31980D0157Uradni list L 033 , 11/02/1980 str. 0015 - 0016
finska posebna izdaja: poglavje 6 zvezek 2 str. 0055
grška posebna izdaja: poglavje 06 zvezek 2 str. 0086
švedska posebna izdaja: poglavje 6 zvezek 2 str. 0055
španska posebna izdaja: poglavje 06 zvezek 2 str. 0102
portugalska posebna izdaja poglavje 06 zvezek 2 str. 0102


Sklep Sveta

z dne 21. januarja 1980

o spremembi Sklepa 75/365/EGS o ustanovitvi Odbora visokih uradnikov za javno zdravje

(80/157/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju osnutka sklepa Komisije,

ker je Svet s Sklepom 75/365/EGS [1] ustanovil Odbor visokih uradnikov za javno zdravje, katerega naloga je ugotavljati in analizirati vse težave, ki bi lahko izhajale iz izvajanja direktiv, ki se nanašajo na pravico ustanavljanja in svobodo opravljanja storitev zdravnikov, zbirati vse ustrezne informacije o pogojih, pod katerimi se v državah članicah nudi zdravniška nega, ter dajati mnenja, ki bi lahko vodila delo Komisije zaradi morebitnih sprememb teh direktiv;

ker je bil ta sklep spremenjen s sklepoma 77/455/EGS [2] in 78/689/EGS [3], ki Odboru visokih uradnikov za javno zdravje dajeta enako nalogo glede izvajanja ukrepov, ki jih sprejme Svet za učinkovito uresničevanje pravice ustanavljanja in svobode opravljanja storitev za medicinske sestre, odgovorne za splošno nego in za zobozdravnike;

ker uporaba ukrepov, ki jih je Svet sprejel za učinkovito uresničevanje pravice ustanavljanja in svobode opravljanja storitev ter usklajevanje določb zakonov in drugih predpisov glede dejavnosti babic, lahko povzroči težave, ki jih je treba skupno preučiti;

ker je treba to nalogo zaupati Odboru visokih uradnikov za javno zdravje;

ker je treba pooblastila tega Odbora ustrezno razširiti,

SKLENIL:

Edini člen

"Člen 2

Naloga odbora je:

- ugotoviti in analizirati kakršne koli težave, ki bi lahko izhajale iz izvajanja direktiv 75/362/EGS [4], 75/363/EGS [5], 77/452/EGS [6], 77/453/EGS [7], 78/686/EGS [8], 78/687/EGS [9], 80/154/EGS [10] in 80/155/EGS [11],

- zbirati ustrezne informacije o:

- pogojih, pod katerimi zdravniki v državah članicah nudijo splošno in specialistično zdravniško oskrbo,

- pogojih, pod katerimi medicinske sestre za splošno nego, v državah članicah nudijo zdravstveno nego,

- pogojih, pod katerimi zobozdravniki v državah članicah nudijo splošno in specialistično zobozdravstveno nego,

- pogojih, pod katerimi se v državah članicah izvajajo dejavnosti babic,

- dajati mnenja, ki vodijo delo Komisije zaradi morebitnih sprememb zgoraj omenjenih direktiv."

V Bruslju, 21. januarja 1980

Za Svet

Predsednik

G. Marcora

[1] UL L 167, 30.6.1975, str. 19.

[2] UL L 176, 15.7.1977, str. 13.

[3] UL L 233, 24.8.1978, str. 17.

[4] UL L 33, 11.2.1980, str. 1.

[5] UL L 33, 11.2.1980, str. 14.

[6] UL L 176, 15.7.1977, str. 1.

[7] UL L 176, 15.7.1977, str. 8.

[8] UL L 233, 24.8.1978, str. 1.

[9] UL L 233, 24.8.1978, str. 10.

[10] UL L 33, 11.2.1980, str. 1.

[11] UL L 33, 11.2.1980, str. 8.

--------------------------------------------------