31979R2326Uradni list L 266 , 24/10/1979 str. 0005 - 0005
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 11 str. 0146
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 26 str. 0177
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 11 str. 0146
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 16 str. 0315
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 16 str. 0315


Uredba Komisije (EGS) št. 2326/79

z dne 23. oktobra 1979

o postopku prodaje zamrznjenega odkoščenega govejega mesa iz intervencijskih agencij s periodičnimi postopki za razpis in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 79/75

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68 z dne 27. junija 1968 o skupni tržni ureditvi za goveje in telečje meso [1], nazadnje spremenjene z Uredbo (EGS) št. 425/77 [2], in zlasti člena 7(3) Uredbe,

ker je možnost stalne intervencije v zvezi z govejim in telečjim mesom privedla do znatnega povečanja zalog v Skupnosti; ker so bili nekateri intervencijski odkupi skladiščeni kot odkoščeno goveje meso zaradi izboljšanja intervencijskega sistema v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2226/78 [3], nazadnje spremenjeno z Uredbo (EGS) št. 1763/79 [4];

ker so izpolnjeni pogoji za sprostitev iz skladišč, kakor je določeno v členu 1(1)(c) Uredbe Sveta (EGS) št. 98/69 [5], spremenjene z Uredbo (EGS) št. 429/77 [6];

ker je mogoče uporabiti postopek razpisa v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2173/79 [7]; ker se zdi potrebno uvesti tak sistem, ki bi omogočal, da se tako skladiščeno meso redno prodaja;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Goveje in telečje meso, ki ga hranijo intervencijske agencije in je odkoščeno v skladu z določbami iz uredb Skupnosti, se da v prodajo.

Prodaja je izvedena s periodičnimi razpisi.

S pridržkom te uredbe se uporabijo določbe Uredbe (EGS) št. 2173/79 in zlasti členov 6 do 12.

Člen 2

1. Splošno obvestilo o periodičnih razpisih se objavi najpozneje na dan objave prvega od posameznih razpisov iz odstavka 2.

2. Intervencijske agencije na podlagi periodičnih razpisov izvedejo posamezne razpise v skladu s členoma 6 in 7 Uredbe (EGS) št. 2173/79.

3. Pri določanju najnižje prodajne cene za vsak razpis se upošteva stanje na trgu za goveje in telečje meso ter nakupi in prodaje, ki so jih opravile intervencijske agencije.

4. Intervencijske agencije najprej prodajo meso, ki je skladiščeno najdlje. V nobenem primeru ne smejo prodajati mesa, ki so ga prevzele po roku, navedenem v obvestilih za posamezen razpis.

Člen 3

Uredba Komisije (EGS) št. 79/75 [8] se razveljavi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 1. novembra 1979.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. oktobra 1979

Za Komisijo

Finn Gundelach

Podpredsednik

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 24.

[2] UL L 61, 5.3.1977, str. 1.

[3] UL L 261, 26.9.1978, str. 5.

[4] UL L 202, 10.8.1979, str. 14.

[5] UL L 14, 21.1.1969, str. 2.

[6] UL L 61, 5.3.1977, str. 18.

[7] UL L 251, 5.10.1979, str. 12.

[8] UL L 10, 15.1.1975, str. 9.

--------------------------------------------------