31979L1005Uradni list L 308 , 04/12/1979 str. 0025 - 0029
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 2 str. 0206
grška posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 9 str. 0033
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 2 str. 0206
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 10 str. 0247
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 10 str. 0247


Direktiva Sveta

z dne 23. novembra 1979

o spremembi Direktive 75/106/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s pripravo določenih predpakiranih tekočin glede na prostornino

(79/1005/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomskega in socialnega odbora [3],

ker se področje uporabe Direktive Sveta 76/211/EGS z dne 20. januarja 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s pripravo določenih predpakiranih proizvodov glede na maso ali prostornino [4] razlikuje od področja uporabe Direktive Sveta 75/106/EGS z dne 19. decembra 1974 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s pripravo določenih predpakiranih tekočin glede na prostornino [5];

ker bi zato bilo treba uskladiti področja uporabe obeh direktiv kar zadeva prostornino predpakiranih proizvodov, na katere se nanašata;

ker je Svet v času sprejemanja Direktive 75/106/EGS s ciljem nudenja boljšega varstva potrošniku zahteval od Komisije, da do 31. decembra 1980 predloži nov predlog, ki bi skrajšal spisek nazivnih prostornin v Prilogi III tako, da bi ukinil vrednosti, ki so si preveč blizu;

ker je bila Direktiva Sveta 71/354/EGS z dne 18. oktobra 1971 o približevanju zakonodaje držav članic na področju merskih enot [6] nazadnje spremenjena z Direktivo 76/770/EGS [7];

ker imajo Belgija, Irska, Nizozemska in Združeno kraljestvo v skladu s členom 7(2) Direktive 75/106/EGS na razpolago pet let, da to direktivo prenesejo, in ker mora zato ta direktiva ta rok upoštevati;

ker bodo nekatere države članice imele težave pri zmanjševanju števila nazivnih prostornin in jim je zato treba omogočiti prehodno obdobje, kar pa ne sme ovirati trgovine z omenjenimi proizvodi znotraj Skupnosti ali ogrožati izvajanja te direktive v drugih državah članicah,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Člen 1 Direktive 75/106/EGS se nadomesti z:

"Člen 1

Ta direktiva ureja predpakirane proizvode, ki vsebujejo tekočine, naštete v Prilogi III, in se za prodajo merijo po prostornini v posameznih količinah od 5 ml do vključno 10 litrov."

Člen 2

Člen 2(2) Direktive 75/106/EGS se nadomesti z:

"2. Proizvod je predpakiran, če je v embalažo kakršnekoli narave vstavljen v odsotnosti kupca in ima količina, ki jo embalaža vsebuje, v naprej določeno vrednost, ki je ni mogoče spremeniti, ne da bi embalažo bodisi odprli bodisi opazno spremenili."

Člen 3

Člen 3 (1) Direktive 75/106/EGS se nadomesti z:

"1. Predpakirani proizvodi, ki se lahko označijo z znakom EGS, navedenim v oddelku 3.3 Priloge I, so tisti proizvodi, ki so v skladu z Prilogo I."

Člen 4

1. Člen 4 Direktive 75/106/EGS se nadomesti z:

"Člen 4

1. Vsi predpakirani proizvodi, na katere se nanaša člen 3, morajo v skladu s Prilogo I nositi oznako prostornine tekočine, imenovano nazivna prostornina vsebine, ki jo morajo vsebovati.

2. Do izteka obdobij, določenih v Direktivi Sveta 71/354/EGS z dne 18. oktobra 1971 o približevanju zakonodaje držav članic na področju merskih enot (1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 76/770/EEC (2), ima lahko Velika Britanija ali Irska, če to želi, na svojem nacionalnem ozemlju poleg oznake nazivne vrednosti vsebine, izražene v merskih enotah SI, v skladu z oddelkom 3.1 Priloge I k tej direktivi, tudi oznako nazivne prostornine, izraženo v enakovrednih imperialnih merskih enotah, če so le-te podane v Prilogi I k tej direktivi."

2. Dodata se naslednji opombi pod črto:

"(1) UL L 243, 29.10.1971, str. 29.

(2) UL L 262, 27.9.1976, str. 204."

Člen 5

Člen 5 Direktive 75/106/EGS se nadomesti z:

"Člen 5

1. Države članice ne smejo zavrniti, prepovedati ali omejiti dajanja v promet predpakiranih proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve iz te direktive, zaradi vzrokov, ki so v zvezi z ugotavljanjem njihove prostornine, z metodami, po katerih so bili preverjeni, ali z nazivno prostornino, če so ti podani v Prilogi III.

2. Od 1. januarja 1984 se lahko predpakirani proizvodi, ki vsebujejo proizvode, naštete v Prilogi III 1(a), dajejo v promet le, če imajo nazivno prostornino, ki je določena v Prilogi III.

Do 31. decembra 1983 lahko države članice dovoljujejo vse vrednosti, ki so bile do tega datuma dovoljene na njihovih trgih.

3. Vendar,

(a) za predpakirane proizvode z nazivnimi vrednostmi, naštetimi v stolpcu II Priloge III, velja odstavek 1 do 31. decembra 1988 samo za tiste države, ki so take predpakirane proizvode dovoljevale na dan 31. decembra 1973, razen predpakiranih proizvodov iz kategorije 1(a) Vina z nazivno prostornino 0,73 l, za katere poteče rok 31. decembra 1985;

(b) z ozirom na tekočine, specificirane v oddelkih 1(a), 1(b) in 4 Priloge III, velja odstavek 1 le, če so take tekočine predstavljene v embalaži, ki ima eno od nazivnih prostornin, naštetih v ustreznih stolpcih te priloge in ki je v skladu s pravili trgovanja v državi članici, iz katere tekočina izvira, ne glede na to, ali je bilo polnjenje izvršeno v državi članici porekla ali v kaki drugi državi.

4. Določbe te direktive ne smejo biti ovira za nacionalno okoljevarstveno zakonodajo, ki ureja uporabo embalaže glede na recikliranje."

Člen 6

Oddelek 2.4 Priloge I k Direktivi 75/106/EGS se nadomesti z:

"2.4 Dovoljeni negativni pogrešek se določi v skladu z naslednjo preglednico:

Nazivna prostornina vsebine Vn v mililitrih | Dovoljeni negativni pogrešek |

v % od Vn | v mililitrih |

od 5 do 50 | 9 | — |

od 50 do 100 | — | 4,5 |

od 100 do 200 | 4,5 | — |

od 200 do 300 | — | 9 |

od 300 do 500 | 3 | — |

od 500 do 1000 | — | 15 |

od 1000 do 10000 | 1,5 | — |

Pri uporabi preglednice se vrednosti dovoljenih negativnih pogreškov, ki so v preglednici prikazane kot odstotki, preračunane v prostorninske enote, zaokrožijo navzgor do najbližje desetine mililitra."

Člen 7

Drugi odstavek oddelka 3.1 Priloge I k Direktivi 75/106/EGS se nadomesti z:

"do preteka obdobij, določenih v Direktivi 71/354/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 76/770/EGS, se oznaki nazivne prostornine vsebine, ki je v skladu s prvim odstavkom izražena v enotah SI, lahko doda enakovredna oznaka, izražena v imperialnih merskih enotah (UK), preračunanih na podlagi naslednjih konverzijskih faktorjev:

en mililiter = 0,0352 tekočinske unče

en liter = 1,760 pinte ali 0,220 galone"

Člen 8

Priloga III k Direktivi 75/106/EGS se zamenja s Prilogo k tej direktivi.

Člen 9

1. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 1. januarja 1981 in ti začnejo veljati 1. januarja 1981.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 10

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. novembra 1979

Za Svet

Predsednik

R. Mac Sharry

[1] UL C 250, 19.10.1977, str. 7.

[2] UL C 163, 10.7.1978, str. 72.

[3] UL C 283, 27.11.1978, str. 40.

[4] UL L 46, 21.2.1976, str. 1.

[5] UL L 42, 15.2.1975, str. 1.

[6] UL L 243, 29.10.1971, str. 29.

[7] UL L 262, 27.9.1976, str. 204.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA III

Tekočine | Nazivna prostornina vsebine v litrih |

I Dokončno dovoljena | II Začasno dovoljena |

1.(a)Vino iz svežega grozdja; sveži grozdni mošt z zaustavljeno fermentacijo zaradi dodatka alkohola vključno z vinom, narejenim iz nefermentiranega grozdnega soka, zmešanega z alkoholom, razen vin, ki so vključena v skupno carinsko tarifo, pod podpoglavjema 22.05 A in B ter likerjev (KCT podpoglavje ex 22.05 C); grozdni mošt med fermentacijo ali z zaustavljeno fermentacijo drugače kot z dodajanjem alkohola (KCT poglavje št. 22.04) | 0,10 — 0,25 — 0,375 0,50 — 0,75 — 1 1,5 — 2 — 3 5 | 0,35 — 0,70 — 0,73 1,25 |

(b)Specialna bela vina, za katera se smejo uporabljati naslednje oznake porekla: "Côtes de Jura", "Arbois", "L’Étoile in Château-Chalon" | 0,62 | |

(c)Druge nepeneče se fermentirane pijače, kot na primer jabolčnik, hruškovec in medica (KCT podpoglavje. 22.07 B II) | 0,10 — 0,25 — 0,375 0,50 — 0,75 — 1 1,5 — 2 — 5 | 0,35 — 0,70 |

(d)Vermuti in druga aromatizirana vina iz svežega grozdja (KCT poglavje št. 22.06); likerji (KCT podpoglavje ex 22.05 C) | od 0,05 do 0,10 0,10 — 0,20 — 0,375 0,50 — 0,75 — 1 1,5 | |

2.(a)se vina (KCT podpoglavje 22.05 A)v steklenicah s šampanjskimi zamaški, ki so na svoje mesto privezani ali pritrjeni, ali vino, ki je kako drugače opremljeno s povišanim tlakom, ki ni manjši od enega bara, pa manjši od treh barov, izmerjenim pri temperaturi 20 °C (KCT podpoglavje 22.05 B) | 0,125 — 0,20 — 0,375 0,75 — 1,5 — 3 | 0,10 — 0,25 — 0,70 |

(b)Druge fermentirane peneče se pijače kot na primer jabolčnik, hruškovec in medica (KCT podpoglavje 22.07 B I) | 0,10 — 0,20 — 0,375 0,75 — 1 — 1,5 1,5 — 3 | 0,125 |

3.(a)Pivo, narejeno iz sladu (KCT poglavje št. 22.03), razen kislih piv | 0,25 — 0,33 — 0,50 0,75 — 1 — 2 3 — 4 — 5 | 0,35 |

(b)kisla piva, dvakrat fermentirano pivo (gueuze) | 0,25 — 0,375 — 0,75 | |

4.Žganja (razen tistih pod KCT poglavjem št. 22.08); likerji in druge žgane pijače; sestavljeni alkoholni pripravki (poznani pod imenom koncentrati) za proizvodnjo pijač (KCT poglavje št. 22.09) | 0,02 — 0,03 — 0,04 0,5 — 0,10 0,20 — 0,50 — 1 1,5 — 2 — 2,5 3 | 0,35 — 0,375 — 0,70 0,75 |

5.Kis in nadomestki kisa (KCT poglavje št. 22.10) | 0,25 — 0,50 — 0,75 1 — 2 — 5 | |

6.Oljčna olja (KCT podpoglavje 15.07 A), druga jedilna olja (KCT podpoglavje 15.07 D II) | 0,25 — 0,50 — 0,75 1 — 2 — 3 5 — 10 | |

7.Mleko, sveže, ki ni koncentrirano ali oslajeno (KCT poglavje ex 04.01), razen jogurta, kefirja sesirjenega mleka, sirotke in drugega fermentiranega ali skisanega mlekaPijače na osnovi mleka (KCT podpoglavje 22.02 B) | 0,20 — 0,25 — 050 0,75 — 1 — 2 | 0,10 |

8.(a)Vode, vključno z mineralnimi vodami in sodavicami (KCT poglavje št. 22.01) | 0,125 — 0,20 — 0,25 0,33 — 0,50 — 0,75 1 — 1,5 — 2 | vse spodaj navedene prostornine 0,20 — 0,35 — 0,45 0,46 — 0,70 — 0,90 0,92 — 1,25 |

(b)Limonada, aromatizirane mineralne vode in aromatizirane sodavice ter druge brezalkoholne pijače, ki ne vsebujejo mleka ali mlečnih maščob, (KCT podpoglavje 22.02 A), razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki spadajo pod KCT poglavje št. 22.07 A, ter koncentratov | 0,125 — 0,20 — 0,25 0,33 — 0,50 — 0,75 1 — 1,5 — 2 | vse spodaj navedene prostornine 0,20 — 0,70 |

(c)Pijače, označene kot brezalkoholni aperitivi | 0,10 | |

9.Sadni sokovi (vključno z grozdnim moštom) ali zelenjavni sokovi, z ali brez dodatka sladkorja, toda nefermentirani in ne vsebujoči žganja, ki spadajo pod KCT podpoglavje 20.07 B, sadni nektar (Direktiva 75/726/EGS z dne 17. novembra 1975 o usklaljevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na sadne sokove in določene podobne proizvode | 0,125 — 0,20 — 0,25 0,33 — 0,50 — 0,75 1 — 1,5 — 2 | Vse spodaj navedene prostornine 0,125 — 0,70 — 0,18 0,35 (samo v pločevinkah) |

"

--------------------------------------------------