0073
Portuguese special edition Chapter 03 Volume 20 P. 0073


Uredba Sveta (EGS) št. 3453/80

z dne 22. decembra 1980

o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 154/75 o uvedbi registra pridelovalcev oljk v državah članicah proizvajalkah oljčnega olja

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu iz leta 1979, in zlasti členov 22 in 146 Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker Uredba Sveta (EGS) št. 154/75 [1], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1794/79 [2], določa rok za ustanovitev registra pridelovalcev oljk v državah članicah proizvajalkah v deveterici, ker se določijo isti roki za ustanovitev registra pridelovalcev oljk v Grčiji in se predpiše, da roki veljajo od 1. novembra 1982;

ker se za zagotovitev finančnih sredstev, ki pokrivajo stroške ustanovitve registra pridelovalcev oljk v Grčiji, znesek proizvodne pomoči, plačane grškim pridelovalcem oljk zadrži, in se za to določi časovno obdobje,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 154/75 se spremeni:

1. naslednji pododstavek se doda členu 1(2):

"Glede na ustanovitev registra pridelovalcev oljk v Grčiji, veljajo roki iz (a) in (b) od 1. novembra 1982."

2. naslednji odstavek 2a se doda členu 3:

"2a. Pristojni organi Grčije, ki so odgovorni za plačilo proizvodne pomoči iz člena 5 Uredbe št. 136/66/EGS, ob času plačila odštejejo 0,96 eku na 100 kilogramov. Ta odbitek velja za pomoč glede na tržna leta 1980/81, 1981/82, 1982/83 in 1983/84."

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1981.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 1980

Za Svet

Predsednik

J. Santer

[1] UL L 19, 24.1.1975, str. 1.

[2] UL L 206, 14.8.1979, str. 3.