31980L0232Úradný vestník L 051 , 25/02/1980 S. 0001 - 0007
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 2 S. 0217
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 9 S. 0101
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 2 S. 0217
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 11 S. 0003
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 11 S. 0003


Smernica Rady

zo dňa 15. januára 1980

o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa rozpätia menovitých množstiev a menovitých objemov prípustných pre niektoré výrobky v hotovom balení

(80/232/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže smernica Rady 76/211/EHS zo dňa 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu [4] vymedzuje prípustné záporné chyby obsahu takých hotových balení spoločne s označením a metódami kontroly, ktoré majú byť použité na také hotové balenia, aby mohla byť uvedená do obehu v celom spoločenstve;

keďže uvedená smernica však neodstraňuje všetky prekážky obchodu s výrobkami v hotovom balení, ktoré sú dôsledkom odlišností právnych predpisov týkajúcich sa metrologických vlastností takých výrobkov, a najmä vzhľadom na to, že členské štáty majú rôzne predpisy vzťahujúce sa na objem alebo hmotnosť týchto výrobkov; keďže tieto predpisy musia preto byť aproximované;

keďže pre určitý výrobok by množstvá, ktoré sú si také podobné, že tým vytvárajú riziko uvedenia spotrebiteľa do omylu, mali byť čo najviac znížené v záujme dosiahnutia väčšej prehľadnosti trhu;

keďže by sa tieto zníženia mali týkať ako obalov použitých pre výrobky v hotovom balení, tak i vlastných výrobkov, ktoré sa predávajú podľa hmotnosti alebo podľa objemu;

keďže článok 16 smernice Rady 71/316/EHS zo dňa 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly [5], naposledy pozmenené aktom o pristúpení [6], stanovuje, že harmonizácia požiadaviek na predaj niektorých výrobkov, najmä pokiaľ ide o stanovenie množstva výrobkov v hotovom balení, môže byť upravená osobitnými smernicami,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa vzťahuje na výrobky, ktoré sú v hotovom balení v súlade s článkami 1 a 2 smernice 76/211/EHS a ktoré sú uvedené v prílohách tejto smernice; nevzťahuje sa na výrobky v hotovom balení určené výhradne na obchodné použitie.

Článok 2

Výrobky uvedené v článku 1 sa delia na tri skupiny:

a) výrobky predávané podľa hmotnosti alebo podľa objemu, okrem výrobkov uvedených v písmenách b) a c).

Príloha I stanovuje pre každý z týchto výrobkov rozpätia menovitých množstiev obsahov hotových balení,

b) výrobky predávané podľa hmotnosti alebo podľa objemu a umiestnené do tuhých obalových nádob uvedených v prílohe II, okrem výrobkov uvedených v prílohe I.

Príloha II stanovuje pre také výrobky rozpätie objemov so zreteľom na obaly;

c) výrobky v aerosolovom prevedení.

Príloha III stanovuje objemy kvapalnej fázy pre také výrobky a objem obalu pre prípad kovových obalových nádobiek.

Článok 3

Na hotových baleniach musí byť vo všetkých prípadoch uvedený údaj menovitej hmotnosti alebo menovitého objemu obsahu výrobku podľa požiadaviek smernice 76/211/EHS.

V prípadoch uvedených v článku 2 písm. b) a c) musí byť na obalových nádobách uvedený, a to takým spôsobom, ktorý nemôže mať za následok akúkoľvek zámenu s vyššie uvedenými údajmi, ich menovitý objem podľa požiadaviek prílohy II a bodu 1 prílohy III, alebo prípadne odkaz na technické normy EN uvedené v prílohách.

Článok 4

Ak je z dvoch alebo viacerých jednotlivých hotových balení vyhotovené viacnásobné balenie, platí rozpätie hodnôt, ktoré je uvedené v prílohách I, II a III, pre jednotlivé hotové balenia.

Ak je hotové balenie vyhotovené z dvoch alebo viacerých jednotlivých balení, ktoré nie sú určené na predaj jednotlivo, platí rozpätie hodnôt uvedené v prílohách I, II a III pre hotové balenie.

Článok 5

Členské štáty nesmú odmietnuť, zakázať alebo obmedziť uvádzanie na trh hotových balení, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice, z dôvodov týkajúcich sa ich menovitého množstva v prípade hotových balení uvedených v prílohe I a v bode 2 prílohy III alebo menovitého objemu ich obalov v prípade hotových balení uvedených v prílohe II alebo z ktoréhokoľvek z týchto dvoch dôvodov v prípade výrobkov uvedených v bode 1 prílohy III.

Článok 6

Do 1. januára 1982 nesmú členské štáty odmietnuť, zakázať alebo obmedziť uvádzanie na trh hotových balení, ktoré spĺňajú požiadavky smernice 76/211/EHS, ktorých menovité množstvo v obale alebo objem majú hodnotu, ktorá nie je uvedená v tejto smernici, a ktorá bola uvedená na trh daných členských štátov ku dňu jej oznámenia.

Prvý pododsek sa nevzťahuje na opatrenia, ktoré budú prijaté Spojeným kráľovstvom a Írskom pre definovanie rozpätia v jednotkách SI.

Článok 7

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 24 mesiacov od jej oznámenia a bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 8

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 15. januára 1980

Za Radu

predseda

G. Zamberletti

[1] Ú. v. ES C 193, 18.8.1976, s. 3.

[2] Ú. v. ES C 30, 7.2.1977, s. 34.

[3] Ú. v. ES C 114, 11.5.1977, s. 30.

[4] Ú. v. ES L 46, 21.2.1976, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 4.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ROZPÄTIE MENOVITÝCH MNOŽSTIEV OBSAHOV HOTOVÝCH BALENÍ

1. POTRAVINÁRSKE VÝROBKY PREDÁVANÉ PODĽA HMOTNOSTI (množstvo v g)

1.1 Maslo (číslo 04.03), margarín, emulzifikované alebo neživočíšne a rastlinné tuky (nízkotučné nátierky)

125 – 250 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 – 2500 – 5000

1.2 Čerstvé syry okrem "petits suisses" a iné syry ponúkané na predaj rovnakým spôsobom [položka ex 04.04 E I c) SCS]

62,5 – 125 – 250 – 500 – 1000 – 2000 – 5000

1.3 Stolná a kuchynská soľ (položka 25.01 A SCS)

125 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 1500 – 5000

1.4 Jemne rozomleté práškové cukry, červené alebo hnedé cukry, kandizované cukry

125 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 1500 – 2000 – 2500 – 3000 – 4000 – 5000

1.5 Obilné produkty (okrem potravín pre dojčatá)

1.5.1 Obilné múky, krúpy, vločky a ovsená múka a mleté obilie, ovsené vločky (okrem výrobkov uvedených v 1.5.4)

125 – 250 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 – 2500 [1]- 5000 – 10000

1.5.2 Cestoviny (číslo 19.03 SCS)

125 – 250 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 10000

1.5.3 Ryža (číslo 10.06 SCS)

125 – 250 – 500 – 1000 – 2000 – 2500 – 5000

1.5.4 Obilniny a obilné vločky ako hotové jedlá

250 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500 – 2000

1.6 Sušená zelenina (číslo 07.05 SCS) [2], sušené ovocie (čísla alebo položky ex 08.01, 08.03 B, 08.04 B, 08.12 SCS)

125 – 250 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 – 5000 – 7500 – 10000

1.7 Mletá alebo nemletá pražená káva, cigória a náhrada kávy

125 – 250 – 500 – 1000 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 10000

1.8 Mrazené výrobky

1.8.1 Ovocie a zelenina a predpražené zemiaky na hranolčeky

150 – 300 – 450 – 600 – 750 – 1000 – 1500 – 2000 – 2500

1.8.2 Rybie filé a porciované ryby, obaľované alebo neobaľované

100 – 200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 800 – 1000 – 2000

1.8.3 Rybie prsty

150 – 300 – 450 – 600 – 900 – 1200 – 1500 – 1800

2. POTRAVINY PREDÁVANÉ PODĽA OBJEMU (množstvo v ml)

2.1 Zmrzlina vo väčších množstvách ako 250 ml

(okrem akejkoľvek zmrzliny, ktorej objem nie je určený tvarom obalu)

300 – 500 – 750 – 1000 – 1500 – 2000 – 2500 – 3000 – 4000 – 5000

3. SUCHÉ KRMIVO PRE PSOV A MAČKY [3] (množstvo v g)

200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 800 – 1000 – 1500 – 2000 – 3000 – 5000 – 7500 – 10000

4. NÁTEROVÉ FARBY A LAKY PRIPRAVENÉ NA POUŽITIE (S PRÍDAVKOM ALEBO BEZ PRÍDAVKU ROZPÚŠŤADLA) (množstvo v ml)

25 – 50 – 125 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 2000 – 2500 – 4000 – 5000 – 10000

5. TUHÉ ALEBO PRÁŠKOVÉ LEPIDLÁ A SPOJIVÁ (množstvo v g)

25 – 50 – 125 – 250 – 500 – 1000 – 2500 – 5000 – 8000 – 10000

6. ČISTIACE PROSTRIEDKY

(tuhé a práškové látky v g, tekuté látky a pasty v ml)

okrem iného výrobky na kožu a obuv, na drevo a podlahové krytiny, na rúry na pečenie a kovy vrátane použitia na automobily, na okná a zrkadlá vrátane použitia na automobily (číslo 34.05 SCS); odstraňovače škvŕn, škrobov a farbív na použitie v domácnosti (položky 38.12 A a 32.09 C SCS), insekticídy pre domácnosť (číslo ex 38.11 SCS), prípravky na odstraňovanie kotolného kameňa (číslo 34.02 SCS), dezodoranty pre domácnosť (položka 33.06 B SCS), nefarmaceutické dezinfekčné prostriedky

25 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500 – 2000 – 5000 – 10000

7. KOZMETIKA: SKRÁŠĽOVACIE A TOALETNÉ PRÍPRAVKY (položky 33.06 A a B SCS)

(tuhé a práškové látky v g, tekuté látky a pasty v ml)

7.1 Prípravky na ošetrovanie pokožky a hygienu ústnej dutiny

krémy na holenie, univerzálne krémy a kozmetické vody, krémy a vody na ruky, prípravky na opaľovanie, prípravky na hygienu ústnej dutiny (okrem zubnej pasty)

15 – 30 – 40 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 – 1000

7.2 Zubná pasta

25 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150 – 200 – 250 – 300

7.3 Prípravky do kúpeľa a na ošetrovanie vlasov (okrem farieb)

lak, šampóny, prípravky na oplachovanie a spevňujúce, brilantíny, vlasový krém (okrem vlasových vôd, ktoré sú uvedené v bode 7.4), peny do kúpeľa a iné penové prostriedky do kúpeľa a sprchy

25 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 – 750 – 1000 – 2000

7.4 Prípravky na báze alkoholu

obsahujúce menej než 3 % prírodného alebo syntetického parfumového oleja podľa objemu a menej než 70 % čistého etylalkoholu podľa objemu: parfumované vody, vlasové vody, vody používané pred holením a po holení

15 – 25 – 30 – 40 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 – 750 – 1000

7.5 Dezodoranty a prípravky na osobnú hygienu

20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200

7.6 Kozmetické púdre

50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 250 – 500 – 1000

8. UMÝVACIE A PRACIE PROSTRIEDKY

8.1 Tuhé toaletné a jadrové mydlá g) (číslo 34.01 SCS)

25 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 – 1000

8.2 Mazľavé mydlá g) (číslo 34.01 SCS)

125 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 5000 – 10000

8.3 Mydlové vločky a pod. g) (číslo 34.01 SCS)

250 – 500 – 750 – 1000 – 3000 – 5000 – 10000

8.4 Tekuté umývacie, pracie, čistiace a leštiace prípravky a pomocné prípravky (číslo 34.02 SCS) a chlornanové prípravky (okrem prípravkov, ktoré sú uvedené v bode 6) (množstvo v ml)

125 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 1250 [4]- 1500 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 6000 – 7000 – 10000

8.5 Leštiace prášky g)

250 – 500 – 750 – 1000 – 10000

8.6 Predpieracie a namáčacie prípravky v práškovej forme g)

250 – 500 – 1000 – 2000 – 5000 – 10000

9. ROZPÚŠŤADLÁ (ml)

V zmysle smernice Rady 73/173/EHS zo dňa 4. júna 1973 o aproximácii právnych a správnych predpisov členských štátov týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných prípravkov (rozpúšťadiel) [5]

25 – 50 – 75 – 125 – 250 – 500 – 1000 – 1500 – 2500 – 5000 – 10000

10. MAZACIE OLEJE (ml)

125 – 250 – 500 – 1000 – 2000 – 2500 – 3000 – 4000 – 5000 – 10000

[1] Neplatí pre ovsenú múku a ovsené vločky.

[2] Okrem zemiakov a dehydrovanej zeleniny.

[3] Výrobky s vlhkosťou nižšou ako 14 %.

[4] Pre chlornanové prípravky.

[5] Ú. v. ES L 189, 11.7.1973, s. 7.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ROZPÄTIE PRÍPUSTNÝCH OBJEMOV OBALOV

Platia technické normy EN 23,1, druhé vydanie (máj 1978) a EN 76, prvé vydanie (december 1978); okrem prípadov, keď sa výrobky a rozpätie objemov v nich uvedené líši od hodnôt uvedených v tejto prílohe.

1. KONZERVY A POLOKONZERVY V PLECHOVKÁCH A SKLENÝCH OBALOCH: RASTLINNÉ/ZELENINOVÉ VÝROBKY (OVOCIE, ZELENINA, RAJČINY, ZEMIAKY; OKREM CHRENU, POLIEVOK, OVOCNÝCH ALEBO ZELENINOVÝCH ŠTIAV A OVOCNÝCH NEKTÁROV) NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

1.1 Plechovky a sklené obaly (objem v ml)

106 – 156 – 212 [1] - 228 [2] - 314 – 370 – 425 [3] - 446 [4] - 580 – 720 – 850 – 1062 – 1700 – 2650 – 3100 – 4250 – 10200

1.1.1 Dodatočný zoznam pre poháre:

53 [5]- 125 [6] – 250 [7]

1.2 Zoznam objemov prípustných pre zvláštne výrobky: (objem v ml)

- Hľuzovky: 26 – 53 – 71 – 106 – 212 – 425 – 720 – 850

- Rajčiny:

koncentráty: 71 – 142 – 212 – 370 – 425 – 720 – 850 – 3100 – 4250

šúpané alebo nešúpané: 236 – 370 – 425 – 720 – 850 – 2650 – 3100

- Ovocné koktaily, ovocie v sirupe: 106 – 156 – 212 [8] - 228 [9] - 236 – 314 – 370 – 425 [10] - 446 [11] - 580 – 720 – 850 – 1062 – 1700 – 2650 – 3100 – 4250 – 10200

2. VLHKÉ KRMIVO PRE DOMÁCE MAČKY A PSOV (objem v ml)

212 [12] - 228 [13] - 314 – 425 [14] - 446 [15] - 850 – 1062 – 1700 – 2650

3. UMÝVACIE, PRACIE A ČISTIACE PROSTRIEDKY V PRÁŠKOVEJ FORME

Objemy hotových balení musia byť:

Číslo škatule | Objem v ml |

E 0,5 | 375 |

E 1 | 750 |

E 2 | 1500 |

E 3 | 2250 |

E 5 | 3750 |

E 10 | 7700 |

E 15 | 11450 |

E 20 | 15200 |

E 25 | 18950 |

E 30 | 22700 |

Číslo barelu | |

E 5 | 3950 |

E 10 | 7700 |

E 15 | 11450 |

E 20 | 15200 |

E 25 | 18950 |

E 30 | 22700 |

[1] Tieto objemy budú preskúmané najneskôr do piatich rokov odo dňa prijatia tejto smernice.

[2] Tieto objemy budú preskúmané najneskôr do piatich rokov odo dňa prijatia tejto smernice.

[3] Tieto objemy budú preskúmané najneskôr do piatich rokov odo dňa prijatia tejto smernice.

[4] Tieto objemy budú preskúmané najneskôr do piatich rokov odo dňa prijatia tejto smernice.

[5] Objemy povolené na obdobie desiatich rokov odo dňa prijatia tejto smernice.

[6] Objemy povolené na obdobie desiatich rokov odo dňa prijatia tejto smernice.

[7] Objemy povolené na obdobie desiatich rokov odo dňa prijatia tejto smernice.

[8] Tieto objemy budú preskúmané najneskôr do piatich rokov odo dňa prijatia tejto smernice.

[9] Tieto objemy budú preskúmané najneskôr do piatich rokov odo dňa prijatia tejto smernice.

[10] Tieto objemy budú preskúmané najneskôr do piatich rokov odo dňa prijatia tejto smernice.

[11] Tieto objemy budú preskúmané najneskôr do piatich rokov odo dňa prijatia tejto smernice.

[12] Tieto objemy budú preskúmané najneskôr do piatich rokov odo dňa prijatia tejto smernice.

[13] Tieto objemy budú preskúmané najneskôr do piatich rokov odo dňa prijatia tejto smernice.

[14] Tieto objemy budú preskúmané najneskôr do piatich rokov odo dňa prijatia tejto smernice.

[15] Tieto objemy budú preskúmané najneskôr do piatich rokov odo dňa prijatia tejto smernice.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ROZPÄTIE OBJEMOV PRE VÝROBKY PREDÁVANÉ V AEROSÓLOCH, S VÝNIMKOU VÝROBKOV VYLÚČENÝCH V BODE 7.4 PRÍLOHY I A LIEČIV

Odlišne od článku 8 ods. 1 písm. e) smernice Rady 75/324/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov [1], nemusia byť výrobky predávané v aerosólovom prevedení, ktoré spĺňa požiadavky tejto smernice, označené menovitou hmotnosťou ich obsahu.

1. VÝROBKY PREDÁVANÉ V KOVOVÝCH OBALOCH

Objemy obalové nádobky v ml pre: | Objem kvapalnej fázy v ml |

Výrobky rozprašované skvapalneným plynom | a)Výrobky rozprašované iba stlačenými plynmib)Výrobky rozprašované iba oxidom dusným alebo oxidom uhličitým, alebo výlučne ich zmesou, ak výrobok má Bunsenov koeficient 1,2 alebo nižší |

25 | 40 | 47 |

50 | 75 | 89 |

75 | 110 | 140 |

100 | 140 | 175 |

125 | 175 | 210 |

150 | 210 | 270 |

200 | 270 | 335 |

250 | 335 | 405 |

300 | 405 | 520 |

400 | 520 | 650 |

500 | 650 | 800 |

600 | 800 | 1000 |

750 | 1000 | — |

2. VÝROBKY PREDÁVANÉ V PRIEHĽADNÝCH ALEBO NEPRIEHĽADNÝCH SKLENENÝCH ALEBO PLASTOVÝCH OBALOCH (objem kvapalnej fázy v ml):

25 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150

[1] Ú. v. ES L 147, 9.6.1975, s. 40.

--------------------------------------------------