31979L0373

Rådets direktiv 79/373/EØF af 2. april 1979 om handel med foderblandinger

EF-Tidende nr. L 086 af 06/04/1979 s. 0030 - 0037
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 10 s. 0205
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 25 s. 0033
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 10 s. 0205
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 16 s. 0075
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 16 s. 0075


++++

( 1 ) EFT nr . C 34 af 14 . 4 . 1971 , s . 8 .

( 2 ) EFT nr . C 10 af 5 . 2 . 1972 , s . 35 .

( 3 ) EFT nr . C 4 af 20 . 1 . 1972 , s . 3 .

( 4 ) EFT nr . L 170 af 3 . 8 . 1970 , s . 1 .

RAADETS DIREKTIV

af 2 . april 1979

om handel med foderblandinger

( 79/373/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 43 og 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 3 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Den animalske produktion indtager en meget vigtig plads inden for landbruget i Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , og opnaaelsen af tilfredsstillende resultater paa dette omraade er i vid udstraekning betinget af , at der anvendes velegnede foderstoffer af god kvalitet ;

en ordning for handel med foderblandinger er en vigtig faktor med henblik paa at oege produktiviteten inden for landbruget under hensyn til den vigtige rolle som foderblandinger kan spille paa dette omraade ;

ved gennemfoerelsen af en ordning for handel med foderblandinger er det vigtigt at have for oeje , at disse skal have en gunstig virkning paa den animalske produktion ; foderstofferne boer derfor altid vaere sunde , uforfalskede og af saedvanlig handelsmaessig beskaffenhed ; de maa ikke udgoere nogen fare for dyrs og menneskers sundhed og ikke forhandles paa en maade , der kan virke vildledende ;

det er noedvendigt at give brugeren korrekte og hensigtsmaessige oplysninger om de foderblandinger , der tilbydes ham ; med henblik herpaa boer der i det mindste oplyses om foderblandingens indhold af analytiske bestanddele , der har en vaesentlig indflydelse paa foderstoffets kvalitet ;

indtil der vedtages supplerende bestemmelser , er det paa grund af eksisterende praksis i visse medlemsstater noedvendigt at fastsaette midlertidige bestemmelser , som giver mulighed for paa nationalt plan at forlange en mere fuldstaendig oplysning om foderets sammensaetning , saavel med hensyn til analytiske bestanddele som med hensyn til anvendte raavarer ; disse oplysninger kan dog kun forlanges i det i dette direktiv fastsatte omfang ;

alle producenter af foderstoffer skal for oevrigt have mulighed for paa etiketten at angive en raekke oplysninger til gavn for brugeren ; medlemsstaterne har desuden fortsat ret til at tillade , at producenterne giver suplerende oplysninger ;

indtil der vedtages faellesskabsbestemmelser , har medlemsstaterne fortsat mulighed for at forlange , at foderblandinger , der forhandles paa deres omraade , er fremstillet paa basis af bestemte raavarer eller ikke indeholder bestemte raavarer , saafremt der paa tidspunktet for vedtagelsen af dette direktiv var hjemmel for saadanne begraensninger i deres lovgivning ;

saa laenge der ikke er udarbejdet faellesskabsmetoder , kan medlemsstaterne kun forlange eller tillade , at naeringsvaerdien angives , saafremt en saadan oplysning var forlangt eller tilladt paa deres omraade paa tidspunktet for vedtagelsen af dette direktiv ;

for at give brugerne tilstraekkelige garantier boer foderblandinger principielt forhandles i lukket emballage eller lukkede beholdere ; det forekommer dog noedvendigt , at der aabnes mulighed for at undtage fra denne regel i visse saerlige tilfaelde , der skal defineres paa faellesskabsplan ;

medlemsstaterne skal soerge for , at foderblandinge , som opfylder dette direktivs bestemmelser , ikke undergives nogen handelsmaessig begraensning inden for Faellesskabet for saa vidt angaar maerkning og emballering ;

medlemsstaterne boer traeffe passende kontrolforanstaltninger for at sikre overholdelsen af de fastsatte krav til foderblandinger , naar disse bringes i handelen ;

for at lette ivaerksaettelsen af de paataenkte foranstaltninger og isaer for at foretage de noedvendige aendringer og tilfoejelser boer der fastsaettes en procedure , efter hvilken der indfoeres et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for rammerne af Den staaende komité for Foderstoffer , som blev oprettet ved afgoerelse 70/372/EOEF ( 4 ) ;

der er fastsat en raekke nationale undtagelsesbestemmelser i dette direktiv , og det viser sig noedvendigt at fastsaette en klausul , der inden for en given frist giver mulighed for at revidere visse af disse tilfaelde _

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Dette direktiv gaelder for foderblandinger , der forhandles inden for Faellesskabet .

2 . Dette direktiv medfoerer ikke aendringer i bestemmelserne vedroerende :

a ) ublandede foderstoffer ,

b ) tilsaetningsstoffer til foderstoffer ,

c ) fastsaettelse af stoersteindhold af uoenskede stoffer og produkter i foderstoffer ,

d ) fastsaettelse af stoersteindhold af pesticidrester paa og i produkter , bestemt til foede for mennesker og dyr ,

e ) markedsordningerne for landbrugsprodukter .

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved :

a ) foderstoffer : organiske eller uorganiske stoffer , der er ublandede eller optraeder i blandinger og med eller uden tilsaetningsstoffer , og som er bestemt til fodring af dyr ,

b ) foderblandinger : organiske eller uorganiske stoffer , der i blandinger med eller uden tilsaetningsstoffer er bestemt til fodring af dyr i form af fuldfoder eller tilskudsfoder ,

c ) dagligt behov : den samlede maengde foder med et vandindhold paa 12 % , som gennemsnitligt er noedvendig daglig for et dyr af en bestemt art , aldersgruppe og ydelse til at daekke alle dets behov ,

d ) fuldfoder : foderblandinger , som paa grund af deres sammensaetning er tilstraekkelige til at daekke et dyrs daglige behov ,

e ) tilskudsfoder : foderblandinger , som har hoejt indhold af visse stoffer , og som paa grund af deres sammensaetning kun sammen med andet foder kan daekke et dyrs daglige behov ,

f ) mineralsk foder : tilskudsfoder , som hovedsagelig bestaar af mineraler , og som indeholder mindst 40 % raaaske ,

g ) melassefoder : tilskudsfoder fremstillet paa grundlag af melasse med et samlet sukkerindhold paa mindst 14 % udtrykt som saccharose ,

h ) dyr : dyr , der tilhoerer arter , som mennesker normalt fodrer og holder eller anvender til konsum ,

i ) selskabsdyr : dyr , bortset fra pelsdyr , der tilhoerer arter , som mennesker normalt fodrer og holder , men ikke anvender til konsum .

Artikel 3

Medlemsstaterne foreskriver , at foderblandinger kun kan forhandles , saafremt de er sunde , uforfalskede og af saedvanlig handelsmaessig beskaffenhed . Medlemsstaterne foreskriver , at foderblandinger ikke maa udgoere nogen fare hverken for dyrs eller menneskers sundhed og ikke maa forhandles under en betegnelse , der vil kunne virke vildledende .

Artikel 4

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at foderblandinger kun maa forhandles i lukket emballage eller lukkede beholdere . Medlemsstaterne foreskriver , at emballagen eller beholderne skal lukkes saaledes , at lukkemekanismen beskadiges ved aabning og ikke kan genanvendes .

2 . Undtagelserne fra principperne i stk . 1 , der skal tillades paa faellesskabsplan , vedtages ifoelge proceduren i artikel 13 , for saa vidt som foderblandingens identificering og kvalitet sikres .

Artikel 5

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at foderblandinger kun maa forhandles , saafremt nedenstaaende oplysninger _ som den inden for Faellesskabet etablerede producent , emballeringsvirksomhed , importoer , saelger eller forhandler er ansvarlig for _ er angivet paa emballagen , paa beholderen eller paa en etiket fastgjort dertil ; disse oplysninger skal vaere klart synlige , let laeselige og maa ikke kunne udslettes :

a ) betegnelsen " foderblanding " ,

b ) den dyreart eller dyrekategori , hvortil foderblandingen er beregnet ,

c ) noejagtig oplysning om anvendelse ,

d ) brugsanvisning , saafremt denne ikke klart fremgaar af oplysningerne under b ) eller c ) ,

e ) de i punkt 5 i bilaget anfoerte oplysninger ,

f ) navn eller firmanavn og adresse eller hjemsted for den ansvarlige for de i dette stykke naevnte oplysninger ,

g ) nettovaegt , og for flydende produkter enten nettovolumen eller nettovaegt .

Dersom foderblandingen bestaar af hoejst tre ingredienser , er oplysningerne under b ) , eventuelt under c ) og d ) , ikke obligatoriske , hvis de anvendte raavarer klart fremgaar af betegnelsen .

2 . Medlemsstaterne foreskriver , at naar foderblandinger forhandles i tankvogne eller i lignende koeretoejer eller i henhold til bestemmelserne i artikel 4 , stk . 2 , anfoeres de i stk . 1 naevnte oplysninger i et foelgedokument . Naar der er tale om smaa maengder foder , som er bestemt til den endelige bruger , er det tilstraekkeligt , at disse oplysninger bringes til koeberens kendskab ved en egnet skiltning .

3 . Medlemsstaterne kan foreskrive , at de i stk . 1 , litra b ) til e ) og litra g ) , naevnte oplysninger kun behoever at anfoeres i et foelgedokument .

4 . Medlemsstaterne kan foreskrive alle eller en del af foelgende supplerende oplysninger :

a ) angivelsen " fuldfoder " eller " tilskudsfoder " afhaengig af tilfaeldet i stedet for betegnelsen " foderblanding " ,

b ) raavarer ,

c ) de i bilaget under punkt 3 , 4 og 6 anfoerte oplysninger ,

d ) fremstillingsdato ,

e ) nettovaegten ved den oprindelige emballering i stedet for den i stk . 1 , litra g ) , anfoerte nettovaegt .

f ) indhold af maelkepulver i maelkefoder og kornindhold i foderblandinger ; i dette tilfaelde kraeves den i artikel 5 , stk . 7 , foreskrevne oplysning om andre raavarer ikke .

5 . Medlemsstaterne foreskriver , at foruden oplysninger i stk . 1 kan kun de nedenfor anfoerte yderligere oplysninger anbringes paa foderblandingernes emballage , beholder , etiket eller foelgedokument :

a ) identifikationsmaerke eller varemaerke for den , der er ansvarlig for de i dette stykke omhandlede oplysninger ,

b ) partiets referencenummer ,

c ) sidste dato for den paagaeldende vares holdbarhed ,

d ) produktions - eller fremstillingsland ,

e ) produktets pris ,

f ) brugsanvisning , saafremt denne ikke kraeves i henhold til stk . 1 ,

g ) de i bilaget under punkt 7 anfoerte oplysninger .

6 . Medlemsstaterne kan foreskrive , at foruden oplysningerne i stk . 1 maa kun de nedenfor anfoerte yderligere oplysninger anbringes paa foderblandingernes emballage , beholder , etiket eller foelgedokument :

a ) navn eller firmanavn og adresse eller hjemsted for fabrikanten , hvis denne ikke er ansvarlig for oplysningerne paa etiketten ,

b ) produktets handelsmaessige betegnelse ,

c ) raavarer ,

d ) i givet fald oplysninger vedroerende de i artikel 14 , litra a ) , fastsatte bestemmelser ,

e ) fabrikationsdato ,

f ) de i bilaget under punkt 8 anfoerte oplysninger .

7 . Saafremt der gives oplysninger om raavarer , skal alle de anvendte raavarer naevnes , enten med deres indhold eller i raekkefoelge efter faldende vaegt , i hvilken de forefindes i blandingen . Medlemsstaterne kan kun foreskrive én af disse to former . Naar der ikke er vedtaget nogen foranstaltning i henhold til artikel 10 , litra b ) , kan medlemsstaterne opdele raavarerne i kategorier eller bevare eksisterende kategorier og give tilladelse til , at oplysningen om raavarer erstattes af oplysning om kategorier .

8 . Andre oplysninger , der eventuelt anfoeres paa emballagen , beholdere , etiketter og foelgedokumenter , skal vaere adskilt fra de oplysninger , der naevnt i stk . 1-7 .

Artikel 6

Medlemsstaterne foreskriver , at de i bilaget under punkt 1 , 2 , 9.1 og 9.2 indeholdte bestemmelser finder anvendelse paa handel med foderblandinger .

Artikel 7

Medlemsstaterne kan foreskrive , at de i bilaget under punkt 3 , 4 og 9.3 indeholdte bestemmelser finder anvendelse paa handel med foderblandinger . Medlemsstaterne kan desuden i de tilfaelde , der er omhandlet i bilaget under punkt 9.3 og for saa vidt angaar andre analytiske bestanddele end dem , der er naevnt deri , fastsaette tilsvarende tolerancer .

Artikel 8

Medlemsstaterne kan , for saa vidt de nationale bestemmelser paa tidspunktet for vedtagelsen af dette direktiv giver hjemmel hertil , begraense forhandling af foderblandinger til saadanne

_ som er fremstillet paa basis af bestemte raavarer , eller

_ som ikke indeholder bestemte raavarer .

Artikel 9

Medlemsstaterne drager omsorg for , at foderblandinger ikke af grunde , som vedroerer dette direktivs bestemmelser , undergives andre end de i dette direktiv fastsatte handelsmaessige begraensninger .

Artikel 10

Efter den i artikel 13 fastsatte fremgangsmaade og under hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling

a ) vedtages det , hvilke aendringer der skal foretages i bilaget ,

b ) kan der opstilles kategorier til inddeling af de raavarer , som ifoelge artikel 5 , stk . 4 og 6 , skal angives ,

c ) kan der fastlaegges metoder for beregning af foderblandingers naeringsvaerdi .

Artikel 11

Ved handel mellem medlemsstaterne affattes de i artikel 5 , stk . 1-7 , omhandlede oplysninger paa mindst et af bestemmelseslandets nationale eller officielle sprog .

Artikel 12

Medlemsstaterne traeffer alle fornoedne foranstaltninger for , at den officielle kontrol med overholdelsen af de i dette dirketiv fastsatte krav finder sted i forbindelse med salget og i det mindste ved stikproever .

Artikel 13

1 . Naar der henvises til den fremgangsmaade , der er fastsat i denne artikel , indbringer formanden straks sagen for Den staaende komité for Foderstoffer , i det foelgende benaevnt " komiteen " enten paa eget initiativ eller paa begraering af en medlemsstat .

2 . I komiteen tildeles medlemsstaternes stemmer vaegt i henhold til artikel 148 , stk . 2 , i traktaten . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . Kommissionens repraesentant forelaegger et udkast til de foranstaltninger , der skal traeffes . Komiteen afgiver sin udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist , som formanden kan fastsaette under hensyn til , hvor meget de indbragte sager haster . Udtalelsen vedtages med et flertal paa enogfyrre stemmer .

4 . Kommissionen vedtager foranstaltningerne og bringer dem straks i anvendelse , naar de er i overensstemmelse med komitens udtalelse . Saafremt de ikke er i overensstemmelse med komiteens udtalelse , eller naar der ikke er afgivet nogen udtalelse , forelaegger Kommissionen straks et forslag for Raadet vedroerende de foranstaltninger , der skal traeffes . Raadet vedtager foranstaltningerne med kvalificeret flertal .

5 . Saafremt Raadet ved udloebet af en frist paa tre maaneder fra den dato , paa hvilken det har faaet forelagt sagen , ikke har truffet afgoerelse om foranstaltningerne , vedtager Kommissionen de foreslaaede foranstaltninger og bringer den straks i anvendelse , medmindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig imod de paagaeldende foranstaltninger .

Artikel 14

Direktivet beroerer ikke medlemsstaternes ret til :

a ) at anbefale visse typer af foderblandinger , som opfylder visse analytiske krav ,

b ) at undlade at anvende dette direktivs bestemmelser paa foderblandinger , om hvilke det med rimelig sikkerhed er godtgjort , at de er bestemt til udfoersel til tredjelande ,

c ) at undlade at anvende dette direktivs bestemmelser paa foderblandinger , om hvilke det ved saerlig angivelse paa etiketten er godtgjort , at de er bestemt til dyr , der anvendes til videnskabelige formaal eller forsoeg .

Artikel 15

Paa grundlag af de opnaaede erfaringer tilsender Kommissionen senest tre aar efter meddelelsen af dette direktiv Raadet aendringsforslag til naevnte direktiv med henblik paa at gennemfoere fri bevaegelighed for foderblandinger og fjerne visse misforhold navnlig for saa vidt angaar anvendelsen af raavarer og med hensyn til maerkning . Raadet traeffer afgoerelse om disse forslag senest fem aar efter meddelelsen af dette direktiv .

Artikel 16

Medlemsstaterne saetter den 1 . januar 1981 de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv . De underretter straks Kommissionen herom .

Artikel 17

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 2 . april 1979 .

Paa Raadets vegne

J . FRANCOIS-PONCET

Formand

BILAG

1 . Det indhold , der er angivet , eller som skal angives , refererer til vaegten af foderblandingen som saadan , medmindre andet er anfoert .

2 . Vandindholdet maa ikke overstige 7 % i foder til diegivende dyr eller andre foderblandinger , der har et indhold af mejeriprodukter paa over 40 % .

3 . Vandindholdet maa ikke overstige :

_ i minderalsk foder , der ikke indeholder organiske bestanddele : 5,0 % ,

_ i minderalsk foder , der indeholder organiske stoffer : 10,0 % ,

_ i andre foderblandinger med undtagelse af

_ hele korn ,

_ melassefoder ,

_ halvfugtige , fugtige og flydende foderblandinger , idet det forudsaettes , at dette vandindhold kan overskrides , saafremt der er anvendt konserveringsstoffer , og for saa vidt som dette vandindhold og fristen for foderets holdbarhed er deklareret : 14,0 % .

4 . Med forbehold af artikel 3 kan medlemsstaterne foreskrive , at indholdet af aske , som er uoploeselig i saltsyre , ikke maa overstige 3,3 % af toerstoffet for blandet foder , der hovedsagelig indeholder biprodukter af ris , og 2,2 % af toerstoffet i de oevrige tilfaelde .

Dog kan dette indhold vaere stoerre , dersom det drejer sig om :

_ foderblandinger , der indeholder tilladte mineralske bindemidler ,

_ mineralske foderblandinger , og

_ foderblandinger med med et indhold paa over 50 % spaaner eller pulp af sukkerroer ,

og for saa vidt som dette indhold er angivet i procent af foderet som saadant , hvis indholdet er stoerre end 3,3 % af toerstoffet .

5 . Oplysninger i henhold til artikel 5 , stk . 1 :

5.1 . Indhold af analytiske bestanddele i foderblandinger med undtagelse af blandinger af uformalet korn og foderblandinger som naevnt under 5.2 og 5.3 samt i foderblandinger til andre husdyr end hunde og katte :

_ raaprotein ,

_ raafedt ,

_ traestof ,

_ raaaske .

5.2 Indhold af analytiske bestanddele i mineralsk foder :

_ raaaske ,

_ calcium ,

_ phosphor ,

_ natrium .

5.3 . Indhold af analytiske bestanddele i melassefoder :

_ traestof ,

_ samlet sukkerindhold udtrykt som saccharose .

6 . Oplysninger i henhold til artikel 5 , stk . 4 :

6.1 . Indhold af analytiske bestanddele i og kriterier for foderblandinger med undtagelse af blandinger af uformalet korn og de under 6.2 , 6.3 og 6.4 anfoerte foderblandinger samt foderblandinger til andre husdyr end de i punkt 6.4 naevnte :

_ oploeseligt protein ,

_ vand ,

_ stivelse ,

_ samlet sukkerindhold udtrykt som saccharose ,

_ calcium ,

_ magnesium ,

_ natrium ,

_ phosphor ,

_ cystin , ) kun til svin , fjerkrae og droevtyggere , inden sidstnaevnte naar droevtygningsal -

_ lysin , ) deren

_ methionin , )

_ naeringsvaerdi beregnet efter en officelt anerkendt metode .

6.2 . Indhold af analytiske bestanddele i mineralsk foder :

_ raaprotein ,

_ oploeseligt protein ,

_ raafedt ,

_ traestof ,

_ magnesium ,

_ vand ,

_ lysin ( kun til svin ) .

6.3 . Indhold af analytiske bestanddele i melassefoder :

_ raaprotein ,

_ oploeseligt protein ,

_ raafedt ,

_ raaaske ,

_ vand .

6.4 . Indhold af analytiske bestanddele i foder til hunde og katte :

_ vand .

7 . Oplysninger i henhold til artikel 5 , stk . 5 :

7.1 . Indhold af analytiske bestanddele i foderblandinger til hunde og katte :

_ calcium ,

_ natrium ,

_ phosphor ,

_ vand .

7.2 . Indhold af analytiske bestanddele i foderblandinger til andre selskabsdyr end hunde og katte :

_ vand ,

_ raaprotein ,

_ raafedt ,

_ traestof ,

_ raaaske ,

_ calcium ,

_ natrium ,

_ phosphor .

8 . Oplysninger i henhold til artikel 5 , stk . 6 :

8.1 . Indhold af analytiske i bestanddele i og kriterier for foderblandinger med undtagelse af foderblandinger til husdyr og foderblandinger som naevnt under punkt 8.2 :

_ vand ,

_ stivelse ,

_ samlet sukkerindhold udtrykt som saccharose ,

_ oploeseligt protein ,

_ calcium ,

_ magnesium ,

_ natrium ,

_ phosphor ,

_ cystin , ) kun til svin , fjerkrae og droevtyggere , inden sidstnaevnte naar droevtygningsal -

_ lysin , ) deren

_ methionin , )

_ naeringsvaerdi beregnet efter en officielt anerkendt metode .

8.2 Indhold af analytiske bestanddele i mineralsk foder :

_ raaprotein ,

_ oploeseligt protein ,

_ raafedt ,

_ traestof ,

_ magnesium .

9 . Saafremt det ved den i artikel 12 foreskrevne officielle kontrol af foderblandinger konstateres , at der er forskel mellem kontrolresultatet og det deklarerede indhold , finder mindst foelgende tolerancer anvendelse med forbehold af bestemmelserne i artikel 3 :

9.1 . Hvis det konstaterede indhold er mindre end det deklarerede indhold :

9.1.0 . Raaprotein

_ 1,8 enhed ved deklareret indhold paa 30 % eller derover ,

_ 6 % af det deklarerede indhold ved deklareret indhold under 30 % ( indtil 15 % ) ,

_ 0,9 enhed ved deklareret indhold paa under 15 % .

9.1.1 . Oploeseligt protein

_ 2,5 enhed ved deklareret indhold paa mindst 25 % ,

_ 10 % af deklarerede indhold ved deklareret indhold under 25 % ( indtil 15 % ) ,

_ 1,5 enhed ved deklareret indhold under 15 % .

9.1.2 . Samlet sukkerindhold

_ 2 enheder ved deklareret indhold paa mindst 20 % ,

_ 10 % af det deklarerede indhold ved deklareret indhold under 20 % ( indtil 10 % ) ,

_ 1 enhed deklareret indhold under 10 % .

9.1.3 . Stivelse

_ 2,5 enhed ved deklareret indhold paa mindst 25 % ,

_ 10 % af det deklarerede indhold ved deklareret indhold under 25 % ( indtil 10 % ) ,

_ 1 enhed ved deklareret indhold under 10 % .

9.1.4 . Raafedt

_ 1,5 enhed ved deklareret indhold paa mindst 15 % ,

_ 10 % af det deklarerede indhold ved deklareret indhold under 15 % ( indtil 8 % ) ,

_ 0,8 enhed ved deklareret indhold under 8 % .

9.1.5 . Samlet phosphorindhold , calcium , magnesium , natrium

_ 1,5 enhed ved deklareret indhold paa mindst 15 % ,

_ 10 % af det deklarerede indhold ved deklareret indhold under 15 % ( indtil 1 % ) ,

_ 0,1 enhed ved deklareret indhold paa under 1 % .

9.1.6 . Methionin , lysin og cystin

_ 15 % af det deklarerede indhold .

9.2 . Hvis det konstaterede indhold er stoerre end det angivne indhold :

9.2.1 . Vand

_ 1 enhed ved deklareret indhold paa mindst 10 % ,

_ 10 % af det deklarerede indhold ved deklareret indhold under 10 % ( indtil 2 % ) ,

_ 0,2 enhed ved deklareret indhold under 2 % .

9.2.2 . Raaaske

_ 1 enhed ved deklareret indhold paa mindst 10 % ,

_ 10 % af det deklarerede indhold ved deklareret indhold under 10 % ( indtil 5 % ) ,

_ 0,5 enhed ved deklareret indhold under 5 % .

9.2.3 . Traestof

_ 1,2 enhed ved deklareret indhold paa mindst 8 % ,

_ 15 % af det deklarerede indhold ved deklareret indhold 8 % ( indtil 4 % ) ,

_ 0,6 enhed ved deklareret indhold under 4 % .

9.2.4 . Aske , som er uoploeselig i saltsyre

_ 10 % af det deklarerede indhold ved deklareret indhold paa mindst 3 % .

_ 0,3 enhed ved deklareret indhold under 3 % .

9.3 . Hvis den konstaterede forskel er modsat den tilsvarende forskel omhandlet under punkt 9.1 og 9.2 :

9.3.1 . _ raaprotein , raafedt , samlet sukkerindhold , stivelse : dobbelt saa stor tolerance som tilladt for disse stoffer under punkt 9.1 ,

_ samlet phosphorindhold , calcium , magnesium , natrium , raaaske , traestof : tre gange saa stor tolerance som tilladt for disse stoffer under punkt 9.1 og 9.2 .