31979R0308Official Journal L 042 , 17/02/1979 P. 0020 - 0020
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 10 P. 0176
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 15 P. 0154
Portuguese special edition Chapter 03 Volume 15 P. 0154
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 10 P. 0176
Greek special edition: Chapter 03 Volume 24 P. 0092


Uredba Komisije (EGS) št. 308/79

z dne 16. februarja 1979

o spremembi Uredbe (EGS) št. 3136/78 o določitvi podrobnih pravil za določanje uvoznega prelevmana za oljčno olje z javnim razpisom

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 136/66/EGS z dne 22. septembra 1966 o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in masti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1562/78 [2], in zlasti njenega člena 16(6),

ker je Uredba Komisije (EGS) št. 3136/78 [3] določila podrobna pravila za določanje uvoznega prelevmana na oljčno olje z javnim razpisom,

ker mora uvoznik za uvoz oljčnega olja iz držav ne-članic, s katerimi je Skupnost sklenila sporazum, plačati prelevman, ki je naveden v dovoljenju in prilagojena v skladu s pravili Skupnosti, veljavnimi za zadevno državo ne-članico; ker se Uredba (EGS) št. 3136/78 ne nanaša na določbe, veljavne za uvoz oljčnega olja iz Libanona; ker je treba to uredbo dopolniti;

ker so ukrepi iz te Uredbe v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za olja in masti,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO

Člen 1

Členu 4(2) Uredbe (EGS) št. 3136/78 se doda naslednja alinea:

" (EGS) št. 1620/77 z dne 18. julija 1977 o uvozu oljčnega olja iz Libanona 9,

_________

9 UL L 181, 21.7.1977, str. 4."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1979.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. februarja 1979

Za Komisijo

Finn Gundelach

Podpredsednik

[1] UL 172, 30.9.1966, str. 3025/66.

[2] UL L 185, 7.7.1978, str. 1.

[3] UL L 370, 30.12.1978, str. 72.