31980D0156Uradni list L 033 , 11/02/1980 str. 0013 - 0014
finska posebna izdaja: poglavje 16 zvezek 1 str. 0045
grška posebna izdaja: poglavje 01 zvezek 2 str. 0142
švedska posebna izdaja: poglavje 16 zvezek 1 str. 0045
španska posebna izdaja: poglavje 06 zvezek 2 str. 0100
portugalska posebna izdaja poglavje 06 zvezek 2 str. 0100


Sklep Sveta

z dne 21. januarja 1980

o ustanovitvi Svetovalnega odbora za področje usposabljanja babic

(80/156/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker se je Svet v svoji Resoluciji z dne 6. junija 1974 o medsebojnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o dejanski izobrazbi izrekel za ustanovitev svetovalnih odborov;

ker je v okviru medsebojnega priznavanja diplom, spričeval in drugih dokazil o dejanski izobrazbi v babištvu pomembno zagotoviti primerljivo visoko kakovost usposabljanja;

ker je, da bi prispevali k doseganju tega cilja, zaželeno, da se ustanovi svetovalni odbor, ki bo svetoval Komisiji,

SKLENIL:

Člen 1

V sestavi Komisije se ustanovi Svetovalni odbor za babic, v nadaljevanju "odbor".

Člen 2

1. Naloga odbora je pomagati pri zagotavljanju primerljivo visoke kakovosti usposabljanja babic v Skupnosti.

2. To nalogo izvaja zlasti:

- z izmenjavo splošnih informacij o metodah usposabljanja, o vsebini, stopnji in sestavi teoretičnega in praktičnega študija v državah članicah,

- z razpravo in posvetovanjem s ciljem razvijati skupne pristope h kakovosti, ki jo je treba doseči pri usposabljanju babic, in na primeren način k sestavi in vsebini takega usposabljanja,

- s pregledom nad prilagajanjem zgoraj navedenega usposabljanja glede na razvoj babiške prakse, medicinske in družbene vede in pregledom nad metodami poučevanja.

3. Odbor sporoča svoja mnenja in priporočila Komisiji in državam članicam vključno, kadar to ocenjuje za primerno, s predlogi za spremembe členov, ki se nanašajo na usposabljanje babic, v Direktivah 80/154/EGS [1] in 80/155/EGS [2].

4. Odbor tudi svetuje Komisiji o vseh zadevah, ki mu jih Komisija predloži v zvezi z usposabljanjem babic.

Člen 3

1. Odbor sestavljajo po trije strokovnjaki iz vsake države članice, in sicer:

- en strokovnjak iz praktične stroke,

- en strokovnjak iz ustanov, ki so odgovorne za usposabljanje babic,

- en strokovnjak iz pristojnih organov države članice.

2. Vsak član ima svojega namestnika. Namestniki se lahko udeležijo sej odbora.

3. Člane in njihove namestnike, navedene v odstavku 1 in 2, izberejo države članice. Člana, navedena v prvi in drugi alinei odstavka 1, ter njuna namestnika predlagajo iz praktične stroke s področja babištva in iz ustanov, ki usposabljajo medicinske sestre babice. Svet imenuje tako predlagane člane in njihove namestnike za člane odbora.

Člen 4

1. Mandat članov odbora traja tri leta. Člani Odbora ostanejo po izteku tega obdobja na položaju, dokler jih ne nadomestijo novi ali se jim njihov mandat ne obnovi.

2. Mandat člana lahko preneha pred iztekom obdobja treh let zaradi njegovega odstopa ali smrti, ali pa ga nadomesti druga oseba v skladu s postopkom, predpisanim v členu 3. Novi član je imenovan za preostanek mandata.

Člen 5

Odbor izvoli izmed svojih članov predsednika in dva podpredsednika. Odbor sprejme svoj poslovnik. Predsednik odbora sestavi dnevni red sestankov po posvetu s Komisijo.

Člen 6

Odbor lahko ustanovi delovne skupine, se obrne na opazovalce ali strokovnjake in jim omogoči, da mu pomagajo v zvezi z vsemi vidiki njegovega dela.

Člen 7

Za tajniške storitve skrbi Komisija.

V Bruslju, 21. januarja 1980

Za Svet

Predsednik

G. Marcora

[1] UL L 33, 11.2.1980, str. 1.

[2] UL L 33, 11.2.1980, str. 8.

--------------------------------------------------