31980R2966Uradni list L 307 , 18/11/1980 str. 0005 - 0007
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 31 str. 0184
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 19 str. 0172
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 19 str. 0172
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 12 str. 0194
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 12 str. 0194


Uredba Komisije (EGS) št. 2966/80

z dne 14. novembra 1980

o spremembi nekaterih uredb o skupni ureditvi trgov za goveje in telečje meso, prašičje, ovčje ter kozje meso ter uredb (EGS) št. 827/68 in 950/68

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 234/79, z dne 5. februarja 1979, o postopku za uravnavanje skupne carinske tarife, ki se uporablja za kmetijske proizvode [1], in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68, z dne 27. junija 1968, o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2916/79 [3], in zlasti členov 10(5) in 12(7) Uredbe,

ker danska različica skupne carinske tarife, priložena Uredbi Sveta (EGS) št. 950/68 [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2538/80 [5], v tarifnih podštevilkah 01.01 A I, 01.02 A I in 01.03 A I vsebuje besede "til avlsbrug" (za vzrejo) namesto "racerene avlsdyr" (čistokrvne plemenske živali), kot je navedeno v besedilu v drugih jezikih;

ker drugi odstavek pod 1A(c) dodatnih opomb k poglavju 2 danskega besedila skupnih carinskih tarif vsebuje besedilo: "… forudsætning af, at denne vægt ikke overstiger…" (… če teža ne presega…); ker se mora omenjeno besedilo pravilno glasiti "… forudsætning af, at denne forskel ikke overstiger…" (… če razlika ne presega…) kot v besedilih v drugih jezikih;

ker je dansko besedilo tarif potrebno uskladiti z besedili v drugih jezikih;

ker Uredba Sveta (EGS) št. 1272/80, z dne 22. maja 1980, o zaključku začasnega sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo o trgovini in trgovinskem sodelovanju [6] v oddelku I B določa preferenčne carine za določene kmetijske proizvode, predvsem za proizvode iz govejega in telečjega mesa, ki sodijo v tarifne podštevilke 01.02 A II a); 02.01 A II a) 1 aa), 2 aa) in 3 aa) skupne carinske tarife; ker so bile posebne dajatve za navedene proizvode ukinjene in so bile zato navedene tarifne podštevilke ukinjene;

ker je primerno, da se preferenčni sistemi, ki izhajajo iz različnih aktov, ki jih je sprejela Skupnost, ne vključijo v to Uredbo, čeprav tvorijo sestavni del skupne carinske tarife;

ker se v Uredbi Sveta (EGS) št. 805/68, Uredbi Sveta (EGS) št. 827/68, z dne 28. junija 1968, o skupni ureditvi trga v sektorjih določenih proizvodov, naštetih v Prilogi II k Pogodbi [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1837/80 [8], Uredbo Sveta (EGS) št. 2759/79, z dne 29. oktobra 1979, o skupni ureditvi trga za prašičje meso [9], kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1423/78 [10] in Uredbo Sveta (EGS) št. 1837/70, z dne 27. junija 1980, o skupni tržni ureditvi za ovčje in kozje meso, nomenklatura skupne carinske tarife uporablja za razlikovanje med kategorijami blaga in za opis proizvodov;

ker spremembe danskega besedila nomenklature skupne carinske tarife zahtevajo prilagoditve Uredb (EGS) št. 805/68, 827/68, 2759/75 in 1837/80; ker, poleg tega, nekatere izmed navedenih Uredb namesto izrazov "… bortset fra racerene avlsdyr" (… razen čistokrvnih plemenskih živali) in "racerene avlsdyr" (čistokrvne plemenske živali) uporabljajo izraze "… ikke til avlsbrug" (… se ne uporablja za vzrejo) in "til avlsbrug" (za vzrejo); ker se morajo v Uredbah uporabljati enaki izrazi kot v skupni carinski tarifi;

ker je bilo opravljeno posvetovanje z Odborom za nomenklaturo skupne carinske tarife glede sprememb danskega besedila;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravnega odbora za goveje in telečje meso ter za olja in maščobe,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Skupna carinska tarifa v prilogi k Uredbi (EGS) št. 950/68 se spremeni:

1. V danskem besedilu:

(a) v tarifnih podštevilkah 01.01 A I, 01.02 A I, 01.03 A I, se besedilo: "Til avlsbrug (a)" nadomesti z besedilom "Racerene avlsdyr (a)".

(b) v dodatnih opombah k poglavju 2, v drugem odstavku pod 1A(c) se besedilo "… forudsætning af, at denne vægt ikke overstiger…" nadomesti z besedilom "… forudsætning af, at denne forskel ikke overstiger…".

2. V vseh jezikih:

(a) tarifni podštevilki 01.02 A II in 02.01 A II a) se nadomestita z naslednjim:

tarifna številka | Poimenovanje | stopnja carine |

avtonomna % ali dajatev (L) | konvencionalna % |

1 | 2 | 3 | 4 |

01.02 | živo govedo: | | |

A.domačih pasem: | | |

I.(nespremenjeno) | | |

II.Drugo … | 16 + (L)(b) (*) | (c) (d) |

02.01 | Meso in užitna drobovina živali, ki sodijo v tarifne številke 01.01, 01.02, 01.03 ali 01.04, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno: | | |

A.Meso: | | |

I.(nespremenjeno) | | |

II.Goveje: | | |

a)sveže ali ohlajeno: | | |

1.trupi, polovice ali "kompenzirane" četrti … | 20 + (L) (*) | (a) |

2.Razkosane ali nerazkosane sprednje četrti … | 20 + (L) (*) | (a) |

3.Razkosane ali nerazkosane zadnje četrti … | 20 + (L) (*) | (a) |

4.(nespremenjeno) | | |

(b) opomba "(a)", ki se nanaša na prejšnje tarifne podštevilke 02.01 A II a) 1 aa), 2 aa) in 3 aa) ter opomba "(b)", ki se nanaša na prejšnje tarifne podštevilke 01.02 A II a); 02.01 A II a) 1 aa), 2 aa) in 3 aa) se črtata.

Torej:

- opombe "(c)", "(d)" in "(e)", ki se nanašajo na tarifne podštevilke 01.02 A II, postanejo "(b)", "(c)" in "(d)"

in

- opombe "(c)", "(d)", "(e)", "(f)" in "(g)", ki se nanašajo na tarifne podštevilke 02.01 A II a) in b), postanejo "(a)", "(b)", "(c)", "(d)" in "(e)".

in

— črke "(c)", "(d)", "(e)", "(f)" in "(g)", v stolpcih 2, 3 in 4, ki se nanašajo na tarifne podštevilke 02.01 A II a) 4 in 02.01 A II b), postanejo "(a)", "(b)", "(c)", "(d)" in "(e)".

Člen 2

Člen 1 v danskem besedilu Uredbe (EGS) št. 805/68/EGS se spremeni:

1. V odstavku 1:

(a) v tarifni podštevilki 01.02 A II se besedilo "… ikke til avlsbrug" nadomesti z besedilom "… bortset fra racerene avlsdyr";

(b) v tarifni podštevilki 01.02 A I se besedilo "… til avlsbrug" nadomesti z besedilom "… racerene avlsdyr";

2. V odstavku 2(a) se besedilo "… ikke til avlsbrug" nadomesti z besedilom "… bortset fra racerene avlsdyr".

Člen 3

Priloga v danskem besedilu Uredbe (EGS) št. 827/68/EGS se spremeni:

V tarifnih podštevilkah 01.01 A I in 01.03 A se besedilo "… til avlsbrug (a)" nadomesti z besedilom "… racerene avlsdyr (a)";

Člen 4

Člen 1 v danskem besedilu Uredbe (EGS) št. 2759/75/EGS se spremeni, kot sledi:

V odstavku 1 tarifne številke 01.03 A II se besedilo "… ikke til avlsbrug" nadomesti z besedilom "… bortset fra racerene avlsdyr";

Člen 5

Člen 1 v danskem besedilu Uredbe (EGS) št. 1837/80/EGS se spremeni:

V odstavku 1:

1. v tarifni podštevilki 01.04 B se besedilo "… ikke til avlsbrug" nadomesti z besedilom "… bortset fra racerene avlsdyr".

2. v tarifni podštevilki 01.04 A se besedilo "… til avlsbrug" nadomesti z besedilom "… racerene avlsdyr";

Člen 6

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporabljati se začne 1. januarja 1981.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. novembra 1980

Za Komisijo

Finn Gundelach

Podpredsednik

[1] UL L 34, 9.2.1979, str. 2.

[2] UL L 148, 28.6.1968, str. 24.

[3] UL L 329, 24.12.1979, str. 15.

[4] UL L 172, 22.7.1968, str. 1.

[5] UL L 259, 2.10.1980, str. 24.

[6] UL L 130, 27.5.1980, str. 1.

[7] UL L 151, 30.6.1968, str. 16.

[8] UL L 183, 16.7.1980, str. 1.

[9] UL L 282, 1.11.1975, str. 1.

[10] UL L 171, 28.6.1978, str. 18.

--------------------------------------------------