31980R1440Uradni list L 144 , 10/06/1980 str. 0001 - 0001
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 9 str. 0182
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 20 str. 0209
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 9 str. 0182
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 13 str. 0003
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 13 str. 0003


Uredba Sveta (EGS) št. 1440/80

z dne 30. maja 1980

o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Indonezijo, Malezijo, Filipini, Singapurom in Tajsko — državami članicami Združenja držav jugovzhodne Azije

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 113 in 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker je sklenitev Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Indonezijo, Malezijo, Filipini, Singapurom in Tajsko — državami članicami Združenja držav jugovzhodne Azije– potrebna za dosego ciljev Skupnosti na področju zunanjih ekonomskih odnosov; ker nekatere oblike gospodarskega sodelovanja, ki jih Sporazum predvideva, presegajo pooblastila za delovanje, opredeljena na področju skupne trgovinske politike,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

S to uredbo se v imenu Skupnosti potrdi Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Indonezijo, Malezijo, Filipini, Singapurom in Tajsko — državami članicami Združenja držav jugovzhodne Azije.

Besedilo Sporazuma je priloženo k tej uredbi.

Člen 2

Predsednik Sveta da uradno obvestilo, predvideno v členu 8 Sporazuma [2].

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 1980

Za Svet

Predsednik

G. Zamberletti

[1] UL C 85, 8.4.1980, str. 83.

[2] Datum začetka veljavnosti Sporazuma bo v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavil Generalni sekretariat Sveta.

--------------------------------------------------