31980L1119Uradni list L 339 , 15/12/1980 str. 0030 - 0053
finska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 2 str. 0127
grška posebna izdaja: poglavje 16 zvezek 2 str. 0003
švedska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 2 str. 0127
španska posebna izdaja: poglavje 07 zvezek 2 str. 0213
portugalska posebna izdaja poglavje 07 zvezek 2 str. 0213


Direktiva Sveta

z dne 17. novembra 1980

o statističnih poročilih glede prevoza blaga po celinskih plovnih poteh

(80/1119/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 213 Pogodbe,

ob upoštevanju osnutka direktive, ki ga je predložila Komisija,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker mora imeti Komisija za izvajanje nalog, ki so ji bile zaupane po Pogodbi, na voljo dosledne, usklajene in točne statistične podatke o obsegu in razvoju prevoza blaga po celinskih plovnih poteh v državah članicah; ker morajo biti ti podatki primerljivi med državami, pa tudi s podatki o drugih načinih prevoza, in se morajo nanašati na notranji, mednarodni in tranzitni promet;

ker različno povpraševanje po prevozu med letom in različni pogoji plovnosti vplivajo na prevoz blaga, je treba nekatere statistične podatke predložiti v razmakih, krajših od enega leta;

ker morajo biti ti statistični podatki zaradi zagotavljanja ustreznih informacij o trgu prevoza blaga po celinskih plovnih poteh razčlenjeni za glavne prevozne povezave;

ker mora biti statistika, ki je že na voljo v različnih državah članicah o prevozu blaga, usklajena na ravni Skupnosti;

ker morajo biti zaradi lajšanja izvajanja predlaganih določb določeni nekateri roki za sporočanje potrebnih statističnih informacij;

ker mora Komisija predložiti Svetu poročilo, da mu omogoči proučitev obsega, do katerega se lahko z uporabo predloženih statističnih podatkov dosežejo cilji te direktive; ker mora zato predvideti možnost, da predlaga izboljšave k metodam, ki se uporabljajo za zbiranje statističnih podatkov; ker mora Svet na predlog Komisije odločiti o uvedbi statistike o prevozu blaga z morskimi plovili po celinskih plovnih poteh in statistike o mednarodnem prometu med regijami na takšnih plovnih poteh;

ker so statistični podatki potrebni za ugotavljanje obsega in razvoja prevoza blaga; ker bi zato morala Skupnost v začetnem obdobju državam članicam zagotoviti finančni prispevek za izvedbo tega dela,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Države članice z eno celinsko plovno potjo ali več izvajajo statistične raziskave glede prevoza s plovili, ki plujejo po celinskih plovnih poteh, ne glede na državo, v kateri so plovila registrirana ali jim je bilo izdano dovoljenje za plovbo:

- za blago, ki se prevaža za najem in plačilo, in blago za lastne potrebe,

- za blago, ki se natovarja ali raztovarja v državi, ali je v tranzitu po njenih celinskih plovnih poteh.

2. V tej direktivi se uporabljajo naslednji izrazi:

(a) celinska plovna pot: vodni tok, kanal ali jezero, ki je zaradi svojih naravnih ali grajenih lastnosti primeren za plovbo, zlasti s plovili za plovbo po celinskih plovnih poteh;

(b) plovilo za plovbo po celinskih plovnih poteh: plovilo na lastni pogon ali brez njega, ki je registrirano ali ima dovoljenje za plovbo kot plovilo za plovbo po celinskih plovnih poteh, vključno z vleki na plovilu, in je zaradi svoje oblike ali zgradbe primerno samo za plovbo po zaščitenih vodah.

3. Ta direktiva se ne uporablja za:

- prevoz blaga s plovili z nosilnostjo pod 50 ton,

- plovila, ki se uporabljajo zlasti za prevoz potnikov,

- plovila, ki se uporabljajo za prevoz vozil,

- plovila, ki jih pristaniške uprave in javni organi uporabljajo izključno v netrgovske namene,

- plovila, ki se uporabljajo izključno za oskrbovanje z gorivom ali skladiščenje goriva,

- plovila, ki se ne uporabljajo za prevoz blaga, kot so ribiške ladje, plavajoči bagri, plavajoče delavnice, plovila za bivanje in plovila za prosti čas.

4. Prve statistične raziskave se začnejo izvajati od 1. januarja 1981.

Člen 2

1. Zabeležijo se naslednje podrobnosti:

(a) teža blaga v tonah;

(b) glavne prevozne povezave:

- notranji promet, v katerem se blago natovori ali raztovori v tisti državi članici, ki poroča, ne glede na pot plovila,

- mednarodni promet, v katerem se blago natovori ali raztovori, vendar ne oboje, v državi, ki poroča, ločeno za natovorjeno ali raztovorjeno blago,

- tranzitni promet, v katerem blago potuje čez ozemlje države članice, ki poroča, vendar v njej ni natovorjeno, raztovorjeno ali pretovorjeno.

Pri vlekih na plovilih se šteje, da je blago natovorjeno v kraju, v katerem je vlek splovljen ali spuščen z nosilne ladje, in raztovorjeno v kraju, v katerem je vlek povlečen ali dvignjen na nosilno ladjo;

(c) vrsta blaga glede na skupine blaga, ki so navedene v levem stolpcu Priloge I;

(d) država pripadnosti plovila, tj. država, v kateri je plovilo, ki prevaža blago, registrirano ali je bilo izdano dovoljenje za plovbo zanj ali, če ti pogoji niso izpolnjeni, država, v kateri ima lastnik plovila sedež ali stalno prebivališče;

(e) vrsta plovila glede na naslednjo nomenklaturo:

- vlek na lastni pogon:

- tanker na lastni pogon,

- drugi vlek na lastni pogon,

- vlečeni vlek:

- vlečeni tanker,

- drugi vlečeni vlek,

- potisni vlek (tudi potisno-vlečni vlek):

- potisni tanker,

- drugi potisni vlek (vključno z vlekom na plovilu),

- druga plovila za prevoz blaga.

Izraz "tanker" se nanaša na vsa plovila za prevoz tekočega ali utekočinjenega razsutega tovora, vendar ne za blago v prahu;

(f) v notranjem prometu domače regije, v katerih je bilo blago natovorjeno in raztovorjeno v skladu z geografsko razvrstitvijo iz Priloge II;

(g) v mednarodnem in tranzitnem prometu države, v katerih je bilo blago natovorjeno in raztovorjeno, kakor je našteto v Prilogi III;

(h) razdalja v kilometrih, opravljena po nacionalnih plovnih poteh.

2. Državam članicam, v katerih skupni obseg blaga, letno prevoženega po celinskih plovnih poteh v mednarodnem ali tranzitnem prometu, ne presega enega milijona ton, ni treba predložiti statističnih podatkov, ki se zahtevajo po tej direktivi.

Člen 3

1. Razen podatkov, ki so po nacionalnem pravu statistično zaupni, države članice sporočijo Komisiji statistične rezultate čimprej in najpozneje v petih mesecih od poteka zadevnih referenčnih obdobij.

2. Rezultati se predložijo v tabelah, pripravljenih v skladu z vzorci iz Priloge IV.

3. Računalniško obdelani podatki se lahko predložijo na nosilcu podatkov, katerega vrsto in obliko določi Komisija s posvetovanjem z zadevnimi državami članicami.

Člen 4

1. Države članice predložijo Komisiji podroben opis metod, ki jih bodo uporabljale pri statističnih raziskavah v zvezi z obdelavo podatkov in izračunavanjem tonskih kilometrov, najpozneje do 31. decembra 1980.

2. Komisija v sodelovanju z državami članicami preuči metodološke in tehnične probleme, ki se pojavljajo pri raziskavah, da bi našla rešitve za čimbolj usklajene in primerljive statistične podatke.

Člen 5

1. Komisija objavi ustrezne rezultate statističnih raziskav.

2. Komisija pred 1. januarjem 1983 predloži Svetu poročilo o izkušnjah, pridobljenih pri delu, opravljenem v skladu s to direktivo, in predlaga potrebne izboljšave.

3. V dveh letih po začetku veljavnosti te direktive Svet na predlog Komisije odloči o uvedbi statistike o prevozu blaga z morskimi plovili po celinskih plovnih poteh in statistike o mednarodnem prometu med regijami na takšnih plovnih poteh.

Člen 6

V prvih treh letih izvajanja statističnih raziskav, predvidenih s to direktivo, se državam članicam v okviru sredstev, ki so v ta namen predvidena v proračunu Evropskih skupnosti, zagotovijo finančna sredstva za pokrivanje nastalih stroškov.

Člen 7

Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 1981.

Člen 8

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. novembra 1980

Za Svet

Predsednik

J. Santer

[1] UL C 85, 8.4.1980, str. 75.

[2] Mnenje, dano 30. septembra 1980 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SEZNAM SKUPIN BLAGA

Skupina blaga | Poglavje NST/R [1] | Poglavje NST/R [1] | Opis |

1 | 0 | 01 | Žita |

2 | 02, 03 | Krompir, drugo sveže ali zamrznjeno sadje in zelenjava |

3 | 00, 06 | Žive živali, sladkorna pesa |

4 | 05 | Les in pluta |

5 | 04, 09 | Tekstil, tekstilni izdelki in umetna vlakna, drugi surovi živalski in rastlinski materiali |

6 | 1 | 11, 12, 13, 14, 16, 17 | Živila in živalska krma |

7 | 18 | Oljna semena in oljni sadeži ter maščobe |

8 | 2 | 21, 22, 23 | Trdna mineralna goriva |

9 | 3 | 31 | Surova nafta |

10 | 32, 33, 34 | Naftni derivati |

11 | 4 | 41, 46 | Železova ruda, železni in jekleni odpadki in plavžni prah |

12 | 45 | Rude in odpadki, razen železovih |

13 | 5 | 51, 52, 53, 54, 55, 56 | Kovinski izdelki |

14 | 6 | 64, 69 | Cement, apno, izdelani gradbeni materiali |

15 | 61, 62, 63, 65 | Surove in obdelane mineralne snovi |

16 | 7 | 71, 72 | Naravna in kemična gnojila |

17 | 8 | 83 | Kemikalije iz premoga, katran |

18 | 81, 82, 89 | Kemikalije, razen kemikalij iz premoga in katrana |

19 | 84 | Papirna kaša in odpadni papir |

20 | 9 | 91, 92, 93 | Prevozna oprema, stroji, motorji, sestavljeni ali ne, in njihovi deli |

21 | 94 | Gotovi kovinski izdelki |

22 | 95 | Steklo, stekleni izdelki, keramični izdelki |

23 | 96, 97 | Usnje, tekstil, oblačila, drugi gotovi izdelki |

24 | 99 | Razni izdelki |

[1] Objavil Statistični urad Evropskih skupnosti (francoska različica iz leta 1968).

--------------------------------------------------

PRILOGA II

GEOGRAFSKA RAZVRSTITEV REGIJ

Belgija

Vlaams gewest, razen Antwerpen

Antwerpen

Region wallonne

Region bruxelloise/Brussels gewest

Zvezna republika Nemčija

Schleswig-Holstein

Hamburg

Nordostteil von Niedersachsen

Westteil von Niedersachsen

Südostteil von Niedersachsen

Bremen (Land)

Nordteil von Nordrhein-Westfalen

Ruhrgebiet

Südwestteil von Nordhein-Westfalen

Ostteil von Nordrhein-Westfalen (Sieger-

Sauerland und Ostteil von Westfalen)

Nordteil von Hessen

Südteil von Hessen

Nordteil von Rheinland-Pfalz

Südteil von Rheinland-Pfalz

Nordbaden

Südbaden

Württemberg

Nordbayern (Franken)

Ostbayern (Oberpfalz und Niederbayern)

Südbayern (Schwaben und Oberbayern)

Saarland

Berlin (West)

Francija

Ile-de-France

Champagne-Ardennes

Picardie

Haute-Normandie

Centre

Basse-Normandiee

Bourgogne

Nord-Pas-de-Calais

Lorraine

Alsace

Franche-Comté

Pays de la Loire

Bretagne

Poitou-Charentes

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Limousin

Rhône-Alpes

Auvergne

Languedoc-Roussillon

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Italija

Piemonte

Valle d'Aosta

Liguria

Lombardia

Trention-Alto Adige

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Campania

Abruzzo

Molise

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Luksemburg

Luxembourg

Nizozemsko

Noord

West, razen Rijnmond in IJmond

Rijnmond

IJmond

Zuidwest

Zuid

Oost

Združeno kraljestvo

North

Yorkshire and Humberside

East Midlands

East Anglia

South-East

South-West

West Midlands

North-West

Wales

Scotland

Northern Ireland

--------------------------------------------------

PRILOGA III

SEZNAM DRŽAV IN SKUPIN DRŽAV

I. Evropske skupnosti

01. Belgija

02. Danska

03. Zvezna republika Nemčija

04. Grčija

05. Francija

06. Irska

07. Italija

08. Luksemburg

09. Nizozemsko

10. Združeno kraljestvo

II. 11. Švica

III. 12. Avstrija

IV. Države z državno trgovino

13. ZSSR

14. Poljska

15. Nemška demokratična republika

16. Češkoslovaška

17. Madžarska

18. Romunija

19. Bolgarija

20. Jugoslavija

V. 21. Druge evropske države

VI. 22. Združene države Amerike

VII. 23. Druge države

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

VZORČNE TABELE

TABELA 1(A)

+++++ TIFF +++++

TABELA 1(B)

+++++ TIFF +++++

TABELA 2

+++++ TIFF +++++

TABELA 3

+++++ TIFF +++++

TABELA 4(A)

+++++ TIFF +++++

TABELA 4(B)

+++++ TIFF +++++

TABELA 5(A)

+++++ TIFF +++++

TABELA 5(B)

+++++ TIFF +++++

TABELA 6(A)

+++++ TIFF +++++

TABELA 6(B)

+++++ TIFF +++++

TABELA 7(A)

+++++ TIFF +++++

TABELA 7(B)

+++++ TIFF +++++

TABELA 8(A)

+++++ TIFF +++++

TABELA 8(B)

+++++ TIFF +++++

TABELA 9

+++++ TIFF +++++

TABELA 10(A)

+++++ TIFF +++++

TABELA 10(B)

+++++ TIFF +++++

TABELA 11

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------