31980L1273Úradný vestník L 375 , 31/12/1980 S. 0074 - 0074
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 2 S. 0077
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 3 S. 0007
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 2 S. 0077
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 2 S. 0125
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 06 Zväzok 2 S. 0125


Smernica Rady

z 22. decembra 1980,

ktorou sa mení a dopĺňa, v dôsledku pristúpenia Grécka, smernica č. 80/154/EHS o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v oblasti pôrodnej asistencie a o opatreniach na uľahčenie účinného uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovať služby

(80/1273/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 1979, najmä na jeho článok 146,

keďže smernica Rady č. 80/154/EHS z 21. januára 1980 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v oblasti pôrodnej asistencie a o opatreniach na uľahčenie účinného uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovať služby [1] bola prijatá po podpísaní Aktu o pristúpení;

keďže so zreteľom na pristúpenie Grécka treba túto smernicu zmeniť a doplniť, aby sa zabezpečilo, že bude rovnako uplatňovaná v Grécku a v ostatných členských štátoch,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 80/154/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. V článku 1 sa dopĺňa nasledovné:

"Mαία".".

2. V článku 3 sa dopĺňa bod:

"j. v Grécku:

- πτυχίο μαίας overený ministerstvom sociálnych služieb,

- πτυχίο "Aνωτέρας Σχολής Στελεχων,Υγείας καί Κοινωικης Προνοίας, Τμή-ματος Мαιων" vydaný KATEE."

Článok 2

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou v lehote ustanovenej v článku 20 odseku 1 smernice č. 80/154/EHS.

Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 22. decembra 1980

Za Radu

predseda

J. Santer

[1] Ú. v. ES L 33, 11.2.1980, s. 1.

--------------------------------------------------