31979L0370

Direktiva Komisije z dne 30. januarja 1979 o drugi prilagoditvi tehničnemu napredku Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi

Uradni list L 088 , 07/04/1979 str. 0001 - 0069
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 9 str. 0161
grška posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 8 str. 0045
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 9 str. 0161
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 10 str. 0003
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 10 str. 0003
CS.ES poglavje 13 zvezek 005 str. 274 - 281
ET.ES poglavje 13 zvezek 005 str. 274 - 281
HU.ES poglavje 13 zvezek 005 str. 274 - 281
LT.ES poglavje 13 zvezek 005 str. 274 - 281
LV.ES poglavje 13 zvezek 005 str. 274 - 281
MT.ES poglavje 13 zvezek 005 str. 274 - 281
PL.ES poglavje 13 zvezek 005 str. 274 - 281
SK.ES poglavje 13 zvezek 005 str. 274 - 281
SL.ES poglavje 13 zvezek 005 str. 274 - 281


Direktiva Komisije

z dne 30. januarja 1979

o drugi prilagoditvi tehničnemu napredku Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi

(79/370/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 76/907/EGS [2], in zlasti členov 8a, 8b, in 8c Direktive,

ker Priloga I k Direktivi 67/548/EGS vsebuje seznam nevarnih snovi, skupaj s podrobnostmi o postopku označevanja vsake snovi (simbol za nevarnost, opozorilo in obvestilo);

ker je pregled seznama nevarnih snovi pokazal, da ga je treba prilagoditi najnovejšim znanstvenim in tehničnim spoznanjem, ali natančneje, ker je treba spremeniti razvrstitev in označitev nekaterih snovi, vključiti nove snovi in seznam opremiti z dodatnimi razlagalnimi opombami;

ker prilogi III in IV Direktive 67/548/EGS vsebujeta opozorila (stavke R) in obvestila (stavke S); ker so nekatera tveganja zdaj natančneje določena; ker je treba nekatera obvestila jasneje opredeliti; ker je v tem primeru treba spremeniti prilogi III in IV;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku direktiv o odpravi tehničnih ovir pri trgovanju z nevarnimi snovmi in pripravki,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 67/548/EGS se spremeni:

1. Naslednjo opombo D se doda za opombo C v uvodu k Prilogi I:

"Opomba D

Nekatere snovi, ki lahko spontano polimerizirajo ali se hitro razgradijo, so v prometu navadno v stabilizirani obliki. V tej obliki so navedene v Prilogi I k tej direktivi. Vendar so takšne snovi včasih dane v promet v nestabilizirani obliki.

V tem primeru mora proizvajalec ali katera koli druga oseba, ki da takšno snov v promet, navesti na oznaki ime snovi, kateremu sledi beseda "nestabilizirano".

Primer:

Metakrilna kislina (nestabilizirana)."

2. Naslednji popravki so narejeni k Prilogi I (seznam nevarnih snovi):

Stran | Referenčna številka | Snov | Napaka | Popravek |

21 | 006-005-00-4 | tiram | Xi | Xn |

129 | 017-003-00-8 | barijev klorat | "oksidacijski" simbol ni pravilen | Uporabiti pravilni simbol: plamen nad krogom |

129 | 017-004-00-3 | kalijev klorat |

130 | 017-005-00-9 | natrijev klorat |

130 | 017-006-00-4 | perklorova kislina…% |

213 | 603-002-00-5 | etanol | C2H3OH | C2H5OH |

293 | 607-065-00-X | Bromoocetna kislina | S: 36/377-/39-44 | S: 36/37/39 |

307 | 609-001-00-6 | 1-nitropropan | Xi | Xn |

357 | 612-055-00-3 | N-metiltoluidin | Opomba A | Opomba C |

33 | 006-029-00-5 | dioksakarb | S se ne pojavi pred številkami 2-13-44 | Doda se S pred številkami 2-13-44 |

| | beli fosfor | | |

63 | 015-001-00-1 | demeton-O | S: 5-26/28-45 | S: 5-26-28-45 |

77 | 015-028-00-9 | demeton-S | S: 1-13-26/28-45 | S: 1-13-26-28-45 |

77 | 015-029-00-4 | svinčev azid | S: 1-13-26/28-45 | S: 1-13-26-28-45 |

165 | 082-003-00-7 | trikloroocetna kislina | S: 33/34-35 | S: 33-34-35 |

262 | 607-004-00-7 | | S: 24/25/26 | S: 24/25/26 |

| | K-strofantin | | |

383 | 614-026-00-0 | cikloheksanon | R: 23/25/33 | R: 23/25/33 |

396 | 617-010-00-1 | peroksid | S 34 manjka | Doda se S 34 |

3. Priloga I (seznam nevarnih snovi) se spremeni:

(1) Št. 015-093-00-3: leptofos

Za R: 23/24/25 dodati –039

(2) Št. 616-001-00-X: dimetilformamid

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Simbol | | se nadomesti s simbolom | |

Opozorila in obvestila se nadomestijo z naslednjimi:

R: 20/21-36

S: 26-28-36

(3) Št. 607-032-00-X: etil akrilat

Dodati opozorilo R: 20/22

Črtati obvestilo S: 29

(4) Št. 607-034-00-0: metil akrilat

Doda se opozorilo R: 20/22

Črtati obvestilo S: 29

(5) Št. 607-061-00-8: akrilna kislina

Doda se obvestilo S: 36

(6) Št. 607-072-00-8: 2-hidroksietil akrilat

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Simbol | | se nadomesti s simbolom | |

Opozorila in obvestila se nadomestijo z naslednjimi:

R: 24-34-43

S: 26-36/39-44

(7) Št. 607-033-00-5: n-butilmetakrilat

Simbol ostane Andrejev križ, toda z označbo Xi. Opozorilo se nadomesti z naslednjim:

R: 10-36/37/38

Obvestilo S: 24/25 se črta.

(8) Št. 602-054-00-6: 3-jodopropen (alil jodid)

Doda se opozorilo R: 10

Doda se obvestilo S: 7

(9) Št. 603-009-00-3: cikloheksanol

Črtati opozorilo R: 10

Doda se opozorilo R: 22 da se oblikuje kombinacija R: 20/22 in doda se R: 37/38

(10) Št. 606-001-00-8: aceton

Doda se obvestilo S: 23

(11) Št. 606-002-00-3: butanon (etil metil keton)

Doda se obvestilo S: 23

(12) Št. 606-004-00-4: 4-metilpentan-2-on (metil izobutil keton)

Doda se obvestilo S: 23

(13) Št. 603-003-00-0: oznaka snovi se nadomesti z naslednjo oznako:

1-Propanol (Propylalkohol) [1] og 2-Propanol (Isopropylalkohol) [2]

1-Propanol (Propylalkohol) [1] und 2-Propanol (Isopropylalkohol) [2]

Propan-1-ol (Propyl alcohol) [1] and Propan-2-ol (Isopropyl alcohol) [2]

1-Propanol (Alcool propylique) [1] et 2-Propanol (Alcool isopropylique) [2]

1-Propanolo (Alcool propilico) [1] e 2-Propanolo (Alcool isopropilico) [2]

1-Propanol (Propylalcohol) [1] en 2-Propanol (Isopropylalcohol) [2]

(14) Št. 009-013-00-6: oznaka snovi se nadomesti z naslednjo oznako:

Hexafluorosilicater, undtagen de andetsteds i dette bilag nævnte

Hexafluorosilikate, mit Ausnahme der namentlich in dieser Anlage bezeichneten

Fluorosilicates, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Hexafluorosilicates (Fluosilicates), à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe

Esafluosilicati, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

Hexafluorsilikaten, met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

(15) Doda se "opombo D" naslednjim snovem:

št. 601-013-00-X: 1,3-butadien

št. 601-014-00-5: 2-metil-1,3-butadien

št. 601-026-00-0: stiren

št. 602-023-00-7: vinil klorid

št. 602-025-00-8: 1,1-dikloroetilen

št. 602-029-00-X: 3-kloropropen

št. 602-036-00-8: 2-kloro-1,3-butadien

št. 603-021-00-9: metil vinil eter

št. 605-001-01-2: formaldehid (konc. >30 %)

št. 605-008-00-3: akrolein

št. 606-017-00-5: diketen

št. 607-023-00-0: vinilacetat

št. 607-032-00-X: etilakrilat

št. 607-033-00-5: n-butilmetakrilat

št. 607-034-00-0: metil akrilat

št. 607-035-00-6: metil metakrilat

št. 607-061-00-8: akrilna kislina

št. 607-062-00-3: n-butil akrilat

št. 607-071-00-2: etil metakrilat

št. 607-072-00-8: 2-hidroksietil akrilat

št. 608-003-00-4: akrilonitril

št. 613-001-00-1: etilenimin

4. Snovi, opredeljene v prilogi k tej direktivi se vključijo v zgoraj navedeno Prilogo I (seznam nevarnih snovi).

5. (1) Naslednji stavki se dodajo Prilogi III (vrsta posebnih tveganj, pripisanih nevarnim snovem):

R 42 Kan forårsage overfølsomhed ved indånding

Sensibilisierung durch Einatmen möglich

May cause sensitization by inhalation

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation

Può provocare sensibilizzazione per inalazione

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing

R 43 Kan forårsage overfølsomhed ved berøring med huden

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

May cause sensitization by skin contact

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

(2) Naslednje kombinacije je treba dodati sestavljenim stavkom R:

R 14/15 Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser

R 42/43 Kan forårsage overfølsomhed ved indånding og ved berøring med huden

R 14/15 Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung leicht entzündlicher Gase

R 42/43 Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich

R 14/15 Reacts violently with water, liberating highly flammable gases

R 42/43 May cause sensitization by inhalation and skin contact

R 14/15 Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz très inflammables

R 42/43 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau

R 14/15 Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas facilmente infiammabili

R 42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

R 14/15 Reageert heftig met water en vormt daarbij licht ontvlambaar gas

R 42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid

(3) V nizozemski različici Priloge III (vrsta posebnih tveganj, pripisanih nevarnim snovem), se beseda "prikkelend" nadomesti z besedo "irritrend" v stavkih R 36, R 37 in R 38 ter v sestavljenih stavkih R 36/37, R37/38, R 36/38 in R 36/37/38.

6. Priloga IV (obvestila za nevarne kemijske snovi) se spremeni:

(1) S 23: doda se (ustrezno besedilo določi proizvajalec).

(2) S 42: doda se (ustrezno besedilo določi proizvajalec).

(3) S 3/7/9 se doda sestavljenim obvestilnim stavkom S:

- Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.

- Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

- Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.

- Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais bien ventilé.

- Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco ben ventilato.

- Gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

(4) V nemškem prevodu obvestila S 26 se besede "Spritzer in die Augen" nadomestijo z besedami "Bei Berührung mit den Augen…".

Člen 2

Države članice sprejmejo in objavijo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, pred 1. januarjem 1980, in o tem takoj obvestijo Komisijo. Te določbe se začnejo uporabljati 1. julija 1980.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. januarja 1979

Za Komisijo

Étienne davignon

Član Komisije

[1] UL 196, 16.8.1967, str. 1.

[2] UL L 360, 30.12.1976, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Glej: Direktivo Komisije 93/72/EGS, UL L 258, 16.10.1993, str. 30.

--------------------------------------------------