31980D0686Úradný vestník L 188 , 22/07/1980 S. 0011 - 0012
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 2 S. 0227
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 1 S. 0248
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 2 S. 0227
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 2 S. 0171
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 15 Zväzok 2 S. 0171


Rozhodnutie Komisie

z 25. júna 1980,

ktorým sa zriaďuje poradný výbor pre dohľad a znižovanie znečistenia uhľovodíkmi vypúšťanými na mori

(80/686/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže Európska Rada na svojich zasadaniach 7. a 8. apríla 1978 v Kodani, 6. a 7. júla 1978 v Brémach a 27. a 28. apríla 1980 v Luxemburgu prijala stanovisko, že predchádzanie znečisťovaniu morí, najmä uhľovodíkmi, a boj proti nemu, by mali byť jedným z hlavných cieľov činnosti spoločenstva;

keďže akčný program Európskeho spoločenstva pre životné prostredie na rok 1973 [1], doplnený programom z roku 1977 [2], zdôrazňoval, že je pre západnú Európu nanajvýš dôležité, aby podnikla účinné kroky proti hrozbám, ktoré so sebou prináša preprava uhľovodíkov, vrátane hrozby závažného znečistenia pobrežia následkom havárií na šírom mori, a upresnil, že ochrana morskej vody s cieľom zabezpečiť udržanie ekologickej rovnováhy je prioritnou úlohou;

keďže 26. júna 1978 Rada prijala rezolúciu, ktorou ustanovila akčný program Európskych spoločenstiev pre kontrolu a znižovanie znečisťovania uhľovodíkmi vypúšťanými na mori [3];

keďže Komisia sa musí o znečisťovaní spôsobovanom uhľovodíkmi vypúšťanými na mori poradiť s vysokokvalifikovanými odborníkmi v členských štátoch;

keďže spoločenstvo potrebuje aj fórum, na ktorom by sa mohli stretávať odborníci na účely zhromažďovania existujúcich informácií a skúseností získaných v členských štátoch a tým uľahčovať koordináciu opatrení prijatých alebo plánovaných na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni alebo na úrovni spoločenstva,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Komisia týmto zriaďuje Poradný výbor pre dohľad a znižovanie znečistenia uhľovodíkmi vypúšťanými na mori, ďalej len "výbor".

Článok 2

Úlohy výboru sú nasledujúce:

1. radiť Komisii, na jej požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy, ohľadom všetkých problémov, ktoré sa týkajú vykonávania opatrení spoločenstva na dohľad a znižovanie znečisťovania spôsobeného uhľovodíkmi vypúšťanými na mori;

2. umožňovať zhromažďovanie existujúcich informácií a skúseností získaných v členských štátoch o spôsoboch dohľadu a znižovania znečisťovania spôsobeného uhľovodíkmi vypúšťanými na mori a tým uľahčovať koordináciu opatrení prijatých alebo plánovaných na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni alebo na úrovni spoločenstva.

Článok 3

1. Výbor tvoria vládni experti, ktorí majú odborné znalosti z oblastí uvedených v článku 2 (traja zástupcovia za každý členský štát).

2. Členov výboru vyberá Komisia na základe nominácií predložených členskými štátmi.

3. Na stretnutiach výboru sa zúčastňujú zástupcovia príslušných odborov Komisie.

Článok 4

Každý člen výboru si určí jedného náhradníka. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9, sa náhradník zúčastňuje na zasadaniach výboru a na práci výboru len vtedy, ak sa ich príslušný riadny člen nemôže zúčastniť.

Článok 5

Komisia uverejní zoznam členov v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev ako informáciu.

Článok 6

Výboru predsedá zástupca Komisie.

Článok 7

Výbor si spomedzi svojich členov zvolí šesť podpredsedov.

Zriadi si predsedníctvo, ktoré bude tvoriť predseda a podpredsedovia.

Článok 8

Odbory Komisie poskytnú výboru a predsedníctvu sekretariát.

Článok 9

Predseda môže prizvať akúkoľvek osobu s odbornými znalosťami ohľadom témy, ktorá je na programe rokovania, aby sa zúčastňovala prác výboru.

Experti sa môžu zúčastniť len diskusií o záležitostiach ohľadom ktorých boli pozvaní.

Článok 10

Výbor si vypracuje vlastný rokovací poriadok.

Článok 11

Bez toho, aby bol dotknutý článok 214 zmluvy, sa od členov výboru vyžaduje, aby neprezrádzali žiadne informácie, ktoré získajú počas práce výboru alebo predsedníctva v prípadoch, keď ich Komisia informuje, že sa požadované stanovisko alebo vznesená otázka týkajú dôverných záležitostí.

V takých prípadoch sa na príslušných zasadaniach môžu zúčastniť len členovia výboru a zástupcovia Komisie.

Článok 12

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 25. júna 1980.

V Bruseli 25. júna 1980

Za Komisiu

Lorenzo Natali

podpredseda

[1] Ú. v. ES C 112, 20.12.1973, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 139, 13.6.1977, s. 1.

[3] Ú. v. ES C 162, 8.7.1978, s. 1.

--------------------------------------------------