31980L0181



Úradný vestník L 039 , 15/02/1980 S. 0040 - 0050
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 10 S. 0181
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 9 S. 0090
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 10 S. 0181
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 10 S. 0292
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 10 S. 0292


Smernica Rady

z 20. decembra 1979

o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS

(80/181/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100,

so zreteľom na smernicou Rady 71/354/EHS z 18. októbra 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek [1] naposledy zmenená a doplnená smernicou rady 76/770/EHS [2],

so zreteľom na návrhom Komisie [3],

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [4],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [5],

keďže meracie jednotky sú podstatné pri používaní všetkých meracích prístrojov a slúžia na vyjadrenie meraní alebo akýchkoľvek indikácií množstva; keďže meracie jednotky sa používajú takmer vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti; keďže je potrebné zabezpečiť čo najväčší prehľad o ich používaní; keďže je z tohto dôvodu potrebné stanoviť pravidlá ich používania v rámci spoločenstva v oblasti hospodárstva, zdravotníctva, bezpečnosti obyvateľstva alebo pre administratívne účely;

keďže však existujú medzinárodné dohovory alebo dohody v oblasti medzinárodnej dopravy, ktoré zaväzujú spoločenstvo alebo členské štáty viažu; keďže tieto dohovory alebo dohody sa musia rešpektovať;

keďže právne predpisy upravujúce používanie meracích jednotiek nie sú vo všetkých členských štátoch jednotné, čo vytvára bariéru pre ich vzájomný obchod; keďže za takýchto okolností je potrebné zosúladiť zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia v záujme toho, aby sa predišlo týmto prekážkam;

keďže meracie jednotky podliehajú medzinárodným rozhodnutiam prijatým Všeobecnou konferenciou o váhach a mierach (CGPM) ustanovenou Metrickým dohovorom podpísaným v Paríži 20. mája 1875, ktorým sa riadia všetky členské štáty; keďže výsledkom týchto rozhodnutí bol návrh "Medzinárodného systému jednotiek" (SI);

keďže rada prijala 18. októbra 1971 smernicu 71/354/EHS o aproximácii zákonov členských štátov s cieľom eliminovať obchodné bariéry prijatím medzinárodného systému jednotiek na úrovni spoločenstva; keďže smernica 71/354/EHS bola zmenená a doplnená aktom o pristúpení a smernicou 76/770/EHS;

keďže tieto ustanovenia spoločenstva neprekonali všetky prekážky v tejto oblasti; keďže smernica 76/770/EHS vyžaduje, aby sa do 31.decembra 1979 prehodnotila situácia v súvislosti s meracími jednotkami, názvami a symbolmi vymenovanými v kapitole D prílohy k tejto smernici; keďže sa potvrdila potreba prehodnotiť aj situáciu v súvislosti s niektorými inými meracími jednotkami;

keďže je potrebné v záujme vyhnutia sa vážnym ťažkostiam poskytnúť lehotu určitého prechodného obdobia, počas ktorého by mohli byť zosúladené meracie jednotky, ktoré nie sú kompatibilné s medzinárodným systémom jednotiek; keďže je napriek tomu dôležité umožniť členským štátom, ktoré si to želajú, aby podmienky kapitoly I prílohy nadobudli účinnosť na ich území čo najskôr; keďže je preto dôležité obmedziť v rámci spoločenstva trvanie tohto prechodného obdobia a zároveň ponechať voľnosť členským štátom skrátiť toho obdobie;

keďže je počas prechodného obdobia dôležité najmä v záujme ochrany spotrebiteľa udržať prehľad o používaní meracích jednotiek v obchode medzi členskými štátmi; keďže sa zdá, že tento cieľ je možné dosiahnuť tým, že členské štáty budú v tomto prechodnom období viazané povinnosťou umožniť doplňujúce označovanie na výrobkoch a zariadeniach importovaných z iných členských štátov;

keďže však nie je takéto systematické prispôsobovanie riešení pre všetky meracie prístroje, vrátane lekárskych, nevyhnutne želateľné; keďže preto by členské štáty mali byť schopné vyžadovať, aby meracie prístroje používané na ich území mali hodnoty množstiev vyznačované v jednoduchých zákonných meracích jednotkách;

keďže táto smernica neovplyvňuje ďalšiu výrobu výrobkov, ktoré už na trhu sú; keďže však ovplyvňuje umiestnenie na trhu tých výrobkov a zariadení, ktoré nesú označenie množstva v meracích jednotkách, ktoré už nie sú zákonnými vtedy, keď je tieto výrobky a zariadenia potrebné doplniť alebo vymeniť niektoré ich časti alebo diely; keďže je preto potrebné povoliť členským štátom umiestniť na trh a dať do užívania takéto výrobky a zariadenia, ak sú súčiastkami alebo náhradnými dielmi a to aj vtedy, keď sú označené meracími jednotkami, ktoré už nie sú zákonnými meracími jednotkami v záujme toho, aby výrobky a prístroje na trh už umiestnené bolo možné ďalej používať;

keďže Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) prijala 1. marca 1974 prijala medzinárodnú normu o jednotkách SI a iných jednotkách na používanie v systémoch s obmedzeným počtom písmen; keďže sa doporučuje, aby spoločenstvo prijalo riešenia, ktoré už boli schválené na širšej medzinárodnej úrovni normou ISO 2955 z 1. marca 1974;

keďže ustanovenia spoločenstva týkajúce sa meracích jednotiek sa nachádzajú vo viacerých písomných materiálov spoločenstva; keďže otázka meracích jednotiek je taká dôležitá, že si vyžaduje, aby tieto boli zhrnuté do jedného materiálu spoločenstva; keďže táto smernica týmto zjednocuje všetky ustanovenia spoločenstva týkajúce sa tejto problematiky a ruší smernicu 71/354/EHS,

PRIJALA TÚTO SMERNICU

Článok 1

V zmysle tejto smernice zákonné meracie jednotky, ktoré sa musia používať na vyjadrenie množstva sú:

a) jednotky vymenované v kapitole I prílohy;

b) jednotky vymenované v kapitole II prílohy do dátumu, ktorý určia členské štáty; tento dátum môže byť najneskôr 31. december 1985;

c) jednotky vymenované v kapitole III prílohy iba v tých členských štátoch, kde tieto boli povolené 21.apríla 1973 a do dátumu, ktorý určia tieto členské štáty; tento dátum môže byť najneskôr dátum, ktorý stanovila Rada pred 31. decembrom 1989 na základe článku 100 zmluvy.

Článok 2

a) Záväzky vyplývajúce z článku 1 sa týkajú meracích jednotiek, meraní a indikácií množstva vyjadrených v meracích jednotkách na hospodárske účely, účely verejného zdravia a bezpečnosti alebo na správne účely.

b) Táto smernica neovplyvňuje používanie jednotiek v oblasti leteckej, námornej a železničnej dopravy, okrem jednotiek, ktorých používanie stanovuje táto smernica ako povinné a ktoré sú určené na základe medzinárodných dohovorov a dohôd a ktoré sú záväzné buď pre spoločenstvo alebo členské štáty.

Článok 3

1. Na účely tejto smernice znamená pojem "doplnkové označenie" jedno alebo viac vyznačení množstva vyjadrené v meracích jednotkách, ktoré nie sú uvedené v kapitole I prílohy a sú vyznačené spolu s indikáciou množstva v jednotkách, ktoré sú vymenované v tejto kapitole.

2. Používanie doplnkového označenia je povolené do 31. decembra 1989.

3. Avšak členské štáty môžu vyžadovať, aby meracie prístroje boli označené indikáciou množstva v jednej zákonnej meracej jednotke.

4. Indikácia vyjadrená v zákonnej jednotke uvedenej v kapitole I je rozhodujúca. Indikácie vyjadrené v meracích jednotkách neuvedených v kapitole I nie sú vyznačené väčšími písmenami ako príslušné indikácie v jednotkách uvedených v kapitole I uvedených.

5. Používanie doplnkového označenia je povolené do 31. decembra 1989.

Článok 4

Používanie meracích jednotiek, ktoré nie sú, alebo už nie sú zákonné, je povolené pre:

- výrobky a zariadenia, ktoré sú už na trhu a/alebo v používaní ku dňu prijatia tejto smernice,

- súčasti alebo dielce výrobkov a zariadení potrebné na doplnenie alebo výmenu súčastí alebo dielcov týchto výrobkov alebo zariadení.

V meracích nástrojoch sa však môže požadovať používanie schválených meracích jednotiek.

Článok 5

Medzinárodná norma ISO 2955 z 1. marca 1974, "Spracovanie informácií - Uvedenie jednotiek SI a iných jednotiek do používania v systémoch s obmedzeným počtom písmen" sa týka oblasti, o ktorej sa hovorí v odseku 1.

Článok 6

1. októbra 1981 sa zrušuje smernica 71/354/EHS.

Avšak ako výnimku zo smernice 71/354/EHS členské štáty povolia alebo budú povoľovať v zmysle podmienok špecifikovaných v článku 1 tejto smernice používanie nasledovných meracích jednotiek aj po 31. decembri 1989:

milimeter ortuťového stĺpca | (Kapitola II) |

poise | (Kapitola II) |

stokes | (Kapitola II) |

yard | (Kapitola III) |

štvorcový yard | (Kapitola III) |

kalória | (Kapitola III) |

Článok 7

a) Členské štáty do 1. júla 1981 prijmú a zverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na splnenie požiadaviek tejto smernice a informujú o tom Komisiu.

Tieto ustanovenia budú uplatňovať od 1. októbra 1981.

b) Členské štáty tiež zabezpečia, aby odo dňa oznámenia tejto smernice bola komisia informovaná o všetkých návrhoch zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré členské štáty zamýšľajú prijať v rámci pôsobnosti tejto smernice a to s dostatočným predstihom, aby sa k nim mohla vyjadriť.

Článok 8

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 20. decembra 1979

za Radu

predseda

J. Tunney

[1] Ú. v. ES L 243, 29. 10. 1971, s. 29.

[2] Ú. v. ES L 262, 27. 9. 1976, s. 204.

[3] Ú. v. ES C 81, 28. 3. 1979, s. 6.

[4] Ú. v. ES C 127, 21. 5. 1979, s. 80.

[5] Stanovisko doručené 24/25. októbra 1979 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

KAPITOLA I

ZÁKONNÉ MERACIE JEDNOTKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 písm. a)

1. JEDNOTKY SI A ICH DESATINNÉ NÁSOBKY A PODIELY

1.1. Základné jednotky SI

Veličina | Jednotka |

Názov | Symbol |

Dĺžka | meter | m |

Hmotnosť | kilogram | kg |

Čas | sekunda | s |

Elektrický prúd | ampér | A |

Termodynamická teplota | kelvin | K |

Koncentrácia látky | mol | mol |

Jas | kandela | cd |

Definície základných jednotiek SI:

Jednotka dĺžky

Meter je dĺžka rovnajúca sa 1650763,73 vlnovej dĺžky radiácie vo vákuu zodpovedajúca prechodu medzi hladinami 2p10 a 5d5 v atóme kryptónu 86.

(Jedenásta CGPM (1960), rezolúcia 6).

Jednotka hmotnosti

Kilogram je jednotka hmotnosti; rovná sa hmotnosti medzinárodného prototypu kilogramu.

(Tretia CGMP (1901), strana 70 správy z konferencie).

Jednotka času

Sekunda je čas rovnajúci sa 9192631770 periódam žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu atómu cézia 133.

(Trinásta CGPM (1971), rezolúcia 1).

Jednotka elektrického prúdu

Ampér je stály elektrický prúd, ktorý pri prietoku dvoma rovnobežnými priamymi a nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti 1 m vyvolá medzi nimi stálu silu 2.10-7 newtonu na meter dĺžky.

(CPIM (1946), rezolúcia 2 schválená deviatou CGPM (1948)).

Jednotka termodynamickej teploty

Kelvin, jednotka termodynamickej teploty je 1/273,16 časť termodynamickej teploty trojitého bodu vody.

(Trinásta CGPM (1967), rezolúcia 4).

Jednotka látkového množstva

Mol je látkové množstvo sústavy, ktoré obsahuje práve toľko elementárnych entít, koľko je atómov v 0,012 kilogramu uhlíka 12.

Ak sa používa mol, musia byť špecifikované elementárne častice, môžu to byť atómy, molekuly, ióny, elektróny a iné častice alebo špecifikované skupiny takýchto častíc.

(Štrnásta CGPM (1971), rezolúcia 3).

Jednotka svetelnej intenzity

Kandela je jednotka svetelnej intenzity zdroja, ktorý v danom smere vysiela monochromatické žiarenie o frekvencii 540 x 1012 hertzov a ktorého žiarivosť v tomto smere je 1/683 wattu na steradián.

(Šestnásta CGPM (1979), rezolúcia 3).

1.1.1. Špeciálny názov jednotky SI pre teplo na vyjadrenie teploty Celzia

Veličina | Jednotka |

Názov | Symbol |

Teplota Celzia | stupeň Celzia | oC |

Teplota Celzia je definovaná ako rozdiel t = T – T0 dvoch termodynamických teplôt T a T0, kde T0 = 273,15 Kelvina. Hodnota dielika alebo rozdiel v teplote môže byť vyjadrený, buď v kelvinoch, alebo v stupňoch Celzia. Jednotka "stupeň Celzia" sa rovná jednotke "kelvin".

1.2. Ďalšie jednotky SI

1.2.1. Doplnkové jednotky SI

Veličina | Jednotka |

Názov | Symbol |

Rovinný uhol | radián | rad |

Priestorový uhol | steradián | sr |

(Jedenásta CGPM (1960), rezolúcia 12).

Definície doplnkových jednotiek SI:

Jednotka rovinného uhla

Radián je rovinný uhol medzi dvoma polomermi, ktoré na obvode kružnice pretínajú kruh rovnajúci sa dĺžke polomeru.

(Medzinárodná norma ISO 31-1, december 1965).

Jednotka priestorového uhla

Priestorový uhol je pevný uhol, ktorý má svoj vrchol v strede gule, a ktorý opisuje na povrchu gule plochu rovnajúcu sa štvorcu, ktorého strana sa rovná polomeru gule.

(Medzinárodná norma ISO 31 - 1, december 1965)

1.2.2. Odvodené jednotky SI

Jednotky koherentne odvodené od základných jednotiek SI a doplnkové jednotky SI sú algebraickým vyjadrením základných jednotiek SI a/alebo doplnkových jednotiek SI s číselným koeficientom 1.

1.2.3. Odvodené jednotky SI, ich názvy a symboly

Veličina | Jednotka | Vyjadrenie |

Názov | Symbol | V SI jednotkách | Podľa základných alebo doplnkových jednotiek SI |

Frekvencia | hertz | Hz | | s-1 |

Sila | newton | N | | m.kg.s-2 |

Tlak | pascal | Pa | N.m-2 | m-1.kg.s-2 |

Energia, práca, teplo | joule | J | N.m | m-2.kg.s-2 |

Výkon, tok žiarenia | watt | W | J.s-1 | m-2.kg.s-3 |

Množstvo elektriny elektrický náboj | coulomb | C | | s.A |

Elektrické napätie, potenciálový rozdiel, elektromotorické napätie | volt | V | W.A-1 | m2.kg.s-3.A-1 |

Elektrický odpor | ohm | Ω | V.A-1 | m2.kg.s-3.A-2 |

Vodivosť | siemens | S | A.V-1 | m-2.kg-1.s3.A2 |

Kapacita | farad | F | C.V-1 | m-2.kg-1.s4.A2 |

Magnetický indukčný tok | weber | Wb | V.s | m2.kg.s-2.A-1 |

Magnetická indukcia | tesla | T | WB.m-2 | kg. s-2.A-1 |

Indukčnosť | henry | H | WB.A-1 | m2.kg.s-2.A-2 |

Svetelný tok | lumen | lm | | cd.sr |

Osvetlenie | lux | lx | lm.m-2 | m-2.cd.sr |

Aktivita rádionuklidov | becquerel | Bq | | s-1 |

Absorbovaná dávka, dodaná špecifická energia, index absorbovanej dávky | gray | Gy | J.kg-1 | m2.s-2 |

Dávkový ekvivalent | sievert | Sv | J.kg-1 | m2.s-2 |

Jednotky odvodené od základných jednotiek SI alebo doplnkové jednotky môžu vyť vyjadrené v termínoch jednotiek vymenovaných v kapitole I.

Odvodené jednotky SI môžu byť vyjadrené špeciálnymi názvami a symbolmi, tak ako sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke; napríklad, jednotka dynamickej viskozity SI môže byť vyjadrená ako m-1.kg.s-1 alebo N.s.m-2 alebo Pa.s.

1.3. Predpony a ich symboly na vyjadrenie niektorých desatinných násobkov a podielov

Faktor | Predpona | Symbol | Faktor | Predpona | Symbol |

1018 | exa | E | 10-1 | deci | d |

1015 | peta | P | 10-2 | centi | c |

1012 | tera | T | 10-3 | mili | m |

109 | giga | G | 10-6 | mikro | μ |

106 | mega | M | 10-9 | nano | n |

103 | kilo | k | 10-12 | piko | p |

102 | hekto | h | 10-15 | femto | f |

101 | deka | da | 10-18 | atto | a |

Názvy a symboly desatinných násobkov a podielov jednotky hmotnosti sú vyjadrené pripojením predpony k slovu "gram" a ich symbolov k symbolu "g".

Ak je odvodená jednotka vyjadrená v zlomkoch, jej desatinné násobky a podiely môžu byť vyznačené pripojením predpony k jednotkám v čitateli alebo menovateli alebo v obidvoch týchto častiach.

Zložené predpony, to znamená predpony tvorené priradením viacerých horeuvedených predpôn nemožno používať.

1.4. Špeciálne dovolené názvy a symboly desatinných násobkov a podielov jednotiek SI

Veličina | Jednotka |

Názov | Symbol | Objem |

Objem | liter | l alebo L | 1 l = 1 dm3=10-3 m3 |

Hmotnosť | tona | t | 1 t = 1 Mg = 103 kg |

Tlak | bar | bar | 1 bar = 105 Pa |

Poznámka:

Predpony a ich symboly povolené v bode 1.3. možno používať v spojení s jednotkami a symbolmi uvedenými v tabuľke 1.4.

2. JEDNOTKY, KTORÉ SÚ DEFINOVANÉ NA ZÁKLADE JEDNOTIEK SI, ALE NIE SÚ ICH DESATINNÝMI NÁSOBKAMI ALEBO PODIELMI

Veličina | Jednotka |

Názov | Symbol | Hodnota |

Rovinný uhol | otáčka* | | 1otáčka = 2 π rad |

stupeň* alebo gon* | gon* | 1 gon = π200 rad |

stupeň | º | 1° = π180 rad |

minúta uhla | ' | 1' = π10800rad |

sekunda uhla | " | 1'' = π648000rad |

Čas | minúta | min | 1 min = 60 s |

hodina | h | 1 hº= 3600 s |

deň | d | 1 dº= 86400 s |

Poznámka:

Predpony vymenované v bode 1.3 sa môžu používať len v spojení s názvami "stupeň" alebo "gon" a symbolom "gon".

3. JEDNOTKY DEFINOVANÉ NEZÁVISLE NA siedmych ZÁKLADNÝCH JEDNOTKÁCH SI

Jednotka jednotná atómová hmotnosť je dvanástina hmotnosti atómu nuklidu 12C.

Elektrónvolt je kinetická energia potrebná na to, aby elektrón, ktorého napätie je 1 volt alebo viac prešiel vo vákuu z jedného bodu do druhého elektrónu.

Veličina | Jednotka |

Názov | Symbol | Hodnota |

Hmotnosť | jednotná atómová hm. | u | 1 u ≈1,6605655x10-27 kg |

Energia | elektrónvolt | eV | 1 eV≈ 1,6021892x10-19 J |

Hodnota týchto jednotiek vyjadrená v jednotkách SI nie je presne známa.

Horeuvedené hodnoty sú vybrané z CODATA buletinu č. 11 z decembra 1973 Medzinárodnej rady vedeckých združení.

Poznámka:

V spojení s týmito dvoma jednotkami a ich symbolmi je možné používať predpony a ich symboly vymenované v bode 1.3.

4. JEDNOTKY A NÁZVY JEDNOTIEK POVOLENÉ LEN PRE ŠPECIÁLNE OBLASTI

Veličina | Jednotka |

Názov | Symbol | Hodnota |

Optická mohutnosť optických systémov | dioptria* | | 1 dioptria = 1 m-1 |

Hmotnosť drahých kameňov | metrický karát | | 1 metrický karát = 2x10-4 kg |

Poľnohospodárska plocha a stavebná plocha | ár | a | 1 ár = 102 m2 |

Hmotnosť na jednotku dĺžky textilných priadzí a nití | tex* | tex* | 1 text = 10-4 kg.m-1 |

Poznámka:

V spojení s horeuvedenými jednotkami je možné používať predpony vymenované v bode 1.3. Avšak násobok 102 sa volá "hektár".

5. ZLOŽENÉ JEDNOTKY

Kombinácia jednotiek vymenovaných v kapitole I tvorí zložené jednotky

KAPITOLA II

ZÁKONNÉ MERACIE JEDNOTKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 písm. b)

VELIČINY, NÁZVY JEDNOTIEK, SYMBOLY A HODNOTY

Veličina | Jednotka |

Názov | Symbol | Hodnota |

Krvný tlak | mm ortuti(*) | mm Hg (*) | 1 mm Hg = 133322 Pa |

Aktivita (rádionuklidu) | | curie | 1g = π200rad |

1 Ci = 3.7x1010 Bq | Absorbovaná dávka | rad | rad |

1 rad = 10-2 Gy | Ekvivalentná dávka | rem* | rem* |

1 rem = 10-2 Sv | Žiarenie (X a γ lúče) | röntgen | R |

1 R = 2.58.10-4 C.kg-1 | Dynamická viskozita | poise | P |

1 P = 10-1 Pa.s | Kinematická viskozita | stokes | St |

1 St = 10-4 m2.s-1 | rovinný uhol | g* | 1g = π/200 rad |

Poznámka:

V spojení s jednotkami a symbolmi obsiahnutými v tejto časti, okrem milimetrového stĺpca ortuti a jeho symbolu a okrem symbolu "g" je možné používať predpony a ich symboly vymenované v bode 1.3. kapitoly I.

Až do dátumu uvedeného v článku 1 písm. b) je možné navzájom kombinovať jednotky uvedené v kapitole II, alebo tieto kombinovať s jednotkami vymenovanými v kapitole I a vytvárať tak zložené jednotky.

KAPITOLA III

ZÁKONNÉ MERACIE JEDNOTKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 písm. c)

VELIČINY, NÁZVY JEDNOTIEK, SYMBOLY A PRIBLIŽNÉ HODNOTY

Dĺžka

palec | 1 in = 2,54 x 10-2 m |

stopa | 1 ft = 0,3048 m |

siaha | 1 fm = 1,829 m |

míľa | 1 mile = 1609 m |

yard | 1 yard = 0,9144 m |

Plošný obsah

štvorcová stopa | 1 sq ft = 0,929 x 10-1 m2 |

aker | 1 ac = 4047 m2 |

štvorcový yard | 1 sq yd = 0,8361 m2 |

Objem

fl.unca | 1 fl oz = 28,41 x 10-6 m3 |

gill | 1 gill = 0,1421 x 10-3 m3 |

pinta | 1 pt = 0,5683 x 10-3 m3 |

kvart | 1 qt = 1,137 x 10-3 m3 |

galón | 1 gal = 4,546 x 10-3 m3 |

Hmotnosť

unca | 1 oz = 28,35 x 10-3 kg |

trójska unca | 1 oz tr = 31,10 x 10-3 kg |

libra | 1 lb = 0,453 kg |

Energia

therm | 1 therm = 105,506 x 106 J |

Až do dátumu uvedeného v článku 1 písm. b) je možné navzájom kombinovať jednotky uvedené v kapitole III, alebo tieto kombinovať s jednotkami vymenovanými v kapitole I a vytvárať tak zložené jednotky.

--------------------------------------------------