31979R0883Official Journal L 111 , 04/05/1979 P. 0016 - 0017
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 10 P. 0216
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 16 P. 0089
Portuguese special edition Chapter 03 Volume 16 P. 0089
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 10 P. 0216
Greek special edition: Chapter 03 Volume 25 P. 0062


Uredba Komisije (EGS) št. 883/79

z dne 3. maja 1979

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2960/77 o podrobnih pravilih za prodajo oljčnega olja v lasti intervencijskih agencij

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 136/66/EGS z dne 22. septembra 1966 o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in masti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 590/79 [2], in zlasti člena 12(4) Uredbe,

ker člen 6 Uredbe Komisije (EGS) št. 2960/77 [3] določa, da potencialni kupci lahko dobijo vzorec olj za prodajo s strani intervencijskih agencij;

ker je treba zato, da bi zagotovili da sta olje, za katerega je narejena ponudba, in dodeljeno olje popolnoma ista, zagotoviti dodatno vzorčenje, preden se dodeljeno serijo zapečati;

ker je treba zato, da bi olajšali prevzem prodanega olja, rok prevzema spremeniti tako, da se ga prilagodi v skladu z velikostjo dodeljene serije;

ker so ukrepi iz te uredbe v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za olja in masti,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2960/77 se spremeni:

1. Člen 5(3) se nadomesti z naslednjim:

"3. V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 1979 je minimalna cena brez davka in se nanaša na 100 kilogramov oljčnega olja, dobavljenega iz skladišča bodisi v kupčevih lastnih sodih, naloženih na kupčevo vozilo, ali v kupčevi cisterni."

2. Drugi odstavek člena 6 se nadomesti z naslednjim:

"Ta vzorec se da v dve označeni steklenici, ki se zapečatita v navzočnosti skladiščnika in potencialnega kupca ali njegovega pooblaščenega predstavnika. Eno steklenico se izroči potencialnemu kupcu in drugo skladiščniku."

3. Člen 10 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 10

Intervencijska agencija vsakega ponudnika takoj obvesti s priporočenim pismom s povratnico o rezultatu njegovega sodelovanja na javnem razpisu."

4. Členu 11(1) doda naslednji pododstavek:

"Preden se izvede zapečatenje, lahko izbrani ponudnik zahteva vzorec tega olja. Vzorec se da v dve označeni steklenici, ki se zapečatita v navzočnosti skladiščnika in izbranega ponudnika ali njegovega pooblaščenega predstavnika. Eno steklenico se izroči izbranemu ponudniku, drugo pa skladiščniku, tako da se po potrebi lahko izvede kontrola o ujemanju proizvoda, iz katerega je bil vzet vzorec na podlagi člena 6, z dodeljenim proizvodom."

5. Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

" Člen 12

1. Kupec mora pred prevzemom olja plačati intervencijski agenciji začasni znesek prodajne cene, ki se izračuna tako, da se pomnoži količino, navedeno v seriji, s ponujeno ceno za serijo.

2. Če začasni znesek ni plačan v roku, določenim v členu 13(1), se prodaja avtomatsko prekliče. V tem primeru varščina iz člena 8 zapade.

3. V primeru prodaje za izvoz kupec pred prevzemom olja položi varščino, s katero jamči, da izvoz poteka, kot je določeno v členu 1(2)."

6. Člen 13 se nadomesti z naslednjim:

" Člen 13

1. Kupec prevzame celotno dodeljeno serijo. Prevzem se lahko začne takoj, ko je bil plačan začasni znesek iz člena 12(1) in, v primeru prodaje za izvoz, ko je bila položena varščina iz člena 12(3). Prevzem se zaključi najkasneje do 40. dneva po prejemu informacije iz člena 10. Če pa je bila kupcu dodeljena količina več kot 1 000 ton, mora biti prevzem zaključen najkasneje do 60. dneva po prejemu predhodno omenjene informacije.

2. Količina olja, dostavljenega kupcu, se lahko razlikuje od količine, za katero je bila oddana ponudba, odvisno od dejanske količine v posodi v času dobave."

7. Člen 14(1) se nadomesti z naslednjim:

" Člen 14

Ko je bilo olje prevzeto, intervencijska agencija sestavi račun za končni znesek prodajne cene. Končni znesek se izračuna tako, da se pomnoži dejansko prevzeto količino brez teže vode in nečistoč, ki presegajo 0, 2 % za deviško oljčno olje in 0, 5 % za olje iz oljčnih tropin, s ceno ponujeno za navedeno serijo. Teža vode in nečistoč se določi z analizo reprezentativnega vzorca v času dobave."

8. Drugi odstavek člena 21 se s tem črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. maja 1979

Za Komisijo

Finn Gundelach

Podpredsednik

[1] UL 172, 30.9.1966, str. 3025/66.

[2] UL L 78, 30.3.1979, str. 1.

[3] UL L 348, 30.12.1977, str. 46.