31980D0156Úradný vestník L 033 , 11/02/1980 S. 0013 - 0014
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 16 Zväzok 1 S. 0045
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 01 Zväzok 2 S. 0142
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 16 Zväzok 1 S. 0045
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 2 S. 0100
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 06 Zväzok 2 S. 0100


Rozhodnutie rady

z 21. januára 1980,

ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre odborné vzdelávanie pôrodných asistentiek

(80/156/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na návrh rozhodnutia predloženého Komisiou,

keďže vo svojej rezolúcii zo 6. júna 1974 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnej kvalifikácii, sa Rada vyjadrila v prospech ustanovenia poradných výborov;

keďže v súvislosti so vzájomným uznávaním diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnej kvalifikácii v pôrodníctve je dôležité zabezpečiť porovnateľne vysokú úroveň vzdelávania;

keďže v záujme podpory dosiahnutia tohto cieľa je žiaduce zriadiť poradný výbor, ktorý bude radiť Komisii,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v rámci Komisie zriaďuje Poradný výbor pre odborné vzdelávanie pôrodných asistentiek (ďalej len "výbor").

Článok 2

1. Úlohou výboru je pomáhať zabezpečiť v rámci spoločenstva porovnateľne vysokú úroveň odborného vzdelávania pôrodných asistentiek.

2. Túto úlohu bude vykonávať hlavne nasledovnými spôsobmi:

- výmenou obsiahlych informácií týkajúcich sa metód a obsahu odborného vzdelávania, úrovne a štruktúry teoretickej a praktickej výučby poskytovanej v členských štátoch,

- prostredníctvom diskusií a porád zameraných na vytvorenie spoločných prístupov k dosiahnutiu úrovne pri odbornom vzdelávaní pôrodných asistentiek, a ak je to vhodné ku štruktúre a obsahu takéhoto vzdelávania,

- udržiavaním si prehľadu o prispôsobovaní vyššie uvedeného odborného vzdelávania stupňu vývoja v praxi pôrodných asistentiek, v lekárskej a sociálnej vede a v metódach vzdelávania.

3. Výbor oznamuje Komisii a členským štátom svoje stanoviská a odporúčania a, ak to bude považovať za vhodné, aj návrhy na doplnenia, ktoré je treba vypracovať ku článkom týkajúcim sa odborného vzdelávania pôrodných asistentiek v smerniciach 80/154/EHS [1] a 80/155/EHS [2].

4. Výbor tiež radí Komisii vo všetkých záležitostiach, s ktorými sa na neho v súvislosti so vzdelávaním pôrodných asistentiek Komisia obráti.

Článok 3

1. Výbor pozostáva z troch odborníkov z každého členského štátu, a to nasledovne:

- jeden odborník vykonávajúci povolanie,

- jeden odborník z inštitúcií zodpovedných za odborné vzdelávanie pôrodných asistentiek,

- jeden odborník z príslušných orgánov členského štátu.

2. Za každého člena bude existovať náhradník. Náhradníci sa zúčastňujú schôdzí výboru.

3. Členovia a náhradníci uvedení v odsekoch 1 a 2 budú navrhovaní členskými štátmi. Členovia uvedení v prvej a druhej odrážke odseku 1 a ich náhradníci budú navrhovaní na základe návrhov z praxe pôrodných asistentiek a inštitúcií zodpovedných za vzdelávanie pôrodných asistentiek. Takto navrhnutých členov a náhradníkov vymenuje Rada.

Článok 4

1. Funkčné obdobie člena výboru bude tri roky. Po uplynutí tohto obdobia zostanú členovia výboru vo funkcii až do vymenenia alebo opätovného vymenovania.

2. Funkčné obdobie člena sa môže skončiť pred uplynutím trojročného obdobia z dôvodu rezignácie alebo smrti, alebo jeho výmenou inou osobou v súlade s postupom opísaným v článku 3. Také vymenovanie bude na zvyšok príslušného funkčného obdobia.

Článok 5

Výbor zvolí zo svojich členov predsedu a dvoch zástupcov predsedu. Výbor prijme svoj vlastný rokovací poriadok. Program schôdzí navrhuje predseda výboru po porade s Komisiou.

Článok 6

Výbor môže zriadiť pracovné skupiny a prizvať pozorovateľov alebo odborníkov, aby mu pomáhali v súvislosti so všetkými stránkami jeho činnosti.

Článok 7

Služby sekretariátu pre výbor poskytuje Komisia.

V Bruseli 21. januára 1980

Za Radu

predseda

G. Marcora

[1] Ú. v. ES L 33, 11.2.1980, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 33, 11.2.1980, s. 8.

--------------------------------------------------