31980D0765Uradni list L 213 , 16/08/1980 str. 0034 - 0041
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 12 str. 0094
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 30 str. 0093
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 12 str. 0094
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 19 str. 0003
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 19 str. 0003


Odločba Komisije

z dne 8. julija 1980

o določitvi kode in standardnih pravil za prepis podatkov o vmesnih statističnih raziskovanjih površin vinogradov v strojno čitljivo obliko

(80/765/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 357/79 z dne 5. februarja 1979 o statističnih raziskovanjih vinogradov [1] in zlasti členov 5(6) ter 6(7) Uredbe,

ker člen 5(6) Uredbe (EGS) št. 357/79 določa, da države članice, ki elektronsko obdelujejo rezultate svojih vmesnih raziskovanj, predložijo rezultate v strojno čitljivi obliki;

ker oprema, ki jo ima Komisija na razpolago za analiziranje rezultatov statističnih raziskovanj vinogradov in potreba po njihovi smotrni uporabi zahtevata, da se predpiše standardna oblika za prepis podatkov v strojno čitljivo obliko, ki se določi v skladu s postopkom iz člena 8 navedene uredbe;

ker je primerno, da države članice iz praktičnih razlogov predložijo rezultate raziskovanj iz člena 6 Uredbe (EGS) št. 357/79 tudi v strojno čitljivi obliki;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kmetijsko statistiko,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Strojno čitljiva oblika za predložitev podatkov, predvidenih v členih 5 in 6 Uredbe (EGS) št. 357/79, tistih držav članic, ki elektronsko obdelujejo rezultate svojih raziskovanj, je magnetni trak.

Člen 2

Koda in pravila za prepis podatkov, predvidenih v členih 5 in 6 Uredbe (EGS) št. 357/79, na magnetni trak, so določeni v prilogah.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. julija 1980

Za Komisijo

François-Xavier Ortoli

Podpredsednik

[1] UL L 54, 5.3.1979, str. 124.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SPECIFIKACIJA MAGNETNEGA TRAKU ZA PREDLOŽITEV REZULTATOV VMESNIH RAZISKOVANJ VINOGRADOV STATISTIČNEMU URADU EVROPSKIH SKUPNOSTI

(Uredba Sveta (EGS) št. 357/79)

SPLOŠNE DOLOČBE

I. Države članice, ki elektronsko obdelujejo podatke, predložijo Statističnemu uradu Evropskih skupnosti podatke, zapisane v skladu s členoma 5 in 6 Uredbe (EGS) št. 357/79, v naslednji obliki:

1. Podatki se nanašajo na vsoto kmetijskih gospodarstev, če je raziskovanje popis (ali na uteženo vsoto kmetijskih gospodarstev, če raziskava temelji na naključnem vzorčenju) in ne na posamezna kmetijska gospodarstva.

2. Podatki se dostavijo na magnetnem traku standardne znamke z 9-slednim zapisom znakov in gostoto zapisa 1600 BPI (630 bitov/cm).

3. Podatki imajo določeno dolžino zapisa, ki je sestavljena iz 145 mest, in kodo zapisa EBCDIC.

4. Prvi dve polji vsakega zapisa vsebujeta podatke, ki omogočajo identifikacijo. Prvo polje (tri mesta) določa geografsko enoto, katere šifriranje je navedeno v posebnih določbah in Prilogi II.

5. Drugo polje (dve mesti) določa preglednico iz seznama preglednic, predvidenega v Uredbi Sveta (EGS) št. 357/79. Šifriranje teh preglednic je navedeno v posebnih določbah.

6. Število in velikost polj v vsakem zapisu se razlikujeta glede na preglednico. Če pri nekaterih preglednicah ni izpolnjenih vseh 145 mest, se zapis na koncu dopolni s praznimi mesti.

7. Podatki se vnesejo v vsako polje z desno poravnavo in se dopolnijo z ničlami. Če neobvezni podatki niso predloženi, se zapis dopolni s praznimi mesti v ustreznih bitih.

8. Podatki o površini se podajo v arih, podatki o proizvodnji v hl.

9. Države članice izberejo blokirni faktor in obvestijo Statistični urad Evropskih skupnosti o uporabljenem blokirnem faktorju.

10. Zapisi se razvrščajo glede na geografsko enoto, preglednico in spremembe v navedenem vrstnem redu.

11. Standardne upravne postopke za prenos datotek na magnetnem traku Statističnemu uradu Evropskih skupnosti skupaj določijo Statistični urad Evropskih skupnosti in države članice.

II. Naslednje strani za vsako preglednico in različne postavke zapisa prikazujejo:

(a) šifre, ki se uporabijo;

(b) največje število znakov, predvidenih za zadevno postavko;

(c) zaporedno oštevilčenje mest za različne postavke.

POSEBNE DOLOČBE

Prvi dve mesti vsakega zapisa vsebujeta naslednje podatke:

| Koda | Število znakov | Število bitov na traku |

1.Geografska enota | Glej Prilogo II | 3 | 1 – 3 |

2.Preglednica | | 2 | 4 – 5 |

5 | 50 | | |

6 | 60 | | |

7 | 70 | | |

8 | 80 | | |

| Koda | Število znakov | Število bitov na traku |

PREGLEDNICA 5

5.1Vrsta površine | | 1 | 6 |

V rodnosti | 1 | | |

Še ne rodno | 2 | | |

5.2Skupaj

Površina (ar) | | 10 | 7 – 16 |

5.3Kakovostna vina pdpo

Skupaj površina (ar) | | 10 | 17 – 26 |

Razred pridelka I

Razvrstitev | 11 | 2 | 27 – 28 |

Površina (ar) | | 10 | 29 – 38 |

Razred pridelka II

Razvrstitev | 12 | 2 | 39 – 40 |

Površina (ar) | | 10 | 41 – 50 |

Razred pridelka III

Razvrstitev | 13 | 2 | 51 – 52 |

Površina (ar) | | 10 | 53 – 62 |

Razred pridelka IV

Razvrstitev | 14 | 2 | 63 – 64 |

Površina (ar) | | 10 | 65 – 74 |

5.4Druga vina

Skupaj površina (ar) | | 10 | 75 – 84 |

Razred pridelka I

Razvrstitev | 21 | 2 | 85 – 86 |

Površina (ar) | | 10 | 87 – 96 |

Razred pridelka II

Razvrstitev | 22 | 2 | 97 – 98 |

Površina (ar) | | 10 | 99 – 108 |

Razred pridelka III

Razvrstitev | 23 | 2 | 109 – 110 |

Površina (ar) | | 10 | 111 – 120 |

Razred pridelka IV

Razvrstitev | 24 | 2 | 121 – 122 |

Površina (ar) | | 10 | 123 – 132 |

Razred pridelka V

Razvrstitev | 25 | 2 | 133 – 134 |

Površina (ar) | | 10 | 135 – 144 |

PREGLEDNICA 6

6.1Vinorodno leto | | 1 | 6 |

1979/81 | 2 | | |

1981/82 | 3 | | |

1982/83 | 4 | | |

1983/84 | 5 | | |

1984/85 | 6 | | |

1985/86 | 7 | | |

1986/87 | 8 | | |

1987/88 | 9 | | |

6.2Spremembe | | 1 | 7 |

Izkrčena ali opuščena | 1 | | |

Zasajena | 2 | | |

Ponovno zasajena | 3 | | |

6.3Skupaj

Površina (ar) | | 10 | 8 – 17 |

6.4Kakovostna vina pdpo

Skupaj površina (ar) | | 10 | 18 – 27 |

Razred pridelka I

Razvrstitev | 11 | 2 | 28 – 29 |

Površina (ar) | | 10 | 30 – 39 |

Razred pridelka II

Razvrstitev | 12 | 2 | 40 – 41 |

Površina (ar) | | 10 | 42 – 51 |

Razred pridelka III

Razvrstitev | 13 | 2 | 52 – 53 |

Površina (ar) | | 10 | 54 – 63 |

Razred pridelka IV

Razvrstitev | 14 | 2 | 64 – 65 |

Površina (ar) | | 10 | 66 – 75 |

6.5Druga vina

Skupaj površina (ar) | | 10 | 76 – 85 |

Razred pridelka I

Razvrstitev | 21 | 2 | 86 – 87 |

Površina (ar) | | 10 | 88 – 97 |

Razred pridelka II

Razvrstitev | 22 | 2 | 98 – 99 |

Površina (ar) | | 10 | 100 – 109 |

Razred pridelka III

Razvrstitev | 23 | 2 | 110 – 111 |

Površina (ar) | | 10 | 112 – 121 |

Razred pridelka IV

Razvrstitev | 24 | 2 | 122 – 123 |

Površina (ar) | | 10 | 124 – 133 |

Razred pridelka V

Razvrstitev | 25 | 2 | 134 – 135 |

Površina (ar) | | 10 | 136 – 145 |

PREGLEDNICA 7

7.1Vinorodno leto | | 1 | 6 |

1979/81 | 2 | | |

1981/82 | 3 | | |

1982/83 | 4 | | |

1983/84 | 5 | | |

1984/85 | 6 | | |

1985/86 | 7 | | |

1986/87 | 8 | | |

1987/88 | 9 | | |

7.2Enota alkoholne stopnje | | 1 | 7 |

% vol | 1 | | |

° Oechsle | 2 | | |

7.3Kakovostna vina pdpo

Razred pridelka I

Razvrstitev | 11 | 2 | 8 – 9 |

Pridelava (hl) | | 10 | 10 – 19 |

Razred pridelka II

Razvrstitev | 12 | 2 | 20 – 21 |

Pridelava (hl) | | 10 | 22 – 31 |

Razred pridelka III

Razvrstitev | 13 | 2 | 32 – 33 |

Pridelava (hl) | | 10 | 34 – 43 |

Razred pridelka IV

Razvrstitev | 14 | 2 | 44 – 45 |

Pridelava (hl) | | 10 | 46 – 55 |

Alkoholna stopnja

(1 decimalno mesto, 1 vejica) | | 3 | 56 – 58 |

7.4Druga vina

Razred pridelka I

Razvrstitev | 21 | 2 | 59 – 60 |

Pridelava (hl) | | 10 | 61 – 70 |

Razred pridelka II

Razvrstitev | 22 | 2 | 71 – 72 |

Pridelava (hl) | | 10 | 73 – 82 |

Razred pridelka III

Razvrstitev | 23 | 2 | 83 – 84 |

Pridelava (hl) | | 10 | 85 – 94 |

Razred pridelka IV

Razvrstitev | 24 | 2 | 95 – 96 |

Pridelava (hl) | | 10 | 97 – 106 |

Razred pridelka V

Razvrstitev | 25 | 2 | 107 – 108 |

Pridelava (hl) | | 10 | 109 – 118 |

Alkoholna stopnja

(1 decimalno mesto, 1 vejica) | | 3 | 119 – 121 |

PREGLEDNICA 8

8.1Začetno leto | Tekoče leto | 4 | 6 – 9 |

8.2Znak

+ | 1 | 1 | |

– | 2 | | |

8.3Kakovostna vina pdpo

Razred pridelka I

Razvrstitev | 11 | 2 | 10 – 11 |

Znak | | 10 | 12 |

Spremembe | | | |

(1 decimalno mesto, 1 vejica) | | 3 | 13 – 15 |

Razred pridelka II

Razvrstitev | 12 | 2 | 16 – 17 |

Znak | | 1 | 18 |

Spremembe | | 3 | 19 – 21 |

Razred pridelka III

Razvrstitev | 13 | 2 | 22 – 23 |

Znak | | 1 | 24 |

Spremembe | | 3 | 25 – 27 |

Razred pridelka IV

Razvrstitev | 14 | 2 | 28 – 29 |

Znak | | 1 | 30 |

Spremembe | | 3 | 31 – 33 |

8.4Druga vina

Razred pridelka I

Razvrstitev | 21 | 2 | 34 – 35 |

Znak | | 1 | 36 |

Spremembe | | 3 | 37 – 39 |

Razred pridelka II

Razvrstitev | 22 | 2 | 40 – 41 |

Znak | | 1 | 42 |

Spremembe | | 3 | 43 – 45 |

Razred pridelka III

Razvrstitev | 23 | 2 | 46 – 47 |

Znak | | 1 | 48 |

Spremembe | | 3 | 49 – 51 |

Razred pridelka IV

Razvrstitev | 24 | 2 | 52 – 53 |

Znak | | 1 | 54 |

Spremembe | | 3 | 55 – 57 |

Razred pridelka V

Razvrstitev | 25 | 2 | 58 – 59 |

Znak | | 1 | 60 |

Spremembe | | 3 | 61 – 63 |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

GEOGRAFSKE ENOTE IZ ČLENA 4(3) UREDBE SVETA (EGS) št. 357/79

| Koda |

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA (Vinorodna območja) | 010 |

Ahr | 110 |

Mittelrhein | 111 |

Mosel-Saar-Ruwer | 112 |

Nahe | 113 |

Rheinhessen | 114 |

Rheinpfalz | 115 |

Hessische Bergstraße | 116 |

Rheingau | 117 |

Württemberg | 118 |

Baden | 119 |

Franken | 120 |

FRANCIJA | 430 |

Departmaji ali skupine departmajev

Aude | 543 |

Gard | 544 |

Hérault | 545 |

Lozère | 546 |

Pyrénées-Orientales | 547 |

Var | 552 |

Vaucluse | 553 |

Bouches-du-Rhône | 551 |

Gironde | 516 |

Gers | 523 |

Charente | 511 |

Charente-Maritime | 512 |

Ardeche | 532 |

Aisne | 472 |

Seine-et-Marne | 461 |

Ardennes – Aube – Marne – Haute-Marne | 439 |

Cher – Eure-et-Loir – Indre – Indre-et-Loire – Loir-et-Cher – Loiret | 442 |

Côte-d'Or – Nièvre – Saône-et-Loire – Yonne | 444 |

Meurthe-et-Moselle – Meuse – Moselle – Vosges | 445 |

Bas-Rhin – Haut-Rhin | 446 |

Doubs – Jura – Haute-Saône Territoire de Belfort | 447 |

Loire-Atlantique – Maine-et-Loire – Sarthe – Vendée | 448 |

Deux-Sèvres – Vienne | 401 |

Dordogne – Landes – Lot-et-Garonne – Pyrénées Atlantiques | 402 |

Ariège – Aveyron – Haute-Garonne – Lot – Hautes-Pyrénées – Tarn – Tarn-et-Garonne | 403 |

Corrèze – Haute-Vienne | 453 |

Ain – Drôme – Isère – Loire – Rhône – Savoie – Haute-Savoie | 404 |

Cantal – Allier – Haute-Loire – Puy-de-Dôme | 455 |

Alpes-de-Haute-Provence – Hautes-Alpes – Alpes-Maritimes | 405 |

Corse-du-Sud – Haute-Corse | 458 |

ITALIJA | 562 |

Torino | 590 |

Vercelli | 591 |

Novara | 952 |

Cuneo | 593 |

Asti | 594 |

Alessandria | 595 |

Valle d'Aosta | 575 |

Imperia | 596 |

Savona | 597 |

Genova | 598 |

La Spezia | 599 |

Varese | 600 |

Como | 601 |

Sondrio | 602 |

Milan | 603 |

Bergamo | 604 |

Brescia | 605 |

Pavia | 606 |

Cremona | 607 |

Mantova | 608 |

Bolzano-Bozen | 609 |

Trento | 610 |

Verona | 611 |

Vicenza | 612 |

Belluno | 613 |

Treviso | 614 |

Venezia | 615 |

Padova | 616 |

Rovigo | 617 |

Pordenone | 618 |

Udine | 619 |

Gorizia | 620 |

Trieste | 621 |

Piacenza | 622 |

Parma | 623 |

Reggio nell'Emilia | 624 |

Modena | 625 |

Bologna | 626 |

Ferrara | 627 |

Ravenna | 628 |

Forli | 629 |

Massa Carrara | 630 |

Lucca | 631 |

Pistoia | 632 |

Firenze | 633 |

Livorno | 634 |

Pisa | 635 |

Arezzo | 636 |

Siena | 637 |

Grosseto | 638 |

Perugia | 639 |

Terni | 640 |

Pesaro e Urbino | 641 |

Ancona | 642 |

Macerata | 643 |

Ascoli Piceno | 644 |

Viterbo | 645 |

Rieti | 646 |

Roma | 647 |

Latina | 648 |

Frosinone | 649 |

Caserta | 650 |

Benevento | 651 |

Napoli | 652 |

Avellino | 653 |

Salerno | 654 |

L'Aqulia | 655 |

Teramo | 656 |

Pescara | 657 |

Chieti | 658 |

Campobasso | 659 |

Isernia | 660 |

Foggia | 661 |

Bari | 662 |

Taranto | 663 |

Brindisi | 664 |

Lecce | 665 |

Potenza | 666 |

Matera | 667 |

Cosenza | 668 |

Catanzaro | 669 |

Reggio di Calabria | 670 |

Trapani | 671 |

Palermo | 672 |

Messina | 673 |

Agrigento | 674 |

Caltanissetta | 675 |

Enna | 676 |

Catania | 677 |

Ragusa | 678 |

Siracusa | 679 |

Sassari | 680 |

Nuoro | 681 |

Cagliari | 682 |

Oristano | 683 |

LUKSEMBURG | 805 |

Tvori eno geografsko enoto | |

--------------------------------------------------