31979R0561Uradni list L 080 , 31/03/1979 str. 0044 - 0044
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 8 str. 0058
grška posebna izdaja: poglavje 02 zvezek 7 str. 0156
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 8 str. 0058
španska posebna izdaja: poglavje 02 zvezek 5 str. 0218
portugalska posebna izdaja poglavje 02 zvezek 5 str. 0218


Uredba Sveta (EGS) št. 561/79

z dne 5. marca 1979

o uporabi Sklepa št. 3/78 Sveta za sodelovanje EGS-Tunizija o spremembi Protokola o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja k Sporazumu o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tunizijo

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je bil Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tunizijo [1] podpisan 25. aprila 1976 in je začel veljati 1. januarja 1979;

ker je Svet za sodelovanje EGS-Tunizija v skladu s členom 28 Protokola o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja sprejel Sklep št. 3/78 o spremembi Protokola v zvezi s pravili o poreklu;

ker bi bilo treba v Skupnosti ta sklep uporabljati,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sklep št. 3/78 Sveta za sodelovanje EGS-Tunizija se uporablja v Skupnosti.

Besedilo Sklepa je priloženo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih Skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1979.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. marca 1979

Za Svet

Predsednik

J. François-poncet

[1] UL L 265, 27.9.1978, str.1.

--------------------------------------------------