31979L0622Úradný vestník L 179 , 17/07/1979 S. 0001 - 0030
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 10 S. 0010
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 8 S. 0147
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 10 S. 0010
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 10 S. 0108
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 10 S. 0108


Smernica Rady

z 25. júna 1979

o aproximácii právnych predpisov členských štátov o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov chrániacich pri prevrátení (statické testovanie)

(79/622/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže technické požiadavky, ktorým musia vyhovovať traktory na základe právnych predpisov jednotlivých štátov sa medzi iným týkajú ochranných konštrukcií chrániacich pri prevrátení a ich pripojenia k traktoru;

keďže sú tieto požiadavky rozdielne medzi jednotlivými štátmi; keďže je potrebné, aby členské štáty prijali rovnaké požiadavky buď ako doplnok, alebo ako náhradu za svoje existujúce pravidlá, hlavne aby pripustili, aby postup pre typové schválenie EHS, ktorý bol predmetom smernice 74/150/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov [3], ktoré sa má zaviesť s ohľadom na každý typ traktora;

keďže zjednotený postup typového schvaľovania častí ochranných konštrukcií chrániacich pri prevrátení a ich pripojení k traktoru umožňuje každému členskému štátu kontrolovať vyhovenie spoločným konštrukčným a skúšobným požiadavkám a informovať druhé členské štáty o svojich zisteniach tým, že im pošle kópie osvedčení o typovom schválení pre časť, vyplnené pre každý typ ochrannej konštrukcie chrániacej pri prevrátení a jej pripojenia k traktoru; keďže umiestnenie značky typového schválenia EHS na všetkých konštrukciách vyrobených v zhode s týmto schváleným typom objasňuje potrebu technických kontrol na takýchto konštrukciách v iných členských štátoch;

keďže spoločné požiadavky týkajúce sa iných prvkov a charakteristík ochranných konštrukcií chrániacich pri prevrátení, hlavne týkajúcich sa rozmerov dverí, bezpečnostného skla, zariadenia pre zabránenie pokračovania v prevracaní, keď sa traktor prevráti, a ochrany posádky, budú určené neskôr;

keďže zjednotené požiadavky sú určené predovšetkým pre zaistenie bezpečnosti na ceste a pri práci v celom spoločenstve; keďže z tohto dôvodu je potrebné zaviesť povinnosť, aby traktory zahrnuté v tejto smernici boli vybavené ochrannými konštrukciami chrániacimi pri prevrátení; keďže do dátumu, ktorý bude oznámený, traktory uvedené v smernici Rady 77/536/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov chrániacich pri prevrátení [4], by mali byť vybavené ochrannými konštrukciami chrániacimi pri prevrátení, ktoré zodpovedajú smernici 77/536/EHS alebo tejto smernici;

keďže aproximácia národných právnych predpisov týkajúcich sa týchto traktorov má za následok vzájomné uznávanie kontrol členských štátov vykonávaných každým z nich na základe spoločných požiadaviek,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Každý členský štát poskytne typové schválenie EHS pre časti každého typu ochrannej konštrukcie chrániacej pri prevrátení a jej pripevnenia na traktor, ktoré vyhovujú konštrukčným a skúšobným požiadavkám stanoveným v prílohách I až V.

2. Členský štát, ktorý udelil typové schválenie EHS pre časť, prijme opatrenia potrebné na overenie, ak je to potrebné, a pokiaľ je potrebné v spolupráci s príslušnými orgánmi v iných členských štátoch, že výrobné modely zodpovedajú schválenému typu. Takéto overenia sa obmedzujú na kontroly na mieste.

Článok 2

Členské štáty vydajú pre každý typ ochrannej konštrukcie chrániacej pri prevrátení a jej pripojenia k traktoru, ktorý schválili podľa článku 1, výrobcovi traktoru alebo ochrannej konštrukcie chrániacej pri prevrátení alebo jeho splnomocnenému zástupcovi značku pre typové schválenie EHS pre časť podľa vzoru uvedeného v prílohe VI.

Členské štáty urobia všetky opatrenia, aby zabránili používaniu značiek, ktoré by mohli spôsobiť zámenu medzi ochrannými konštrukciami chrániacimi pri prevrátení, ktoré boli typovo schválené ako časť podľa článku 1 a inými zariadeniami.

Článok 3

1. Žiadny členský štát nesmie zakázať zavedenie ochrannej konštrukcie chrániacej pri prevrátení na trh alebo jej pripojenie na traktor z dôvodov týkajúcich sa ich konštrukci, ak majú značku typového schválenia EHS pre časť.

2. Členský štát môže zakázať uvedenie na trh ochranných konštrukcií chrániacich pri prevrátení, ktoré majú značku typového schválenia EHS, ktoré opakovane nezodpovedajú schválenému typu.

Tento štát okamžite informuje ostatné členské štáty a Komisiu o vykonaných opatreniach a uvedie dôvody pre toto rozhodnutie.

Článok 4

Príslušné orgány každého členského štátu do jedného mesiaca pošlú príslušným orgánom členských štátov kópie osvedčení o schválení typu časti, ktorého príklad je uvedený v prílohe VII, vyplnenú pre každý typ ochrannej konštrukcie chrániacej pri prevrátení, ktorú schválili alebo odmietli schváliť.

Článok 5

1. Ak členský štát, ktorý poskytol typové schválenie EHS pre časť, zistí že niekoľko ochranných konštrukcií chrániacich pri prevrátení a ich pripevnenia na traktor, majúce rovnakú značku typového schválenia EHS pre časť nezodpovedajú typu, pre ktorý boli schválené, podnikne potrebné opatrenia pre zaistenie, aby vyrábané modely odpovedali schválenému typu. Príslušné orgány tohto štátu informujú príslušné orgány ostatných členských štátov o vykonaní opatrení, ktoré sa môžu v prípade potreby vo vážnych opakovaných porušeniach zhody rozšíriť na odňatie typového schválenia EHS pre časť. Uvedené orgány prijmú rovnaké opatrenia, ak sú informované príslušnými orgánmi iného členského štátu o takomto nevyhovení.

2. Príslušné orgány členského štátu do jedného mesiaca sa navzájom informujú o odňatí typového schválenia EHS pre časť a o dôvodoch takéhoto rozhodnutia.

Článok 6

Akékoľvek rozhodnutie pri plnení ustanovení prijatých pri využívaní tejto smernice k odmietnutiu alebo odňatiu typového schválenia pre časť ochranných konštrukcií chrániacich pri prevrátení alebo pre zakázanie ich zavedenia na trh, alebo ich využívania, musí podrobne uvádzať dôvody, na ktorých je založené. Takéto rozhodnutie sa oznámi príslušnej strane, ktorá je súčasne informovaná o nápravných prostriedkoch, ktoré má k dispozícii podľa platných zákonov v členských štátoch, a o časových limitoch povolených pre uplatnenie takýchto opatrení.

Článok 7

Žiadny členský štát nesmie odmietnuť poskytnutie typového schválenia EHS alebo národného typového schválenia pre traktor z dôvodov týkajúcich sa ochrannej konštrukcie chrániacej pri prevrátení alebo jej pripevnenia na traktor, ak nesie značku typového schválenia EHS pre časť a ak je vyhovené požiadavkách uvedeným v prílohe VIII.

Článok 8

Žiadny členský štát nesmie odmietnuť alebo zakázať predaj, registráciu, zavedenie do prevádzky alebo používanie akéhokoľvek traktora z dôvodov týkajúcich sa ochrannej konštrukcie chrániacej pri prevrátení a jej pripevnenia na traktor, ak nesie značku typového schválenia EHS pre časť, ak je vyhovené požiadavkám uvedeným v prílohe VIII.

Článok 9

Táto smernica sa bude uplatňovať pre traktory, ako sú definované v článku 1 smernice 74/150/EHS s nasledovnými charakteristikami:

- svetlosť zadnej nápravy nie ja väčšia ako 1000 mm,

- pevný alebo nastaviteľný minimálny rozchod jednej z hnacích náprav je 1150 alebo viac,

- možnosť vybavenia viacbodovým spojovacím zariadením pre odnímateľné náradie a ťažnú tyč,

- hmotnosť 800 kg alebo viacej, zodpovedajúca nezaťaženej hmotnosti traktora, ako je definovaná v časti 2.4. prílohy I smernice 74/150/EHS vrátane ochrannej konštrukcie chrániacej pri prevrátení pripevnenej podľa tejto smernice a s pneumatikami najväčšej veľkosti odporučené výrobcom.

Článok 10

Na účely typového schválenia EHS musí byť akýkoľvek traktor, ktorého sa týka článok 9, vybavený ochrannou konštrukciou chrániacou pri prevrátení, ktorá vyhovuje požiadavkám stanoveným v článkoch I až IV.

Traktory definované v článku 9 smernice 77/536/EHS môžu však byť na účely typového schválenia EHS vybavené ochrannou konštrukciou chrániacou pri prevrátení, ktorá vyhovuje požiadavkám stanoveným v prílohách I až IV tejto smernice.

Článok 11

Akékoľvek zmeny a doplnenia potrebné na úpravu požiadaviek podľa príloh tejto smernice, aby sa rešpektoval technický pokrok, sa prijmú podľa postupu stanoveného v článku 13 smernice 74/150/EHS.

Článok 12

1. Členské štáty prijmú ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 18 mesiacov od ich oznámenia a okamžite o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty zabezpečia, aby texty hlavných ustanovení národného práva, ktoré prijmú v oblasti pokrytej touto smernicou, boli oznámené Komisii.

Článok 13

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 25. júna 1979

Za Radu

predseda

J. Le Theule

[1] Ú. v. EHS C 296, 11.12.1978, s. 69.

[2] Ú. v. EHS C 128, 21.5.1979, s. 18.

[3] Ú. v. EHS L 84, 28.3.1974, s. 10.

[4] Ú. v. EHS L 220, 29.8.1977, s. 1.

--------------------------------------------------

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha I: | Podmienky pre typové schválenie EHS pre časť |

Príloha II: | Podmienky pre skúšanie pevnosti ochranných konštrukcií a ich pripevnenia k traktoru |

Príloha III: | Skúšobné postupy |

Príloha IV: | Obrázky |

Príloha V: | Vzor správy o skúške |

Príloha VI: | Značky |

Príloha VII: | Vzor osvedčenia typového schválenia EHS pre časť |

Príloha VIII: | Podmienky typového schválenia EHS |

Príloha IX: | Príloha k osvedčeniu o typovom schválení EHS pre traktor na základe pevnosti ochranných konštrukcií a pevnosti ich pripevnenia na traktor (statické skúšky). |

--------------------------------------------------