31980L0720Úradný vestník L 194 , 28/07/1980 S. 0001 - 0011
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 10 S. 0210
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 11 S. 0031
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 10 S. 0210
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 11 S. 0031


Smernica Rady

z 24. júna 1980

o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa priestoru pre obsluhu, prístupu k miestu vodiča, k dverám a oknám poľnohospodárskych a lesných kolesových traktorov

(80/720/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže technické požiadavky, ktoré musia traktory plniť podľa vnútroštátnych právnych predpisov, sa týkajú okrem iného priestoru pre obsluhu, prístupu k miestu vodiča (prostriedky na nástup a výstup), k dverám a oknám;

keďže tieto požiadavky sa medzi členskými štátmi líšia, keďže je preto dôležité, aby všetky členské štáty prijali rovnaké požiadavky buď na doplnenie alebo namiesto ich súčasných pravidiel s cieľom umožniť zaviesť pre každý typ traktora proces typového schválenia EHS, ktorý je predmetom smernice Rady 74/150/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov [4], v znení smernice 79/694/EHS [5],

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. "Poľnohospodársky alebo lesný traktor" je motorové vozidlo s kolesami alebo nekonečnými pásmi majúce aspoň dve nápravy, ktorého hlavná funkcia spočíva v jeho ťažnej sile a ktorý je konštruovaný špeciálne na ťahanie, tlačenie, nesenie a poháňanie určitého náradia, strojov alebo prívesov určených na poľnohospodárske alebo lesné použitie. Môže byť vybavený na prepravu nákladu a pasažierov.

2. Táto smernica platí len pre traktory definované v odstavci 1, ktoré majú dve nápravy a sú vybavené pneumatikami plnenými vzduchom, ktorých maximálna konštrukčná rýchlosť sa pohybuje medzi šesť a 25 km/h a ktorých minimálna šírka rozchodu pevnej alebo prestaviteľnej poháňanej nápravy je 1150 mm alebo viac.

Článok 2

Žiadny členský štát nesmie odmietnuť typové schválenie EHS alebo národné typové schválenie traktora, ani odmietnuť alebo zakázať predaj, evidenciu, uvedenie do premávky alebo používanie traktora z dôvodov týkajúcich sa:

- priestoru na obsluhu,

- prístupu k miestu vodiča (zariadenie na nástup a výstup),

- dverí a okien,

ak tieto vyhovujú požiadavkám prílohy I.

Článok 3

Všetky zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie požiadaviek prílohy I technickému pokroku sa prijmú podľa postupu stanoveného v článku 13 smernice 74/150/EHS.

Článok 4

1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou v priebehu 18 mesiacov od jej oznámenia a bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice..

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 24. júna 1980

Za Radu

predseda

S. Formica

[1] Ú. v. ES C 25, 29.1.1979, s. 30.

[2] Ú. v. ES C 127, 21.5.1979, s. 80.

[3] Ú. v. ES C 227, 10.9.1979, s. 34.

[4] Ú. v. ES L 84, 28.3.1974, s. 10.

[5] Ú. v. ES L 205, 13.8.1979, s. 17

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

I. Priestor pre obsluhu

I.1. "Priestor pre obsluhu" je minimálny objem priestoru medzi všetkými pevnými časťami konštrukcie traktora, ktorý je k dispozícii vodičovi traktora a umožňuje mu zo sedadla ovládať traktor požadovaným spôsobom úplne bezpečne.

"Referenčný bod sedadla" je referenčný bod určený spôsobom opísaným v dodatku I.

"Referenčná rovina" je rovina rovnobežná so stredovou pozdĺžnou rovinou traktora, ktorá prechádza cez referenčný bod sedadla.

I.2. Šírka priestoru pre obsluhu musí byť aspoň 900 mm vo výške 400 až 900 mm nad referenčným bodom a na dĺžke minimálne 450 mm smerom dopredu od tohto bodu (pozri obrázky 2 a 3).

I.3. Časti vozidla a príslušenstva nesmú prekážať vodičovi pri vedení traktora.

I.4. Vo všetkých polohách stĺpika riadenia a volantu musí byť voľný priestor pod volantom medzi volantom a pevnými časťami traktora aspoň 50 mm. Vo všetkých ostatných smeroch musí byť tento voľný priestor minimálne 80 mm od okraja volantu pri meraní z vonkajšej strany priestoru zaberaného volantom (pozri obrázok 2).

I.5. Zadná stena kabíny vo výške 300 až 900 mm nad referenčným bodom sedadla musí byť minimálne 150 mm za zvislou rovinou, ktorá je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza cez referenčný bod (pozri obrázky 2 a 3).

Táto stena musí mať šírku aspoň 300 mm na každú stranu od referenčnej roviny sedadla (pozri obrázok 3).

I.6. Ručné ovládacie prvky musia byť rozmiestnené tak, aby vo vzťahu jedného prvku k druhému, resp. k ostatným častiam traktora nemohlo ich ovládaním dôjsť k poraneniu rúk vodiča.

Ak sila potrebná na ovládanie prvku je väčšia ako 150 N, za primeranú bude považovaná vzdialenosť 50 mm a ak je táto sila medzi 80 N a 150 N, dostatočnou bude vzdialenosť 25 mm. U ovládacích prvkov, kde ovládacia sila je menšia ako 80 N, bude akceptovaná akákoľvek vzdialenosť (pozri obrázok 3).

Alternatívne rozmiestnenie ovládacích prvkov je prijateľné tam, kde sa dosiahnu porovnateľne uspokojivé bezpečnostné normy.

I.7. Žiadny bod na streche nesmie byť vzdialený od referenčného bodu sedadla menej ako 1050 mm v priestore pred zvislou rovinou, ktorá prechádza referenčným bodom a je kolmá na referenčnú rovinu (pozri obrázok 2).

II. Prístup k miestu vodiča (zariadenia na nástup a výstup)

II.1. Používanie zariadení na nástup a výstup nesmie byť nebezpečné. Náboje kolies, kryty nábojov kolies, alebo ráfy kolies nie sú prijateľné ako schodíky alebo stupienky.

II.2. V prístupe k miestu vodiča a k sedadlu pasažiera nesmú zavadzať žiadne časti, ktoré môžu zapríčiniť zranenie. Tam, kde sú prekážky, ako spojkový pedál, musia byť na zabezpečenie bezpečného prístupu k miestu vodiča k dispozícii schodík alebo opierka pre nohu.

II.3. Schodíky, zapustené stupienky a obyčajné stupienky musia mať nasledujúce rozmery:

hĺbka: | minimálne 150 mm, |

šírka: | minimálne 250 mm, (Hodnoty menšie ako táto minimálna šírka sa schvália len vtedy, ak je to odôvodnené ako nevyhnutné z technických dôvodov. V takomto prípade musí byť cieľom dosiahnuť čo najväčšiu možnú šírku. Šírka však nesmie byť menšia ako 150 mm.) |

výška: | minimálne 120 mm, |

vzdialenosť medzi dvoma schodíkmi: | maximálne 300mm (pozri obrázok 4). |

II.4. Najvyššie umiestnený schodík alebo stupienok musí byť ľahko rozpoznateľný a prístupný pre osobu vystupujúcu z vozidla. Zvislá vzdialenosť medzi po sebe nasledujúcimi schodíkmi alebo stupienkami musí byť čo možno najviac rovnaká.

II.5. U všetkých zariadení na výstup a nástup musia byť vhodné držadlá.

II.6. Keď je traktor vybavený najväčšími pneumatikami odporučenými výrobcom (pozri obrázok 4), najnižší schodík alebo stupienok nesmie byť vyššie ako 550 mm nad zemou. Schodíky alebo stupienky musia byť skonštruované a vyhotovené tak, aby z nich noha neskĺzla.

III. Dvere, okná a núdzové výstupy

III.1. Zariadenia na ovládanie dverí a okien musia byť skonštruované a namontované tak, aby neboli nebezpečné pre vodiča a aby mu neprekážali pri riadení traktora.

III.2. Otvárací uhol dverí musí umožňovať nástup a výstup bez nebezpečenstva.

III.3. Okná určené na vetranie musia byť jednoducho nastaviteľné.

III.4. Kabíny majú obvykle dvere na každej strane.

III.5. Dvojdverové kabíny musia mať jeden výstup navyše slúžiaci ako núdzový výstup.

Jednodverové kabíny musia mať dva výstupy navyše slúžiace ako núdzové výstupy.

Každý z týchto troch výstupov musí byť na inej stene kabíny (pod pojmom stena môže byť zahrnutá aj strecha). Čelné sklo a bočné, zadné a strešné okná môžu byť považované za núdzové výstupy, ak sú vytvorené podmienky na ich rýchle otvorenie z vnútra kabíny.

Rámy núdzových výstupov nesmú byť nebezpečné pre výstup.

Núdzové výstupy musia mať minimálne rozmery umožňujúce opísať im elipsu s hlavnou osou 640 mm a vedľajšou osou 440 mm.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------