31979L0830

Smernica Rady z 11. septembra l979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vodomerov na teplú vodu

Úradný vestník L 259 , 15/10/1979 S. 0001 - 0009
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 10 S. 0109
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 9 S. 0003
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 10 S. 0109
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 10 S. 0219
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 10 S. 0219
CS.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 404 - 412
ET.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 404 - 412
HU.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 404 - 412
LT.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 404 - 412
LV.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 404 - 412
MT.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 404 - 412
PL.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 404 - 412
SK.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 404 - 412
SL.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 404 - 412


Smernica Rady

z 11. septembra l979

o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vodomerov na teplú vodu

(79/830/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže v členských štátoch konštrukcia a metódy kontroly vodomerov na teplú vodu podliehajú splnomocňujúcim ustanoveniam, ktoré sa v každom členskom štáte líšia, čo spôsobuje brzdenie obchodu s takýmito prístrojmi; keďže je preto potrebné tieto ustanovenia navzájom zblížiť;

keďže smernica Rady č. 71/316/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly [3], zmenená a doplnená aktom o pristúpení [4], ustanovila postupy na typové schválenie EHS a prvotné overenie EHS; keďže v súlade s tou smernicou by mali byť ustanovené technické požiadavky na konštrukciu a činnosť vodomerov na teplú vodu; keďže je nevyhnutné vyhovieť týmto požiadavkám, ako aj vykonávať kontroly a pripojiť príslušné označenia a značky predtým, než je tieto prístroje možné voľne importovať, obchodovať s nimi a používať ich,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica platí pre vodomery na teplú vodu určené na plynulé zisťovanie objemu teplej vody, ktorá nimi pretečie. Takéto vodomery sú vybavené meracím zariadením prepojeným s ukazovacím zariadením. Na účely tejto smernice sa pod pojmom "teplá voda" rozumie voda v teplotnom rozsahu 30 až 90 °C.

Vodomery na teplú vodu, ktoré sú určené na zabudovanie do cirkulačných systémov na prenos tepelnej energie, nespadajú do pôsobnosti tejto smernice.

Článok 2

Vodomery na teplú vodu, ku ktorým môžu byť pripojené značky EHS a označenia, sú opísané v prílohe k tejto smernici. Podliehajú typovému schváleniu EHS a prvotnému overeniu EHS.

Článok 3

Žiaden členský štát nemôže odmietnuť, zakázať alebo obmedziť, aby boli vodomery na teplú vodu, ku ktorým sú pripojené označenie typového schválenia EHS a značka prvotného overenia EHS z dôvodu ich metrologických vlastností umiestnené na trh, alebo uvedené do prevádzky.

Článok 4

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. januára l982 a budú o tom ihneď informovať Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 5

Smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 11. septembra 1979

Za Radu

predseda

Ray Mac sharry

[1] Ú. v. ES C 131, 5.6.1978, s. 85.

[2] Ú. v. ES C 269, 13.11.1978, s. 44.

[3] Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 14.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

I. TERMINOLÓGIA A DEFINÍCIE

1.0. Táto príloha platí len pre vodomery na teplú vodu, ďalej len "vodomery", ktoré pracujú úplne na mechanických princípoch. Takéto vodomery využívajú buď odmerné komory s pohyblivými deliacimi stenami, alebo pôsobenie rýchlosti vody na lopatkový rotor (radiálnu alebo osovú turbínu). Táto príloha neplatí pre vodomery na teplú vodu vybavené elektronickými zariadeniami.

1.1. Prietok

Prietok je objem vody, ktorá pretečie vodomerom za jednotku času.

1.2. Dodaný objem

Dodaný objem je celkový objem vody, ktorá pretiekla vodomerom za daný čas.

1.3. Maximálny prietok(Qmax)

Maximálny prietok Qmax je najväčší prietok, pri ktorom musí byť vodomer schopný pracovať po obmedzenú dobu bez poškodenia a bez toho, aby prekročil maximálne povolené chyby a maximálnu povolenú hodnotu poklesu tlaku.

1.4. Nominálny prietok(Qn)

Nominálny prietok Qn sa rovná polovici maximálneho prietoku Qmax. Je vyjadrený v kubických metroch za hodinu a používa sa na označenie vodomeru.

Pri nominálnom prietoku Qn musí byť vodomer schopný pracovať pri normálnom využití, t. j. za stálych a prerušovaných pracovných podmienok, bez toho, aby prekročil maximálne povolené chyby.

1.5. Minimálny prietok(Qmin)

Minimálny prietok Qmin je prietok, nad ktorý nesmie vodomer presiahnuť maximálne povolené chyby, a je stanovený ako funkcia Qn.

1.6. Prietokový rozsah

Prietokový rozsah vodomeru je ohraničený maximálnym a minimálnym prietokom Qmax a Qmin. Je rozdelený na dva úseky, nazývané horný a dolný, s rozdielnymi maximálnymi povolenými chybami.

1.7. Prechodový prietok(Qt)

Prechodový prietok Qt je prietok, ktorý rozdeľuje horný a dolný úsek prietokového rozsahu, a prietok, pri ktorom sa maximálne povolené chyby stávajú nespojitými.

1.8. Maximálna povolená chyba

Maximálna povolená chyba je medza chyby, ktorú povoľuje táto smernica pre typové schválenie EHS a prvotné overenie EHS vodomeru.

1.9. Pokles tlaku

Pokles tlaku je pokles zapríčinený prítomnosťou vodomeru v potrubí.

II. METROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

2.1. Maximálne povolené chyby

Maximálna chyba povolená v dolnom úseku, od Qmin vrátane do Qt (okrem Qt), je ± 5 %.

Maximálna chyba povolená v hornom úseku, od Qt vrátane do Qmax vrátane, je ± 3 %.

2.2. Metrologické triedy

Vodomery sú rozdelené podľa hore definovaných hodnôt Qmin a Qt do štyroch metrologických tried v tejto tabuľke:

Triedy | nQ |

< 15 m3/h | ≥ 15 m3/h |

Trieda A

hodnota Qmin | 0,04 Qn | 0,08 Qn |

hodnota Qt | 0,10 Qn | 0,20 Qn |

Trieda B

hodnota Qmin | 0,02 Qn | 0,04 Qn |

hodnota Qt | 0,08 Qn | 0,15 Qn |

Trieda C

hodnota Qmin | 0,01 Qn | 0,02 Qn |

hodnota Qt | 0,06 Qn | 0,10 Qn |

Trieda D

hodnota Qmin | 0,01 Qn | |

hodnota Qt | 0,015 Qn | |

III. TECHNOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

3.1. Konštrukcia - všeobecné ustanovenia

Vodomer musí byť vyrobený tak, aby:

- mal dlhú životnosť a neumožňoval podvody pri meraní,

- vyhovoval ustanoveniam tejto smernice,

za bežných prevádzkových podmienok.

Kde by vodomery mohli podliehať náhodnej zmene toku, musia jej byť schopné odolať bez akéhokoľvek poškodenia alebo negatívneho vplyvu na ich metrologické vlastnosti a zároveň zaznamenať takúto zmenu.

3.2. Materiály

Vodomer musí byť zhotovený z materiálov primeranej pevnosti a stability na účely, na ktoré sa má použiť. Celý musí byť vyrobený z materiálov, ktoré sú odolné voči vnútornej a normálnej vonkajšej korózii, a ak je to potrebné, chránený náležitou úpravou povrchu. Zmeny teploty vody v rozsahu od 0 do 110 °C nesmú negatívne ovplyvniť materiály použité pri výrobe vodomeru.

3.3. Bezchybnosť - odolnosť voči tlaku a teplote

Vodomer musí po neurčitú dobu odolávať, bez porúch, vytekania, presakovania cez steny, alebo trvalej deformácie, stálej teplote vody 90 °C a stálemu tlaku, pre ktorý bol vyrobený, nazývaný ako maximálny prevádzkový tlak. Minimálna hodnota pre tento tlak je 10 barov.

3.4. Pokles tlaku

Hodnota poklesu tlaku sa zisťuje pri skúškach na schválenie typu EHS; nesmie presiahnuť hodnotu 0,25 barov pri nominálnom prietoku alebo 1 bar pri maximálnom prietoku.

Na základe výsledkov skúšok sa vodomery klasifikujú do štyroch skupín podľa toho, či ich pokles tlaku pri maximálnom prietoku neprekročí jednu z týchto hodnôt: 1; 0,6; 0,3 a 0,1 baru. Hodnota skupiny musí byť vyznačená v osvedčení o typovom schválení EHS.

3.5. Ukazovacie zariadenie

Ukazovacie zariadenie musí umožňovať jednoduchým vzájomným zrovnaním jeho rôznych zložiek spoľahlivé, ľahké a jednoznačné prečítanie nameraného objemu vody, vyjadreného v metroch kubických. Objem musí byť udaný buď:

a) polohou jednej alebo viacerých ručičiek na kruhových stupniciach;

b) zobrazením radu za sebou idúcich číslic v jednom alebo viacerých okienkach;

c) kombináciou týchto dvoch systémov.

Kubické metre a ich násobky sa znázorňujú čiernou farbou, podiely kubického metra červenou.

Skutočná alebo zdanlivá výška číslic nesmie byť menšia ako 4 mm.

Na číslicových ukazovateľoch (typu b) a c)) musí byť viditeľné rozloženie všetkých číslic vertikálne smerom nahor. Postup číslice ktorejkoľvek jednej desiatky sa musí ukončiť za čas, keď sa zmení nasledujúca nižšia desiatka z 9 na 0. Valček ukazujúci najmenšie číslice sa môže pohybovať súvisle v prípade typu c). Celé číslo kubických metrov musí byť zreteľne uvedené.

Ukazovacie zariadenia s ručičkami (typu a) a c)) sa musia otáčať v smere hodinových ručičiek. Hodnota v kubických metroch pre každý dielik stupnice musí byť vyjadrená ako 10n, kde n je kladné alebo záporné celé číslo alebo nula, čím sa vytvára systém postupných desiatok. Pri každej časti stupnice musia byť uvedené tieto údaje: x 1000 – x 100 – x 10 – x 1 – x 0,1 – x 0,01 – x 0,001.

V oboch prípadoch (číselník a číslicový ukazovateľ):

- musí byť symbol jednotky m3 vyznačený buď na číselníku, alebo v bezprostrednej blízkosti číslicového ukazovateľa,

- najrýchlejšie sa pohybujúci a viditeľne sledovateľný postupný prvok – "kontrolný prvok" – sa musí pohybovať súvisle; jeho dielik stupnice sa nazýva overovacím dielikom stupnice. Tento kontrolný prvok musí byť stály alebo zabudovaný dočasne doplnením oddeliteľných častí. Tieto časti nesmú mať žiaden podstatný vplyv na metrologické vlastnosti vodomeru.

Dĺžka overovacieho dielika stupnice nesmie byť menšia ako 1 mm a väčšia ako 5 mm. Stupnica sa musí skladať:

- buď z čiar rovnakej hrúbky, ktorá nepresahuje štvrtinu vzdialenosti medzi osami dvoch za sebou nasledujúcich čiar a líšiacich sa od seba len dĺžkou,

- alebo z kontrastných pásov konštantnej šírky, ktorá sa rovná dĺžke overovacieho dielika stupnice.

3.6. Počet číslic a hodnoty overovacieho dielika

Ukazovacie zariadenie musí byť vybavené tak, aby mohlo zaznamenávať objem vyjadrený v kubických metroch, ktorý zodpovedá aspoň 1999 prevádzkovým hodinám pri nominálnom prietoku bez toho, že sa zariadenie vráti na nulu.

Veľkosť overovacieho dielika musí byť založená na vzorci 1 x 10n alebo 2 x 10n alebo 5 x 10n. Počas overovania musí byť dostatočne malá na zabezpečenie nepresnosti merania nie väčšej ako 0,5 % (pričom možnej chybe čítania sa vymedzuje nie viac než polovica dĺžky najmenšieho dielika stupnice) a dostatočne malá, aby skúška pri minimálnom prietoku netrvala viac ako 1 1/2 hodiny.

Prídavné zariadenie (hviezdica, kotúč s referenčnou značkou a pod.) môže byť pridané na to, aby ukázalo pohyb meracieho zariadenia predtým, než sa stane jasne viditeľným na ukazovacom zariadení.

3.7. Regulačné zariadenie

Vodomer musí byť vybavený regulačným zariadením, pomocou ktorého je možné meniť vzťah medzi udávaným objemom a objemom, ktorý ním skutočne pretiekol. Toto zariadenie je povinné pre vodomery, ktoré využívajú pôsobenie rýchlosti vody na lopatkový rotor.

3.8. Urýchľovacie zariadenie

Urýchľovacie zariadenie, ktoré by zvýšilo rýchlosť vodomeru pod Qmin, je zakázané používať.

3.9. Prídavné zariadenia

Vodomer môže obsahovať zariadenie s pulzovým generátorom za predpokladu, že takéto zariadenie značne neovplyvní jeho metrologické vlastnosti.

Osvedčenie o typovom schválení EHS môže zaistiť pripojenie osobitných alebo oddeliteľných zariadení na umožnenie automatického overenia vodomeru.

IV. ZNAČKY A NÁPISY

4.1. Identifikačné nápisy

Na vodomere musia byť zaznačené čitateľne a nezmazateľne buď zvlášť, alebo zoskupené na kryte vodomeru, na číselníku alebo na informačnej tabuľke, tieto údaje:

a) názov výrobcu, jeho obchodné meno alebo obchodná značka;

b) metrologická trieda a nominálny prietok Qn v kubických metroch za hodinu;

c) rok výroby a individuálne sériové číslo;

d) jedna alebo dve šípky ukazujúce smer toku vody;

e) označenie typového schválenia EHS;

f) maximálny prevádzkový tlak v baroch, ak by tento mohol byť vyšší ako 10 barov;

g) maximálna prevádzková teplota vyjadrená vo forme: 90 °C;

h) písmeno "V" alebo "H", ak vodomer môže správne pracovať len vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe.

4.2. Umiestnenie overovacích značiek

Priestor pre overovacie značky EHS musí byť na podstatnej časti (spravidla na kryte vodomeru), ktorá je viditeľná bez rozmontovania.

4.3. Pečatenie

Vodomer musí byť vybavený ochrannými zariadeniami, ktoré môžu byť zapečatené tak, aby sa zabezpečilo, pred aj po správnej inštalácii vodomeru, že ani samotný vodomer, ani jeho regulačné zariadenie nemôže byť rozmontované alebo upravené bez poškodenia ochranného zariadenia.

V. TYPOVÉ SCHVÁLENIE EHS

5.1. Postup

Postup typového schválenia EHS je opísaný v smernici 71/316/EHS.

5.2. Typové schválenia

Keď sa na základe žiadosti zistí, že typ zodpovedá požiadavkám tejto smernice, príslušné služby musia vykonať laboratórne skúšky za týchto podmienok:

5.2.1. Počet vodomerov určených na skúšanie

Počet vodomerov, ktoré výrobca predloží na skúšky, je uvedený v tejto tabuľke:

n3Nominálny prietok, Q, m/hod | Počet vodomerov |

| | | | |

| | Qn | < | 1,5 | 10 |

1,5 | ≤ | Qn | < | 15 | 3 |

| | Qn | ≥ | 15 | 2 |

Príslušné služby môžu na základe priebehu skúšok:

- rozhodnúť, že nevykonajú skúšky na všetkých predložených vodomeroch, alebo

- požiadať výrobcu o ďalšie vodomery, aby mohli pokračovať v skúškach.

5.2.2. Tlak

Na metrologické skúšky podľa 5.2.4. tlak pri výstupe z vodomeru musí byť dostatočný na to, aby nedošlo k tvorbe dutín.

5.2.3. Skúšobné vybavenie

Všeobecne platí, že vodomery sa musia skúšať individuálne a vo všetkých prípadoch tak, aby sa presne preukázali individuálne charakteristiky každého jedného z nich.

Metrologická služba členského štátu musí podniknúť všetky potrebné kroky na zabezpečenie toho, že relatívna nepresnosť v meraní objemu dodanej vody neprekročí 0,3 % po zohľadnení rôznych príčin chýb v inštalácii.

Maximálna povolená nepresnosť je 5 % pri meraní tlaku a 2,5 % pri meraní poklesu tlaku.

Počas každej skúšky relatívne výkyvy v prietoku nesmú byť väčšie ako 2,5 % medzi Qmin a Qt a 5 % medzi Qt a Qmax.

Maximálna povolená nepresnosť v meraní teploty je 1 °C.

Vybavenie musí byť schválené metrologickou službou príslušného členského štátu bez ohľadu na to, kde sa skúšky vykonávajú.

5.2.4. Skúšky

5.2.4.1. Postup skúšok

Skúšky pozostávajú z týchto úkonov vykonaných v uvedenom poradí:

1. skúška odolnosti voči tlaku;

2. stanovenie kriviek chýb na základe prietoku zistením pôsobenia tlaku a teploty za bežných inštalačných podmienok (priame prierezy potrubia na vtoku a výtoku vodomeru, zúženiny, prekážky, atď.) uvedených výrobcom k danému typu vodomeru;

3. stanovenie poklesov tlaku;

4. urýchlená skúška na únavu materiálu;

5. skúška odolnosti voči tepelným nárazom pre vodomery s nominálnym prietokom Qn menším ako 10m3/hod.

5.2.4.2. Opis skúšok

Skúšky musia byť vykonané takto:

- Skúška na odolnosť voči tlaku sa vykoná v dvoch častiach pri teplote 85 (± 5) °C:

a) každý vodomer musí bez vytekania alebo bez presakovania cez steny odolať tlaku 1,6-krát väčšiemu, ako je maximálny prevádzkový tlak, a to počas 15 minút (pozri 4.1. f));

b) každý vodomer musí bez poškodenia alebo deformácie odolať dvojnásobnému tlaku, ako je maximálny prevádzkový tlak počas 1 minúty (pozri 4.1. f)).

- Výsledky kriviek chýb a skúšky na pokles tlaku musia poskytnúť dostatočný počet bodov na to, aby bolo možné z kriviek dôveryhodne zostaviť diagram v celom rozsahu.

- Urýchlená skúška na únavu materiálu sa vykoná tak, ako to udáva táto tabuľka:

Nominálny prietok vodomeru | Skúšobný prietok a teplota | Druh skúšky | Počet prerušení | Trvanie pauzy | Doba prevádzky pri skúšobnom prietoku | Doba štartu a poklesu (s) |

Qn ≤ 10 m3/h | Qn a (50 ± 5) °C | Nespojitá | 100000 | 15 s | 15 s | 0,15 (Qn) [1] minimum 1 s |

Qmax a (85 ± 5) °C | Súvislá | | | 100 h | |

Qn >10 m3/h | Qn a (50 ± 5) °C | Súvislá | | | 500 h | |

Qmax a (85 ± 5) °C | Súvislá | | | 200 h | |

Pred každou skúškou a po každej sérii skúšok sa musia stanoviť chyby merania, za rovnakých podmienok, ako minimálna požiadavka, pri týchto prietokoch:

Q

— Q

— 0•5 Q

— Q

max

Pri každej skúške musí byť objem vody, ktorá pretečie vodomerom, dostatočný na to, aby roztočil ručičku alebo valček na overovacej stupnici o jednu alebo viac celých otáčok, a aby sa vylúčili vplyvy cyklických skreslení.

- Skúška na odolnosť voči tepelným nárazom má 25 cyklov, ktoré treba vykonať takto:

Teplota vody | Prietok | Trvanie |

85 ± 5 ºC | Qmax | 8 min |

— | 0 | od 1 do 2 min |

Studená voda | Qmax | 8 min |

— | 0 | od 1 do 2 min |

5.2.5. Podmienky pre typové schválenie EHS

Typ vodomeru je schválený, ak:

a) vyhovuje administratívnym, technickým a metrologickým požiadavkám tejto smernice a jej prílohy;

b) skúšky 1, 2 a 3 podľa 5.2.4.1. preukážu, že je v súlade s časťou II a III tejto prílohy, pokiaľ ide o metrologické a technologické charakteristiky;

c) po každej urýchlenej skúške na únavu materiálu a na odolnosť voči tepelným nárazom sa v porovnaní s pôvodnou krivkou nezistili rozdiely medzi Qt a Qmax väčšie ako 1,5 % alebo väčšie ako 3 % medzi Qmin a Qt.

5.3. Osvedčenie o typovom schválení EHS

Osvedčenie o typovom schválení EHS môže poskytnúť možnosť vykonať skúšky presnosti studenou vodou pri prvotnom overovaní.

Táto možnosť je povolená len vtedy, ak počas skúšok na typové schválenie EHS štúdia pravidiel rovnocennosti teplej a studenej vody umožnila, aby sa stanovila skúška na studenú vodu a ukázala, že vodomer, ktorý prejde touto skúškou, taktiež spĺňa maximálne povolené chyby uvedené v 2.1.

V tomto prípade musí osvedčenie o typovom schválení EHS zahŕňať opis tejto skúšky a príslušné požiadavky, najmä tie, ktoré sa týkajú povolených chýb a skúšobných prietokov.

VI. PRVOTNÉ OVERENIE EHS

Postup prvotného overenia EHS sa uskutoční tak, ako je opísané v smernici Rady 71/316/EHS.

6.1. Overovacie metódy

Prvotné overenie EHS sa musí vykonať na mieste, ktoré schválila metrologická služba členského štátu.

Usporiadanie miesta a skúšobné vybavenie musia umožniť vykonať overenie za bezpečných, spoľahlivých podmienok a so žiadnou stratou času pre osobu zodpovednú za skúšky. Musia byť splnené požiadavky 5.2.3., s výnimkou teplôt, kde sa skúšky uskutočňujú so studenou vodou, v súlade s takými ustanoveniami, aké môžu byť stanovené v osvedčení o typovom schválení EHS. V skúšobniach je možné zariadiť, aby sa vodomery dali skúšať v sériách. Výstupný tlak všetkých vodomerov musí byť vždy dostatočne veľký na to, aby sa predišlo tvorbe dutín, a možno vyžadovať osobitné merania, aby sa zabránilo vzájomnému pôsobeniu medzi vodomermi.

Kompletná jednotka môže obsahovať automatické zariadenia, prepúšťacie ventily, škrtiace ventily, atď., za predpokladu, že každý testovací okruh medzi vodomermi, ktoré treba overiť, a kontrolnými nádržami je jasne definovaný a že je možné kedykoľvek skontrolovať vnútornú odolnosť okruhov voči tlaku.

Je možné využiť akýkoľvek systém dodávky vody, ale ak viacero skúšobných okruhov pracuje paralelne, nesmie dôjsť k vzájomnému pôsobeniu nezhodnému s požiadavkami 5.2.3.

Ak je kontrolná nádrž rozdelená do viacerých komôr, deliace steny musia byť dostatočne pevné na zabezpečenie toho, aby nedošlo k zmene objemu vody v jednej komore o viac ako 0,2 % podľa toho, či sú vedľajšie komory prázdne alebo plné.

6.2. Postup skúšok

Vodomery sa musia zhodovať so schváleným typom.

Prvotné overovanie EHS pozostáva zo skúšok na odolnosť voči tlaku a presnosť.

6.2.1. Skúška na odolnosť voči tlaku

Skúška na odolnosť voči tlaku sa môže vykonať so studenou vodou. Treba ju uskutočniť jednu minútu pri 1,6-násobku maximálneho prevádzkového tlaku. Počas skúšky nesmie dôjsť k vytekaniu alebo presakovaniu cez steny vodomeru.

6.2.2. Skúška na presnosť

6.2.2.1. Skúška na presnosť s horúcou vodou

Skúška na presnosť sa spravidla vykonáva s horúcou vodou o teplote 50 ºC (± 5 °C) aspoň pri troch prietokoch:

a) medzi 0,9 Qmax a Qmax;

b) medzi Qt a 1,1 Qt;

c) medzi Qmin a 1,1 Qmin.

Počas tejto skúšky musí vodomer spĺňať maximálne povolené chyby stanovené v 2.1.

Ak sa zistí, že všetky chyby ležia v jednom smere, vodomer musí byť nastavený tak, aby všetky chyby nepresiahli polovicu maximálnej povolenej chyby.

6.2.2.2. Skúška n a presnosť so studenou vodou

Ak to dovoľuje osvedčenie o typovom schválení EHS, skúšky na presnosť je možné vykonať so studenou vodou. V tomto prípade sa skúšky vykonajú v súlade s postupmi stanovenými v osvedčení.

[1] je číslo rovnajúce sa hodnote Qn vyjadrenej v m3/hod.

--------------------------------------------------