31980D0764Official Journal L 213 , 16/08/1980 P. 0028 - 0033
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 12 P. 0088
Greek special edition: Chapter 03 Volume 30 P. 0087
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 12 P. 0088
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 18 P. 0303
Portuguese special edition Chapter 03 Volume 18 P. 0303


ODLOČBA KOMISIJE (EGS) št. 80/764

z dne 8. julija 1980

o določitvi sheme tabel in opredelitev, ki se nanašajo na vmesna statistična raziskovanja vinogradov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 357/79 z dne 5. februarja 1979 o statističnih raziskovanjih vinogradov1) in zlasti člena 5(5) in člena 6(7) te uredbe,

ker morajo države članice v skladu s členom 5(5) Uredbe (EGS) št. 357/79 predložiti rezultate vmesnih raziskovanj v obliki seznama tabel, ki naj bi ga sprejeli po postopku iz člena 8 navedene uredbe,

ker je treba predpisati določene opredelitve, ki se nanašajo na vmesna raziskovanja, da se zagotovi primerljivost podatkov, podanih v teh tabelah,

ker morajo biti v skladu s členom 6(7) Uredbe (EGS) št. 357/79 podatki iz člena 6, posredovani Komisiji v obliki seznama s tabelami, ki naj bi ga sprejela po postopku iz člena 8 navedene uredbe,

ker so ukrepi, predvideni v tej odločbi, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za statistiko kmetijstva,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Oblika seznama tabel za vmesna raziskovanja vinogradov in za podatke iz člena 6 Uredbe (EGS) št. 357/79 je določena v Prilogi I.

Člen 2

Opredelitve, ki se nanašajo na vmesna raziskovanja, se določi v Prilogi II.

Člen 3

Odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. julija 1980

Za Komisijo:

Francois-Xavier ORTOLI

Podpredsednik

PRILOGA I

TABELA 5

VINOGRADI - VINSKE SORTE GROZDJA, RAZČLENJENI PO VRSTI PROIZVODNJE IN RAZREDU PRIDELKA, V HA

Geografska enota Vsi Za proizvodnjo kakovostnih vin z zaščitenim geografskim poreklom (ZGP)

Skupaj Razred pridelka

I II III IV

1 2 3 4 5 6

Rodno

Še ne rodno (.) (.) (.) (.)

Geografska enota Za proizvodnjo drugih vin

Skupaj Razred pridelka

I II III IV V

7 8 9 10 11 12

Rodno

Še ne rodno (.) (.) (.) (.) (.)

(.) Neobvezno.

TABELA 6

SPREMEMBE ZEMLJIŠČ, ZASAJENIH Z VINSKIMI SORTAMI, RAZČLENJENIH PO VRSTI PRIDELAVE IN GLEDE NA RAZRED PRIDELKA V VINORODNI SEZONI 19.../...., V HEKTARIH

Stanje ob koncu vinorodne sezone Spremembe po geografski enoti Vse Za proizvodnjo kakovostnih vin z ZGP

Skupaj Razred pridelka

I II III IV

1 2 3 4 5 6

Izkrčene ali opuščene

Zasajene (.) (.) (.) (.)

Obnovljene (.) (.) (.) (.)

Stanje ob koncu vinorodne sezone Spremembe po geografski enoti Za proizvodnjo drugih vin

Skupaj Razred pridelka

I II III IV V

7 8 9 10 11 12

Izkrčene ali opuščene

Zasajene (.) (.) (.) (.) (.)

Obnovljene (.) (.) (.) (.) (.)

(.) Neobvezno.

TABELA 7

PROIZVODNJA V HL NA ZEMLJIŠČIH, KJER SO ZASAJENE VINSKE SORTE GROZDJA, RAZČLENJENIH PO RAZREDU PRIDELKOV IN POVPREČNI NARAVNI MOČI ALKOHOLA, OCENJENA V SKLADU Z VRSTO PROIZVODNJE ZA VINORODNO SEZONO 19.../....

Geografska enota Za proizvodnjo kakovostnih vin z ZGP

Proizvodnja grozdnega mošta ali vina v hl Povprečna naravna moč alkohola v vol. % ali povprečna gostota v *Oechsle

Razred pridelave

I II III IV

1 2 3 4 5

Geografska enota Za proizvodnjo drugih vin

Proizvodnja grozdnega mošta in vina v hl Povprečna naravna moč alkohola v vol. % ali povprečna gostota v *Oechsle

Razred pridelka

I II III IV V

6 7 8 9 10 11

TABELA 8

OCENJENI TRENDI V PROIZVODNJI NA ZEMLJIŠČIH, ZASAJENIH Z VINSKIMI SORTAMI GROZDJA, GLEDE NA VRSTO PRIDELAVE IN RAZRED PRIDELKA, ZA VINORODNE SEZONE V OBDOBJU OD 19../.... do 19../....

Geografska enota Razlika v proizvodnji ( %) v obdobju med leti 19../.... in 19../....

Za proizvodnjo kakovostnih vin z ZGP

Razred pridelka

I II III IV

1 2 3 4

Geografska enota Razlika v proizvodnji ( %) v obdobju med leti 19../.... in 19../....

Za proizvodnjo drugih vin

Razred pridelka

I II III IV V

5 6 7 8 9

PRILOGA II

V tej odločbi se uporabijo naslednje opredelitve:

(a) Kmetijsko gospodarstvo:

samostojno vodena tehnično gospodarska enota, na kateri se proizvajajo kmetijski pridelki;

(b) obdelana zemljišča:

skupna zemljišča vinogradov, rodnih in še ne rodnih, ki je namenjena pridelavi grozdja in/ali sadilnega materiala za trte. Na tem zemljišču poteka redna pridelava za pridobivanje tržnih proizvodov.

(c) zemljišča, zasajena z vinskimi sortami grozdja za proizvodnjo kakovostnih vin z ZGP:

zemljišča zasajena z vinskimi sortami grozdja za proizvodnjo kakovostnih vin z zaščitenim geografskim poreklom (ZGP), kar je v skladu z določbami Uredbe Sveta (EGS) št.338/79 z dne 5. februarja 19791) in določbami, ki so predpisana za izvajanje te uredbe, kot tudi z nacionalnimi določbami, ki se upoštevajo pri uporabi člena 19 te uredbe;

(d) zemljišče, zasajeno z vinskimi sortami grozdja za proizvodnjo drugih vin:

zemljišče, zasajeno z vinskimi sortami grozdja za proizvodnjo vin, kamor ne spadajo kakovostna vina (ZGP);

(e) vinorodna sezona

Vinorodna sezona se začne 1. septembra in konča 31. avgusta;

(f) vinske sorte grozdja:

kot so določene v Uredbi Sveta (EGS) št. 347/79 z dne 5. februarja 1979 o splošnih predpisih za klasifikacijo različnih vrst vina2);

(g) izkrčitev

popolna odstranitev korenin na zemljišču, ki je zasajeno s trto;

(h) prenehanje

ustavitev rednih obdelovalnih del na zemljiščih, zasajenih s trtami za pridobivanje tržnih pridelkov

(i) zasaditev

dokončna namestitev cepljenih ali necepljenih sadik trte ali delov sadik, z namenom pridelave grozdja, ali namestitev matičnih nasadov podlag.

(l) pravica do obnove

pravica do obnove trte kot samostojnega pridelka na zemljišču, ki šteje za enakovredno izkrčenemu zemljišču, v okoliščinah, ki so določene z Uredbo (EGS) št. 337/79, za obdobje osmih vinorodnih sezon, ki sledijo sezoni, v kateri je bila izvedena izkrčitev, ki je bila ustrezno prijavljena;

(m) obnova

zasaditev trte v skladu s pravico do obnove

(n) nova zasaditev

zasaditev trte, ki ne ustreza definiciji obnove, ki je podana pod (m).

1)(1) UL št. L 54, 5. 3. 1979, str. 124)

1)(1) UL št. L 54, 5. 3. 1979, str. 48

2)(2) UL št. L 54, 5. 3. 1979, str. 75