31980R3308Uradni list L 345 , 20/12/1980 str. 0001 - 0001
finska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 2 str. 0007
grška posebna izdaja: poglavje 01 zvezek 3 str. 0007
švedska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 2 str. 0007
španska posebna izdaja: poglavje 10 zvezek 1 str. 0081
portugalska posebna izdaja poglavje 10 zvezek 1 str. 0081


Uredba Sveta (EES, Euratom) št. 3308/80

z dne 16. decembra 1980

o zamenjavi Evropske obračunske enote z ECU v pravnih instrumentih Skupnosti

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti njenega člena 235,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti njenega člena 203,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker je bila z Uredbo (EGS) št. 3180/78 [3] določena nova obračunska enota, znana kot ECU;

ker je treba sprejeti ukrepe za standardiziranje obračunskih enot, ki jih uporabljajo Skupnosti; ker bi bilo treba Evropsko obračunsko enoto (EUA) zato zamenjati z ECU v vseh pravnih instrumentih Skupnosti;

ker bi bilo treba dodati določbo, da bi se ob zamenjavi EUA z ECU zavarovale pravice in obveznosti, prevzete v Evropski obračunski enoti,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V vseh pravnih instrumentih Skupnosti, ki se uporabljajo v času začetka veljavnosti te uredbe, se "Evropska obračunska enota" zamenja z "ECU".

Člen 2

Definicija Evropske obračunske enote, ki je veljala pred začetkom veljavnosti te uredbe, se še naprej uporablja za pravice in obveznosti, ki izhajajo iz časa pred začetkom veljavnosti te uredbe, ki so bile določene z Evropsko obračunsko enoto.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1981.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 1980

Za Svet

Predsednica

Colette Flesch

[1] UL C 55, 5.3.1980, str. 13.

[2] UL C 147, 16.6.1980, str. 134.

[3] UL L 379, 30.12.1978, str. 1.

--------------------------------------------------