31978R2457Uradni list L 296 , 21/10/1978 str. 0001 - 0001
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 8 str. 0023
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 13 str. 0065
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 8 str. 0023
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 15 str. 0034
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 15 str. 0034


Uredba Sveta (EGS) št. 2457/78

z dne 16. oktobra 1978

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tunizijo o nekaterih vinih s poreklom iz Tunizije, upravičenih do označbe porekla

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ker je bil Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tunizijo [1] podpisan 25. aprila 1976;

ker je Začasni sporazum [2], ki je bil podpisan istega dne, začel veljati 1. julija 1976 in se tako trgovinske določbe Sporazuma o sodelovanju predčasno uporabljajo;

ker je treba odobriti sporazum v obliki izmenjave pisem, kakor je navedeno v členu 20(2) Sporazuma o sodelovanju in v členu 13(2) Začasnega sporazuma o začetku veljavnosti ureditve za vina, predvidene v navedenih členih, ki imajo po tunizijski zakonodaji upravičenje do označbe porekla in so oproščena plačila carine pri uvozu v Skupnost v mejah letne tarifne kvote Skupnosti 50000 hektolitrov,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tunizijo o nekaterih vinih s poreklom iz Tunizije, in ki so upravičena do označbe porekla, je odobren v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo k tej uredbi.

Člen 2

Predsednik Sveta se pooblasti za imenovanje osebe, ki je pooblaščena za podpis Sporazuma, ki zavezuje Skupnost.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 16. oktobra 1978

Za Svet

Predsednik

K. von Dohnanyi

[1] UL L 265, 27.9.1978, str. 2.

[2] UL L 141, 28.5.1976, str. 195.

--------------------------------------------------